Przedstawicielstwo Związku Banków Polskich w Brukseli

Przedstawicielstwo Związku Banków Polskich w Brukseli podejmuje działania mające na celu promowanie polskiego sektora bankowego oraz polskiej gospodarki na forum Unii Europejskiej. Ponadto,  Przedstawicielstwo zajmuje się prezentowaniem stanowisk, komentarzy i uwag polskiego sektora bankowego w ramach prowadzonych prac legislacyjnych na poziomie UE przez Instytucje i Organy UE – w szczególności przez Komisję Europejską, Parlament Europejski i Radę. Przedstawicielstwo zajmuje się także dostarczaniem informacji na temat istotnych decyzji podejmowanych przez instytucje UE.

Przedstawicielstwo ZBP w Brukseli w szczególności podejmuje następujące działania:

  • udziela informacji na temat działalności ZBP na poziomie europejskim oraz promowanie Polski jako kraju stabilnej gospodarki i zdrowego sektora finansowego
  • utrzymuje stałe kontakty z pracownikami Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, posłami do Parlamentu Europejskiego oraz pracownikami Komisji Europejskiej i innych instytucji UE
  • współpracuje z przedstawicielstwami organizacji bankowego samorządu gospodarczego innych krajów UE, w tym w ramach Grupy G9
  • prezentuje w ramach udzielonych pełnomocnictw stanowiska Związku Banków Polskich dotyczących  europejskich projektów legislacyjnych w toku prac prowadzonych przez Komisję Europejską, Radę i Parlament Europejski
  • monitoruje zmiany w prawodawstwie UE i ich wpływu na sektor bankowy w Polsce oraz innych wydarzeń na poziomie UE, a także identyfikacja potrzebnych zmian regulacyjnych i innych działań w Polsce
  • przygotowuje informacje i sprawozdania na temat prowadzonych prac i podejmowanych decyzji Komisji, Parlamentu i Rady w zakresie zainteresowania ZBP i polskiego sektora bankowego
  • przygotowuje materiały porównawcze polskiego sektora bankowego na tle doświadczeń międzynarodowych
  • współpracuje z firmami infrastruktury międzybankowej (w szczególności Krajową Izbą Rozliczeniową) w zakresie przekazywania informacji na temat zmian w prawodawstwie unijnym w obszarach istotnych dla polskich instytucji infrastruktury międzybankowej oraz organizacji spotkań z Komisją Europejską, Parlamentem europejskim i innymi instytucjami zlokalizowanymi w Brukseli
  • współpracuje z innymi zespołami Związku w zakresie przygotowywania stanowisk i realizowanych przez nie zadań własnych i interdyscyplinarnych
  • organizuje wydarzenia ZBP na poziomie europejskim we współpracy z właściwymi merytorycznie zespołami Związku

SAVE THE DATE: “Sovereign Green Bonds: Polish approach to financing sustainable development” – 16 października 2018 roku, Bruksela

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej wraz ze Związkiem Banków Polskich i think-tankiem WiseEurope organizuje 16 października 2018 roku w Brukseli w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa dyskusję panelową w formie śniadania biznesowego na temat polskich doświadczeń w zakresie emisji zielonych obligacji skarbowych pt „Sovereign Green Bonds: Polish approach to financing sustainable development”.

Wybór tematu jak i terminu tego wydarzenia jest nieprzypadkowy, gdyż zagadnienie finansowania zrównoważonego rozwoju (sustainable finance) stanowi obecnie jeden z najistotniejszych punktów agendy legislacyjnej Unii Europejskiej. Jest to kluczowy moment, aby omówić kwestię zrównoważonego finansowania oraz rolę, jaką Unia Europejska i europejski sektor finansowy powinny wziąć udział w realizacji deklaracji porozumienia paryskiego i w celu przyspieszenia europejskiej gospodarki opartej na zielonej energii.

Prace legislacyjne w tym zakresie toczą się na forum UE od dłuższego czasu i w sposób niezwykle dynamiczny. Po ogłoszeniu przez Grupę Ekspercką Wysokiego Szczebla swoich rekomendacji na początku tego roku, prace od kwietnia 2018 roku prowadzi Techniczna Grupa Ekspercka, której zadaniem oprócz opracowania tzw. taksonomii jest stworzenie europejskich standardów emisji zielonych obligacji skarbowych. Mając na uwadze, że Polska jest jednym z niewielu państw, które doprowadziły do emisji zielonych obligacji skarbowych, a pierwszym, któremu udało się przeprowadzić dwie takie emisje, chcemy przedstawić nasze doświadczenia i cenne rady dla legislatorów i ekspertów europejskich ze strony polskiego Ministerstwa Finansów, jak i polskiego sektora bankowego, zwłaszcza banków zaangażowanych w finansowanie zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji oraz agenda wydarzenia wkrótce.

Kontakt: Piotr Gałązka, Dyrektor Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli (piotr.galazka@zbp.pl)