baner

Podmioty Stowarzyszone z ZBP


Jak zostać podmiotem stowarzyszonym ze Związkiem Banków Polskich

Związek Banków Polskich działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz.U. nr 35 poz. 195 z późn. zm.), Statutu Związku oraz uchwał Walnych Zgromadzeń.  

Członkami Związku zgodnie ze Statutem (art. 6 ust. 1 i 2) mogą być banki działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej utworzone na podstawie prawa polskiego oraz oddziały instytucji kredytowej lub banku zagranicznego prowadzącego działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie prawa polskiego.

Statut jest dostępny pod adresem: https://zbp.pl/o-zbp/dzialalnosc

Zgodnie z uchwałą nr 9 X Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich z dnia 8 kwietnia 1999 roku w sprawie podmiotów stowarzyszonych i banków korespondentów, w pracach Związku na prawach podmiotu stowarzyszonego mogą uczestniczyć podmioty i organizacje, których przedmiotem działalności jest wspieranie rozwoju i  bezpiecznego funkcjonowania systemu finansowego i obrotu gospodarczego lub działania na rzecz klientów, w tym m.in.: osób z niepełnosprawnościami.

Uzyskanie statusu podmiotu stowarzyszonego następuje na podstawie uchwały Zarządu ZBP, podjętej na wniosek zainteresowanego podmiotu.

W uchwale o nadaniu statusu podmiotu stowarzyszonego Zarząd Związku jednocześnie określa obowiązki i uprawnienia podmiotu, zakres stosowania Statutu ZBP oraz wysokość i terminy wnoszenia opłaty stowarzyszeniowej.

Podstawą nawiązania współpracy pomiędzy ZBP a podmiotem stowarzyszonym jest umowa zawierana na podstawie uchwały Zarządu ZBP o przyznaniu statusu podmiotu stowarzyszonego.

Ramowe prawa podmiotu stowarzyszonego ze Związkiem Banków Polskich obejmują:

  • uczestnictwo w pracach Związku na warunkach określonych Statutem, uchwałami organów ZBP i umową stowarzyszeniową,
  • uczestnictwo, przez swoich przedstawicieli, w pracach rad, komitetów i grup roboczych na warunkach uzgodnionych z ZBP i zgodnie z regulaminami tych gremiów,
  • używania w swojej działalności oznaczenia „stowarzyszony ze Związkiem Banków Polskich”,
  • prawo udziału w Walnych Zgromadzeniach ZBP na prawach gościa.

W celu uzyskania statusu podmiotu stowarzyszonego należy złożyć Wniosek.

Wzór Wniosku w sprawie uzyskania statusu podmiotu stowarzyszonego ze Związkiem zawiera formularz, który znajduje się do pobrania na dole strony.

Utrata statusu podmiotu stowarzyszonego następuje w wyniku złożonej rezygnacji albo na mocy uchwały Zarządu ZBP w przypadku: zaprzestania wnoszenia opłaty stowarzyszeniowej lub prowadzenia działalności sprzecznej z celami i interesem ZBP i jego członków.


Podmoty stowarzyszone z ZBP

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A.

ul. Pileckiego 65
02-781 Warszawa
tel. (22) 545 55 00

www.kir.pl

EXATEL S.A.

ul. Perkuna 47, 
04-164 Warszawa
tel. 22 340 60 50
faks: 22 340 60 22
infolinia: 801 10 44 27
www.exatel.pl

FIRST Data Polska SA

ul. Al. Jerozolimskie 92,
00-807 Warszawa
tel. (22) 515-30-60,
fax (22) 515-30-61

www.polcard.pl

Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Biuro Obsługi Klienta BIK S.A.
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Tel. (22) 310-44-44, (22) 348-44-44

www.bik.pl

Fundacja Polska Bezgotówkowa

ul. Marszałkowska 142
00-061 Warszawa

www.polskabezgotowkowa.pl

Idea Money SA

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

www.ideamoney.pl

wydrukuj stronę