baner

Rada Prawa Bankowego

W dniu 4 marca 2005 r. Zarząd Związku Banków Polskich podjął uchwałę o powołaniu Rady Prawa Bankowego przy Związku Banków Polskich i przyjęciu jej Regulaminu.
Rada Prawa Bankowego jest organem doradczym Zarządu Związku Banków Polskich i za jego pośrednictwem prezentuje swoje opinie w kwestiach, które stanowią przedmiot jej prac.

Rada obejmuje zakresem swojego działania wszelkie sprawy dotyczące regulacji prawnych związanych z działalnością banków, instytucji kredytowych oraz instytucji finansowych. Rada inicjuje i podejmuje działania na rzecz tworzenia „dobrego prawa” służącego funkcjonowaniu i rozwojowi sektora bankowego i rynku finansowego.


Celami Rady są w szczególności:

 • działanie na rzecz rozwoju polskich i europejskich regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki funkcjonowania banków, instytucji kredytowych i finansowych;
 • propagowanie wiedzy dotyczącej polskich i europejskich regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania banków, instytucji kredytowych i finansowych;
 • działanie na rzecz rozwoju rynku finansowego, ochrony konkurencji oraz usług świadczonych przez banki, instytucje kredytowe i finansowe,
 • działanie na rzecz rozwoju regulacji prawnych dotyczących ochrony konsumentów.


Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • aktywny udział w tworzeniu polskich regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania banków, instytucji kredytowych i finansowych, ochrony konsumentów a także wyrażanie opinii na temat istniejących i przygotowywanych aktów prawnych z tego zakresu,
 • aktywny udział w tworzeniu europejskich regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania banków, instytucji kredytowych i finansowych, ochrony konsumentów a także wyrażanie opinii na temat istniejących i przygotowywanych aktów prawnych z tego zakresu,
 • inicjowanie organizacji seminariów i konferencji,
 • przygotowywanie opracowań, raportów i analiz dotyczących problematyki regulacji prawnych i praktyki bankowej,
 • rozwiązywanie zagadnień prawnych istotnych z punktu widzenia praktyki bankowej,
 • wypracowywanie opinii środowiska bankowego w kluczowych kwestiach dotyczących regulacji prawnych związanych z działalnością instytucji kredytowych i finansowych oraz ochrony konsumentów,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Związku lub podejmowanych z inicjatywy Rady.

Sprawozdanie z prac Rady Prawa Bankowego Związku Banków Polskich w latach 2010-2011 + rozwiń

Sprawozdanie z prac Rady Prawa Bankowego Związku Banków Polskich w latach 2012-2015 + rozwiń