Przedstawicielstwo ZBP - bieżące działania

Seminarium PSD2 Seminar: Interfaces and Third-Party Access, Londyn, 6 listopada 2018 roku

Dyrektor Przedstawicielstwa wziął w udział w charakterze mówcy i panelisty w seminarium organizowanym w Londynie 6 listopada 2018 roku przez PaymentsCompliance.com - portal branżowy, zajmujący się szeroko pojętą tematyką płatności i rynku płatności w Europie

Seminarum, które zgromadziło ponad 120 uczestników, dotyczyło zagadnienia wdrożenia do stosowania Dyrektywy o usługach płatniczych 2, a w szczególności kwestii dostępu do rachunku płatniczego dla tzw. podmiotów trzecich (PISP oraz AISP). Kwestia ta staje się coraz bardziej paląca, gdyż we wrześniu 2019 roku wchodzi w życie pakiet przepisów wykonawczych do PSD2 - RTS dot. SCA oraz dostępu do rachunku płatniczego. Banki i inne ASPSP, by uzyskać zgodę na niestosowanie przepisów zapasowych (tzw. fall back option) muszą przedstawić interfejs dostępu do zaakceptowania przez NCA minimum 6 miesięcy wcześniej.

W dwóch panelach dyskusyjnych udział wzięli przedstawiciele banków, firm infrastrukturalnych oraz podmiotów trzecich, którzy dyskutowali o tym, gdzie jesteśmy we wspólnych wysiłkach, jakie są oczekiwania poszczególnych aktorów rynku oraz jakie wyzwania jeszcze są przed nami. Ponadto, analizowano rozwiązania w poszczególnych państwach członkowskich: w jaki sposób banki i strony trzecie przygotowują się do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania i jak różnią się w zależności od kraju?

Dyrektor Przedstawicielstwa wziął udział w drugim panelu i przedstawił w nim rozwiązania stosowane w ramach projektu Polish API, koordynowanego przez Związek Banków Polskich. Zwrócił uwagę na nasze podejście do kwestii bezpieczeństwa i user experience oraz stosowanych metod uwierzytelniania podmiotów trzecich. Podkreślił także szerokie konsultacje, będące podstawą opracowania założeń standardu oraz udział wielu różnorodnych instytucji i firm z rynku płatności, uczestniczących w bieżących pracach roboczych dot. Polish API.

Wizyta była okazją do zaprezentowania zaawansowania polskiego sektora bankowego w pracach nad wdrażaniem PSD2 oraz naszego podejścia w bankowości otwartej (tzw. open banking) we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Pozostali paneliści:

 • John Basquill, PaymentsCompliance
 • Aoife Houlihan, Klarna
 • Gijs Boudewijn, Dutch Payments Association
 • Nilixa Devlukia, Open Banking (UK)
 • Scott McInnes, Bird & Bird

 • Roger Tym, Hogan Lovells
 • Laura Murphy, Paysafe Group
 • Marc Lainez, Isabel Group
 • Piotr Galazka, Polish Banking Association

Sovereign Green Bonds: Polish approach to financing sustainable development - Bruksela, 16 października 2018 roku

Seminarium zostało zorganizowane przez Przedstawicielstwo w Brukseli Związku Banków Polskich, Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE oraz Wise Europa i miało miejsce w Brukseli 16 października 2018 roku. Miało charakter śniadania biznesowego, na którym na którym dyskutowano na temat polskich doświadczeń i osiągnięć w zakresie emisji zielonych obligacji skarbowych w kontekście bieżącej agendy legislacyjnej UE odnośnie finansowania zrównoważonego rozwoju, w tym opracowania standardów UE w zakresie emisji zielonych obligacji.

Spotkanie otworzył Robert Kołakowski - attache ds usług finansowych w SPRP przy UE. Następnie dwa wystąpienia wstępne przedstawili dyr. Robert Zima - Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w MF oraz Piotr Dmuchowski - Head of Institutional Sales CEE z HSBC Bank Polska. Panowie przedstawili wystąpienia odnośnie przebiegu całego procesu emisji zielonych obligacji przez Polskę i najistotniejszych oraz najtrudniejszych aspektów tego procesu.

Foto: Robert Kołakowski - Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE

Po wystąpieniach wstępnych miała miejsce dyskusja panelowa, która była moderowana przez Piotra Gałązkę - Dyrektora Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli. W dyskusji oprócz dwóch ww. mówców wzięli udział także Joanna Erdman - Wiceprezes ING Banku Śląskiego, Jacek Lipiec i Jarosław Jasnowski z Ministerstwa Finansów, Maciej Bukowski z Wise Europa oraz Dirk Schoenmaker z Bruegel'a.

W toku dyskusji przedstawiciele MF podkreślali, że największym wyzwaniem było działanie Polski jako pioniera w zakresie emisji zielonych obligacji skarbowych w okolicznościach braku jakichkolwiek ram prawnych w tym zakresie. Nie było pewności, co zostanie uznane przez rynek za inwestycje odpowiednio "zielone". Przedstawiciele sektora bankowego zwracali uwagę, że obecna sytuacja związana z potrzebą skierowania aktywności na inwestycje zrównoważone i dążące do zmian społecznych i ekologicznych wymaga odejścia od konserwatywnego podejścia do roli banków jako podmiotów pośredniczących czy łączących deponentów i inwestorów z osobami poszukującymi finansowania. Banki powinny jako podmioty zaufania publicznego wziąć na siebie samodzielne obowiązki i podejmować świadome decyzje by kierować się w stronę finansowania zrównoważonego, a odchodzić od tzw "brudnych" źródeł energii. Prezes Erdman zwracała uwagę, że ING wyemitował korporacyjne obligacje zielone w 2015 roku i z ich badań wynika że zdecydowana większość inwestorów chce inwestować w tego typu papiery, jeśli będą mieli pewność, że ich inwestycja będzie nakierowana na dzialania w celach zrównoważonego rozwoju. Piotr Dmuchowski podnosił, że najważniejsza jest transparentność emitenta poprzez prawidłowe realizowanie obowiązków raportowania - tylko wtedy gdy inwestorzy widzą faktyczne cele, na które przeznaczane są środki z emisji zielonych obligacji, gotowi są na niższe dochody. W ramach raportowania i disclosure powoli standardem rynkowym staje się opinia podmiotu trzeciego w zakresie właśnie "sustainability" czy aspektów społeczno-ekologicznych w danej emisji.

Foto: Robert Kołakowski - Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE

W dalszej kolejności głos zabrali przedstawiciele think-tanków uczestniczący w panelu. Maciej Bukowski będący jednocześnie członkiem Technicznej Grupy Eksperckiej Komisji Europejskiej ds finansowania zrównoważonego rozwoju oceniał pozytywnie polskie działania z punktu widzenia bieżących prac grupy nad opracowaniem standardów UE w zakresie zielonych emisji. Zwracał uwagę również na potrzebę raportowania i tu grupa skupia się na opracowaniu standaryzacji w zakresie tegoż raportowania. Drugą bardzo ważną kwestią jest opracowanie tzw. taksonomii czy wskazać, jakiego rodzaju inwestycje mogą nosić przydomek zielonych. Taksonomia powinna być z jednej strony dokładna i nie budząca wątpliwości, z drugiej jednak musi być elastyczna i otwarta na nowe technologie by nie ograniczać rozwoju tego rynku. Bukowski mówił także, że Komisja analizuje możliwości tworzenia platform, które będą pozwalały mniejszym podmiotom chcącym zostać emitentem na łączenie sił. Jest to szczególnie istotne dla np. miast czy regionów, które poszukują nie tak dużego finansowania, a poniżej pewnej kwoty emisja staje się nieopłacalna z uwagi na początkowe koszty stałe. Dirk Schoenmaker zrobił krótką prezentację na temat opinii doktryny na temat zielonych obligacji. Zwracał uwagę, że popierana jest koncepcja braku powiązania obligacji skarbowych z konkretnymi aktywami czy projektami (brak tzw. ring-fencing).

W spotkaniu wzięło udział około 40 osób, reprezentujących zarówno instytucje UE - KE, EBI i attache ds usług finansowych z innych państw członkowskich - jak i przedstawiciele rynku - banków, związków bankowych. Z zadowoleniem należy zauważyć zainteresowanie polskich banków - w spotkaniu były łącznie reprezentowane 3 polskie banki - BOŚ, ING Bank Śląski i HSBC Bank Polska.

Foto: Tomasz Wolszczak - Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE

Spotkanie było udanym wydarzeniem, które pozwoliło na zaprezentowanie doświadczeń i przede wszystkim osiągnięć Polski na niwie inwestycji zrównoważonych. To niezwykle ważne w sytuacji, gdy mamy w UE opinię państwa, które skupia się tylko na węglu i ignoruje potrzeby ekologiczne, a także w tym momencie gdy trwają prace nad standaryzacją taksonomii i zasad emisji zielonych obligacji. Ważne jest by nasze doświadczenia i modele działania zostały wzięte pod uwagę, tak by regulacje UE były zgodne z uzgodnionymi w Polsce praktykami. Wielu uczestników spotkania mówiło po nim, że pierwszy raz miało okazję dowiedzieć się o tego typu działaniach Polski oraz byli zaskoczeni, że wcześniej nie było im dane poznać tych ciekawych informacji.


Uwagi ZBP do projektu zmiany rozporządzenia (WE) 924/2009 

Komisja Europejska opublikowała projekt nowelizacji Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

Zmiana która proponuje Komisja Europejska ma polegać na tym, że w miejsce dotychczasowej zasady mówiącej o tym, że przelew transgraniczny w euro nie może kosztować więcej niż przelew krajowy w euro, wejdzie nowa zasada mówiąca, że przelew transgraniczny w euro nie może kosztować więcej niż przelew krajowy w walucie obowiązującej w danym państwie członkowskim. W przypadku Polski oznacza to, że bank realizując na zlecenie klienta przelew w euro np. do Niemiec nie będzie mógł za tę usługę płatniczą pobrać więcej niż za analogiczny przelew krajowy w złotych.

Komisja Europejska zdaje się nie rozumieć, że dla państw spoza strefy euro, waluta euro – mimo członkostwa w UE – w codziennej działalności bankowej pozostaje walutą obcą jak dolar amerykański czy jen japoński. W wielu państwach spoza strefy euro nie ma systemu do rozliczania rzeczonych przelewów w euro, a co za tym idzie bank musi korzystać z systemu banków korespondentów oraz rachunków nostro/loro. Oznacza to zdecydowanie wyższe koszty niż koszty przelewów krajowych.

Wiązanie kosztów przelewów transgranicznych w euro z krajowymi przelewami w złotówkach będzie powodowało istotne zmiany w strukturze opłat za rachunki bankowe i usługi płatnicze w polskich bankach. W sytuacji gdy przelew w euro będzie realizowany z kosztami przekraczającymi wysokość opłat, banki będą zmuszone podnosić inne. Można spodziewać się, że w górę pójdą opłaty za przelewy krajowe (tak by można było taką samą opłatą obciążać przelewy transgraniczne w euro), a także inne opłaty związane z podstawowymi usługami płatniczymi zostaną podniesione.

W konsekwencji, za zysk stosunkowo niewielkiej grupy klientów banków, którzy regularnie robią przelewy w euro, zapłaci znacząca większość – w końcu praktycznie każdy klient banku realizuje regularnie przelewy w złotówkach. Te skutki, nieoczekiwane przez europejskiego prawodawcę, mogą nie być zgodne z interesami polskiej gospodarki i polskiego sektora bankowego. Szczególnie istotne jest to w kontekście faktu, że w Polsce opłaty za przelewy w euro - zarówno krajowe, jak i zagraniczne - są jednymi z najniższych w UE.

Co więcej, rozporządzenie nadal będzie obejmowało zakresem przedmiotowym jedynie walutę euro. Oznacza to, że bank w Polsce albo Rumunii robiąc przelew do Francji nie będzie mógł pobrać za ten przelew więcej niż za krajowy przelew w złotych czy lejach, natomiast bank francuski robię przelew do Polski w złotych, będzie miał pełną swobodę w kształtowaniu (wysokiej) prowizji za realizację tejże usługi płatniczej.

ZBP jest zaniepokojone nierównym traktowaniem euro oraz innych walut narodowych w UE w przedmiotowym projekcie. Wejście w życie proponowanych przepisów może skutkować zmianami w praktykach rynkowych wśród polskich banków, w tym wzrostem opłat za przelewy krajowe.

Projekt nowej regulacji opłat za płatności transgraniczne w UE i stanowisko 6 asocjacji bankowych: https://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/komentarze/2018/czerwiec/projekt-nowej-regulacji-oplat-za-platnosci-transgraniczne-w-ue


Stanowisko Związku Banków Polskich odnośnie pakietu legislacyjnego regulującego listy zastawne w UE – czerwiec 2018 roku

Związek Banków Polskich, we współpracy z zainteresowanymi bankami opracował stanowisko odnośnie projektu pakietu legislacyjnego, uchwalonego przez Komisję Europejską w marcu odnośnie listów zastawnych w UE. Na pakiet składają się:

– projekt dyrektywy w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniająca dyrektywę 2009/65/WE i dyrektywę 2014/59/UE,

- projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 (CRR) w odniesieniu do ekspozycji w postaci obligacji zabezpieczonych.

W stanowisku ZBP stwierdza, że proponowane przepisy są potrzebne i pozwolą na zwiększenie rynku listów zastawnych, również transgranicznie, zwłaszcza w państwach, w których rynki te są niewielkie i nie zapewniają stabilnego finansowania kredytów hipotecznych. ZBP podkreśla, że legislatorzy europejscy w pracach nad projektami powinni przede wszystkim mieć na uwadze potrzebę znoszenia barier, które istnieją w wielu państwach członkowskich, utrudniających rozwój rynku listów zastawnych.

Sugeruje się, by w ramach projektu zmiany rozporządzenia CRR, dokonać nowelizacji art. 428f i 428p w odniesieniu do NSFR, gdyż ich treść może powodować znaczące ograniczenie dostępu banków do finansowania kredytów mieszkaniowych.

ZBP podkreśla, że należy zachować charakter listu zastawnego jako instrumentu konserwatywnego i o niskim ryzyku.

Stanowisko oraz szczegółowe uwagi do pobrania tutaj.

Obecnie trwają prace legislacyjne nad projektami w Radzie UE, a niedługo mają rozpocząć się prace w Parlamencie Europejskim. Posłem sprawozdawcą-cieniem został Prof. Dariusz Rosati.


Wspólne stanowisko sześciu asocjacji bankowych ws projektu zmiany rozporządzenia 924/2006 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii – 12 czerwca 2018 roku

Związek Banków Polskich wraz z pięcioma innymi związkami bankowymi z państw członkowskich UE niebędących członkami strefy euro (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Rumunia, Węgry) przyjął wspólne stanowisko odnośnie projektu legislacyjnego Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty. Wniosek legislacyjny Komisji Europejskiej ma na celu obniżenie opłat za transakcje transgraniczne oraz zwiększenie transparentności w zakresie usługi DCC (dynamic currency conversion).

Więcej o projekcie przeczytać można w komentarzu tutaj: https://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/komentarze/2018/czerwiec/projekt-nowej-regulacji-oplat-za-platnosci-transgraniczne-w-ue

W stanowisku związki bankowe zwracają uwagę, że cel w postaci obniżenia opłat za przelewy transgraniczne w euro jest słuszny, lecz nowe przepisy nie powinny dyskryminować państw nie będących w strefie euro. Z drugiej strony nie należy także zapominać, że wprowadzenie zasady, że przelew transgraniczny w euro nie może kosztować więcej niż przelew krajowy w narodowej walucie, może w konsekwencji doprowadzić do nieprzewidzianych konsekwencji w postaci podwyżki opłat za przelewy krajowe. Oznaczać to będzie, że za tanie przelewy międzynarodowe w euro, z których korzysta mniej osób, niż przelewów krajowych, zapłacą praktycznie wszyscy klienci banków, posiadający rachunek złotówkowy i realizujący transakcje w kraju.

Stanowisko jest szeroko dystrybuowane wśród interesariuszy, aktorów procesu legislacyjnego w instytucjach UE oraz partnerskich organizacji.

Stanowisko do pobrania tutaj: https://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/czerwiec_2018/six_banking_associations_position_cross_border_transfers_reg_120618_fin.pdf


Dyrektor Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli moderatorem jednego z paneli na Kongresie Polskich Ekspertów Międzynarodowych – 8 czerwca 2018 roku

W Warszawie obradował Kongres Polskich Ekspertów Międzynarodowych: GlobalnyLider.pl. Konferencja zorganizowana przez Fundację im. Pułaskiego interdyscyplinarnym spotkaniem polskich ekspertów pracujących w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, a także powiązanych z nimi ośrodkach analitycznych, uczelniach oraz podmiotach sektora prywatnego. Spotkanie ma umożliwić ekspertom rozpoczęcie debaty nad kompleksowym podejściem do polskiej polityki bezpieczeństwa, współpracy rozwojowej, ekonomicznej oraz promowania demokracji i praw człowieka.

Celem Kongresu było sieci polskich ekspertów międzynarodowych, wymiana doświadczeń, nawiązywanie relacji między ekspertami oraz inicjowanie debaty odnośnie optymalnego wykorzystania i promowania obecności i działań Polaków pracujących w instytucjach międzynarodowych oraz budowanie pozycji Polski, jako ważnego gracza na arenie międzynarodowej.

W Kongresie z ramienia ZBP udział wziął Piotr Gałązka – Dyrektor Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli, który prowadził jako moderator panel dyskusyjny pt. Jak polscy eksperci mogą wzmocnić pozycję polskich firm za granicą?”. W panelu – poświęconym dyplomacji gospodarczej oraz potrzebie zwiększania obecności Polaków w międzynarodowych instytucjach mających wpływ na gospodarkę i ekonomię – udział wzięli:

- Józef Wancer - Przewodniczący Rady Nadzorczej, BGŻ BNP Paribas

- Paweł Poncyliusz - Doradca Zarządu, WB Electronics

- Maciej Witucki – Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej Work Service SA

- Ewa Synowiec - Główny Doradca Dyrekcji Generalnej ds. Handlu, Komisja Europejska

- Łukasz Porażyński – Dyrektor Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

W Kongresie wzięło udziału wielu polskich ekspertów z instytucji UE oraz biur regionalnych w Brukseli. Związek Banków Polskich był jedyną organizacją gospodarczą z Polski, stale obecną w Brukseli, która brała udział w Kongresie nie tylko jako uczestnik wydarzenia, ale także jeden z prowadzących.

Więcej informacji tutaj: http://globalnylider.pl/galeria/#iLightbox[gallery_image_1]/26


Spotkanie polskich biur gospodarczych z Wiceministrem Marcinem Ociepą - 11 kwietnia 2018

Odpowiednia aktywność przedstawicieli sektora gospodarczego z danego państwa członkowskiego w Brukseli jest istotna zarówno z punktu widzenia interesów poszczególnych przedsiębiorstw czy sektorów, ale również administracji rządowej. Dlatego tez istotne jest, aby administracja i przedstawiciele biznesu współpracowali ze sobą w toku prac legislacyjnych i przed legislacyjnych na poziomie Unii Europejskiej.

Z tego powodu, m.in. z inicjatywy Piotra Gałązki - Dyrektora Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli, odbyło się 11 kwietnia 2018 roku w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE spotkanie Wiceministra Marcina Ociepy z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii - odpowiedzialnego m.in. za sprawy europejskie - z polskimi biurami w Brukseli, reprezentującymi interesy gospodarcze na poziomie Unii Europejskiej. Podczas spotkania Pan Minister mógł zapoznać się z charakterystyką biur, sposobami działania, formami funkcjonowania oraz priorytetowymi zagadnieniami unijnymi dla poszczególnych reprezentantów. Przedstawiciele w Brukseli mieli możliwość do podzielenia się swoimi uwagami na temat współpracy na linii administracja - biznes w kontekście działań unijnych i prezentowali pomysły na podniesienie efektywności wspólnych działań.

Dla Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli spotkanie było dobrą okazją do zaprezentowania się i utwierdzenia pozycji ZBP jako aktywnej organizacji na forum Unii Europejskiej, skutecznej reprezentującej interesy członków, ale także całego sektora finansowego i gospodarki w Polsce w pracach legislacyjnych instytucji europejskich.

Spotkanie było pierwszym po powołaniu nowego rządu. W planach są kolejne spotkania w różnych formach.


ZBP reprezentowany na Konferencji wysokiego szczebla KE na temat finansowania zrównoważonego rozwoju - 22 marca 2018

Komisja Europejska po okresie dyskusji koncepcyjnych, wchodzi teraz w etap prac legislacyjnych na temat regulacji odnośnie finansowania zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej (sustainable finance).

Opierając się na treści rekomendacji zawartych w ostatecznym raporcie Grupy Eksperckiej Wysokiego Szczebla nt. finansowania zrównoważonego rozwoju, której członkiem był dr Mieczysław Groszek - Prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa, a wcześniej Wiceprezes ZBP, Komisja Europejska w połowie marca opublikowała plan działania w zakresie legislacji co do finansowania zrównoważonego rozwoju.

Ponadto, 22 marca 2018 roku miała miejsce Konferencja wysokiego szczebla, w której ze strony ZBP udział wzięli dr Groszek oraz Piotr Gałązka - Dyrektor Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli.

Wśród mówców na konferencji byli m.in. Jean-Claud Juncker - Przewodniczący Komisji Europejskiej, Emmanuel Macron - Prezydent Francji czy Michael Bloomberg. W jednym z paneli dyskusyjnych udział wziął także Paweł Borys - Prezes PFR.

Plan działań Komisji dostępny tutaj: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097&from=EN

Więcej o konferencji, w tym materiały i możliwość obejrzenia całości tutaj: https://ec.europa.eu/info/events/finance-180322-sustainable-finance_en


Spotkania na temat reprezentacji interesów na forum Unii Europejskiej

Zagadnienie efektywnej reprezentacji polskich interesów gospodarczych i społecznych na poziomie Unii Europejskiej jest tematem bardzo istotnym dla Związku Banków Polskich. ZBP podejmuje w związku z tym szereg inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu działań reprezentacyjnych w Brukseli. W szczególności Przedstawicielstwo podejmuje wysiłki w celu integracji i wymiany poglądów między poszczególnymi polskimi biurami w Brukseli – ma to za zadanie wypracowanie jak najbardziej skutecznych form reprezentacji interesów. Ponadto, Związek Banków Polskich wspiera prace naukowe, których celem jest badanie i analiza działań organizacji gospodarczych i ich relacji z instytucjami UE. Dlatego ZBP postanowił wesprzeć finansowo publikację książki "Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej" pod redakcją prof. U. Kurczewskiej oraz prof. K. Jasieckiego, która to publikacja została wydana przez Uniwersytet Warszawski. Dodatkowo Piotr Gałązka - Dyrektor Przedstawicielstwa ZBP przygotował artykuły, które znalazły się w książce.

W celu dyskusji na temat stanu aktywności przedstawicieli polskiej gospodarki na forum UE oraz promocji ww. książki w dniach 28 lutego i 1 marca 2018 roku miały miejsce w Brukseli dwa spotkania, których współorganizatorem był Związek Banków Polskich.

Pierwsze spotkanie to zorganizowana 28 lutego w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej dyskusja pt „Polski lobbing w UE”. Wyżej wspomnianą publikację przedstawiali współautorzy: prof. Urszula Kurczewska, prof. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. Krzysztof Jasiecki, Piotr Gałązka i Łukasz Lisicki. W dyskusji wzięło udział około sześćdziesięciu osób – w szczególności urzędnicy Komisji Europejskiej oraz innych instytucji UE, ale także przedstawiciele polskich biur reprezentujących podmioty gospodarcze. Oprócz teoretycznej analizy fenomenu reprezentacji interesów na forum UE, Dyrektor Przedstawicielstwa omawiał praktyczne aspekty działalności ZBP, powody aktywności w Brukseli i dobre praktyki.

Drugie spotkanie pt „Czy skutecznie reprezentujemy nasze interesy? Polskie reprezentacje biznesu w Brukseli” miało miejsce 1 lutego w Parlamencie Europejskim i było współorganizowane przez Biuro PolSCA w Brukseli oraz Przedstawicielstwo ZBP w Brukseli. Spotkanie odbyło się pod patronatem posłów do PE E. Łukacijewskiej i K. Ujazdowskiego. Spotkanie otworzyli posłowie Ujazdowski i Zwiefka, którzy podkreślali potrzebę obecności i aktywności w toku europejskich prac legislacyjnych. Prof. Forycki i Prof. Molęda-Zdziech zaprezentowali stacje zagraniczne PAN w Paryżu i w Brukseli. Prof. Kurczewska i Prof. Jasiecki omówili wyniki prowadzonych przez siebie badań dotyczących reprezentacji interesów przez organizacje biznesu w Europie oraz trendy w kwestii modeli reprezentacji interesów. Dyrektor Gałązka dokonał prezentacji doświadczenia i osiągnięć ZBP na forum UE, zwracając uwagę na dobrą współpracę z polskimi parlamentarzystami i asystentami, a także podkreślając wagę działań wspólnych, skoordynowanych i podejmowanych na jak najwcześniejszym etapie. W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób, w tym wielu asystentów polskich posłów, a dyskusja po wystąpieniach panelistów była bardzo ożywiona. Padały m.in. pytania jak fakt braku członkostwa w strefie euro wpływa na sposób reprezentacji polskiego sektora bankowe w UE.


Bilateralne spotkanie Finance Denmark i ZBP – 31 października 2017

W ramach działań mających na celu budowanie bilateralnych relacji ze krajowymi związkami banków w Europie, Dyrektor Przedstawicielstwa zorganizował w dniach 30-31 października 2017 roku w Kopenhadze spotkanie pomiędzy Związkiem Banków Polskich a Finance Denmark.

Podczas spotkania, na którym ZBP reprezentowali Prezes Kiciński oraz Paweł Pniewski i Piotr Gałązka, oprócz dyskusji na temat bieżącej agendy legislacyjnej w UE, możliwości podejmowania wspólnych działań i sytuacji państw członkowskich będących poza strefą euro w kontekście zbliżającego się Brexitu, przedstawiciele Finance Denmark zaprezentowali inkubator Copenhagen Fintech Lab, stworzony w ramach partnerstwa podmiotów prywatnych i publicznych z inicjatywy duńskiej asocjacji bankowej.


Działania Przedstawicielstwa w sprawie accelerated loan security – październik 2017

Komisja Europejska jest na wstępnym etapie prac koncepcyjnych w sprawie stworzenia nowego europejskiego instrumentu mającego wspierać europejskie banki w dochodzeniu roszczeń z kredytów, który roboczo nazwano accelerated loan security. Prace te prowadzone są w ramach działań mających na celu walkę z dużym odsetkiem kredytów zagrożonych (NLPs, non-performing loans).

W pierwotnym założeniu instrument ten miałby pozwalać – podobnie jak BTE – na prowadzenie postępowania egzekucyjnego z tytułu roszczeń z umowy kredytowej na podstawie zgody kredytobiorcy zawartej w umowie kredytowej. ACE zakłada dwa ograniczenia: podmiotowe – wyłącznie do kredytobiorców będących przedsiębiorcami i przedmiotowe – egzekucja przyspieszona będzie mogła być prowadzona jedynie ze składników majątku kredytobiorcy, które stanowią zabezpieczenie rzeczowe spłaty kredytu.

Więcej informacji na ten temat tutaj: https://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/komentarze/2017/pazdziernik/projekt-nowego-instrumentu-egzegucji-w-pracach-ke

Z uwagi na wagę zagadnienia, Dyrektor Przedstawicielstwa we współpracy z dr Tadeuszem Białkiem – Dyrektorem Zespołu Prawno-Legislacyjnego opracowali materiał informacyjny w języku angielskim na temat BTE w polskim systemie prawnym, który został przesłany urzędnikom Komisji Europejskiej.

Następnie, 6 października 2017 roku Dyrektor Przedstawicielstwa zorganizował spotkanie z szefem unitu C1 w DG FISMA KE, który prowadzi przedmiotowe prace legislacyjne. Podczas spotkania przedstawiciele ZBP przede wszystkim zwracali uwagę na to, że opracowywane przepisy są dobrym rozwiązaniem do sektora bankowego w Europie. Podkreślali, że możliwość nieutrudnionego dochodzenia roszczeń kredytowych przez banki pozwala na z jednej strony wzmocnienie stabilności sektora bankowego, a z drugiej obniża koszty działalności kredytowej, co pozwala na obniżenie marży kredytowej i lepszą dostępność kredytu. W poszczególnych sprawach prowadzi również do obniżenia kosztów postępowania sądowego, co może być również z korzyścią dla kredytobiorców.

Przedstawiciele Komisji przyjęli z zainteresowaniem materiały przygotowane przez ZBP i zadawali dużo pytań na temat praktyki banków, gdy obowiązywał BTE. Pytani ponadto o skutki dla praktyki banków uchylania bankowego tytułu egzekucyjnego – w szczególności jak zmieniła się dostępność i koszt kredytu dla przedsiębiorców.

Po spotkaniu, Komisja Europejska zwróciła się do ZBP z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji. Pytania te zostały przedstawione członkom Rady Prawa Bankowego. Na bazie ich stanowisk, Dyrektor Przedstawicielstwa i Zespół Prawno-Legislacyjny opracowali uwagi ZBP, które zostały przesłane Komisji Europejskiej z końcem października 2017.


Wizyta w Brukseli Prezesa Kicińskiego – 27-29 września 2017

Włodzimierz Kiciński – Wiceprezes Związku Banków Polskich był w Brukseli pod koniec września 2017 roku. Oprócz udziału w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego (ExCo) Europejskiej Federacji Bankowej, odbył wraz z Dyrektorem Przedstawicielstwa spotkania z przedstawicielami instytucji Unii Europejskiej. Ponadto, Prezes Kiciński wziął także udział w konferencji European Banking Summit EBF, a także w dorocznym spotkaniu organizowanym przez Niemiecki Związek Banków Publicznych (VOB) i debacie zorganizowanej przez Niemiecki Związek Banków Prywatnych (BdB) na temat skutków wyborów parlamentarnych w Niemczech dla polityki europejskiej.


Narada Ambasadorów RP w MSZ – 8 września 2017 roku

Wiceprezes Włodzimierz Kiciński i Piotr Gałązka – Dyrektor Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli reprezentowali Związek Banków Polskich podczas serii spotkań z przedstawicielami polskich podmiotów gospodarczych w ramach dorocznej Narady Ambasadorów RP zorganizowanej 8 września 2017 roku.

Więcej informacji tutaj: http://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/wydarzenia/2017/wrzesien/zbp-obecne-na-naradzie-ambasadorow-rp-w-msz


Działania w sprawie prac legislacyjnych nad przepisami wykonawczymi do Dyrektywy o usługach płatniczych 2 – seria spotkań w Brukseli - sierpień 2017 roku

Komisja Europejska we współpracy z EBA finalizuje prace legislacyjne nad przepisami wykonawczymi (RTS) do Dyrektywy o usługach płatniczych, które będą regulowały m.in. szczegółowe zasady dostępu do rachunku płatniczego, prowadzonego przez bank (ASPSP), dla tzw. podmiotów trzecich (TPPs). Dla polskiego sektora bankowego rynek płatności jest kwestią priorytetową, dlatego Przedstawicielstwo ZBP w Brukseli podejmuje intensywne działania na poziomie UE, mające na celu przedstawienie stanowiska polskich banków w tym zakresie, w tym propozycji zmian projektowanych przepisów oraz uwag i wątpliwości polskiego sektora bankowego związanych z zakresem projektowanych nowych przepisów.

W ramach tychże działań, po przesłaniu do Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiego - Valdisa Dombrovskisa pisemnego stanowiska ZBP, Przedstawicielstwo ZBP zorganizowało w ostatnich dniach sierpnia wizytę w Brukseli przedstawicieli polskiej bankowości, w które oprócz Piotra Gałązki - Dyrektora Przedstawicielstwa wzięli udział Paweł Widawski – Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych, Bankowości Elektronicznej i Bezpieczeństwa Banków oraz przedstawiciele banku PKO BP i Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Podczas pobytu w Brukseli miały miejsce spotkania z osobami zajmującymi się przedmiotowym procesem legislacyjnym w poszczególnych instytucjach UE. W pierwszej kolejności odbyło się spotkanie z polskimi posłami do Parlamentu Europejskiego, zasiadającymi w komisji parlamentarnej ds. gospodarczych i monetarnych (ECON) – prof. Hubner i prof. Rosatim. Celem spotkania było przedstawienie najistotniejszych argumentów polskiego sektora bankowego za umożliwieniem dostępu TPP do rachunku za pomocą API, lecz bez możliwości korzystania z tzw. dostępu bezpośredniego, który jest nieproporcjonalny i nie zapewnia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla klientów korzystających z bankowości elektronicznej.

Kolejnym było spotkanie z Katarzyną Kornosz-Koronowską – attaché ds. usług finansowych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, która monitoruje na poziomie Rady UE prace legislacyjne dotyczące sektora finansowego. Podczas tego spotkania dyskutowano na temat stanowisk poszczególnych państw członkowskich co do projektowanych przez Komisję przepisów i możliwości wpłynięcia na stanowisko Komisji na forum Rady.

Trzecim było spotkanie z członkiem gabinetu politycznego Wiceprzewodniczącego Dombrovskisa – Eliną Melngaile, która w gabinecie odpowiada m.in. za rynek płatności. Podczas spotkania  przedstawiciele ZBP omawiając swoje stanowisko pisemne, przedstawili wątpliwości związane z alternatywnym dostępem do rachunku płatniczego poprzez dostęp bezpośredni. Obawy w szczególności wzbudza fakt, że umożliwienie dostępu bezpośredniego w przypadku braku reakcji banku via API w ciągu 30 sekund w przypadku pojedynczej płatności, prowadzić będzie z jednej strony do obniżenia poziomu bezpieczeństwa, a z drugiej będzie podwajać koszty banków, które będą musiały mieć w ciągłej gotowości nie jeden a dwa systemy dostępu do rachunku dla TPP. To powoduje nie tylko większe koszty, ale też brak zachęt do inwestowania w rozwój API. W ocenie ZBP takie rozwiązanie nie stanowi zachęty dla banków do tworzenia API, lecz skutecznie utrudnia i zniechęca te prace. Dodatkowo, przedstawiciele ZBP podkreślili, że niezbędne przy tworzeniu tychże przepisów jest zapewnienie tajemnicy bankowej oraz możliwości bezpiecznego i ostrożnego zarządzania bankiem.


Przedstawiciele BGK i ZBP wśród członków grupy eksperckiej "Support to Circular Economy Financing Expert Group" Komisji Europejskiej – sierpień 2017 roku

Dzięki staraniom Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli, dwie organizacje z Polski – Bank Gospodarstwa Krajowego i Związek Banków Polskich zostały powołane na członków grupy eksperckiej Komisji Europejskiej na temat finansowania gospodarki o obiegu zamkniętym. Cieszy fakt, że to już druga grupa ekspercka Komisji Europejskiej, w której polski sektor bankowy ma swoich przedstawicieli, po dr Mieczysławie Groszku - który jest członkiem HLEG on sustainable finance.

Związek Banków Polskich będzie reprezentowany przez dr Dariusza Winka (zastępca: Anna Żyła), natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego reprezentować będzie Patryk Darowski, natomiast zastępcą będzie Robert Kasprzak.

Grupa ekspercka będzie prowadzona przez DG RTD (Research and Innovation). Jej misją będzie zapewnienie doradztwa i wiedzy fachowej dla Komisji Europejskiej w celu wspierania tworzenia i finansowania gospodarki o obiegu zamkniętym w państwach członkowskich. Grupa ekspercka powinna stanowić forum, na którym koordynacja działań, wymiana informacji i najlepszych praktyk powinny odbywać się pomiędzy kluczowymi interesariuszami gospodarki o obiegu zamkniętym, identyfikując główne wyzwania i przeszkody w projektach jej dotyczących. Ponadto grupa ekspercka powinna przyczynić się do podniesienia świadomości w zakresie finansowania przez gospodarkę o obiegu zamkniętym. Grupa będzie także analizować charakterystyki projektów dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym i ich szczególnych potrzeb w zakresie finansowania, dostarczając ogólnych zaleceń dotyczących strukturyzacji i poprawy zyskowności projektów w zakresie circular economy, wskazując luki i możliwości poprawek. Grupa będzie wspierać analizę instrumentów finansowych, takich jak Europejski Fundusz Innowacyjnych Inwestycji i InnovFin.

Pierwsze posiedzenie grupy zaplanowano na początek października 2017 roku.


Spotkania w Brukseli Włodzimierza Kicińskiego – 28-30 czerwca 2017 roku

Włodzimierz Kiciński – Wiceprezes Związku Banków Polskich był w Brukseli pod koniec czerwca 2017 roku. Oprócz udziału w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego (ExCo) Europejskiej Federacji Bankowej, odbył wraz z Piotrem Gałązką – Dyrektorem Przedstawicielstwa serię spotkań z przedstawicielami instytucji Unii Europejskiej.

Głównymi tematami spotkań były kwestie związane z reprezentacją interesów polskiej gospodarki w Unii Europejskiej, stabilności sektora bankowego w Polsce oraz prace legislacyjne nad regulacjami technicznymi do Dyrektywy o usługach płatniczych 2.

29 czerwca miały miejsce spotkania z:

- Krzysztofem Żurkiem z unitu D3 (Retail financial services and Payments) w DG FISMA Komisji Europejskiej. Rozmowa dotyczyła stanowiska Komisji w zakresie regulacji technicznych drugiego stopnia (RTS) w sprawie dostępu do rachunku płatniczego odnośnie Dyrektywy PSD2, przewidywanych uwag jakie zgłosi EBA wobec poprawek Komisji, możliwych rozwiązań, które Komisja przedstawi Parlamentowi i Radzie w tym zakresie.

- Maciejem Beresteckim i Danielem Kosickim z unitu E2 (National financial systems) w DG FISMA Komisji Europejskiej. Spotkanie miało na celu przedstawienie bieżących informacji na temat sektora bankowego w Polsce, wyzwań i bieżących spraw regulacyjnych.

- dyrektorem Martinem Merlin – Dyrektorem Dyrekcji D (Regulation and prudential supervision of financial institutions) w DG FISMA Komisji Europejskiej. Przedstawiciele ZBP zaprezentowali przede wszystkim osiągnięcia w zakresie rozwoju i budowania nowoczesnego rynku płatności w Polsce – zwrócili uwagę na porozumienie zawarte z Ministerstwem Rozwoju w sprawie budowania bezgotówkowej gospodarki w Polsce, a także przedstawili stan prac nad standardem dedykowanego dostęu do rachunków płatniczych dla podmiotów trzecich (PolishAPI). Ponadto, przekazano uwagi ZBP w zakresie treści RTS w sprawie dostępu do rachunków płatniczych z prośbą o ich rozważenie przy opracowywaniu ostatecznej wersji przepisów technicznych.

Oprócz powyższych, Prezes Kiciński wraz z Piotrem Gałązką odbyli spotkania w Parlamencie Europejskim, których tematyka dotyczyła agendy regulacyjnej Unii Europejskiej, kalendarza prac legislacyjnych Parlamentu Europejskiego, potrzeby zapewnienia lepszej reprezentacji Polski na forum UE i kwestii bezpieczeństwa transakcji płatniczych w kontekście wejścia w życie PSD2.


Wizyta Prezesa Pietraszkiewicza w Brukseli – 16-18 maja 2017 roku

W dniach 16-18 maja 2017 roku obecny w Brukseli był Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz. Głównym powodem wizyty w Brukseli był udział w Konferencji European Bank Executive Committee (“EBEC”) Forum, organizowanej przez bank BNP Paribas. Konferencja doroczna, której głównym tematem w 2017 roku jest “The Future of Banking: New Rules, New Rates, New Models”, zbiera co roku ponad 150 przedstawicieli sektora bankowego wysokiego szczebla, w szczególności nadzorców, banków centralnych, grup bankowych i instytucji, a także innowacyjnych rozwiązań w Europie.

Przy okazji pobytu w Brukseli Prezes Pietraszkiewicz spotkał się także z Panem Ambasadorem Jarosławem Starzykiem – Stałym Przedstawicielem RP przy UE i pracownikami Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE.


Wizyta w Brukseli Prezesa PKO Banku Hipotecznego – 21 marca 2017

Przedstawicielstwo Związku Banków Polskich w Brukseli gościło 21 marca 2017 roku Rafała Kozłowskiego – Prezesa PKO Banku Hipotecznego.

Prezes Kozłowski przyjechał do Brukseli, aby przede wszystkim wziąć udział w wysłuchaniu ekspertów z zakresu listów zastawnych, zorganizowanego w Komisji ds. gospodarczych i monetarnych (ECON) Parlamentu Europejskiego w ramach prac legislacyjnych nad sprawozdaniem PE na temat regulacji listów zastawnych na poziomie UE. W wysłuchaniu wzięli udział poseł sprawozdawca oraz kontrsprawozdawcy, którzy opracowują projekt raportu i chcieli dowiedzieć się bezpośrednio od uczestników rynku na temat jego charakterystyki, sposobu funkcjonowania i potrzeb. Jednym ze sprawozdawców jest Prof. Dariusz Rosati.

W swoim wystąpieniu Prezes Kozłowski opisał polską znowelizowaną ustawę o listach zastawnych i  bankach hipotecznych, zwrócił uwagę, że brak odpowiedniej regulacji powoduje, że nie ma praktycznie w Polsce oferty kredytów hipotecznych ze stałym oprocentowaniem. Zaznaczył, że popiera prace zmierzające do harmonizacji przepisów o listach zastawnych w UE – fragmentacja tego rynku nie wpływa dobrze na rynek listów zastawnych w Polsce - lecz chciałby, aby były to zmiany oparte na ustaleniu najważniejszych podstawowych zasad, a nie regulowaniu szczegółowym, gdyż uważa, że rynek powinien mieć swobodę działania w tym zakresie. Podkreślił, że polskie banki mają konserwatywne podejście do instytucji listów zastawnych jako instrumentu bezpiecznego i nieobarczonego wysokim ryzykiem.

Pozostałymi ekspertami byli Kim Laustsen - Chief Analyst w departamencie regulacyjnym banku Nykredit i Luca Bertalot – Sekretarz Generalny European Covered Bonds Council (ECBC).

Korzystając z obecności Prezesa Kozłowskiego w Brukseli, Piotr Gałązka – Dyrektor Przedstawicielstwa zorganizował spotkanie z Didier Millerot szefem unitu D2 w DG FISMA Komisji Europejskiej. Spotkanie miało na celu przybliżenie przedstawicielom KE charakterystyki polskiego rynku mieszkaniowego, rynku kredytów hipotecznych i finansowania nieruchomości oraz rozwoju startującego rynku banków hipotecznych. Komisja Europejska planuje inicjatywę legislacyjną w zakresie listów zastawnych na początku 2018 roku, lecz ostateczna decyzja o tym, czy taka inicjatywa zostanie podjęta, nastąpi w czerwcu bieżącego roku, gdy przedstawione zostaną wyniki konsultacji na temat prac w zakresie Unii Rynków Kapitałowych (tzw. mid-term review).


Konferencja „Przygotowanie do wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR – RODO)” – Warszawa, 10 marca 2017 roku

Związek Banków Polskich – Zespół Prawno-Legislacyjny kierowany przez dr Tadeusza Białka i Przedstawicielstwo Związku Banków Polskich w Brukseli - zorganizował 10 marca 2017 roku w Warszawie III Konferencję ZBP: „Przygotowanie do wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR – RODO)”.

Celem Konferencji było przybliżenie uczestnikom kluczowych zagadnień, które zostaną uregulowane w projektowanej nowej ustawie o ochronie danych osobowych, wdrażającej w Polsce rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku – General Data Protection Regulation,  jak również w branżowym Code of Conduct. Konferencja była adresowana w szczególności do osób, które w instytucjach finansowych odpowiadają za kwestie przetwarzania i ochrony danych osobowych, jak również prawników, którzy przygotowują umowy związane z przetwarzaniem danych osobowych, działów compliance.

Mieliśmy przyjemność gościć m.in. Pana dr Michała Boniego – Posła do Parlamentu Europejskiego – który wystąpił jako keynote speaker.

Więcej informacji o konferencji znaleźć można w zakładce „Wydarzenia” na głównej stronie internetowej Związku Banków Polskich: https://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/wydarzenia/2017/marzec/iii-konferencja-zbp-przygotowanie-do-wdrozenia-ogolnego-rozporzadzenia-o-ochronie-danych-gdpr-rodo


Robocze spotkanie M. Groszka w DG FISMA - 6 marca 2017 roku

Będąc w Brukseli w dniach 6-7 marca 2017 roku przy okazji udziału w posiedzeniu High Level Expert Group on sustainable finance, Mieczysław Groszek spotkał się z Anną Grochowską z DG FISMA Komisji Europejskiej, która zajmuje się m.in. pracą na rzecz sekretariatu ww. grupy eksperckiej.

Spotkanie miało charakter roboczy i dotyczyło roli europejskich sektorów bankowych w realizacji założeń finansowania zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej. M. Groszek zwrócił uwagę na fakt, że w HLEG on sustainable finance banki nie są wystarczająco reprezentowane. Podkreślił, że w jego ocenie błędne jest rozumowanie Komisji, jakoby rynki kapitałowe i ubezpieczeniowe inwestowały bardziej długofalowo niż banki, które rzekomo skupiają się jedynie na inwestycjach krótkoterminowych. Poproszono, aby w pracach grupy eksperckiej brać pod uwagę bankowość jako równorzędnego partnera w dyskusjach, otwartego na współpracę przy finansowaniu projektów zrównoważonego rozwoju.


Spotkania w Brukseli w dniach 24-25 styczniu 2017 roku

Pod koniec stycznia 2017 roku Przedstawicielstwo Związku Banków Polskich w Brukseli organizowało spotkania dla dwóch przedstawicieli polskiego sektora bankowego z osobami reprezentującymi instytucje Unii Europejskiej – dr Mieczysława Groszka – Wiceprezesa ZBP oraz Piotra Helbicha – Dyrektora Biura Kart i Płatności w Departamencie Produktów Klienta Indywidualnego banku PKO BP.

Prezes Groszek jechał do Brukseli by wziąć udział w pierwszym, dwudniowym posiedzeniu High Level Expert Group on Sustainable Finance, podczas którego dyskutowano w szczególności na temat priorytetów Grupy oraz podziału pracy pomiędzy jej członków.

Ponadto, Prezes Groszek wraz Piotrem Gałązką – Dyrektorem Przedstawicielstwa - odbył dwa spotkania – pierwsze z nich z Grzegorzem Radziejewskiem – członkiem gabinetu politycznego Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej – Jyrki Katainena odpowiedzialnego w KE za miejsca pracy, rozwój, inwestycje i konkurencyjność. Głównym tematem spotkania była wymiana poglądów na temat zakresu prac i rekomendacji, które opracować ma HLEG on sustainable finance, którego członkiem jest dr Groszek. Radziejewski zwrócił uwagę na temat tzw. circular economy, stanowiący jeden z istotniejszych tematów w UE.

Drugie spotkanie przedstawiciele ZBP odbyli z prof. Dariuszem Rosatim – posłem do Parlamentu Europejskiego. Podczas spotkania dyskutowano na temat bieżących prac legislacyjnych w PE. Przedstawiciele ZBP zwrócili posłowi uwagę na istotne dla polskiego sektora bankowego procesy legislacyjne, a także przedstawili informacje na temat polskiego rynku listów zastawnych. W związku z tym, że prof. Rosati został sprawozdawcą w pracach nad raportem PE o listach zastawnych ZBP zasugerowało kandydaturę eksperta do wysłuchania publicznego na ten temat – Rafała Kozłowskiego, Prezesa PKO Banku Hipotecznego.

Ponadto, w dniach 24 – 25 stycznia Piotr Gałązka wraz z Piotrem Helbichem odbył trzy spotkania w sprawie prac legislacyjnych nad RTS on strong customer authentication and secure communication under PSD2. Prace te, mając na uwadze obecny stan rynku płatności w Polsce, który jest rynkiem bezpiecznym, rozwiniętym i innowacyjnym, mają bardzo istotne znaczenie, gdyż mogą wprowadzić przepisy, które zmienią zasady funkcjonowania tego rynku. Istnieje ryzyko, że zmiany te będą niekorzystne dla klientów banków, gdyż będą narażały je na szkody związane z oszustwami.

Pierwsze spotkanie odbyło się z Ralfem Jacobem - Head of Unit D3 (Retail and Payments) w DG FISMA. Podczas spotkania P. Gałązka przedstawił polski sektor bankowy i ZBP, w tym działania Przedstawicielstwa w Brukseli. Piotr Helbich przedstawił prezentację na temat polskiego rynku płatności. Dużą uwagę zwrócił na rozwiązania pay-by-link jako przykład możliwości zastosowania przepisów PSD II z udziałem TPP bez potrzeby ujawniania danych do logowania podmiotom trzecim.Prezentacja zawierała też informacje o innowacyjnym sposobie BLIK-a. Piotr Gałązka zwrócił uwagę na zagrożenia, którą mogą powstać w przypadku wejścia w życie pozwolenia na tzw. screen scrapping, w szczególności poprzez zwiększenie phishing’u

Drugie spotkanie miało miejsce z Prof. Danutą Hubner – poseł do Parlamentu Europejskiego. Spotkanie również dotyczyło prac legislacyjnych nad RTS do PSD II. Piotr Helbich omówił najważniejsze ryzyka związane z ujawnianiem danych logowania podmiotom niebankowym przez konsumentów, a także przedstawił schemat pay-by-link jako bezpieczny i przyjazny dla konsumenta. Omówił również schemat działania BLIK. P. Gałązka przedstawił obecną sytuację polityczną co do prac nad RTS, a także podkreślił potrzebę działania PE na rzecz ochrony konsumentów.

Trzecie spotkanie było z Eliną Melngaile – członkiem gabinetu politycznego Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Valdisa Dombrovskisa oraz z Krzysztofem Żurkiem z unitu D3 w DG FISMA. Piotr Helbich obszernie przedstawił polski rynek płatności zwracając uwagę na dobre praktyki oraz niskie statystyki oszustw w przypadku transakcji w ramach modelu pay-by-link.

Po spotkaniach do ww. osób wysłano notę informacyjną Rady Bankowości Elektronicznej:

do pobrania w wersji polskiej

do pobrania w wersji angielskiej


Dr Mieczysław Groszek członkiem High Level Expert Group on Sustainable Finance Komisji Europejskiej

Dr Mieczysław Groszek – Wiceprezes Związku Banków Polskich - został nominowany przez Komisję Europejską na członka High Level Expert Group on Sustainable Finance  - Grupy Ekspertów Wysokiego Szczebla, która będzie odpowiedzialna za opracowanie zaleceń co do planów działania Komisji dotyczących kompleksowej strategii UE na rzecz zrównoważonego finansowania w ramach Unii Rynków Kapitałowych (CMU).

Grupa Ekspertów Wysokiego Szczebla, która rozpocznie swoje prace w styczniu 2017 roku, została powołana przez Komisję decyzją z 28 października 2016 roku. Jej zadaniem jest wspieranie Komisji w opracowaniu strategii Unii na rzecz zrównoważonego finansowania (sustainable finance). Na bazie zaleceń Grupy Komisja Europejska ustali założenia dotyczące kwestii zrównoważonego rozwoju w przepisach UE dla sektora finansowego. To ważny krok w pracach nad realizacją w praktyce założeń EU's 2030 Agenda for sustainable development, jak również porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu.

Komisja Europejska wybrała dwudziestu członków Grupy spośród 103 kandydatur zgłoszonych w procesie rekrutacji, co zostało oficjalnie ogłoszone w dniu 22 grudnia 2016 r. Komisja dokonując wyboru 20 wysoko wykwalifikowanych kandydatów, wzięła pod uwagę ich wykształcenie, doświadczenie zawodowe i znaczenie w sprawach finansowania zrównoważonego rozwoju. M. Groszek jest jednym z dwunastu reprezentantów sektora finansowego, w tym jedynym z sektora bankowego. Jest także jedynym członkiem Grupy z tzw. nowych Państw członkowskich Unii Europejskiej.

Grupa będzie spotykać się regularnie w 2017 roku i opracuje okresowy raport ze swoich prac latem 2017 roku, który będzie stanowił podstawę dalszych prac w odniesieniu do najistotniejszych problemów i potrzeb oraz założeń zaleceń, które Grupa przedstawi Komisji Europejskiej.

Nota prasowa Komisji Europejskiej: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4502_en.htm

Więcej informacji: Piotr Gałązka, Dyrektor Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli: piotr.galazka@zbp.pl


Spotkania Prezesa Mieczysława Groszka w Brukseli w dniach 24-25 listopada 2016 roku

Pod koniec listopada 2016 roku dr Mieczysław Groszek – Wiceprezes ZBP – odbył w Brukseli szereg spotkań z przedstawicielami instytucji Unii Europejskiej, jak również  wziął udział w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego (ExCo) oraz Rady (Board) Europejskiej Federacji Bankowej. Oprócz Prezesa Groszka, w spotkaniach udział wzięli Piotr Gałązka - Dyrektor Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli – oraz Damian Wyrzykowski.

Pierwsze spotkanie miało miejsce z Aldredo PanarelląSenior Economic Adviser w Gabinecie Przewodniczącego Rady Europejskiej – Donalda Tuska. Celem spotkania było przedstawienie informacji na temat charakterystyki polskiego sektora bankowego oraz zakresu działalności i priorytetów ZBP na poziomie Unii Europejskiej, w tym funkcjonowanie Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli.

Omówiono najważniejsze z punktu widzenia polskiego sektora bankowego tematy dyskutowane obecnie na poziomie Unii Europejskiej – zasadę proporcjonalności w kontekście unijnych regulacji sektora bankowego, rezultaty Call for evidence on EU financial services, nowelizację CRR/CRD IV, jak również problematykę funkcjonowania polskich banków spółdzielczych i ich specyfikę.

Dodatkowo, oprócz przedstawienia wstępnej oceny projektu nowelizacji CRR i CRD IV, poruszono kwestie związane z bankowością elektroniczną - m.in. RTS do Dyrektywy PSD II, zagadnienie ograniczeń w polityce wynagrodzeń banków wobec zatrudnianych specjalistów z branży FinTech oraz problematykę traktowania inwestycji w oprogramowanie jako kapitał własny banków.

Kolejne spotkanie zostało zorganizowane z Ewą SynowiecPrincipal Adviser w DG TRADE (Komisja Europejska). Spotkanie miało na celu nawiązanie współpracy i relacji. Przedstawiono zakres działań ZBP na poziomie Brukseli, a także odniósł się do obecnej sytuacji sektora bankowego w Polsce. Dyskutowano na temat obecności polskich przedstawicieli sektora prywatnego i reprezentacji polskich interesów w Brukseli.

Ostatnie spotkanie w Brukseli miało miejsce z Pawłem Świebodą - wicedyrektorem European Political Strategy Centre w Komisji Europejskiej. Omówiono zagadnienie zasady proporcjonalności, w tym przede wszystkim model oceny proporcjonalności dr Lecha Kurklińskiego oraz dotychczasowe działania ZBP w tym przedmiocie na poziomie UE.

W trakcie spotkania omówione zostały także wyniki Call for evidence: EU regulatory framework for financial services, jak i poszczególne elementy Banking Reform Package, ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji CRR oraz CRD IV. Jednym z najważniejszych punktów dyskusji było także zagadnienie funkcjonowania oraz rozwoju Fin Tech-ów - w tym potencjalnych obszarów ich współpracy z sektorem bankowym – oraz wpływu referendum ws. Brexit oraz wyborów prezydenckich w USA na sytuację sektora bankowego w UE.


Konferencja „BIG DATA w sektorze finansowym w erze GDPR” – Warszawa, 4 października 2016 roku

W dniu 4 października 2016 roku Przedstawicielstwo Związku Banków Polskich w Brukseli wspólnie z Zespołem Prawno-Legislacyjnym Związku Banków Polskich zorganizowało w Warszawie konferencję „BIG DATA w sektorze finansowym w erze GDPR”.

Konferencja poświęcona była zagadnieniu korzystania z Big Data w działalności podmiotów sektora finansowego w kontekście reformy unijnego prawa ochrony danych, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań związanych z implementacją oraz funkcjonowaniem rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku – General Data Protection Regulation).

W charakterze panelistów wystąpili reprezentanci sektora finansowego, branży informatycznej, instytucji państwowych zajmujących się ochroną danych, jak również prawnicy oraz przedstawiciele nauki specjalizujący się w prawie ochrony danych.

Więcej informacji o konferencji znaleźć można w zakładce „Wydarzenia” na głównej stronie internetowej Związku Banków Polskich:

http://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/wydarzenia/2016/pazdziernik/konferencja-big-data-w-sektorze-finansowym-w-erze-gdpr


Spotkania Prezesa Mieczysława Groszka w Brukseli

Przedstawiciele Związku Banków Polskich w Brukseli odbyli pod koniec września 2016 roku szereg spotkań z przedstawicielami instytucji Unii Europejskiej oraz europejskiego sektora bankowego. Dr Mieczysław Groszek – Wiceprezes ZBP wziął  także udział w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego (ExCo) Europejskiej Federacji Bankowej.

Oprócz Wiceprezesa Mieczysława Groszka oraz Piotra Gałązki -Dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli w spotkaniach udział wzięli dr Lech Kurkliński - Dyrektor Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego Alterum) oraz dr Marek Radzikowski - Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Głównym tematem spotkań była istota oraz funkcjonowanie zasady proporcjonalności w ustawodawstwie unijnym, ze szczególnym uwzględnieniem metodologii oceny i badania urzeczywistnienia zasady proporcjonalności w przepisach oraz jej stosowania w ujęciu modelu opracowanego przez dr Lecha Kurklińskiego oraz prof. Stanisława Kasiewicza ze Szkoły Głównej Handlowej.

Tematyka spotkań obejmowała ponadto przybliżenie charakterystyki polskiego sektora bankowego, w tym funkcjonowania małych i wyspecjalizowanych banków (banki spółdzielcze, banki hipoteczne, tzw. banki samochodowe), jak również omówienie najważniejszych kwestii dotyczących nowelizacji CRD IV i CRR, która jest planowana przez Komisję Europejską w drugiej połowie listopada 2016. Działanie te mają na celu przedstawienie jeszcze przed rozpoczęciem formalnych prac legislacyjnych nad nowelizacją CRD IV i CRR stanowiska polskiego sektora bankowego i zwrócenie uwagi na poziomie Unii Europejskiej na charakterystykę sektora w Polsce i związane z nią potrzeby zapewnienia proporcjonalnych obowiązków związanych z prawidłowym i efektywnym działaniem nadzoru bankowego w UE.

Na podkreślenie zasługują spotkania z prof. Danutą Hubner – posłem do Parlamentu Europejskiego, Katarzyną Kornosz-Koronowską – attaché ds. usług finansowych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, Martinem Merlin – Dyrektorem Dyrekcji D w DG FISMA (Komisja Europejska) oraz Janem Ceyssens’em – członkiem Gabinetu Valdisa Dombrovskisa – Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej.

Więcej informacji na temat stanowiska Związku Banków Polskich w przedmiocie zasady proporcjonalności można znaleźć w komentarzu Dyrektora Przedstawicielstwa pod poniższym linkiem:

http://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/komentarze/2016/pazdziernik/zasada-proporcjonalnosci-w-europejskich-przepisach-nadzorczych-sektora-bankowego

Dodatkowo, Prezes Groszek spotkał się także z przedstawicielami niektórych banków obecnych w Polsce, w celu omówienia obecnej sytuacji polskiego sektora bankowego w kontekście toczących się prac legislacyjnych na poziomie krajowym i europejskim.


Szereg spotkań przedstawicieli ZBP w dniach 16 – 17 czerwca 2016 w Brukseli

Dr Mieczysław Groszek – Wiceprezes Związku Banków Polskich będąc w dniach 16-17 czerwca 2016 roku w Brukseli, oprócz udziału w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego (ExCo) Europejskiej Federacji Bankowej, wziął udział w ciągu dwóch dni w serii sześciu spotkań z przedstawicielami instytucji i organów Unii Europejskiej, która została zorganizowana przez Piotra Gałązkę – Dyrektora Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli:

 1. Spotkanie z Panem Ambasadorem Jerzym Starzykiem – Stałym Przedstawicielem RP przy Unii Europejskiej. W czasie spotkania Prezes zadeklarował chęć współpracy ze strony ZBP w zakresie prezentowania polskiego stanowiska i obrony polskich interesów, w szczególności polskiego sektora finansowego. Dodatkowo przedstawiono Ambasadorowi informacje na temat dotychczasowej aktywności Związku na poziomie Unii Europejskiej oraz funkcjonowania Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli. Pan Ambasador zaoferował ze strony Stałego Przedstawicielstwa wolę i chęć współpracy oraz pomocy w kontaktach z przedstawicielami instytucji UE.
 2. Spotkanie z Katarzyną Kornosz-Koronowską – attaché ds. usług finansowych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, która podczas spotkania przedstawiła informacje na temat aktualnie toczących się procesów legislacyjnych. Spotkanie było okazją do wymiany poglądów i informacji na temat bieżących procesów legislacyjnych, działań Ministerstwa Finansów oraz aktywności ZBP. Zadeklarowano intencje wymiany informacji i stanowisk, na rożnych poziomach ich przygotowania.
 3. Robocze spotkanie z Ewą Kozłowską-Sugar z DG FISMA w Komisji Europejskiej, która pracuje w Prezydencji Słowackiej Rady UE jako oddelegowany pracownik Komisji. Celem spotkania była dyskusja na temat priorytetów nadchodzącej Prezydencji, spodziewanych finalizacji procesów legislacyjnych na poziomie Rady UE oraz w ramach negocjacji w trilogu z Parlamentem Europejskim.
 4. Spotkanie z przedstawicielami Finance Watch – organizacji pozarządowej reprezentującej społeczeństwo obywatelskie w procesach legislacyjnych dotyczących sektora finansowego – Christophem Nijdamem – Sekretarzem Generalnym oraz Katarzyną Hanulą-Bobbitt - Senior Public Affairs Officer.Celem spotkania było bezpośrednie przedstawienie polskiego sektora, specyfiki polskich banków. Znaczna część spotkania poświęcona była kwestii funkcjonowania instytucji ochrony konsumenta i inicjatyw bankoww w zakresie edukacji finansowej. Omówiono także temat propozycji banków odnośnie kwestii kredytów hipotecznych denominowanych w CHF.
 5. Spotkanie z Posłem Stanisławem Ożógiem  - Posłem do Parlamentu Europejskiego, członkiem m.in. Komisji ds. gospodarczych i monetarnych (ECON).Podczas tego spotkania dyskutowano o potrzebie i sposobach reprezentowania polskich interesów na forum PE, a także na temat istotnych bieżących zagadnień związanych z polskim sektorem bankowym w Polsce i na poziomie Unii Europejskiej. Poseł zaoferował chęć współpracy w zakresie prezentowania istotnych zagadnienień z punktu widzenia polskich interesów na forum instytucji unijnych, prosząc o dostarczanie aktualnych materiałów i stanowisk dotyczących interesujących ZBP dossiers. Prezes Mieczysław Groszek podziękował za dotychczasową współpracę oraz zaproponował dalsze stałe robocze i oficjalne kontakty w celu zapewnienia Posłowi jak najlepszej i aktualnej wiedzy na temat polskich banków.
 6. Spotkanie ze Stefaanem de Rynck – szefem unitu B1 w DG Fisma Komisji Europejskiej. Rozmowa dotyczyła kredytów mieszkaniowych denominowanych do walut obcych na polskim rynku bankowym. Przedstawiciele ZBP przedstawili pełny obraz aktualnej sytuacji na polskim rynku od początku zaistnienia zjawiska kredytów w walutach obcych, w tym propozycje rozwiązania tej kwestii zaproponowane przez ZBP oraz uzyskali informacje na temat działań podejmowanych bądź planowanych do podjęcia przez Komisję Europejską, a także odnośnie stanowiska KE na temat szczegółowych regulacji krajowych w poszczególnych państwach członkowskich, mających na celu uregulowanie tychże umów kredytowych.

Dyskusja „Poland. Beyond Headlines” w Londynie – 9 czerwca 2016

„Zdjęcie: New Sparta Events Ltd.”

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD) zorganizował w Londynie 9 czerwca dyskusję w formie śniadania biznesowego na temat obecnej sytuacji Polski i polskiej gospodarki. W spotkaniu w charakterze panelisty wziął udział Piotr Gałązka – Dyrektor Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli, który przedstawił uczestnikom spotkania – w większości przedstawicielom londyńskiego rynku finansowego – informacje na temat „success story” polskiego sektora bankowego i obecnej sytuacji na rynku, a także pokazywał wpływ europejskich regulacji na banki w Polsce i odpowiadał na pytania dotyczące nowego podatku od instytucji finansowych i regulacji kredytów w walutach obcych.

Oprócz Piotra Gałązki w panelu wzięli udział przedstawiciele Moody’s, EBRD oraz firm consultingowych.

„Zdjęcie: New Sparta Events Ltd.”

Oprócz udziału w ww. dyskusji Piotr Gałązka wykorzystał wizytę w Londynie na spotkanie robocze z przedstawicielami British Bankers’ Association w celu wymiany informacji na tematy bieżące oraz spotkał się z Grzegorzem Zielińskim – Dyrektorem Regionalnym na Polskę i kraje bałtyckie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Więcej informacji tutaj: http://www.intellinews.com/conference-call-growth-in-poland-still-strong-despite-downgrade-99602/?source=poland


Spotkanie Dyrektora Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli z przedstawicielami Oddziale PKO BP we Frankfukcie

Piotr Gałązka – Dyrektor Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli, przy okazji pobytu we Frankfurcie nad Menem i udziału w wyjazdowym posiedzeniu Komitetu Prawnego Europejskiej Federacji Bankowej (EBF), spotkał się 2 czerwca 2016 roku z pracownikami oddziału PKO Banku Polskiego we Frankfurcie nad Menem – Jarosławem Romaniakiem i Mateuszem Wojtowiczem.

Otwarty w drugiej połowie 2015 roku, oddział rozpoczął działalność w grudniu 2015 roku. Celem jego uruchomienia było przede wszystkim ułatwianie finansowania polskiego eksportu do Niemiec oraz zwiększenie oferty dla przedsiębiorców niemieckich inwestujących w Polsce.

Podczas spotkania Gałązka przedstawił zakres działalności Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli i zaoferował pomoc w zakresie uzyskiwania informacji z poziomu UE w zakresie finansowania eksportu i dostępu do kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przedstawiciele PKO BP przedstawili informacje dotyczące funkcjonowania oddziału i planów otwierania kolejnych w miejscach, gdzie inwestują i eksportują polscy przedsiębiorcy.


Konferencja „Nowa regulacja przetwarzania danych osobowych – skutki w sektorze finansowym”

Związek Banków Polskich staraniem Zespołu Prawno-Legislacyjnego pod kierownictwem dr Tadeusza Białka - Dyrektora Zespołu oraz Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli pod kierownictwem Piotra Gałązki - Dyrektora Przedstawicielstwa zorganizował 10 marca 2016 roku Konferencję „Nowa regulacja przetwarzania danych osobowych – General Data Protection Regulation – skutki w sektorze finansowym”, która odbyła się w Klubie Bankowca.

W wyniku starań Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli udział w Konferencji wziął Paulo Silva - przedstawiciel Komisji Europejskiej z DG Justice zajmujący się od początku prac Rozporządzeniem - i przedstawił najważniejsze założenia reformy prawa ochrony danych. Ponadto, w ramach tzw. panelu europejskiego - prowadzonym przez Piotra Gałązkę - informacje na temat prac legislacyjnych na poziomie Rady przedstawiła Aleksandra Chmielecka z Ministerstwa Cyfryzacji. Piotr Gałązka przedstawił także prezentację na temat stanowiska i argumentacji ZBP w toku procesu legislacyjnego.

Więcej informacji z dziale Wydarzenia pod tym adresem: http://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/wydarzenia/2016/marzec/nowa-regulacja-przetwarzania-danych-osobowych-general-data-protection-regulation-skutki-w-sektorze-finansowym


Spotkania Dyrektora Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli z przedstawicielem DG FISMA w sprawie Zielonej księgi w sprawie detalicznych usług finansowych

Komisja Europejska opublikowała 10 grudnia 2015 roku Zieloną księgę w sprawie detalicznych usług finansowych i rozpoczęła konsultacje publiczne na temat dostępu do produktów finansowych (bankowych i ubezpieczeniowych) dla konsumentów. Celem publikacji i prowadzonych konsultacji jest zapewnienie lepszych produktów finansowych, większy ich wybór dla konsumentów i przedsiębiorców.

Dodatkowo zagadnieniem, które Komisja Europejska chce przedyskutować, jest wpływ cyfryzacji na możliwości oferowania usług finansowych transgranicznie, a także na rozwój innowacji w sektorze finansowym. Komisja chce Zieloną księgą zainicjować szeroką debatę na temat przyszłości rynku finansowego w Europie.

Związek Banków Polskich był zaangażowany w dyskusje z Komisją Europejską na ten temat od dawna. W trakcie 2015 roku ZBP przedstawiał swoje uwagi w trybie roboczym Komisji Europejskiej. Odbyło się także kilka spotkań roboczych przedstawicieli DG FISMA z przedstawicielami ZBP w celu wymiany poglądów.

W toku prowadzonych konsultacji ZBP opracowuje swoje stanowisko w ramach uzgodnień z bankami-członkami ZBP i planuje przesłać je do Komisji w najbliższym czasie.

Dodatkowo, Przedstawicielstwo ZBP w Brukseli na bieżąco monitoruje postępy w konsultacjach. 11 lutego 2016 roku Piotr Gałązka – Dyrektor Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli spotkał się z Maciejem Beresteckim (unit D3, DG FISMA, Komisja Europejska), który zajmuje się pracami nad Zieloną księgą w sprawie detalicznych usług finansowych.

W czasie spotkania omówiono plany Komisji po zakończeniu konsultacji odnośnie przedmiotowej Zielonej księgi. W chwili obecnej Komisja Europejska nie ma skrystalizowanych planów odnośnie decyzji co do inicjowania nowych procesów legislacyjnych – zarówno jeśli chodzi o nowelizacje istniejących przepisów, jak i tworzenie nowych regulacji. Decyzje te zapadną po przeanalizowaniu wszystkich stanowisk i opinii zgłoszonych w toku konsultacji.

Jedną z kwestii, które DG FISMA bierze pod rozwagę, jest przeanalizowanie rynku płatności i opłat za przelewy w walutach innych niż euro i pomiędzy państwami członkowskimi, które nie posiadają waluty euro. Takie przelewy są w ocenie Komisji obarczone wysokimi opłatami. Komisja rozważa uregulowanie tychże opłat i dążenie do ich minimalizacji.

Obecnie Komisja czeka na zakończenie konsultacji (termin w połowie marca 2016) oraz na wysłuchanie publiczne na temat Zielonej księgi (2 marca 2016). W wysłuchaniu tym wezmą również udział przedstawiciele ZBP.

Więcej na temat Zielonej księgi i konsultacji: http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/retail-financial-services/index_en.htm

Zielona księga w polskiej wersji językowej: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/PL/1-2015-630-PL-F1-1.PDF


Spotkanie Prezesa Mieczysława Groszka z przedstawicielami Komisji Europejskiej w sprawie rynku płatności w Polsce i w Europie

Po uchwaleniu przez Parlament Europejski i Radę Dyrektywy o usługach płatniczych 2 (PSD2) European Banking Authority rozpoczęło konsultacje w sprawie opracowania Regulacyjnych Standardów Technicznych (RTS) – przepisów wykonawczych do tejże Dyrektywy.

Związek Banków Polskich przedstawił na początku lutego 2016 roku EBA swoje stanowisko, w którym podkreślił konieczność dbania o bezpieczeństwo transakcji dla i na rzecz konsumenta, a także zwracał uwagę na potrzebę brania pod uwagę dotychczas stosowanych praktyk i przyzwyczajeń konsumentów przy opracowywaniu zasad współpracy między bankami a instytucjami płatniczymi w oparciu o przepisy PSD2 i przygotowywanych do tej Dyrektywy standardów technicznych.

ZBP popiera podejście EBA zgodnie z którym opracowane standardy będą stanowiły ogólne ramy prawne do zapewnienia bezpieczeństwa transakcji i komunikacji, niż szczegółowe reguły techniczne. Te powinny zostać pozostawione samemu rynkowi w oparciu o wcześniej wypracowane dobre praktyki.

W tej sprawie Prezes Mieczysław Groszek spotkał się 4 lutego 2016 roku w Brukseli z przedstawicielami DG FISMA (Dyrektoriat Generalny ds. stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych) Komisji Europejskiej – Silvią Kersemakers i Krzysztofem Żurkiem. W spotkaniu wzięli udział także Piotr Gałązka – Dyrektor Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli oraz Damian Wyrzykowski.

Prezes Groszek przedstawił w czasie spotkania powyższe stanowisko polskiego sektora bankowego w zakresie uregulowania rynku płatności w Europie, podkreślając wagę, jaką przykładają polskie banki do zapewnienia bezpieczeństwa, stabilności i spójności systemu płatności. Dlatego ZBP zależy na tym, aby nowe przepisy odnoszące się do nowych aktorów tego rynku były opracowywane w sposób przemyślany, z myślą nie tylko o obniżaniu kosztów, ale także z naciskiem na bezpieczeństwo. Dodatkowo przedstawiciele ZBP zwracali uwagę, że mają nadzieję, że Komisja Europejska w swoich działaniach i ocenie prac EBA w zakresie RTS do PSD2 również będzie prezentowała takie wyważone stanowisko.

Przedstawiciele Komisji zastrzegli, że podstawowymi ramami, w jakich działają są uchwalone już przepisy PSD2, które otwierają zasadniczo rynek płatności w Europie, lecz zadeklarowali, że bezpieczeństwo i pewność obrotu są dla nich także kluczowymi kwestiami.

Oprócz powyższej kwestii podczas spotkania podnoszono kwestię relacji między polskim nadzorem bankowym a EBA i Komisją Europejską, a także zagadnienie anonimowych kart przedpłaconych (prepaid) oraz opłaty interchange fee.

Odnośnie kwestii kart prepaid przedstawiciele Komisji zastrzegali, że państwa członkowskie mogą określać przepisy dotyczące rynku płatności, o ile mieszczą się one w ramach przepisów PSD2. Ponadto, anonimowe karty prepaid są uważane przez Komisję za jedną z form finansowania terroryzmu. Komisja planuje działania zmierzające do ograniczenia funkcjonowania anonimowych form płatności na rynku. Spersonalizowane karty prepaid nie budzą takich wątpliwości.

Co do opłaty interchange fee przedstawiciele Komisji wyjaśnili jednoznacznie, że Komisja nie planuje podejmować w najbliższym czasie przeglądu przepisów europejskich dotyczących interchange fee (MIF Regulation), który zaplanowany jest na połowę 2019 roku.

Więcej o konsultacjach EBA w sprawie RTS do PSD II tutaj: http://www.eba.europa.eu/news-press/calendar?p_p_id=8&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_8_struts_action=%2Fcalendar%2Fview_event&_8_redirect=http%3A%2F%2Fwww.eba.europa.eu%2Fnews-press%2Fcalendar%3Fp_p_id%3D8%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_8_tabs1%3Devents%26_8_eventTypes%3Dconsultation%252Cdiscussion&_8_eventId=1306969