Zadania


Zadania Rady Bankowości ZBP realizuje Sekretariat Rady oraz:

Forum Bezpieczeństwa Transakcji Elektronicznych

Zgodnie z § 12 ust. 2 pkt. 2 Regulaminu Rady Bankowości Elektronicznej ZBP w strukturze Rady działa Forum Bezpieczeństwa Transakcji Elektronicznych.

FBTE działa w oparciu o Regulamin uchwalony przez Prezydium Rady w dniu 17 października 2008 r.
Forum realizuje swoje zadania w następujących obszarach:

  1. budowa międzybankowego systemu wymiany informacji o negatywnych zdarzeniach z zakresu przestępczości w bankowości elektronicznej,
  2. inicjowanie i utrzymywanie kontaktów pomiędzy członkami Forum oraz z Policją, Prokuraturą i innymi instytucjami zewnętrznymi zajmującymi się zwalczaniem przestępczości w obszarze bankowości elektronicznej,
  3. promowanie bezpiecznego przeprowadzania transakcji elektronicznych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w tym zakresie,
  4. współpraca z innymi komórkami funkcjonującymi w strukturze organizacyjnej ZBP w zakresie bezpieczeństwa transakcji dokonywanych za pośrednictwem elektronicznych instrumentów płatniczych,
  5. wypracowywanie wspólnych rozwiązań i propozycji z zakresu zmiany funkcjonującego prawa tak aby zmiany te powodowały dynamiczny rozwój bankowości elektronicznej oraz zwiększały bezpieczeństwo transakcji elektronicznych.

I Grupa Zadaniowa RBE ds. Standardów Wymiany Danych

Na podstawie decyzji podjętej przez Radę Bankowości Elektronicznej ZBP podjętej podczas posiedzenia Rady w dniu 13 czerwca 2008 r. została powołana do życia I Grupa Zadaniowa RBE ds. Standardów Wymiany Danych. 

Przewodniczącym I Grupy Zadaniowej RBE ds. Standardów Wymiany Danych jest Pan Marcin Wiśniewski (Bank BPH SA).

W dniu 19 czerwca 2009 r. Rada Bankowości Elektronicznej ZBP przyjęła uchwałę (Nr 1/2009) w sprawie rekomendowania Zarządowi ZBP wydania Rekomendacji Zarządu ZBP w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy klientem a bankiem oraz bankiem a klientem na rynku polskim.

Zarząd Związku Banków Polskich w dniu 4 września 2009 r. podjął uchwałę w sprawie wydania Rekomendacji Zarządu ZBP w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy klientem a bankiem oraz bankiem a klientem na rynku polskim.

Standard został opracowany przez I Grupę Zadaniową Rady Bankowości Elektronicznej ZBP ds. Standardów wymiany danych w oparciu o standard ISO 20022, który w relacji bank-bank jest już obecny w Polsce, jako format dla zleceń SEPA Credit Transfer i komunikatów SWIFT (MX). Opierając się na tych założeniach, Grupa zaproponowała pełną implementację standardu ISO 20022 w relacji klient-bank oraz bank-klient. Opracowała również ujednoliconą metodę zapisu danych dla zleceń krajowych w tym ZUS i US oraz zleceń transgranicznych zarówno w walucie EUR jak i w pozostałych walutach świata. Standard obejmuje także ujednolicenie zapisu danych na wyciągu bankowym i raportach historii operacji wykonanych na rachunku bankowym oraz ujednolicenie listy podstawowych kodów operacji bankowych stosowanych na wyciągach.

Standard ma charakter techniczny i określa wymogi jakim powinny odpowiadać systemy bankowości internetowej banków oraz systemy finansowo-księgowe klientów korzystających z bankowości internetowej.

Standard jest dwukierunkowy tzn. po pierwsze, określa jednolity format poleceń przelewów generowanych przez klientów przy użyciu systemów finansowo-księgowych z możliwością wyeksportowania ich wprost do wielu systemów bankowości internetowej wielu banków bez potrzeby modyfikowania i dostosowywania do ich potrzeb.

Po drugie, wygenerowane przez różne systemy bankowości internetowej informacje o historiach rachunków oraz ich saldach mogą być bez potrzeby modyfikacji wprost zaimportowane przez systemy finansowo-księgowe klientów.

Wprowadzenie standardu daje wiele korzyści zarówno dla klientów bankowości intenetowej, przedsiębiorców tworzących systemy finansowo-księgowe oraz dla samych banków.

Aby zachować zgodność systemów bankowości elektronicznej oraz oferowanego na rynku oprogramowania finansowo-ksiegowego z opracowanym standardem, normą ISO 20022 oraz wymaganiami SEPA, ZBP uznał potrzebę funkcjonowania niezależnej instytucji certyfikującej. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontaktowanie się z Sekretariatem Rady Bankowości Elektronicznej.

W dniu 15 listopada 2010 r. Rada Bankowości Elektronicznej ZBP przyjęła uchwałę (Nr 3/2010) w sprawie rekomendowania Zarządowi ZBP przyjęcia uchwały Zarządu ZBP w sprawie wydania Rekomendacji w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy klientem a bankiem oraz bankiem a klientem na rynku polskim - wersja 2.0 oraz uchylenia uchwały Zarządu ZBP Nr 10 z dnia 4 września 2009 r. Zarząd Związku Banków Polskich w dniu 29 marca 2011 r. podjął uchwałę w sprawie wydania Rekomendacji w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy klientem a bankiem oraz bankiem a klientem na rynku polskim - wersja 2.0 oraz uchylenia uchwały Zarządu ZBP Nr 10 z dnia 4 września 2009 r.

W dniu 15 listopada 2010 r. Rada Bankowości Elektronicznej ZBP przyjęła uchwałę (Nr 3/2010) w sprawie rekomendowania Zarządowi ZBP przyjęcia uchwały Zarządu ZBP w sprawie wydania Rekomendacji w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy klientem a bankiem oraz bankiem a klientem na rynku polskim - wersja 2.0 oraz uchwylenia uchwały Zarządu ZBP Nr 10 z dnia 4 września 2009 r.Zarząd Związku Banków Polskich w dniu 29 marca 2011 r. podjął uchwałę w sprawie wydania Rekomendacji w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy klientem a bankiem oraz bankiem a klientem na rynku polskim - wersja 2.0 oraz uchwylenia uchwały Zarządu ZBP Nr 10 z dnia 4 września 2009 r.

Rada Bankowości Elektronicznej ZBP  podczas posiedzenia w dniu 22 listopada 2013 r. podjęła decyzję o rekomendowaniu Zarządowi Związku Banków Polskich przyjęcia uchwały Zarządu ZBP w sprawie wydania Rekomendacji ZBP dotyczącej kodu dwuwymiarowego ("2D") umożliwiającego realizację polecenia przelewu oraz aktywację usług bankowych na runku polskim - wersja 1.0

Zarząd ZBP w dniu 3 grudnia 2013 r. podjął uchwałę w sprawie wydania Rekomendacji ZBP dotyczącej kodu dwuwymiarowego ("2D") umożliwiającego realizację polecenia przelewu oraz aktywację usług bankowych na runku polskim - wersja 1.0.

Niniejsza Rekomendacja jest odpowiedzią na potrzebę ujednolicenia i określenia standardu specyfikacji kodu dwuwymiarowego (tzw. 2D) wykorzystywanego do realizacji poleceń przelewów w Polsce. Jej celem jest stworzenie jednego standardu, rekomendowanego zarówno dla banków oferujących możliwość realizacji płatności krajowych za pomocą skanowania kodów 2D, jak i dla odbiorców takich płatności, którzy zamierzają na swoich rachunkach czy fakturach, prezentować w postaci tego typu kodu szczegółowe dane dotyczące płatności.

Wykorzystanie kodu 2D do zapisu danych w poleceniu przelewu to niezawodne narzędzie, które - o ile będzie przygotowane zgodnie z rekomendacją - gwarantuje prawidłowość wszystkich zapisanych informacji. Jest to istotne zarówno z punktu widzenia banku oferującego usługę realizacji polecenia przelewu poprzez skanowanie kodu 2D, jak i odbiorców takich płatności – w tym głównie tzw. wystawców masowych, z których punktu widzenia kod 2D może stanowić kolejne narzędzie płatnicze w ofercie dla ich klientów. Wreszcie jest to ważne rozwiązanie z perspektywy samych płatników – klientów banków, którzy przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji bankowych mogą zeskanować kod 2D i zrealizować polecenie przelewu, bez potrzeby kopiowania informacji np. z elektronicznej faktury lub wpisywania wszystkich niezbędnych informacji ręcznie. Rozwiązanie to skróci czas wystawienia polecenia przelewu oraz ochroni klientów przed popełnieniem omyłkowych błędów.

Rekomendacja określa szczegółowe zasady zapisu danych w poleceniu przelewu w formie kodu 2D, które zapewnić mają bezbłędną, kompletną i prawidłową realizację przelewu przez bank oraz zagwarantować jednocześnie płatnikom podanie prawidłowych informacji do zlecenia przelewu.

Wydanie niniejszej rekomendacji wyznacza jeden krajowy standard, co w pozytywny sposób ma wpłynąć na rozwój tej metody dokonywania płatności i jej popularyzację wśród polskich klientów.

II Grupa Zadaniowa RBE ds. Contact Center.

Na podstawie decyzji podjętej przez Radę Bankowości Elektronicznej ZBP podjętej podczas posiedzenia Rady w dniu 13 czerwca 2008 r. została powołana do życia II Grupę Zadaniową RBE ds. Contact Center. 

Powołanie Grupy było odpowiedzią na potrzeby środowiska bankowego w związku z rosnącym udziałem bankowych CC w rozwoju alternatywnych kanałów dystrybucji produktów i usług bankowych. Do zadań Grupy należy:

  1. wymiana doświadczeń i wiedzy,
  2. opracowywanie i popularyzacja standardów telefonicznej obsługi klienta,
  3. promowanie stanowiska konsultanta w CC jako kuźni kadr dla banku,
  4. wypracowywanie rozwiązań niwelujących bariery rozwoju w obszarze działania bankowych CC,
  5. wypracowanie ogólnych standardów/benchmarków rynkowych dla obsługi klienta przez CC bankowe.