Obsługa osób z niepełnosprawnościami

26 sierpnia 2014 r. Związek Banków Polskich i Fundacja Integracja podpisały porozumienie w sprawie wspólnych działań na rzecz poprawy jakości obsługi osób niepełnosprawnych przez sektor bankowy. Głównym celem porozumienia jest systematyczne zwiększanie dostępności usług bankowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności - zarówno w oddziałach banków, jak i poprzez inne kanały dostępu, a także eliminowanie barier i problemów związanych z korzystaniem przez osoby niepełnosprawne z rozwiązań gospodarki elektronicznej.

Związek Banków Polskich od wielu lat współpracuje ze środowiskami reprezentującymi osoby niepełnosprawne. Dotychczasowe efekty tej współpracy to m.in. powołanie specjalnego Zespołu ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki przy ZBP oraz wspólnie wypracowana w 2012 r. pierwsza edycja Dobrych praktyk obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki. Rekomendacja to pierwszy tego typu materiał wydany przez środowisko bankowe w porozumieniu ze środowiskami osób niepełnosprawnych, które uczestniczyło zarówno w tworzeniu jak i w konsultacjach materiału. Celem dokumentu było stworzenie zestawu wytycznych, które umożliwiłyby funkcjonalne i efektywne wykorzystywanie istniejących już mechanizmów, instrumentów i zasobów w oddziałach banków, aby zredukować bariery zidentyfikowane przez środowiska osób niepełnosprawnych w dostępie do usług bankowych. Jednocześnie zaplanowano cykliczną rozbudowę i aktualizacje materiału, tak by w kolejnych edycjach w coraz szerszym zakresie i coraz bardziej szczegółowo odnosił się on do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

W efekcie przyjęcia Dobrych praktyk, wiele banków udoskonaliło swoje usługi, dostosowujące je do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a ich działania dają wymierne efekty.

Podpisanie porozumienia Związku Banków Polskich z Fundacją Integracja jest nie tylko zapowiedzią podejmowania dalszych działań w zakresie poprawienia jakości świadczenia usług bankowych osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, ale również przypieczętowaniem dotychczasowych wspólnie realizowanych przedsięwzięć w tym zakresie. Fundacja Integracja oraz inne organizacje od wielu lat są partnerami Związku w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań w zakresie dostosowywania usług bankowych do potrzeb niepełnosprawnych.

W lipcu bieżącego roku  funkcjonujący w ramach Komitetu Jakości Usług Finansowych Zespół ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami, opracował II. Edycję Dobrych Praktyk. Materiał jest aktualnie na etapie konsultacji zewnętrznych z kilkudziesięcioma podmiotami reprezentującymi środowiska osób z niepełno sprawnościami, w tym również z Fundacją Integracja. Druga odsłona dokumentu obejmuje zagadnienia, które stały się szczególnie istotne w związku z rozwojem zdalnych kanałów dostępu do usług bankowych – m.in. zakłada rozbudowanie i uszczegółowienie zaleceń dotyczących dostosowywania bankowości internetowej, uwzględnia zalecenia dotyczących bankowości mobilnej, a także dodaje wskazówki dotyczące obsługi osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz zalecenia w zakresie możliwości obsługi niektórych klientów poza oddziałem.

W ślad za Porozumieniem i drugą edycją Dobrych Praktyk obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki,  ZBP wspólnie z partnerami technologicznymi rozpoczyna także pracę nad projektem usługi tłumacza języka migowego on-line. Zaletą takiego rozwiązania byłaby przede wszystkim standaryzacja w ramach wszystkich oddziałów banków, które przystąpiłyby do projektu. W listopadzie bieżącego roku planowane jest także wspólne spotkanie Rady Bankowości Elektronicznej, Forum Technologii Bankowych i Rady Wydawców Kart Bankowych z przedstawicielami Fundacji Integracja, które poświęcone będzie dyskusji o głównych barierach w dostępie do bankowości - w tym w szczególności do bankowości elektronicznej, dla osób z niepełnosprawnościami.

Relacja z X Kongresu Gospodarki Elektronicznej.

 

Więcej informacji na temat obsługi osób z niepełnosprawnościami na stronach Fundacji Integracja oraz w serwisie Finanse bez barier.