baner

Prawo

Związek Banków Polskich podejmuje inicjatywy legislacyjne służące lepszemu funkcjonowaniu banków i instytucji kredytowych, sprzyjające rozwojowi całego sektora usług finansowych oraz ochronie praw konsumenckich.

Aktywność Związku Banków Polskich w dziedzinie prawa przejawia się między innymi w wydawaniu opinii i ekspertyz oraz delegowaniu przedstawicieli do udziału w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych dotyczących działania banków. Przedstawiciele ZBP uczestniczą w pracach legislacyjnych Sejmu, Senatu, współpracują z Narodowym Bankiem Polskim, rządem RP i właściwymi ministerstwami, w zakresie funkcjonowania przepisów prawa odnoszących się do polskiego systemu bankowego, organizowania wymiany informacji pomiędzy bankami, budowy infrastruktury międzybankowej, wspierania standaryzacji produktów i usług bankowych a także upowszechniania zasad dobrej praktyki bankowej.

Związek bierze także aktywny udział w procesie tworzenia prawa europejskiego. Przedstawiciele ZBP uczestniczą w pracach gremiów i organizacji międzynarodowych mających wpływ na kształt unijnej legislacji. Eksperci ZBP prezentują tam stanowisko polskiego sektora bankowego. 

W strukturach ZBP działają:

- Zespół Prawno-Legislacyjny

- Rada Prawa Bankowego

  • Sąd Polubowny, który powołany jest do rozstrzygania w drodze postępowania polubownego w sprawach wszystkich podmiotów, które poddadzą swoje spory pod rozstrzygnięcie tego Sądu
    więcej >>
  • Arbiter bankowy, powołany do rozstrzygania sporów pomiędzy klientami banków a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta
    więcej >>
  • Komisja Etyki Bankowej, która powołana jest do oceny przestrzegania przez banki i ich pracowników zasad postępowania określonych w Zasadach Dobrej Praktyki Bankowej
    więcej >>
wydrukuj stronę