Lista R.M.

Lista osób, które zdały egzamin.

Informacje o szkoleniach "Wycena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych", egzaminach i zasadach umieszczenia osób, które pozytywnie zdały egzamin.

Szkolenie "Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych" uzyskało patronat Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego i banków członków Związku Banków Polskich. W skład stałych członków ZBP zalicza się 105 (TOP) banków komercyjnych i spółdzielczych.

Odpowiadając na zapotrzebowanie sektora bankowego oparcia się o profesjonalnie przygotowanych do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego osób Związek Banków Polskich przygotował szkolenie z zakresu wyceny nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu hipotecznego. Szkolenie to jest uwieńczeniem wielu spotkań i uzgodnień pomiędzy przedstawicielami środowiska rzeczoznawców majątkowych i sektora bankowego reprezentowanego przez ZBP. Dzięki nim udało się wypracować jednolity standard wyceny nieruchomości na potrzeby banków odpowiadających uwarunkowaniom polskim. Uwzględnia on wytyczne międzynarodowe jak i krajowe określające jasne i przejrzyste podejście do wyceny nieruchomości jaka jest dominującym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego. Nowe szkolenie jeszcze bardziej w związku z ostatnimi wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego ujętych w jego Rekomendacjach kładzie nacisk na aspekty związane z wyceną nieruchomości o czym świadczy fakt, że większość wykładowców szkolenia stanowią pracownicy banków na co dzień zajmujących się tą problematyką oraz objęcia patronatem przez wiele instytucji i organizacji ten rynek regulujących.

Szkolenie to jest kontynuacją rozpoczętych szkoleń w 2010 r. jednak z większym naciskiem na wykorzystywanie dostępnych zasobów bazodanowych i narzędzi do analizy trendów na nim występujących. Celem szkolenia ma być przygotowanie rzeczoznawców majątkowych do oczekiwań banków w procesie kredytowym. Wymiernym efektem ma być zwiększenie przejrzystości informacji o zabezpieczeniu kredytu jakim jest nieruchomość oraz zmniejszenie opóźnień związanych z udzieleniem kredytu. ZBP tworzy listę przeszkolonych osób, która jest zamieszczana w publikacjach ZBP i współpracujących organizacji. Każde szkolenie kończy się egzaminem i nadaniem świadectwa zdania egzaminu. Po każdym egzaminie lista ta jest bezpośrednio przekazywana do kierownictwa banków członków ZBP i zainteresowanych departamentów banku. Egzaminy po szkoleniach przeprowadzane są z wykorzystaniem zasad Systemu Standardów Kwalifikacyjnych ZBP.

W przypadku dodatkowych pytań i zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Cechowską (e-mail: k.cechowska@wydawnictwocpb.pl), tel.(+48)22 623-84-53, kom.885-885-923, fax.(+48)22 629 18 72

Ramowy program szkolenia do ściągnięcia poniżej. Koszt szkolenia to 1850 zł netto. Dodatkowa opłata za egzamin w wysokości 250 zł netto.

Terminy szkoleń:

12-13, 19-20 kwietnia 2018

Najbliższy egzamin: 25 kwietnia 2018

wydrukuj stronę