Istotne prace legislacyjne na poziomie UE

PRIIPs: Rozporządzenie wejdzie w życie rok później – 1 stycznia 2018 roku

Termin stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (Rozporządzenie PRIIPs) został przesunięty o jeden rok.

Parlament Europejski uchwalił Rozporządzenie zmieniające termin stosowania PRIIPs 1 grudnia 2016 roku, a Rada przyjęła rozporządzenie o tej samej treści 8 grudnia 2016 roku. W efekcie Rozporządzenie PRIIPs będzie stosowane od dnia 1 stycznia 2018 roku (zamiast pierwotnego terminu 31 grudnia 2016 roku).

Zmiana terminu stosowania Rozporządzenia PRIIPs o jeden rok ma umożliwić opracowanie adekwantych Regulacyjnych Standardów Technicznych (RTS) w zakresie Key Information Documents (KID) oraz skuteczne dostosowanie się do nich podmiotów, których dotyczą.

Warto przypomnieć, że pierwotny projekt rozporządzenia delegowanego Komisji (RTS) został odrzucony przez Parlament Europejski 14 września 2016 roku. W związku z brakiem możliwości opracowania nowych RTS przed pierwotnym terminem stosowania Rozporządzenia PRIIPs, uznano za konieczne opóźnienie jego stosowania tak, aby wejście w życie i możliwość stosowania RTS mogła nastąpić równocześnie z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia PRIIPs.

Informacje prasowe PE i Rady:

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/12/47244651857_en.pdf

http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/infopress/20161129IPR53616/20161129IPR53616_en.pdf

Treść  Rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (wersja angielska):

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-51-2016-INIT/en/pdf


CRR/CRD IV: publikacja pakietu Banking Reform Package

W dniu 23 listopada 2016 roku Komisja Europejska opublikowała szeroki pakiet reform prawa bankowego - Banking Reform Package. Proponowany pakiet reform obejmuje propozycje nowelizacji czterech aktów prawnych: Rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych (Rozporządzenie CRR), Dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych (Dyrektywa CRD IV), Dyrektywy w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (Dyrektywa BRRD) oraz Rozporządzenia w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (Rozporządzenie SRMR).

Opublikowany pakiet reform w sposób bezpośredni łączy się z szerszym przeglądem regulacji obszaru usług finansowych zainicjowanym w zeszłym roku przez Komisję Europejską, w tym publicznej konsultacji Call for evidence: EU regulatory framework for financial services, której wyniki Komisja Europejska opublikowała również w dniu 23 listopada 2016 roku. Na podstawie zgromadzonych w trakcie konsultacji opinii oraz informacji, Komisja Europejska wyznaczyła cztery główne kierunki działania, w które wpisuje się także Banking Reform Package:

- Zlikwidowanie zbędnych ograniczeń regulacyjnych z obszaru finansowania gospodarki,

- Zwiększenie proporcjonalności przepisów,

- Ograniczenie zbędnych ograniczeń regulacyjnych,

- Uspójnienie przepisów i ich większe ukierunkowanie na przyszłość.

Zgodnie z informacjami zaprezentowanymi przez Komisję Europejską, zawarte w pakiecie Banking Reform Package rozwiązania skupiają się na poniższych obszarach:

- Zwiększenie odporności instytucji UE oraz wzmocnienie stabilności finansowej,

- Poprawienie zdolności banków do udzielania kredytów w celu wspierania gospodarki UE,

- Zwiększenie roli banków w osiąganiu głębszych i bardziej płynnych rynków kapitałowych UE w celu tworzenia Unii Rynków Kapitałowych.

Zawarte w Banking Reform Package wnioski ustawodawcze zostaną w dalszej kolejności przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w celu ich rozpatrzenia oraz przyjęcia.

Informacja prasowa o Banking Reform Package (w języku polskim):

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3731_pl.htm

Informacja prasowa o Banking Reform Package (w języku angielskim):

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3731_en.htm

Projekt nowelizacji Dyrektywy CRD IV (w języku angielskim):

http://ec.europa.eu/finance/bank/docs/regcapital/crr-crd-review/161123-proposal-amending-directive_en.pdf

Projekt nowelizacji Rozporządzenia CRR (w języku angielskim):

http://ec.europa.eu/finance/bank/docs/regcapital/crr-crd-review/161123-proposal-amending-regulation_en.pdf

Aneks do projektu nowelizacji Rozporządzenia CRR (w języku angielskim):

http://ec.europa.eu/finance/bank/docs/regcapital/crr-crd-review/161123-proposal-amending-regulation-annex_en.pdf

Projekty nowelizacji Dyrektywy BRRD (w języku angielskim):

http://ec.europa.eu/finance/bank/docs/crisis-management/161123-proposal-directive-unsecured-debt-instruments_en.pdf

http://ec.europa.eu/finance/bank/docs/crisis-management/161123-proposal-directive-recapitalisation-capacity_en.pdf

Projekt nowelizacji Rozporządzenia SRMR (w języku angielskim):

http://ec.europa.eu/finance/general-policy/docs/banking-union/single-resolution-mechanism/161123-proposal-regulation_en.pdf

Komunikat Komisji Europejskiej dotyczący wyników Call for evidence: EU regulatory framework for financial services (w języku angielskim):

http://ec.europa.eu/finance/general-policy/docs/general/161123-communication_en.pdf

Dokument towarzyszący komunikatowi Komisji Europejskiej dotyczącemu wyników Call for evidence: EU regulatory framework for financial services (w języku angielskim):

http://ec.europa.eu/finance/general-policy/docs/general/161123-staff-working-document_en.pdf


PRIIPs: Komisja Europejska proponuje przesunięcie terminu stosowania Rozporządzenia PRIIPs

W dniu 9 listopada 2016 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (Rozporządzenie PRIIPs), zgodnie z którym stosowanie Rozporządzenia PRIIPs zostałoby opóźnione o 1 rok.

Zgodnie z przedstawionym przez Komisję Europejską projektem, Rozporządzenie PRIIPs miałoby być stosowane od dnia 1 stycznia 2018 roku (obecne brzmienie Rozporządzenia PRIIPs przewiduje, iż ma być ono stosowane od dnia 31 grudnia 2016 roku).

Link do informacji prasowej (w języku angielskim):

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3632_en.htm

Link do projektu rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych:

http://ec.europa.eu/finance/finservices-retail/docs/investment_products/com-2016-709-final_en.pdf


EBA: publikacja projektu uaktualnionych Wytycznych dot. wewnętrznego zarządzania (Guidelines on internal governance)

Zgodnie z art. 74 Dyrektywy CRD IV, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) jest upoważniony do wydawania wytycznych co do zasad, procedur i mechanizmów z zakresu wewnętrznego zarządzania (internal governance).

W celu dalszej harmonizacji wprowadzanych przez instytucje finansowe zasad dotyczących wewnętrznego zarządzania, w dniu 28 października 2016 roku EBA opublikowała projekt uaktualnionych Wytycznych dot. wewnętrznego zarządzania (Guidelines on internal governance).

Nowe wytyczne – oprócz uszczegółowienia zasad zawartych w Dyrektywie CRD IV – mają za zadanie zastąpić dotychczasowe wytyczne, które zostały opublikowane we wrześniu 2011 roku, w związku z czym istnieje potrzeba ich aktualizacji oraz dostosowania do obecnie obserwowanych wyzwań. Projektowane wytyczne poruszają również dodatkowe obszary, które nie były dotąd objęte zakresem obecnie obowiązujących wytycznych – dotyczy to m.in. zagadnienia zwiększenia transparentności aktywności offshore.

Konsultacja EBA w zakresie projektowanych, nowych wytycznych trwa do dnia 28 stycznia 2017 roku. Dotychczasowe wytyczne EBA utracą swą moc z momentem wejścia w życie nowych wytycznych.

Link do strony internetowej EBA z informacjami o projekcie uaktualnionych Wytycznych dot. wewnętrznego zarządzania (Guidelines on internal governance) oraz konsultacji w ich przedmiocie:

http://www.eba.europa.eu/-/eba-reviews-its-guidelines-on-internal-governance

Link do projektu uaktualnionych Wytycznych dot. wewnętrznego zarządzania (Guidelines on internal governance):

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1639914/Consultation+Paper+on+Guidelines+on+internal+governance+%28EBA-CP-2016-16%29.pdf


EBA/ESMA: publikacja projektu Wytycznych w zakresie wymagań wobec członków organów zarządzających (Guidelines on the Assessment of the Suitability of the Members of Management Body and Key Function Holders)

Działając na podstawie upoważnienia zawartego w art. 91 ust. 12 Dyrektywy CRD IV oraz art. 9 Dyrektywy MIFID II, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) wspólnie z Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował w dniu 28 października 2016 roku projekt Wytycznych w zakresie wymagań wobec członków organów zarządzających (Guidelines on the Assessment of the Suitability of the Members of Management Body and Key Function Holders).

Wspólna konsultacja  EBA oraz ESMA w zakresie ww. projektu wytycznych trwa do dnia 28 stycznia 2017 roku. Wraz z wejściem w życie nowych wytycznych, moc utracą dotychczas obowiązujące wytyczne opublikowane w 2012 roku.

Link do strony internetowej EBA z informacjami o projekcie Wytycznych w zakresie wymagań wobec członków organów zarządzających (Guidelines on the Assessment of the Suitability of the Members of Management Body and Key Function Holders) oraz konsultacji w ich przedmiocie:

http://www.eba.europa.eu/-/eba-and-esma-consult-on-assessing-the-suitability-of-banks-and-investment-firms-members-of-the-management-body-and-key-function-holders

Link do strony internetowej ESMA z informacjami o projekcie Wytycznych w zakresie wymagań wobec członków organów zarządzających (Guidelines on the Assessment of the Suitability of the Members of Management Body and Key Function Holders) oraz konsultacji w ich przedmiocie:

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/joint-esma-and-eba-guidelines-assessment-suitability-members-management-body

Link do projektu uaktualnionych Wytycznych w zakresie wymagań wobec członków organów zarządzających (Guidelines on the Assessment of the Suitability of the Members of Management Body and Key Function Holders):

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1639842/Consultation+Paper+on+Joint+ESMA+EBA+Guidelines+on+suitability+of+management+body+%28EBA-CP-2016-17%29.pdf


Zasady wynagradzania osób zajmujących się sprzedażą detalicznych produktów i usług bankowych: publikacja ostatecznej wersji wytycznych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority – EBA) opublikował w dniu 28 września 2016 roku ostateczną wersję wytycznych w zakresie zasad wynagradzania osób zajmujących się sprzedażą detalicznych produktów i usług bankowych (Guidelines on remuneration policies and practices related to the sale and provision of retail banking products and services).

Wytyczne będą miały zastosowanie od 18 stycznia 2018 roku.

Wytyczne EBA:

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1596785/Final+report+on+Guidelines+on+remuneration+of+sales+staff+%28EBA-GL-2016-06%29.pdf

Więcej informacji:

http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-final-guidelines-on-the-remuneration-of-sales-staff


PSD II: konsultacja EBA ws. projektu RTS w zakresie silnego uwierzytelniania klienta (SCA) oraz wspólnych i bezpiecznych standardów komunikacji

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority – EBA) opublikował dokument konsultacyjny dotyczący projektu regulacyjnych standardów technicznych w zakresie silnego uwierzytelniania klienta oraz wspólnych i bezpiecznych standardów komunikacji w ramach dyrektywy PSD II (Consultation Paper on draft Regulatory Technical Standards specyfiyng the requirements on strong customer authentication and common and secure communication under PSD II).

Projekt regulacyjnych standardów technicznych został opracowany przez EBA na podstawie upoważnienia zawartego w art. 98 dyrektywy PSD II. Przedmiotowe standardy mają za zadanie zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności pomiędzy dostawcami usług płatniczych oraz umożliwieniu rozwoju przystępnych, innowacyjnych form płatności.

Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na zagadnienia zakresu silnego uwierzytelnienia klienta (strong customer authentication – SCA), stanowiące że procedura uwierzytelnienia klienta ma m.in. skutkować wygenerowaniem uwierzytelniającego kodu, każdorazowo akceptowanego przez dostawcę usług płatniczych. Procedura SCA ma również zawierać w sobie mechanizmy przewidujące m.in. wyznaczenie maksymalnego czasu dostępu płatnika do jego rachunku online (w przypadku gdy dostęp do rachunku miał miejsce z zastosowaniem SCA) czy też określenie maksymalnej liczby nieudanych prób uwierzytelnienia, po których następuje tymczasowe albo stałe zablokowanie dostępu do rachunku online.

Istotną kwestią są wyjątki od ogólnych warunków SCA. Wskazane wyłączenia mają mieć zastosowanie m.in. w przypadku, gdy płatnik uzyskuje wyłącznie informacje o swoim rachunku online bez ujawniania wrażliwych danych dotyczących płatności czy też dokonuje bezdotykowych płatności elektronicznych nie przekraczających 50 euro przy założeniu, iż zsumowana kwota poprzedzających transakcji dokonanych instrumentem płatniczym umożliwiającym bezdotykowe płatności (co do których nie miała zastosowania procedura SCA) nie przekracza 150 euro.

Ponadto, w zakresie standardów komunikacji, EBA zwraca uwagę m.in. na konieczność zapewnienia przez dostawców usług płatniczych procedur umożliwiających identyfikację oraz prześledzenie ex post transakcji płatniczej oraz poszczególnych jej etapów. W omawianym aspekcie projekt RTS przewiduje również szereg obowiązków wobec dostawców usług płatniczych prowadzących rachunek, którzy dostarczają płatnikowi rachunek dostępny online – przewidziana jest m.in. konieczność zapewnienia przez nich interfejsu komunikacynego o określonych przez RTS funkcjonalościach.

Konsultacja trwa od 12 sierpnia do 12 października 2016 r.

Link do strony EBA z opisem konsultacji:

http://www.eba.europa.eu/-/eba-consults-on-strong-customer-authentication-and-secure-communications-under-psd2

Link do dokumentu konsultacyjnego:

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1548183/Consultation+Paper+on+draft+RTS+on+SCA+and+CSC+%28EBA-CP-2016-11%29.pdf


AML: Opinia EBA odnośnie propozycji włączenia platform wymiany wirtualnych walut oraz dostawców portfeli takich walut w zakres Dyrektywy AMLD IV.

11 sierpnia Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority – EBA) opublikował opinię w której odniósł się do zaproponowanego przez Komisję Europejską włączenia platform wymiany wirtualnych walut oraz dostawców portfeli takich walut w zakres Czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLD IV). Powyższa propozycja zawarta została w opublikowanym przez Komisję w dniu 5 lipca 2016 roku projekcie nowelizacji Dyrektywy AMLD IV.

W swej opinii EBA w sposób pozytywny odniosła się do przedmiotowej propozycji Komisji Europejskiej stwierdzając, iż włączenie platform wymiany wirtualnych walut oraz dostawców portfeli wirtualnych walut w zakres Dyrektywy AMLD IV stanowić będzie istotny środek mitygacji ryzyk prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, wynikających z używania wirtualnych walut. Jednocześnie EBA zaznaczyła, iż konieczne jest wprowadzenie określonych poprawek do obecnego projektu nowelizacji – w tym też celu opinia EBA zawiera szereg propozycji, które jej zdaniem powinny zostać rozpatrzone przez Komisję Europejską, Parlament Europejski oraz Radę przed zakończeniem prac nad nowelizacją Dyrektywy AMLD IV.

Poprawki zasugerowane przez EBA sygnalizują m.in. potrzebę przesunięcia proponowanego przez Komisję terminu transpozycji przepisów nowelizujących Dyrektywę AMLD IV z 1 stycznia 2017 roku na 26 czerwca 2017 roku oraz nie włączania na chwilę obecną transakcji dokonywanych z użyciem wirtualnych walut w zakres Dyrektywy PSD II. 

EBA wskazuje rownież na konieczność dalszego dookreślenia regulacyjnego statusu platform wymiany wirtualnych walut oraz dostawców portfeli wirtualnych walut, jak również umożliwienia właściwym organom publicznym łatwej wymiany informacji dotyczących tychże podmiotów. Ponadto EBA popiera wynikające z projektu nowelizacji założenie, zgodnie z którym wyżej wskazane podmioty miałyby podlegać mechanizmowi sankcji opisanemu w sekcji 4 rozdziału VI Dyrektywy AMLD IV.

Link do strony EBA z informacją o opinii:

http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-an-opinion-on-the-commission-s-proposal-to-bring-virtual-currency-entities-in-the-scope-of-the-anti-money-laundering-directive

Link do opinii EBA:

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1547217/EBA+Opinion+on+the+Commission%E2%80%99s+proposal+to+bring+virtual+currency+entities+into+the+scope+of+4AMLD


Projekt nowelizacji rozporządzeń dot. European Venture Capital Funds i European Social Entrepreneurship Funds

14 lipca 2016 roku Komisja Europejska zaprezentowała projekt nowelizacji rozporządzeń dotyczących europejskiego funduszu venture capital (European Venture Capital Funds  - EuVECA) oraz europejskiego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej (European Social Entrepreneurship Funds - EuSEF). Inicjatywa ta stanowi część działań mających na celu implementację projektu Unii Rynków Kapitałowych; jest ona również powiązana z Planem inwestycyjnym dla Europy.

Proponowane zmiany przewidują zwiększenie poziomu inwestycji w kapitał wysokiego ryzyka oraz projekty społeczne. Zakładają one również ułatwienie inwestowania w małe i średnie przedsiębiorstwa, co ma przełozyć się na dalsze zachęcenie inwestorów do tak określonych inwestycji. Projekt nowelizacji obu rozporządzeń przewiduje także otwarcie funduszy EuVECA i EuSEF dla zarządzających funduszami niezależnie od ich wielkości - obrót i zarządzanie funduszami EuVECA i EuSEF zostanie umożliwione podmiotom zarządzającym posiadającym pod swoim zarządem aktywa o wartości przekraczającej 500 milionów euro.

Proponowane przez Komisję rozwiązania zakładają także zwiększenie liczby przedsiębiorstw, w które można inwestować, ze szczególnym uwzględnieniem małych oraz średnich przedsięborstw – w tym też celu nowelizacja przewiduje rozszerzenie kwalifikowalnych aktywów EuVECA.

Proponowane zmiany mają również skutkować łatwiejszym oraz tańszym międzynarodowym obrotem funduszami EuVECA i EuSEF, do czego ma przycznić się wprowadzenie bezpośredniego zakazu pobierania opłat przez państwa członkowskie jak również uproszczenie procedur rejestracji. W tym kontekście przewidziane jest także ustalenie minimalnego poziomu kapitału wymaganego od podmiotów zarządzających.

Propozycja nowelizacji rozporządzeń:

http://ec.europa.eu/finance/investment/docs/venture_capital/160714-proposal_en.pdf

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/finance/investment/venture_capital/index_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2481_pl.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2528_en.htm

http://ec.europa.eu/finance/investment/docs/venture_capital/160714-infographics-venture-capital_en.pdf


AML: Projekt nowelizacji dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Wykaz krajów trzecich wysokiego ryzyka

5 lipca 2016 roku Komisja Europejska przyjęła projekt nowelizacji Czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLD IV), uchwalonej w maju ubiegłego roku.

Zmiany zaproponowane przez Komisję Europejską dotyczą wprowadzenia dodatkowych środków umożliwiających skuteczniejsze zwalczanie finansowania terroryzmu oraz zapewnienie większej przejrzystości transakcji finansowych oraz osób prawnych.

Przedmiotowe zmiany przewidują m.in. objęcie platformy wymiany walut wirtualnych i dostawców kont waluty wirtualnej zakresem AMLD IV.  Zgodnie z nowelizacją, ograniczeniu uległyby anonimowe płatności przy użyciu kart przedpłaconych poprzez obniżenie progów wymagających identyfikacji z 250 euro do 150 euro i zwiększenie wymogów dotyczących weryfikacji klienta. Projektowane przepisy zobowiązywałyby państwa członkowskie do utworzenia - w celach identyfikacji posiadaczy rachunków bankowych i płatniczych - scentralizowanych rejestrów rachunków bankowych i kont płatniczych oraz centralnych systemów wyszukiwania danych, jak również udostępnienia ich jednostkim finansowym UE. Nowelizacja zakłada również ujednolicenie wykazu kontroli stosowanych w odniesieniu do państw trzecich wykazujących luki w systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dodatkowo, zgodnie z projektem nowelizacji zapewniony byłby dostęp publiczny do rejestrów beneficjentów rzeczywistych i ich integracja pomiędzy państwami członkowskimi.

Przedmiotowy projekt nowelizacji jest pierwszą z szeregu inicjatyw mających za zadanie wdrożyć opublikowany przez Komisję Europejską w dniu 2 lutego 2016 roku plan działania na rzecz skuteczniejszego zwalczania finansowania terroryzmu.

14 lipca 2016 roku Komisja Europejska przyjęła wykaz krajów trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Przyjęty w formie rozporządzenia delegowanego wykaz uzupełnia zaprezentowany 5 lipca 2016 roku projekt nowelizacji Czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLD IV). Parlament Europejski oraz Rada mają jeden miesiąc na zgłoszenie ew. sprzeciwu (przy czym termin na zgłoszenie sprzeciwu może zostać wydłużony do dwóch miesięcy). W przypadku braku sprzeciwu ze strony Parlamentu Europejskiego lub Rady w przewidzianym terminie, rozporządzenie delegowane zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie trzeciego dnia po publikacji.

Projekt nowelizacji przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 5 lipca 2016 roku:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/document/files/aml-directive_en.pdf

Więcej informacji:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2380_pl.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2380_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2381_en.htm

http://ec.europa.eu/justice/criminal/document/files/aml-factsheet_en.pdf

Rozporządzenie delegowane wraz z załącznikiem (wykaz krajów trzecich wysokiego ryzyka) – wersja angielska oraz polska:

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-4180-EN-F1-1.PDF

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-4180-EN-F1-1-ANNEX-1.PDF

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/PL/3-2016-4180-PL-F1-1.PDF

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/PL/3-2016-4180-PL-F1-1-ANNEX-1.PDF


Cyberbezpieczeństwo: Dyrektywa NIS uchwalona

Dyrektywa NIS (Dyrektywa Parlamentu i Rady UE w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii) zakłada poszerzenie współpracy państw członkowskich w kwestii cyberbezpieczeństwa.

Dyrektywa określa, jakim obowiązkom z zakresu bezpieczeństwa będą podlegać operatorzy usług kluczowych (sektory krytyczne, takie jak energetyka, transport, opieka zdrowotna i finanse) oraz dostawcy usług cyfrowych (internetowe platformy handlowe, wyszukiwarki, usługi przetwarzania w chmurze). Każde państwo UE będzie także musiało wyznaczyć organ lub organy do ochrony bezpieczeństwa cybernetycznego i opracować właściwą strategię.

6 lipca 2016 roku Parlament Europejski przyjął tekst Dyrektywy NIS po tym jak przyjęła go Rada UE w dniu 17 maja 2016 roku, zgodnie z treścią porozumienia z Parlamentem z grudnia 2015 roku. To w ostateczny sposób kończy ten proces legislacyjny.

Dyrektywa NIS zostanie wkrótce opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE. Dyrektywa wejdzie w życie dwudziestego dnia od jej publikacji w Dzienniku Urzędowym UE; państwa członkowskie będą zobowiązane do jej transpozycji w ciągu 21 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Tekst Dyrektywy w wersji przyjętej przez Parlament Europejski i Radę UE – po polsku i po angielsku:

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5581-2016-REV-1/en/pdf

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5581-2016-REV-1/pl/pdf

Więcej informacji:

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/20160701IPR34481/Parlament-popar%C5%82-przepisy-poprawiaj%C4%85ce-cyberbezpiecze%C5%84stwo-w-UE

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160701IPR34481/Cybersecurity-MEPs-back-rules-to-help-vital-services-resist-online-threats

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/17-wide-cybersecurity-rule-adopted/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EU-wide+cybersecurity+rules+adopted+by+the+Council

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/12/08-improve-cybersecurity/

http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2015/12/08-improve-cybersecurity/

 


Rozporządzenie o prospekcie emisyjnym – przyjęcie przez Radę stanowiska negocjacyjnego w dniu 17 czerwca 2016 roku

Obecnie mają miejsce prace nad Rozporządzeniem o prospekcie emisyjnym (Prospectus Regulation), które ma ograniczyć jedną z głównych przeszkód regulacyjnych, na którą napotykają firmy przy emitowaniu papierów wartościowych. Rozporządzenie ma za zadanie uprościć i ograniczyć obowiązki administracyjne związane z publikowaniem prospektów emisyjnych.

Rada UE uchwaliła tekst Rozporządzenia 17 czerwca 2016 roku, po tym jak 8 czerwca 2016 roku Komitet Stałych Przedstawicieli (Coreper) uzgodnił stanowisko negocjacyjne w sprawie treści Rozporządzenia. Umożliwia to podjęcie przez Prezydencję Rady UE negocjacji z Parlamentem Europejskim w celu osiągnięcia porozumienia w ramach trilogu.

Tekst Rozporządzenia uchwalony przez Radę: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9801-2016-INIT/en/pdf

Więcej informacji: http://www.consilium.europa.eu/en/policies/capital-markets-union/prospectus/

http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2016/06/08-capital-markets-union/


Wysłuchanie publiczne w Komisji Europejskiej ws. Call for Evidence w dniu 17 maja 2016 roku

W okresie od 30 września 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku Komisja Europejska przeprowadzała konsultacje publiczne zatytułowane Call for Evidence: A review of the EU regulatory framework for financial services.

Celem konsultacji - prowadzonych w ramach programu REFIT - było zebranie stanowisk interesariuszy w zakresie zysków, nieprzewidzianych efektów, spójności, luk i zgodności z innymi przepisami ram prawnych UE w zakresie regulacji usług finansowych. Ostatecznie Komisja Europejska uzyskała 288 odpowiedzi.

17 maja 2016 roku miało miejsce zorganizowane przez Komisję Europejską wysłuchanie publiczne, mające na celu podsumowanie i analizę odpowiedzi zebranych w ramach przedmiotowych konsultacji. Przy okazji wysłuchania Komisja Europejska zaprezentowała zestawienie stanowisk przesłanych w ramach konsultacji.

W ramach wysłuchania publicznego wystąpił Komisarz Jonathan Hill, omawiając najistotniejsze kwestie podnoszone przez respondentów w ramach konsultacji, przedstawił zarys planu działań Komisji Europejskiej w oparciu o otrzymane uwagi.

Zdaniem mniejszych banków unijne prawodawstwo nie bierze w wystarczającym stopniu pod uwagę specyfiki związanej z rozmiarem ich działalności. Wymogi dot. raportowania adresowane do sektora bankowego powinny być bardziej proporcjonalne. Choć banki akceptują obecny kształt systemu finansowego oraz reformy, które go ukształtowały, w ich opinii nadal istnieje szereg obszarów, w których całokształt istniejącej legislacji ogranicza zdolność finansowania przez nich gospodarki.

Komisja podejmuje szereg działań wychodzących naprzeciw oczekiwaniom oraz uwagom zgłoszonym przez banki. Obecnie trwają prace dot. prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji. Komisja Europejska utrzyma tzw. supporting factor w ramach CRD IV i CRR w odniesieniu do finansowania małych oraz średnich przedsiębiorstw. W ramach przeglądu Rozporządzenia CRR, Komisja Europejska pochyli się nad uwagami dotyczącymi zasad które utrudniają bankom odgrywanie roli market makers. Planowane jest również rozpoczęcie konsultacji dotyczących NSFR oraz przegląd tzw. Trading Book.

Zestawienie stanowisk przesłanych w ramach konsultacji: http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/docs/summary-of-responses_en.pdf

Wystąpienie Komisarza Jonathana Hilla: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-1788_en.htm

Całość wysłuchania publicznego do obejrzenia pod poniższym linkiem: https://webcast.ec.europa.eu/public-hearing-on-call-for-evidence#


Benchmarki (indeksy używane jako wskaźniki):

Unia Europejska uchwaliła nową regulację w sprawie benchmarków - indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne. Nowe przepisy mają zapewnić większą ścisłość i rzetelność wskaźników odnoszących się do instrumentów finansowych. W myśl proponowanego rozporządzenia podmioty przekazujące dane będą podlegać prawnie wiążącemu kodeksowi postępowania, który nakaże stosować solidną metodologię oraz korzystać z adekwatnych, wiarygodnych danych. W miarę możliwości trzeba też będzie opierać wskaźniki na faktycznych danych wejściowych o transakcjach. Niemniej jeśli dane takie nie będą wystarczające, wolno będzie też stosować inne.

Zakres rozporządzenia jest szeroki, ale wskaźniki kluczowe będą podlegać surowszym przepisom. Rozporządzenie określa trzy rodzaje wskaźników (kluczowe, istotne i pozaistotne) oraz osobno reguluje wskaźniki towarowe, stóp procentowych i danych regulowanych. Rozporządzenie odnosi się także do możliwości korzystania ze wskaźników z państw trzecich.

W dniu 28 kwietnia 2016 roku Parlament Europejski przyjął Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszu inwestycyjnego i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Rozporządzenie ws. benchmarków).

Rozporządzenie zostało przyjęte podczas posiedzenia Rady UE w dniu 17 maja 2016 roku.

Jest to bezpośrednie następstwo politycznego porozumienia osiągniętego przez Parlament Europejski oraz Radę w listopadzie 2015 roku.

Rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE, wchodząc w życie następnego dnia po publikacji. Obowiązek stosowania większości przepisów Rozporządzenia rozpoczyna się po upływie 18 miesięcy od daty jego wejścia w życie. Publikacja Rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym UE nastąpi najprawdopodobniej w czerwcu 2016 roku.

Tekst Rozporządzenia – wersja polska oraz angielska:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CONSIL:PE_72_2015_INIT&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:PE_72_2015_INIT&from=EN

Więcej informacji i omówienie nowej regulacji:

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160426IPR24757/Interest-rates-final-vote-to-ensure-robust-and-transparent-benchmark-setting

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1606_en.htm?locale=en

http://ec.europa.eu/finance/securities/benchmarks/index_en.htm

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/5/47244640838_en_635991765000000000.pdf

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/5/47244640838_pl_635990991600000000.pdf


Zakończenie prac nad reformą unijnego prawa ochrony danych

W dniu 8 kwietnia 2016 roku Rada UE przyjęła w pierwszym czytaniu swoje stanowisko w sprawie reformy unijnego prawa ochrony danych (Data Protection Reform Package), tym samym oficjalnie zatwierdzając osiągnięte w grudniu w ramach trilogu porozumienie pomiędzy Radą, Parlamentem Europejskim oraz Komisją Europejską dotyczące ww. reformy. W konsekwencji otworzyło to drogę do ostatniego kroku w procedurze legislacyjnej, tj. przyjęcia przez Parlament Europejski tekstów aktów prawnych wchodzących w skład reformy:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz

- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającej decyzję ramową Rady 2008/997/WSiSW.

Ostatecznie, głosowanie nad ww. aktami prawnymi miało miejsce na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w dniu 14 kwietnia 2016 roku. W wyniku tego zarówno Rozporządzenie jak i Dyrektywa zostały przyjęte. Tym samym w sposób definitywny zakończone zostały trwające od ponad 4 lat prace nad reformą unijnego prawa ochrony danych.

Więcej informacji tutaj: http://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/wydarzenia/2016/kwiecien/zakonczenie-prac-nad-reforma-unijnego-prawa-ochrony-danych

Sporządzili: Piotr Gałązka, Dyrektor Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli, Damian Wyrzykowski


Plan działania Komisji Europejskiej na rzecz skuteczniejszego zwalczania finansowania terroryzmu

Komisja Europejska 2 lutego 2016 roku opublikowała plan działania na rzecz skuteczniejszego zwalczania finansowania terroryzmu. W swoim stanowisku Komisja stwierdziła, że ataki terrorystyczne w Unii Europejskiej i poza nią wskazują na potrzebę zdecydowanej, skoordynowanej reakcji na szczeblu europejskim w odpowiedzi na zagrożenie terroryzmem. Przedstawiony plan działania określa zdecydowane i szybkie działania w odpowiedzi na obecne wyzwania, opierając się na istniejących przepisach UE oraz w razie konieczności je uzupełniając. Dzięki zastosowaniu konkretnych środków, plan umożliwi dostosowanie obecnych przepisów lub wprowadzenie nowych w celu walki z nowymi zagrożeniami.

Plan działania obejmuje dwa główne kierunki:

  • śledzenie terrorystów poprzez monitorowanie ich przepływów finansowych oraz uniemożliwianie im przesyłania środków finansowych lub innych aktywów;
  • niszczenie źródeł dochodów wykorzystywanych przez organizacje terrorystyczne poprzez uniemożliwianie im pozyskiwania funduszy

Więcej informacji znaleźć można w nocie prasowej: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-202_pl.htm, a także w  Komunikacie Komisji „Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on an Action Plan for strengthening the fight against terrorist financing”: http://ec.europa.eu/justice/criminal/files/com_2016_50_en.pdf oraz w załączniku do ww. Komunikatu stanowiącym harmonogram planowanych działań: http://ec.europa.eu/justice/criminal/files/com_2016_50_2_en.pdf


Rozporządzenie ogólne o ochronie danych (General Data Protection Regulation)

W dniu 15 grudnia 2015 roku zostało osiągnięte nieformalne porozumienie Rady UE oraz Parlamentu Europejskiego ws. reformy prawa ochrony danych (tzw. Data Protection Reform Package), na którą składa się Rozporządzenie ogólne o ochronie danych  (General Data Protection Regulation – GDPR) oraz Dyrektywa o ochronie danych w sprawach policyjnych i sądowych (Directive for data protection in the police and justice sectors).

Nieformalne porozumienie zostało następnie zaakceptowane w dniu 17 grudnia 2015 roku przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego, zaś w dniu 18 grudnia – przez Komitet Stałych Przedstawicieli (COREPER). Formalne, ostateczne przyjęcie GDPR i Dyrektywy przez Parlament Europejski oraz Radę UE ma mieć miejsce na początku obecnego roku. 

Więcej informacji:

http://www.eu2015lu.eu/en/actualites/communiques/2015/12/15-accord-protection-donnees/index.html

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/12/18-data-protection/

Sporządzili: Piotr Gałązka, Dyrektor Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli, Damian Wyrzykowski


Zielona księga w sprawie detalicznych usług finansowych:

W dniu 10 grudnia 2015 roku Komisja Europejska opublikowała Zieloną księgę w sprawie detalicznych usług finansowych (Green Paper on retail financial services).

Celem konsultacji w ramach zielonej księgi jest zebranie opinii i stanowisk jak poprawić wybór usług finansowych dla konsumenta, oraz jak podnieść przejrzystość i konkurencyjność na rynku detalicznym usług finansowych. Dodatkowym celem jest ułatwienie prawdziwej transgranicznej podaży tych usług - aby poszczególne instytucje finansowe mogły działać w całym jednolitym rynku UE. Komisja Europejska chciałaby urzeczywistnienia tego jednolitego rynku w zakresie usług finansowych, biorąc pod uwagę wpływ cyfryzacji na usługi detaliczne finansowe.

Konsultacje są przeprowadzane online pod poniższym adresem: http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/retail-financial-services/index_en.htm.

Termin na zgłaszanie odpowiedzi mija 18 marca 2016 roku.


Sekurytyzacja:

W dniu 2 grudnia 2015 roku Komitet Stałych Przedstawicieli (COREPER) zatwierdził w imieniu Rady UE jej stanowisko w przedmiocie propozycji dotyczących ułatwienia rozwoju rynku sekurytyzacji w Europie. Na stanowisko Rady składają się:

  • projekt rozporządzenia dotyczącego ogólnych, współnych zasad sekurytyzacji oraz jej kryteriów;
  • projekt rozporządzenia zmieniającego istniejące rozporządzenie 575/2013 dot. wymogów kapitałowych banków.

Stanowisko Rady UE zostało przyjętę nieco ponad dwie miesiące po opublikowaniu przez Komisję projektu rozporządzenia dot. sekurytyzacji. Umożliwia ono rozpoczęcie przez Radę UE negocjacji z Parlamentem Europejskim w ww. przedmiocie, co ma nastąpić w nadchodzącym roku.

Więcej informacji:

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/12/02-capital-markets-union-securitisation/


Projekt rozporządzenia w sprawie prospektu emisyjnego

W dniu 30 listopada 2015 roku Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w przypadku publicznej oferty papierów wartościowych.

Projekt opublikowany w ramach politycznego projektu unii rynków kapitałowych, ma na celu przegląd dotychczas obowiązujących przepisów w tym zakresie i poprawę dostępu do finansowania za pomocą rynku kapitałowego dla firm i uproszczenia informacji dla inwestorów.

Dzięki nowym przepisom – w ocenie Komisji - małym i średnim przedsiębiorstwom będzie łatwiej uzyskać finansowanie przy emisji akcji lub obligacji. Firmy już notowane na rynkach publicznych skorzystają z nowych regulacji w razie potrzeby emisji dodatkowych akcji.

Nowe przepisy zakładają w szczególności:

  • Wyższe progi wyłączeń z obowiązku publikacji prospektu
  • Stworzenie mniej skomplikowanego wzoru prospektu dla mniejszych przedsiębiorstw
  • Prostsze zasady prospektu dla przedsiębiorstw już notowanych
  • Jednolity dostęp do informacji na temat wszystkich prospektów za pośrednictwem ESMA

Więcej informacji:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6196_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6198_en.htm?locale=en

http://ec.europa.eu/finance/securities/prospectus/index_en.htm


Benchmarki (indeksy używane jako wskaźniki):

W dniu 24 listopada 2015 roku Rada UE oraz Parlament Europejski osiągnęły porozumienie odnośnie projektu rozporządzenia ws. wskażników i benchmarków (Regulation on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts). Oficjalna publikacja finalnej wersji rozporządzenia jest przewidziana na przełom kwietnia oraz maja 2016 roku.

Więcej informacji:

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-6169_en.htm

http://www.eu2015lu.eu/en/actualites/communiques/2015/11/25-accord-benchmark/index.html