Przedstawicielstwo Związku Banków Polskich w Brukseli

Przedstawicielstwo Związku Banków Polskich w Brukseli podejmuje działania mające na celu promowanie polskiego sektora bankowego oraz polskiej gospodarki na forum Unii Europejskiej. Ponadto,  Przedstawicielstwo zajmuje się prezentowaniem stanowisk, komentarzy i uwag polskiego sektora bankowego w ramach prowadzonych prac legislacyjnych na poziomie UE przez Instytucje i Organy UE – w szczególności przez Komisję Europejską, Parlament Europejski i Radę. Przedstawicielstwo zajmuje się także dostarczaniem informacji na temat istotnych decyzji podejmowanych przez instytucje UE.

Przedstawicielstwo ZBP w Brukseli w szczególności podejmuje następujące działania:

  • udziela informacji na temat działalności ZBP na poziomie europejskim oraz promowanie Polski jako kraju stabilnej gospodarki i zdrowego sektora finansowego
  • utrzymuje stałe kontakty z pracownikami Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, posłami do Parlamentu Europejskiego oraz pracownikami Komisji Europejskiej i innych instytucji UE
  • współpracuje z przedstawicielstwami organizacji bankowego samorządu gospodarczego innych krajów UE, w tym w ramach Grupy G9
  • prezentuje w ramach udzielonych pełnomocnictw stanowiska Związku Banków Polskich dotyczących  europejskich projektów legislacyjnych w toku prac prowadzonych przez Komisję Europejską, Radę i Parlament Europejski
  • monitoruje zmiany w prawodawstwie UE i ich wpływu na sektor bankowy w Polsce oraz innych wydarzeń na poziomie UE, a także identyfikacja potrzebnych zmian regulacyjnych i innych działań w Polsce
  • przygotowuje informacje i sprawozdania na temat prowadzonych prac i podejmowanych decyzji Komisji, Parlamentu i Rady w zakresie zainteresowania ZBP i polskiego sektora bankowego
  • przygotowuje materiały porównawcze polskiego sektora bankowego na tle doświadczeń międzynarodowych
  • współpracuje z firmami infrastruktury międzybankowej (w szczególności Krajową Izbą Rozliczeniową) w zakresie przekazywania informacji na temat zmian w prawodawstwie unijnym w obszarach istotnych dla polskich instytucji infrastruktury międzybankowej oraz organizacji spotkań z Komisją Europejską, Parlamentem europejskim i innymi instytucjami zlokalizowanymi w Brukseli
  • współpracuje z innymi zespołami Związku w zakresie przygotowywania stanowisk i realizowanych przez nie zadań własnych i interdyscyplinarnych
  • organizuje wydarzenia ZBP na poziomie europejskim we współpracy z właściwymi merytorycznie zespołami Związku