Działalność

Zespół Ekonomiczno-Regulacyjny

Zespół Ekonomiczno-Regulacyjny zajmuje się okresową oceną sytuacji ekonomicznej sektora bankowego w Polsce, wpływem nowych regulacji ekonomicznych na sytuację banków oraz przedstawia propozycje rozwiązań służących lepszemu wykorzystaniu potencjału ekonomicznego banków.