Istotne prace legislacyjne na poziomie UE

Projekt rozporządzenia w sprawie zmiany przepisów rozporządzenia w sprawie w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie odnośnie niektórych opłat z tytułu przelewów i przewalutowania – 28 marca 2018 roku

Komisja Europejska chce przedmiotową nowelizacją doprowadzić do obniżenia stawek za dokonywanie płatności transgranicznych w euro w obrębie całej UE. W świetle obecnych przepisów dla mieszkańców i przedsiębiorstw z krajów strefy euro nie stanowi różnicy, czy wykonują transakcje w euro we własnym państwie, czy w innym państwie członkowskim strefy euro. Dzisiejszy wniosek ma na celu rozszerzenie tych korzyści na osoby i przedsiębiorstwa spoza państw strefy euro. Obecne wysokie opłaty stanowią przeszkodę dla jednolitego rynku, stwarzając bariery dla transgranicznych działań gospodarstw domowych (kupowanie towarów i usług w innej strefie walutowej) i przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich. Tworzy to przepaść między mieszkańcami strefy euro, którzy korzystają ze wspólnej waluty, a mieszkańcami spoza strefy euro, którzy mogą dokonywać tanich transakcji jedynie na terenie swojego kraju.

Propozycja legislacyjna wymaga ponadto, aby klienci indywidualni byli w pełni poinformowani o kosztach przeliczania walut zanim dokonają takiej płatności (np. używając za granicą swojej karty podczas wypłacania pieniędzy z bankomatu lub dokonując płatności kartą w punkcie sprzedaży bądź online). To oznacza, że będą oni w stanie porównać koszty różnych przewalutowań, aby dokonać trafnego wyboru.

Nota prasowa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2423_pl.pdf

Projekt rozporządzenia: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0163&qid=1522864993476&from=EN


Pakiet legislacyjny w sprawie kredytów zagrożonych (NPLs) – 14 marca 2018 roku

Komisja Europejska zaproponowała projekty dyrektywy oraz rozporządzenia, które mają na celu rozwiązanie w Europie problemu kredytów zagrożonych, bazując na już poczynionych znaczących postępach w ograniczaniu ryzyka w sektorze bankowym. Głównym założeniem jest wyeliminowanie w jak największym stopniu kredytów zagrożonych i zapobiec ich ewentualnemu nagromadzeniu w przyszłości.

W ocenie KE celem przedstawionych dzisiaj środków jest zapewnienie unijnemu sektorowi bankowemu jeszcze solidniejszych podstaw, aby dobrze służył przyszłym pokoleniom dzięki stabilnym bankom, które pełnią niezastąpioną rolę w finansowaniu gospodarki i wspieraniu wzrostu gospodarczego. Proponowany pakiet stanowi uzupełnienie prac nad unią rynków kapitałowych i stanowi istotny krok w kierunku dokończenia budowy unii bankowej.

Pakiet proponuje cztery działania, z których najistotniejsze dla polskiego sektora bankowego jest umożliwienie przyspieszonej pozasądowej egzekucji w przypadku kredytów zabezpieczonych.

Zgodnie z proponowanymi przepisami banki i kredytobiorcy będą mogli z góry uzgodnić możliwość zastosowania przyspieszonego mechanizmu odzyskania środków z kredytów poprzez egzekucję z zabezpieczenia. Jeśli kredytobiorca nie wywiązuje się z płatności, bank lub inny wierzyciel zabezpieczony ma możliwość odzyskania zabezpieczenia kredytu w przyspieszony sposób, bez wkraczania na drogę sądową. Pozasądowa egzekucja z zabezpieczenia jest ściśle ograniczona do kredytów udzielanych przedsiębiorstwom i podlegających środkom ochronnym. Nie dotyczy ona kredytów konsumenckich.

Źródło: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180314-non-performing-loans-factsheet_en.pdf

Związek Banków Polskich przez swoje przedstawicielstwo w Brukseli prowadzi dialog z Komisją Europejską w tej sprawie, przedstawiając doświadczenia i stanowisko polskiego sektora bankowego. Więcej na ten temat w zakładce „Podejmowane działania”.

Nota prasowa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1802_pl.htm

Projekt dyrektywy: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0135&qid=1522866126307&from=EN

Projekt rozporządzenia: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0134&qid=1522866172599&from=EN


Publikacja pakietu legislacyjnego w sprawie harmonizacji rynku listów zastawnych w Unii Europejskiej – 12 marca 2018 roku

W ramach długofalowego programu Unii Rynków Kapitałowych, zgodnie z zapowiedzią przedstawioną w śródokresowym przeglądzie tegoż programu (mid-term review) z połowy 2017 roku, Komisja Europejska 12 marca 2018 roku opublikowała pakiet legislacyjny w zakresie listów zastawnych w UE.

Pakiet składa się z dwóch części:

– projektu dyrektywy w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniająca dyrektywę 2009/65/WE i dyrektywę 2014/59/UE

- projektu rozporządzenia zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 (CRR) w odniesieniu do ekspozycji w postaci obligacji zabezpieczonych

Proponowane przepisy opierają się na wysokiej jakości standardach i najlepszych praktykach. Mają w ocenie Komisji ułatwić korzystanie na większą skalę z listó zastawnych, stanowiących stabilne i opłacalne źródło finansowania dla instytucji kredytowych, zwłaszcza w przypadku rynków słabiej rozwiniętych. Zapewnią one również inwestorom większe i bezpieczniejsze możliwości inwestycyjne.

Źródło: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180308-communication-cmu-factsheet_en.pdf

Listy zastawne, będąc źródłem długoterminowego finansowania kredytów hipotecznych, pozwalają bankom oferować te kredyty ze stałą stopą oprocentowania, co obniża ryzyko fluktuacji wysokości rat kredytowych dla konsumenta-kredytobiorcy. Jest to również istotne dla polskiego sektora bankowego.

Projekt dyrektywy: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0094&qid=1522864604850&from=EN

Projekt rozporządzenia: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0093&qid=1522864604850&from=EN

Komisja Europejska oczekuje na ewentualne stanowiska i uwagi do projektów do 16 maja 2018 roku.


Komisja proponuje pakiet działań w celu ukończenia unii bankowej – 11 października 2017

Unia bankowa powstała w reakcji na kryzys finansowy i obecnie składa się z dwóch części: jednolitego mechanizmu nadzorczego oraz jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Jednolity mechanizm nadzorczy obejmuje bezpośrednim nadzorem na szczeblu europejskim największe i najważniejsze banki w strefie euro, a celem jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji jest przeprowadzanie upadłości banków w uporządkowany sposób, przy minimalnych kosztach dla podatników i dla realnej gospodarki.

źródło: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/171011-banking-union-factsheet_en.pdf

Komisja Europejska w swoim komunikacie „Completing the Banking Union” 11 października 2017 roku ogłosiła, że niezbędne jest przyspieszenie uzupełnienia brakujących części unii bankowej by w pełni wykorzystać jej potencjał w stabilizowaniu unii gospodarczej i walutowej (UGW) oraz uodpornieniu jej na wstrząsy, przy jednoczesnym ograniczaniu potrzeby udziału sektora publicznego w podziale ryzyka. W swoim komunikacie Komisja proponuje drogę do porozumienia w sprawie wszystkich nierozstrzygniętych elementów unii bankowej.

Następujące kwestie stanowią najważniejsze elementy propozycji Komisji:

 • szybkie porozumienie w sprawie pakietu reform bankowych z listopada 2016 roku – KE wzywa Parlament i Radę do przyjęcia pakietu w celu zmniejszenia ryzyka i wzmocnienia odporności banków w UE.
 • ukończenie prac legislacyjnych w zakresie europejskiego systemu gwarantowania depozytów (EDIS), aby zapewnić jednakowy poziom ochrony wszystkim deponentom, niezależnie od ich lokalizacji geograficznej. Komisja proponuje złagodzenie niektórych proponowanych przepisów, by przyspieszyć postępy w pracach legislacyjnych i pogodzić rozbieżne poglądy i obawy wyrażane przez Parlament Europejski i Radę. W szczególności, w dzisiejszym komunikacie proponuje się do dyskusji, aby EDIS wprowadzano w sposób bardziej stopniowy w stosunku do pierwotnego wniosku z 2015 roku. Odbyłoby się to tylko w dwóch etapach: najpierw wprowadzono by bardziej ograniczony etap reasekuracji, a następnie etap koasekuracji. Przejście do drugiego etapu byłoby jednak uzależnione od postępów w ograniczaniu ryzyka. Na etapie reasekuracji EDIS zapewniałby krajowym systemom gwarantowania depozytów jedynie pokrycie płynności. Na etapie koasekuracji EDIS stopniowo zacząłby również pokrywać straty.
 • utworzenie mechanizmu ochronnego w unii bankowej na bazie linii kredytowej Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS).
 • ograniczenia kredytów zagrożonych (non-performing loans, NPLs) - kompleksowy pakiet środków mających na celu zmniejszenie poziomu istniejących kredytów zagrożonych oraz zapobieżenie ich ponownemu przyrostowi w przyszłości. Konsultacje w tym zakresie już się odbyły i Komisja planuje przyjąć tenże pakiet wiosną 2018 roku. Będzie on obejmował m.in.: (i) plan działania na rzecz krajowych spółek zarządzania aktywami; (ii) dalszy rozwój rynków wtórnych kredytów zagrożonych oraz zwiększenie możliwości odzyskania przez wierzycieli należnych im środków z tytułu kredytów zabezpieczonych.

źródło: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/171011-banking-union-factsheet_en.pdf


Propozycja Komisji Europejskiej zmian w Europejskim Systemie Nadzoru Finansowego – 20 września 2017 roku

Unia Europejska po kryzysie finansowym wprowadziła tzw. single rulebook dla regulacji finansowych w Europie, stworzyła system europejskich organów nadzoru (ESAs) i Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego (ESRB), które razem tworzą Europejski System Nadzoru Finansowego. Organy te mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia, aby rynki finansowe w całej UE były dobrze uregulowane, silne i stabilne.

Źródło: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170920-esas-factsheet_en.pdf

W chwili obecnej w ocenie KE pojawia się potrzeba wzmocnienia konwergencji regulacyjnej i nadzorczej w obrębie jednolitego rynku, aby pomóc europejskim rynkom finansowym działać skuteczniej i sprostać nowym wyzwaniom. Dlatego też Komisja proponuje szereg zmian w dotychczasowych regulacjach związanych z funkcjonowaniem organów nadzoru. Założenia zmian opierają się na następujących kwestiach:

- Silniejsza koordynacja nadzoru w całej UE: ESAs będą określać priorytety nadzoru w całej UE, sprawdzać spójność programów prac poszczególnych organów nadzoru z priorytetami UE i dokonywać przeglądu ich realizacji. Będą także monitorować praktyki władz w zakresie umożliwiania podmiotom gospodarczym - takim jak banki, zarządzający funduszami i firmami inwestycyjnymi - delegowania i outsourcing funkcji biznesowych w krajach nienależących do UE, aby zagwarantować właściwe zarządzanie ryzykiem i zapobieganie obchodzeniu przepisów. Ponadto EIOPA będzie odgrywać większą rolę w promowaniu konwergencji w walidacji modeli wewnętrznych, które niektóre duże firmy ubezpieczeniowe wykorzystują do obliczania wymogów dotyczących kapitału wypłacalności. Funkcjonowanie ESRB stanie się skuteczniejsze w celu wzmocnienia nadzoru nad ryzykiem dla całego systemu finansowego.

- Rozszerzony nadzór nad rynkiem kapitałowym przez ESMA: Komisja proponuje, aby ESMA stała się bezpośrednim organem nadzoru nad niektórymi kwestiami związanymi z rynkami kapitałowymi w całej UE, takimi jak: dane dotyczące rynku kapitałowego (nadzór nad krytycznymi benchmarkami i tymi spoza UE), zasady wejścia na rynek kapitałowy (zatwierdzanie niektórych prospektów emisyjnych z UE i wszystkich prospektów emitowanych poza UE), uczestnicy rynku kapitałowego (wydawanie zezwoleń na niektóre fundusze inwestycyjne i nadzór nad niektórymi funduszami inwestycyjnymi), nadużycia na rynku (większa rola w koordynowaniu dochodzeń w sprawie nadużyć na rynku).

Źródło: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170920-esas-factsheet_en.pdf

- Poprawa zarządzania i finansowania ESAs: ESAs będą podejmowały decyzje bardziej niezależnie od interesów narodowych. Nowo utworzone rady wykonawcze ze stałymi członkami doprowadzą do szybszych decyzji. Ponadto zainteresowane strony będą mogły zwrócić się do Komisji o interwencję, jeśli uznają, że ESAs przekroczyły swoje kompetencje przy wydawaniu wytycznych lub zaleceń. Reforma umożliwi również finansowanie ESA niezależnie od krajowych organów nadzoru. ESAs będą częściowo finansowane z budżetu UE, a częściowo ze składek od sektora finansowego.

- Promowanie zrównoważonego finansowania (sustainable finance) i FinTech: W celu realizacji celów polityki związanej z CMU, ESA będą promować zrównoważone finansowanie, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności finansowej. Będę one brały pod uwagę czynniki i ryzyka  środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem we wszystkich zadaniach, które wykonują. ESA będą nadawały priorytet  rozwojowi sektora FinTech i będą koordynować krajowe inicjatywy mające na celu promowanie innowacji i wzmocnienie cyberbezpieczeństwa, biorąc pod uwagę innowacje technologiczne.

Pakiet zmian zawiera projekty nowelizacji kilku aktów prawnych UE a także Komunikat Komisji Europejskiej w tej sprawie, określający szczegóły zmian i przyczyny podjęcia działań.

Więcej informacji tutaj: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/european-system-financial-supervision_en#reviewoftheesfs


European Banking Authority publikuje opinię na temat RTS - 29 czerwca 2017

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował 29 czerwca 2017 roku opinię na temat projektu RTS (regulacyjnych standardów technicznych) do Dyrektywy PSD II na temat dostępu do rachunku płatniczego dla tzw. podmiotów trzecich (regulatory technical standards on strong customer authentication and common and secure communication under Directive 2015/2366 (PSD2) - Commission Delegated Regulation (EU) supplementing Directive 2015/2366 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for strong customer authentication and common and secure open standards of communication).

EBA opublikowała pierwszą wersję projektu RTS w lutym 2017 roku. Następnie Komisja Europejska odniosła się do projektu, zgłaszając do niego poprawki w maju 2017 roku. Przedmiotowa opinia EBA stanowi trzeci etap, gdy odpowiada na uwagi przedstawione przez Komisję.

EBA w swojej opinii krytykuje rozwiązania zaproponowane przez Komisję Europejską, w szczególności zaproponowaną tzw. "fall back option" w postaci alternatywnego dostępu za pomocą screen scrappingu, jeśli dostęp przez dedykowany interfejs nie jest dostępny bądź nie działa prawidłowo.

W szczególności EBA zwróciła uwagę na:

- niezgodność z postanowieniami PSD II, w szczególności co do zapewnienia bezpieczeństwa transakcji

- brak transparentności przepisów proponowanych przez Komisję

- wzrost kosztów dla banków prowadzących rachunki płatnicze, gdyż będą zmuszone zawsze utrzymywać funkcjonujące dwa systemy dostępu

- nierównowagę kompetencyjna pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku

- wątpliwości co do możliwości efektywnego nadzoru przez nadzorców sektora bankowego przepisów proponowanych przez Komisję

- trudności przy ocenie kiedy TPP może stosować dostęp bezpośredni a kiedy nie

- możliwy brak zrozumienia przez konsumenta w jaki sposób TPP uzyska dostęp do rachunku

W toku prac nad przedmiotowego aktu prawa drugiego stopnia UE, Związek Banków Polskich zgłaszał uwagi w toku konsultacji społecznych prowadzonych w dwóch etapach w 2016 roku przez EBA, kierował stanowiska pisemne do EBA, a także prowadząc dialog z Komisją Europejską, wielokrotnie organizując spotkania z przedstawicielami DG FISMA w tym zakresie i prezentując stanowiska na piśmie.

Przedmiotowa opinia nie jest dla Komisji prawnie wiążąca, lecz zostanie wzięta pod uwagę przez Parlament i Radę, którym to instytucjom Komisja prześle ostateczny tekst RTS, aby mogł wejść w życie.

Treść opinii EBA: http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1894900/EBA+Opinion+on+the+amended+text+of+the+RTS+on+SCA+and+CSC+%28EBA-Op-2017-09%29.pdf


Mid-term review Unii Rynków Kapitałowych - 8 czerwca 2017 roku

Komisja Europejska opublikowała 8 czerwca 2017 roku dokument podsumowujący postępy w realizacji projektu Unii Rynków Kapitałowych (Mid term review of the Capital Markets Union Action Plan).

Po dwóch latach od ogłoszenia założeń CMU Komisja przedstawia dotychczasowe osiągnięcia, a także - po przeprowadzeniu konsultacji na początku 2017 roku - ogłasza jakie zmiany i nowe prace legislacyjne planuje prowadzić.

Źródło: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet-cmu-mid-term-review-june2017_en.pdf

Warto w szczególności zwrócić uwagę na trzy projekty legislacyjne, które Komisja rozpocznie w najbliższym czasie:

 1. PEPP - Pan-European Pension Product, który zostanie opublikowany pod koniec czerwca 2017 roku.
 2. Regulacja transgranicznego posiadania papierów wartościowych - czwarty kwartał 2017 roku.
 3. Europejskie ramy prawne listów zastawnych - pierwszy kwartał 2018 roku.

Źródło: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet-cmu-mid-term-review-june2017_en.pdf

Dodatkowo, w przeglądzie śródokresowym (mid-term review) dotyczącym unii rynków kapitałowych wymieniono dziewięć nowych działań priorytetowych:

 1. wzmocnienie uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w celu wspierania skuteczności spójnego nadzoru w UE i poza jej granicami;
 2. zapewnienie bardziej proporcjonalnego środowiska regulacyjnego dla emisji akcji MŚP na rynkach publicznych;
 3. ocena ostrożnościowego traktowania firm inwestycyjnych;
 4. ocena przydatności unijnego systemu udzielania zezwoleń i wydawania paszportów w odniesieniu do działalności w branży technologii finansowych;
 5. przedstawienie środków służących wspieraniu rynków wtórnych kredytów zagrożonych i badanie inicjatyw ustawodawczych mających na celu zwiększenie możliwości wierzycieli zabezpieczonych w zakresie odzyskiwania środków z tytułu kredytów udzielanych na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorców;
 6. zapewnienie realizacji zaleceń grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. zrównoważonego finansowania;
 7. ułatwienie transgranicznej dystrybucji i nadzoru UCITS i alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AFI);
 8. dostarczanie wskazówek dotyczących obecnych unijnych przepisów w zakresie transgranicznych inwestycji w UE oraz opracowanie odpowiedniego systemu polubownego rozwiązywania sporów dotyczących inwestycji;
 9. przedstawienie kompleksowej strategii UE w celu zbadania możliwości wspierania samorządów lokalnych i regionalnych w rozwoju rynku kapitałowego

Treść dokumentu po angielsku: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-cmu-mid-term-review-june2017_en.pdf

Infografika podsumowująca osiągnięcia CMU i plany dalszych działań: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet-cmu-mid-term-review-june2017_en.pdf


Plan działań Komisji Europejskiej w sprawie detalicznych usług finansowych - marzec 2017 r.

Komisja Europejska w ramach prac nad stworzeniem faktycznego jednolitego rynku usług finansowych w Unii Europejskiej po przeprowadzeniu konsultacji nad Zieloną Księgą w sprawie detalicznych usług finansowych, opublikowała z końcem marca 2017 roku Plan działań w tej sprawie pt. "Plan działania w sprawie detalicznych usług finansowych: szersza oferta i lepsze produkty" („Consumer Finance Action Plan: Better Products, More Choice”).

Komisja Europejska proponuje kilkanaście działań, podzielonych na trzy główne kategorie:

1) zwiększenie zaufania i wzmocnienie pozycji konsumentów usług finansowych;

2) ograniczenie prawnych i regulacyjnych trudności wpływających na dostawców usług finansowych;

3) wsparcie rozwoju innowacyjnych usług cyfrowych.

W ramach pierwszej kategorii Komisja planuje:

- projekt nowelizacji Rozporządzenia o transgranicznych płatnościach w euro – rozszerzenie zakresu rozporządzenia o inne waluty by zapewnić obniżenie prowizji za transakcje w walutach innych niż euro;

- przegląd dobrych i złych praktyk w zakresie kosztów przewalutowań i podjęcie na tej podstawie decyzji o działaniach (nie)legislacyjnych dla dobra konsumentów i obniżenia opłat;

- podjęcie działań mających na celu umożliwienie przenoszenia innych usług finansowych (na bazie rozwiązań z przenoszenia rachunków na podstawie Payment Accounts Directive);

- promocję stron internetowych porównujących oferty usług finansowe;

- propozycję nowelizacji Motor Insurence Directive by możliwe było zawieranie transgranicznych umów OC samochodowych;

- monitoring stosowania dobrych i uczciwych praktyk przez firmy wynajmujące samochody;

- badanie możliwości przez Komisję ułatwiania zaciągania pożyczek transgranicznie.

W ramach drugiej kategorii Komisja zamierza przeprowadzić:

- analizę krajowych przepisów o ochronie konsumentów by ocenić czy nie tworzą ode nadmiernych barier dla działalności transgranicznej;

- ocenę czy możliwe jest ustalenie wspólnych jednolitych zasad badania zdolności kredytowej i ustalenie minimalnego poziomu wymiany informacji między rejestrami kredytowymi.

W ramach trzeciej kategorii Komisja planuje:

- ustalenie, na bazie prac Grupy zadaniowej w sprawie FinTech, jakie działania są niezbędne dla wsparcia rozwoju rynku fintech i rynku usług finansowych opartego na technologii;

- ułatwienia w zakresie stosowania eidentyfikacji na rzecz poprawy statystyk stosowania elektronicznych dostępów do usług finansowych a także możliwości łatwiejszego przeprowadzania „know your customer”

-    monitoring rynku sprzedaży usług finansowych na odległość, celem identyfikacji ryzyk i możliwości rynkowych – na tej podstawie opracowanie wymogi dla podmiotów dokonujących sprzedaży usług na odległość.

 Treść planu działań po polsku: http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:055353bd-0fba-11e7-8a35-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF

Treść planu działań po angielsku: http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:055353bd-0fba-11e7-8a35-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF


PRIIPs: Rozporządzenie wejdzie w życie rok później – 1 stycznia 2018 roku

Termin stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (Rozporządzenie PRIIPs) został przesunięty o jeden rok.

Parlament Europejski uchwalił Rozporządzenie zmieniające termin stosowania PRIIPs 1 grudnia 2016 roku, a Rada przyjęła rozporządzenie o tej samej treści 8 grudnia 2016 roku. W efekcie Rozporządzenie PRIIPs będzie stosowane od dnia 1 stycznia 2018 roku (zamiast pierwotnego terminu 31 grudnia 2016 roku).

Zmiana terminu stosowania Rozporządzenia PRIIPs o jeden rok ma umożliwić opracowanie adekwantych Regulacyjnych Standardów Technicznych (RTS) w zakresie Key Information Documents (KID) oraz skuteczne dostosowanie się do nich podmiotów, których dotyczą.

Warto przypomnieć, że pierwotny projekt rozporządzenia delegowanego Komisji (RTS) został odrzucony przez Parlament Europejski 14 września 2016 roku. W związku z brakiem możliwości opracowania nowych RTS przed pierwotnym terminem stosowania Rozporządzenia PRIIPs, uznano za konieczne opóźnienie jego stosowania tak, aby wejście w życie i możliwość stosowania RTS mogła nastąpić równocześnie z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia PRIIPs.

Informacje prasowe PE i Rady:

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/12/47244651857_en.pdf

http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/infopress/20161129IPR53616/20161129IPR53616_en.pdf

Treść  Rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (wersja angielska):

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-51-2016-INIT/en/pdf


CRR/CRD IV: publikacja pakietu Banking Reform Package

W dniu 23 listopada 2016 roku Komisja Europejska opublikowała szeroki pakiet reform prawa bankowego - Banking Reform Package. Proponowany pakiet reform obejmuje propozycje nowelizacji czterech aktów prawnych: Rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych (Rozporządzenie CRR), Dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych (Dyrektywa CRD IV), Dyrektywy w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (Dyrektywa BRRD) oraz Rozporządzenia w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (Rozporządzenie SRMR).

Opublikowany pakiet reform w sposób bezpośredni łączy się z szerszym przeglądem regulacji obszaru usług finansowych zainicjowanym w zeszłym roku przez Komisję Europejską, w tym publicznej konsultacji Call for evidence: EU regulatory framework for financial services, której wyniki Komisja Europejska opublikowała również w dniu 23 listopada 2016 roku. Na podstawie zgromadzonych w trakcie konsultacji opinii oraz informacji, Komisja Europejska wyznaczyła cztery główne kierunki działania, w które wpisuje się także Banking Reform Package:

- Zlikwidowanie zbędnych ograniczeń regulacyjnych z obszaru finansowania gospodarki,

- Zwiększenie proporcjonalności przepisów,

- Ograniczenie zbędnych ograniczeń regulacyjnych,

- Uspójnienie przepisów i ich większe ukierunkowanie na przyszłość.

Zgodnie z informacjami zaprezentowanymi przez Komisję Europejską, zawarte w pakiecie Banking Reform Package rozwiązania skupiają się na poniższych obszarach:

- Zwiększenie odporności instytucji UE oraz wzmocnienie stabilności finansowej,

- Poprawienie zdolności banków do udzielania kredytów w celu wspierania gospodarki UE,

- Zwiększenie roli banków w osiąganiu głębszych i bardziej płynnych rynków kapitałowych UE w celu tworzenia Unii Rynków Kapitałowych.

Zawarte w Banking Reform Package wnioski ustawodawcze zostaną w dalszej kolejności przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w celu ich rozpatrzenia oraz przyjęcia.

Informacja prasowa o Banking Reform Package (w języku polskim):

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3731_pl.htm

Informacja prasowa o Banking Reform Package (w języku angielskim):

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3731_en.htm

Projekt nowelizacji Dyrektywy CRD IV (w języku angielskim):

http://ec.europa.eu/finance/bank/docs/regcapital/crr-crd-review/161123-proposal-amending-directive_en.pdf

Projekt nowelizacji Rozporządzenia CRR (w języku angielskim):

http://ec.europa.eu/finance/bank/docs/regcapital/crr-crd-review/161123-proposal-amending-regulation_en.pdf

Aneks do projektu nowelizacji Rozporządzenia CRR (w języku angielskim):

http://ec.europa.eu/finance/bank/docs/regcapital/crr-crd-review/161123-proposal-amending-regulation-annex_en.pdf

Projekty nowelizacji Dyrektywy BRRD (w języku angielskim):

http://ec.europa.eu/finance/bank/docs/crisis-management/161123-proposal-directive-unsecured-debt-instruments_en.pdf

http://ec.europa.eu/finance/bank/docs/crisis-management/161123-proposal-directive-recapitalisation-capacity_en.pdf

Projekt nowelizacji Rozporządzenia SRMR (w języku angielskim):

http://ec.europa.eu/finance/general-policy/docs/banking-union/single-resolution-mechanism/161123-proposal-regulation_en.pdf

Komunikat Komisji Europejskiej dotyczący wyników Call for evidence: EU regulatory framework for financial services (w języku angielskim):

http://ec.europa.eu/finance/general-policy/docs/general/161123-communication_en.pdf

Dokument towarzyszący komunikatowi Komisji Europejskiej dotyczącemu wyników Call for evidence: EU regulatory framework for financial services (w języku angielskim):

http://ec.europa.eu/finance/general-policy/docs/general/161123-staff-working-document_en.pdf


PRIIPs: Komisja Europejska proponuje przesunięcie terminu stosowania Rozporządzenia PRIIPs

W dniu 9 listopada 2016 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (Rozporządzenie PRIIPs), zgodnie z którym stosowanie Rozporządzenia PRIIPs zostałoby opóźnione o 1 rok.

Zgodnie z przedstawionym przez Komisję Europejską projektem, Rozporządzenie PRIIPs miałoby być stosowane od dnia 1 stycznia 2018 roku (obecne brzmienie Rozporządzenia PRIIPs przewiduje, iż ma być ono stosowane od dnia 31 grudnia 2016 roku).

Link do informacji prasowej (w języku angielskim):

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3632_en.htm

Link do projektu rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych:

http://ec.europa.eu/finance/finservices-retail/docs/investment_products/com-2016-709-final_en.pdf


EBA: publikacja projektu uaktualnionych Wytycznych dot. wewnętrznego zarządzania (Guidelines on internal governance)

Zgodnie z art. 74 Dyrektywy CRD IV, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) jest upoważniony do wydawania wytycznych co do zasad, procedur i mechanizmów z zakresu wewnętrznego zarządzania (internal governance).

W celu dalszej harmonizacji wprowadzanych przez instytucje finansowe zasad dotyczących wewnętrznego zarządzania, w dniu 28 października 2016 roku EBA opublikowała projekt uaktualnionych Wytycznych dot. wewnętrznego zarządzania (Guidelines on internal governance).

Nowe wytyczne – oprócz uszczegółowienia zasad zawartych w Dyrektywie CRD IV – mają za zadanie zastąpić dotychczasowe wytyczne, które zostały opublikowane we wrześniu 2011 roku, w związku z czym istnieje potrzeba ich aktualizacji oraz dostosowania do obecnie obserwowanych wyzwań. Projektowane wytyczne poruszają również dodatkowe obszary, które nie były dotąd objęte zakresem obecnie obowiązujących wytycznych – dotyczy to m.in. zagadnienia zwiększenia transparentności aktywności offshore.

Konsultacja EBA w zakresie projektowanych, nowych wytycznych trwa do dnia 28 stycznia 2017 roku. Dotychczasowe wytyczne EBA utracą swą moc z momentem wejścia w życie nowych wytycznych.

Link do strony internetowej EBA z informacjami o projekcie uaktualnionych Wytycznych dot. wewnętrznego zarządzania (Guidelines on internal governance) oraz konsultacji w ich przedmiocie:

http://www.eba.europa.eu/-/eba-reviews-its-guidelines-on-internal-governance

Link do projektu uaktualnionych Wytycznych dot. wewnętrznego zarządzania (Guidelines on internal governance):

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1639914/Consultation+Paper+on+Guidelines+on+internal+governance+%28EBA-CP-2016-16%29.pdf


EBA/ESMA: publikacja projektu Wytycznych w zakresie wymagań wobec członków organów zarządzających (Guidelines on the Assessment of the Suitability of the Members of Management Body and Key Function Holders)

Działając na podstawie upoważnienia zawartego w art. 91 ust. 12 Dyrektywy CRD IV oraz art. 9 Dyrektywy MIFID II, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) wspólnie z Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował w dniu 28 października 2016 roku projekt Wytycznych w zakresie wymagań wobec członków organów zarządzających (Guidelines on the Assessment of the Suitability of the Members of Management Body and Key Function Holders).

Wspólna konsultacja  EBA oraz ESMA w zakresie ww. projektu wytycznych trwa do dnia 28 stycznia 2017 roku. Wraz z wejściem w życie nowych wytycznych, moc utracą dotychczas obowiązujące wytyczne opublikowane w 2012 roku.

Link do strony internetowej EBA z informacjami o projekcie Wytycznych w zakresie wymagań wobec członków organów zarządzających (Guidelines on the Assessment of the Suitability of the Members of Management Body and Key Function Holders) oraz konsultacji w ich przedmiocie:

http://www.eba.europa.eu/-/eba-and-esma-consult-on-assessing-the-suitability-of-banks-and-investment-firms-members-of-the-management-body-and-key-function-holders

Link do strony internetowej ESMA z informacjami o projekcie Wytycznych w zakresie wymagań wobec członków organów zarządzających (Guidelines on the Assessment of the Suitability of the Members of Management Body and Key Function Holders) oraz konsultacji w ich przedmiocie:

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/joint-esma-and-eba-guidelines-assessment-suitability-members-management-body

Link do projektu uaktualnionych Wytycznych w zakresie wymagań wobec członków organów zarządzających (Guidelines on the Assessment of the Suitability of the Members of Management Body and Key Function Holders):

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1639842/Consultation+Paper+on+Joint+ESMA+EBA+Guidelines+on+suitability+of+management+body+%28EBA-CP-2016-17%29.pdf


Zasady wynagradzania osób zajmujących się sprzedażą detalicznych produktów i usług bankowych: publikacja ostatecznej wersji wytycznych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority – EBA) opublikował w dniu 28 września 2016 roku ostateczną wersję wytycznych w zakresie zasad wynagradzania osób zajmujących się sprzedażą detalicznych produktów i usług bankowych (Guidelines on remuneration policies and practices related to the sale and provision of retail banking products and services).

Wytyczne będą miały zastosowanie od 18 stycznia 2018 roku.

Wytyczne EBA:

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1596785/Final+report+on+Guidelines+on+remuneration+of+sales+staff+%28EBA-GL-2016-06%29.pdf

Więcej informacji:

http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-final-guidelines-on-the-remuneration-of-sales-staff


PSD II: konsultacja EBA ws. projektu RTS w zakresie silnego uwierzytelniania klienta (SCA) oraz wspólnych i bezpiecznych standardów komunikacji

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority – EBA) opublikował dokument konsultacyjny dotyczący projektu regulacyjnych standardów technicznych w zakresie silnego uwierzytelniania klienta oraz wspólnych i bezpiecznych standardów komunikacji w ramach dyrektywy PSD II (Consultation Paper on draft Regulatory Technical Standards specyfiyng the requirements on strong customer authentication and common and secure communication under PSD II).

Projekt regulacyjnych standardów technicznych został opracowany przez EBA na podstawie upoważnienia zawartego w art. 98 dyrektywy PSD II. Przedmiotowe standardy mają za zadanie zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności pomiędzy dostawcami usług płatniczych oraz umożliwieniu rozwoju przystępnych, innowacyjnych form płatności.

Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na zagadnienia zakresu silnego uwierzytelnienia klienta (strong customer authentication – SCA), stanowiące że procedura uwierzytelnienia klienta ma m.in. skutkować wygenerowaniem uwierzytelniającego kodu, każdorazowo akceptowanego przez dostawcę usług płatniczych. Procedura SCA ma również zawierać w sobie mechanizmy przewidujące m.in. wyznaczenie maksymalnego czasu dostępu płatnika do jego rachunku online (w przypadku gdy dostęp do rachunku miał miejsce z zastosowaniem SCA) czy też określenie maksymalnej liczby nieudanych prób uwierzytelnienia, po których następuje tymczasowe albo stałe zablokowanie dostępu do rachunku online.

Istotną kwestią są wyjątki od ogólnych warunków SCA. Wskazane wyłączenia mają mieć zastosowanie m.in. w przypadku, gdy płatnik uzyskuje wyłącznie informacje o swoim rachunku online bez ujawniania wrażliwych danych dotyczących płatności czy też dokonuje bezdotykowych płatności elektronicznych nie przekraczających 50 euro przy założeniu, iż zsumowana kwota poprzedzających transakcji dokonanych instrumentem płatniczym umożliwiającym bezdotykowe płatności (co do których nie miała zastosowania procedura SCA) nie przekracza 150 euro.

Ponadto, w zakresie standardów komunikacji, EBA zwraca uwagę m.in. na konieczność zapewnienia przez dostawców usług płatniczych procedur umożliwiających identyfikację oraz prześledzenie ex post transakcji płatniczej oraz poszczególnych jej etapów. W omawianym aspekcie projekt RTS przewiduje również szereg obowiązków wobec dostawców usług płatniczych prowadzących rachunek, którzy dostarczają płatnikowi rachunek dostępny online – przewidziana jest m.in. konieczność zapewnienia przez nich interfejsu komunikacynego o określonych przez RTS funkcjonalościach.

Konsultacja trwa od 12 sierpnia do 12 października 2016 r.

Link do strony EBA z opisem konsultacji:

http://www.eba.europa.eu/-/eba-consults-on-strong-customer-authentication-and-secure-communications-under-psd2

Link do dokumentu konsultacyjnego:

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1548183/Consultation+Paper+on+draft+RTS+on+SCA+and+CSC+%28EBA-CP-2016-11%29.pdf


AML: Opinia EBA odnośnie propozycji włączenia platform wymiany wirtualnych walut oraz dostawców portfeli takich walut w zakres Dyrektywy AMLD IV.

11 sierpnia Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority – EBA) opublikował opinię w której odniósł się do zaproponowanego przez Komisję Europejską włączenia platform wymiany wirtualnych walut oraz dostawców portfeli takich walut w zakres Czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLD IV). Powyższa propozycja zawarta została w opublikowanym przez Komisję w dniu 5 lipca 2016 roku projekcie nowelizacji Dyrektywy AMLD IV.

W swej opinii EBA w sposób pozytywny odniosła się do przedmiotowej propozycji Komisji Europejskiej stwierdzając, iż włączenie platform wymiany wirtualnych walut oraz dostawców portfeli wirtualnych walut w zakres Dyrektywy AMLD IV stanowić będzie istotny środek mitygacji ryzyk prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, wynikających z używania wirtualnych walut. Jednocześnie EBA zaznaczyła, iż konieczne jest wprowadzenie określonych poprawek do obecnego projektu nowelizacji – w tym też celu opinia EBA zawiera szereg propozycji, które jej zdaniem powinny zostać rozpatrzone przez Komisję Europejską, Parlament Europejski oraz Radę przed zakończeniem prac nad nowelizacją Dyrektywy AMLD IV.

Poprawki zasugerowane przez EBA sygnalizują m.in. potrzebę przesunięcia proponowanego przez Komisję terminu transpozycji przepisów nowelizujących Dyrektywę AMLD IV z 1 stycznia 2017 roku na 26 czerwca 2017 roku oraz nie włączania na chwilę obecną transakcji dokonywanych z użyciem wirtualnych walut w zakres Dyrektywy PSD II. 

EBA wskazuje rownież na konieczność dalszego dookreślenia regulacyjnego statusu platform wymiany wirtualnych walut oraz dostawców portfeli wirtualnych walut, jak również umożliwienia właściwym organom publicznym łatwej wymiany informacji dotyczących tychże podmiotów. Ponadto EBA popiera wynikające z projektu nowelizacji założenie, zgodnie z którym wyżej wskazane podmioty miałyby podlegać mechanizmowi sankcji opisanemu w sekcji 4 rozdziału VI Dyrektywy AMLD IV.

Link do strony EBA z informacją o opinii:

http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-an-opinion-on-the-commission-s-proposal-to-bring-virtual-currency-entities-in-the-scope-of-the-anti-money-laundering-directive

Link do opinii EBA:

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1547217/EBA+Opinion+on+the+Commission%E2%80%99s+proposal+to+bring+virtual+currency+entities+into+the+scope+of+4AMLD


Projekt nowelizacji rozporządzeń dot. European Venture Capital Funds i European Social Entrepreneurship Funds

14 lipca 2016 roku Komisja Europejska zaprezentowała projekt nowelizacji rozporządzeń dotyczących europejskiego funduszu venture capital (European Venture Capital Funds  - EuVECA) oraz europejskiego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej (European Social Entrepreneurship Funds - EuSEF). Inicjatywa ta stanowi część działań mających na celu implementację projektu Unii Rynków Kapitałowych; jest ona również powiązana z Planem inwestycyjnym dla Europy.

Proponowane zmiany przewidują zwiększenie poziomu inwestycji w kapitał wysokiego ryzyka oraz projekty społeczne. Zakładają one również ułatwienie inwestowania w małe i średnie przedsiębiorstwa, co ma przełozyć się na dalsze zachęcenie inwestorów do tak określonych inwestycji. Projekt nowelizacji obu rozporządzeń przewiduje także otwarcie funduszy EuVECA i EuSEF dla zarządzających funduszami niezależnie od ich wielkości - obrót i zarządzanie funduszami EuVECA i EuSEF zostanie umożliwione podmiotom zarządzającym posiadającym pod swoim zarządem aktywa o wartości przekraczającej 500 milionów euro.

Proponowane przez Komisję rozwiązania zakładają także zwiększenie liczby przedsiębiorstw, w które można inwestować, ze szczególnym uwzględnieniem małych oraz średnich przedsięborstw – w tym też celu nowelizacja przewiduje rozszerzenie kwalifikowalnych aktywów EuVECA.

Proponowane zmiany mają również skutkować łatwiejszym oraz tańszym międzynarodowym obrotem funduszami EuVECA i EuSEF, do czego ma przycznić się wprowadzenie bezpośredniego zakazu pobierania opłat przez państwa członkowskie jak również uproszczenie procedur rejestracji. W tym kontekście przewidziane jest także ustalenie minimalnego poziomu kapitału wymaganego od podmiotów zarządzających.

Propozycja nowelizacji rozporządzeń:

http://ec.europa.eu/finance/investment/docs/venture_capital/160714-proposal_en.pdf

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/finance/investment/venture_capital/index_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2481_pl.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2528_en.htm

http://ec.europa.eu/finance/investment/docs/venture_capital/160714-infographics-venture-capital_en.pdf


AML: Projekt nowelizacji dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Wykaz krajów trzecich wysokiego ryzyka

5 lipca 2016 roku Komisja Europejska przyjęła projekt nowelizacji Czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLD IV), uchwalonej w maju ubiegłego roku.

Zmiany zaproponowane przez Komisję Europejską dotyczą wprowadzenia dodatkowych środków umożliwiających skuteczniejsze zwalczanie finansowania terroryzmu oraz zapewnienie większej przejrzystości transakcji finansowych oraz osób prawnych.

Przedmiotowe zmiany przewidują m.in. objęcie platformy wymiany walut wirtualnych i dostawców kont waluty wirtualnej zakresem AMLD IV.  Zgodnie z nowelizacją, ograniczeniu uległyby anonimowe płatności przy użyciu kart przedpłaconych poprzez obniżenie progów wymagających identyfikacji z 250 euro do 150 euro i zwiększenie wymogów dotyczących weryfikacji klienta. Projektowane przepisy zobowiązywałyby państwa członkowskie do utworzenia - w celach identyfikacji posiadaczy rachunków bankowych i płatniczych - scentralizowanych rejestrów rachunków bankowych i kont płatniczych oraz centralnych systemów wyszukiwania danych, jak również udostępnienia ich jednostkim finansowym UE. Nowelizacja zakłada również ujednolicenie wykazu kontroli stosowanych w odniesieniu do państw trzecich wykazujących luki w systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dodatkowo, zgodnie z projektem nowelizacji zapewniony byłby dostęp publiczny do rejestrów beneficjentów rzeczywistych i ich integracja pomiędzy państwami członkowskimi.

Przedmiotowy projekt nowelizacji jest pierwszą z szeregu inicjatyw mających za zadanie wdrożyć opublikowany przez Komisję Europejską w dniu 2 lutego 2016 roku plan działania na rzecz skuteczniejszego zwalczania finansowania terroryzmu.

14 lipca 2016 roku Komisja Europejska przyjęła wykaz krajów trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Przyjęty w formie rozporządzenia delegowanego wykaz uzupełnia zaprezentowany 5 lipca 2016 roku projekt nowelizacji Czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLD IV). Parlament Europejski oraz Rada mają jeden miesiąc na zgłoszenie ew. sprzeciwu (przy czym termin na zgłoszenie sprzeciwu może zostać wydłużony do dwóch miesięcy). W przypadku braku sprzeciwu ze strony Parlamentu Europejskiego lub Rady w przewidzianym terminie, rozporządzenie delegowane zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie trzeciego dnia po publikacji.

Projekt nowelizacji przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 5 lipca 2016 roku:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/document/files/aml-directive_en.pdf

Więcej informacji:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2380_pl.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2380_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2381_en.htm

http://ec.europa.eu/justice/criminal/document/files/aml-factsheet_en.pdf

Rozporządzenie delegowane wraz z załącznikiem (wykaz krajów trzecich wysokiego ryzyka) – wersja angielska oraz polska:

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-4180-EN-F1-1.PDF

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-4180-EN-F1-1-ANNEX-1.PDF

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/PL/3-2016-4180-PL-F1-1.PDF

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/PL/3-2016-4180-PL-F1-1-ANNEX-1.PDF


Cyberbezpieczeństwo: Dyrektywa NIS uchwalona

Dyrektywa NIS (Dyrektywa Parlamentu i Rady UE w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii) zakłada poszerzenie współpracy państw członkowskich w kwestii cyberbezpieczeństwa.

Dyrektywa określa, jakim obowiązkom z zakresu bezpieczeństwa będą podlegać operatorzy usług kluczowych (sektory krytyczne, takie jak energetyka, transport, opieka zdrowotna i finanse) oraz dostawcy usług cyfrowych (internetowe platformy handlowe, wyszukiwarki, usługi przetwarzania w chmurze). Każde państwo UE będzie także musiało wyznaczyć organ lub organy do ochrony bezpieczeństwa cybernetycznego i opracować właściwą strategię.

6 lipca 2016 roku Parlament Europejski przyjął tekst Dyrektywy NIS po tym jak przyjęła go Rada UE w dniu 17 maja 2016 roku, zgodnie z treścią porozumienia z Parlamentem z grudnia 2015 roku. To w ostateczny sposób kończy ten proces legislacyjny.

Dyrektywa NIS zostanie wkrótce opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE. Dyrektywa wejdzie w życie dwudziestego dnia od jej publikacji w Dzienniku Urzędowym UE; państwa członkowskie będą zobowiązane do jej transpozycji w ciągu 21 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Tekst Dyrektywy w wersji przyjętej przez Parlament Europejski i Radę UE – po polsku i po angielsku:

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5581-2016-REV-1/en/pdf

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5581-2016-REV-1/pl/pdf

Więcej informacji:

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/20160701IPR34481/Parlament-popar%C5%82-przepisy-poprawiaj%C4%85ce-cyberbezpiecze%C5%84stwo-w-UE

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160701IPR34481/Cybersecurity-MEPs-back-rules-to-help-vital-services-resist-online-threats

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/17-wide-cybersecurity-rule-adopted/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EU-wide+cybersecurity+rules+adopted+by+the+Council

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/12/08-improve-cybersecurity/

http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2015/12/08-improve-cybersecurity/

 


Rozporządzenie o prospekcie emisyjnym – przyjęcie przez Radę stanowiska negocjacyjnego w dniu 17 czerwca 2016 roku

Obecnie mają miejsce prace nad Rozporządzeniem o prospekcie emisyjnym (Prospectus Regulation), które ma ograniczyć jedną z głównych przeszkód regulacyjnych, na którą napotykają firmy przy emitowaniu papierów wartościowych. Rozporządzenie ma za zadanie uprościć i ograniczyć obowiązki administracyjne związane z publikowaniem prospektów emisyjnych.

Rada UE uchwaliła tekst Rozporządzenia 17 czerwca 2016 roku, po tym jak 8 czerwca 2016 roku Komitet Stałych Przedstawicieli (Coreper) uzgodnił stanowisko negocjacyjne w sprawie treści Rozporządzenia. Umożliwia to podjęcie przez Prezydencję Rady UE negocjacji z Parlamentem Europejskim w celu osiągnięcia porozumienia w ramach trilogu.

Tekst Rozporządzenia uchwalony przez Radę: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9801-2016-INIT/en/pdf

Więcej informacji: http://www.consilium.europa.eu/en/policies/capital-markets-union/prospectus/

http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2016/06/08-capital-markets-union/


Wysłuchanie publiczne w Komisji Europejskiej ws. Call for Evidence w dniu 17 maja 2016 roku

W okresie od 30 września 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku Komisja Europejska przeprowadzała konsultacje publiczne zatytułowane Call for Evidence: A review of the EU regulatory framework for financial services.

Celem konsultacji - prowadzonych w ramach programu REFIT - było zebranie stanowisk interesariuszy w zakresie zysków, nieprzewidzianych efektów, spójności, luk i zgodności z innymi przepisami ram prawnych UE w zakresie regulacji usług finansowych. Ostatecznie Komisja Europejska uzyskała 288 odpowiedzi.

17 maja 2016 roku miało miejsce zorganizowane przez Komisję Europejską wysłuchanie publiczne, mające na celu podsumowanie i analizę odpowiedzi zebranych w ramach przedmiotowych konsultacji. Przy okazji wysłuchania Komisja Europejska zaprezentowała zestawienie stanowisk przesłanych w ramach konsultacji.

W ramach wysłuchania publicznego wystąpił Komisarz Jonathan Hill, omawiając najistotniejsze kwestie podnoszone przez respondentów w ramach konsultacji, przedstawił zarys planu działań Komisji Europejskiej w oparciu o otrzymane uwagi.

Zdaniem mniejszych banków unijne prawodawstwo nie bierze w wystarczającym stopniu pod uwagę specyfiki związanej z rozmiarem ich działalności. Wymogi dot. raportowania adresowane do sektora bankowego powinny być bardziej proporcjonalne. Choć banki akceptują obecny kształt systemu finansowego oraz reformy, które go ukształtowały, w ich opinii nadal istnieje szereg obszarów, w których całokształt istniejącej legislacji ogranicza zdolność finansowania przez nich gospodarki.

Komisja podejmuje szereg działań wychodzących naprzeciw oczekiwaniom oraz uwagom zgłoszonym przez banki. Obecnie trwają prace dot. prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji. Komisja Europejska utrzyma tzw. supporting factor w ramach CRD IV i CRR w odniesieniu do finansowania małych oraz średnich przedsiębiorstw. W ramach przeglądu Rozporządzenia CRR, Komisja Europejska pochyli się nad uwagami dotyczącymi zasad które utrudniają bankom odgrywanie roli market makers. Planowane jest również rozpoczęcie konsultacji dotyczących NSFR oraz przegląd tzw. Trading Book.

Zestawienie stanowisk przesłanych w ramach konsultacji: http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/docs/summary-of-responses_en.pdf

Wystąpienie Komisarza Jonathana Hilla: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-1788_en.htm

Całość wysłuchania publicznego do obejrzenia pod poniższym linkiem: https://webcast.ec.europa.eu/public-hearing-on-call-for-evidence#


Benchmarki (indeksy używane jako wskaźniki):

Unia Europejska uchwaliła nową regulację w sprawie benchmarków - indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne. Nowe przepisy mają zapewnić większą ścisłość i rzetelność wskaźników odnoszących się do instrumentów finansowych. W myśl proponowanego rozporządzenia podmioty przekazujące dane będą podlegać prawnie wiążącemu kodeksowi postępowania, który nakaże stosować solidną metodologię oraz korzystać z adekwatnych, wiarygodnych danych. W miarę możliwości trzeba też będzie opierać wskaźniki na faktycznych danych wejściowych o transakcjach. Niemniej jeśli dane takie nie będą wystarczające, wolno będzie też stosować inne.

Zakres rozporządzenia jest szeroki, ale wskaźniki kluczowe będą podlegać surowszym przepisom. Rozporządzenie określa trzy rodzaje wskaźników (kluczowe, istotne i pozaistotne) oraz osobno reguluje wskaźniki towarowe, stóp procentowych i danych regulowanych. Rozporządzenie odnosi się także do możliwości korzystania ze wskaźników z państw trzecich.

W dniu 28 kwietnia 2016 roku Parlament Europejski przyjął Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszu inwestycyjnego i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Rozporządzenie ws. benchmarków).

Rozporządzenie zostało przyjęte podczas posiedzenia Rady UE w dniu 17 maja 2016 roku.

Jest to bezpośrednie następstwo politycznego porozumienia osiągniętego przez Parlament Europejski oraz Radę w listopadzie 2015 roku.

Rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE, wchodząc w życie następnego dnia po publikacji. Obowiązek stosowania większości przepisów Rozporządzenia rozpoczyna się po upływie 18 miesięcy od daty jego wejścia w życie. Publikacja Rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym UE nastąpi najprawdopodobniej w czerwcu 2016 roku.

Tekst Rozporządzenia – wersja polska oraz angielska:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CONSIL:PE_72_2015_INIT&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:PE_72_2015_INIT&from=EN

Więcej informacji i omówienie nowej regulacji:

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160426IPR24757/Interest-rates-final-vote-to-ensure-robust-and-transparent-benchmark-setting

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1606_en.htm?locale=en

http://ec.europa.eu/finance/securities/benchmarks/index_en.htm

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/5/47244640838_en_635991765000000000.pdf

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/5/47244640838_pl_635990991600000000.pdf


Zakończenie prac nad reformą unijnego prawa ochrony danych

W dniu 8 kwietnia 2016 roku Rada UE przyjęła w pierwszym czytaniu swoje stanowisko w sprawie reformy unijnego prawa ochrony danych (Data Protection Reform Package), tym samym oficjalnie zatwierdzając osiągnięte w grudniu w ramach trilogu porozumienie pomiędzy Radą, Parlamentem Europejskim oraz Komisją Europejską dotyczące ww. reformy. W konsekwencji otworzyło to drogę do ostatniego kroku w procedurze legislacyjnej, tj. przyjęcia przez Parlament Europejski tekstów aktów prawnych wchodzących w skład reformy:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz

- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającej decyzję ramową Rady 2008/997/WSiSW.

Ostatecznie, głosowanie nad ww. aktami prawnymi miało miejsce na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w dniu 14 kwietnia 2016 roku. W wyniku tego zarówno Rozporządzenie jak i Dyrektywa zostały przyjęte. Tym samym w sposób definitywny zakończone zostały trwające od ponad 4 lat prace nad reformą unijnego prawa ochrony danych.

Więcej informacji tutaj: http://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/wydarzenia/2016/kwiecien/zakonczenie-prac-nad-reforma-unijnego-prawa-ochrony-danych

Sporządzili: Piotr Gałązka, Dyrektor Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli, Damian Wyrzykowski


Plan działania Komisji Europejskiej na rzecz skuteczniejszego zwalczania finansowania terroryzmu

Komisja Europejska 2 lutego 2016 roku opublikowała plan działania na rzecz skuteczniejszego zwalczania finansowania terroryzmu. W swoim stanowisku Komisja stwierdziła, że ataki terrorystyczne w Unii Europejskiej i poza nią wskazują na potrzebę zdecydowanej, skoordynowanej reakcji na szczeblu europejskim w odpowiedzi na zagrożenie terroryzmem. Przedstawiony plan działania określa zdecydowane i szybkie działania w odpowiedzi na obecne wyzwania, opierając się na istniejących przepisach UE oraz w razie konieczności je uzupełniając. Dzięki zastosowaniu konkretnych środków, plan umożliwi dostosowanie obecnych przepisów lub wprowadzenie nowych w celu walki z nowymi zagrożeniami.

Plan działania obejmuje dwa główne kierunki:

 • śledzenie terrorystów poprzez monitorowanie ich przepływów finansowych oraz uniemożliwianie im przesyłania środków finansowych lub innych aktywów;
 • niszczenie źródeł dochodów wykorzystywanych przez organizacje terrorystyczne poprzez uniemożliwianie im pozyskiwania funduszy

Więcej informacji znaleźć można w nocie prasowej: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-202_pl.htm, a także w  Komunikacie Komisji „Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on an Action Plan for strengthening the fight against terrorist financing”: http://ec.europa.eu/justice/criminal/files/com_2016_50_en.pdf oraz w załączniku do ww. Komunikatu stanowiącym harmonogram planowanych działań: http://ec.europa.eu/justice/criminal/files/com_2016_50_2_en.pdf


Rozporządzenie ogólne o ochronie danych (General Data Protection Regulation)

W dniu 15 grudnia 2015 roku zostało osiągnięte nieformalne porozumienie Rady UE oraz Parlamentu Europejskiego ws. reformy prawa ochrony danych (tzw. Data Protection Reform Package), na którą składa się Rozporządzenie ogólne o ochronie danych  (General Data Protection Regulation – GDPR) oraz Dyrektywa o ochronie danych w sprawach policyjnych i sądowych (Directive for data protection in the police and justice sectors).

Nieformalne porozumienie zostało następnie zaakceptowane w dniu 17 grudnia 2015 roku przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego, zaś w dniu 18 grudnia – przez Komitet Stałych Przedstawicieli (COREPER). Formalne, ostateczne przyjęcie GDPR i Dyrektywy przez Parlament Europejski oraz Radę UE ma mieć miejsce na początku obecnego roku. 

Więcej informacji:

http://www.eu2015lu.eu/en/actualites/communiques/2015/12/15-accord-protection-donnees/index.html

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/12/18-data-protection/

Sporządzili: Piotr Gałązka, Dyrektor Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli, Damian Wyrzykowski


Zielona księga w sprawie detalicznych usług finansowych:

W dniu 10 grudnia 2015 roku Komisja Europejska opublikowała Zieloną księgę w sprawie detalicznych usług finansowych (Green Paper on retail financial services).

Celem konsultacji w ramach zielonej księgi jest zebranie opinii i stanowisk jak poprawić wybór usług finansowych dla konsumenta, oraz jak podnieść przejrzystość i konkurencyjność na rynku detalicznym usług finansowych. Dodatkowym celem jest ułatwienie prawdziwej transgranicznej podaży tych usług - aby poszczególne instytucje finansowe mogły działać w całym jednolitym rynku UE. Komisja Europejska chciałaby urzeczywistnienia tego jednolitego rynku w zakresie usług finansowych, biorąc pod uwagę wpływ cyfryzacji na usługi detaliczne finansowe.

Konsultacje są przeprowadzane online pod poniższym adresem: http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/retail-financial-services/index_en.htm.

Termin na zgłaszanie odpowiedzi mija 18 marca 2016 roku.


Sekurytyzacja:

W dniu 2 grudnia 2015 roku Komitet Stałych Przedstawicieli (COREPER) zatwierdził w imieniu Rady UE jej stanowisko w przedmiocie propozycji dotyczących ułatwienia rozwoju rynku sekurytyzacji w Europie. Na stanowisko Rady składają się:

 • projekt rozporządzenia dotyczącego ogólnych, współnych zasad sekurytyzacji oraz jej kryteriów;
 • projekt rozporządzenia zmieniającego istniejące rozporządzenie 575/2013 dot. wymogów kapitałowych banków.

Stanowisko Rady UE zostało przyjętę nieco ponad dwie miesiące po opublikowaniu przez Komisję projektu rozporządzenia dot. sekurytyzacji. Umożliwia ono rozpoczęcie przez Radę UE negocjacji z Parlamentem Europejskim w ww. przedmiocie, co ma nastąpić w nadchodzącym roku.

Więcej informacji:

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/12/02-capital-markets-union-securitisation/


Projekt rozporządzenia w sprawie prospektu emisyjnego

W dniu 30 listopada 2015 roku Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w przypadku publicznej oferty papierów wartościowych.

Projekt opublikowany w ramach politycznego projektu unii rynków kapitałowych, ma na celu przegląd dotychczas obowiązujących przepisów w tym zakresie i poprawę dostępu do finansowania za pomocą rynku kapitałowego dla firm i uproszczenia informacji dla inwestorów.

Dzięki nowym przepisom – w ocenie Komisji - małym i średnim przedsiębiorstwom będzie łatwiej uzyskać finansowanie przy emisji akcji lub obligacji. Firmy już notowane na rynkach publicznych skorzystają z nowych regulacji w razie potrzeby emisji dodatkowych akcji.

Nowe przepisy zakładają w szczególności:

 • Wyższe progi wyłączeń z obowiązku publikacji prospektu
 • Stworzenie mniej skomplikowanego wzoru prospektu dla mniejszych przedsiębiorstw
 • Prostsze zasady prospektu dla przedsiębiorstw już notowanych
 • Jednolity dostęp do informacji na temat wszystkich prospektów za pośrednictwem ESMA

Więcej informacji:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6196_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6198_en.htm?locale=en

http://ec.europa.eu/finance/securities/prospectus/index_en.htm


Benchmarki (indeksy używane jako wskaźniki):

W dniu 24 listopada 2015 roku Rada UE oraz Parlament Europejski osiągnęły porozumienie odnośnie projektu rozporządzenia ws. wskażników i benchmarków (Regulation on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts). Oficjalna publikacja finalnej wersji rozporządzenia jest przewidziana na przełom kwietnia oraz maja 2016 roku.

Więcej informacji:

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-6169_en.htm

http://www.eu2015lu.eu/en/actualites/communiques/2015/11/25-accord-benchmark/index.html