Raport AMRON-SARFiN - Dobry rok na rynku kredytów mieszkaniowych

2018-02-28

Wyniki akcji kredytowej w segmencie mieszkaniowym w czwartym kwartale minionego roku okazały się zbliżone do kwartału III i nieco wyższe od oczekiwań. Od października do grudnia 2017 banki udzieliły 44,7 tys. nowych kredytów o wartości bliskiej 11 mld zł - wynika z najnowszego Raportu AMRON – SARFiN opublikowanego podczas środowej konferencji prasowej

W Konferencji wzięli udział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP, Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes ZBP, Jerzy Bańka, Wiceprezes ZBP, Jacek Furga, Prezes CPBiI, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości oraz Marcin Idzik z Kantar TNS


Raport AMRON-SARFiN - Dobry rok na rynku kredytów mieszkaniowych

Wyniki akcji kredytowej w segmencie mieszkaniowym w czwartym kwartale minionego roku okazały się zbliżone do kwartału III i nieco wyższe od oczekiwań. Od października do grudnia 2017 banki udzieliły 44,7 tys. nowych kredytów o wartości bliskiej 11 mld zł. Cały rok był natomiast wyjątkowo udany - ponad 190 tys. kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 44 mld zł, co oznacza najlepszy wynik sektora bankowego od 6 lat. Przy niezmienionym poziomie stóp procentowych średnie marże kredytów mieszkaniowych nieznacznie spadły, a na rynku w dalszym ciągu panują dogodne warunki do zakupu mieszkania finansowanego kredytem. Ceny nieruchomości mieszkaniowych pozostały natomiast w systematycznym trendzie wzrostowym, obserwowanym od 2013 r. 

IV kwartał 2017 roku w obszarze kredytów mieszkaniowych zamknął się wynikiem minimalnie niższym w porównaniu do kwartału III zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym. W ciągu ostatnich trzech miesięcy roku banki udzieliły  44 745 nowych kredytów mieszkaniowych - o 1 079 mniej w porównaniu do III kwartału 2017 roku ( 2,35%) i o łącznej wartości na poziomie 10,928 mld zł (mniej o 22 mln, 0,21%). Cały rok 2017 pod względem liczby i wartości kredytów okazał się natomiast wyjątkowo dobry. 

 „Rok 2017 okazał się rokiem rekordów dla rynku mieszkaniowego i rynku kredytowego. W 2017 roku banki udzieliły ponad 190 tys. kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 44 mld zł, co oznacza najlepszy wynik sektora bankowego od sześciu lat. Przed ponad rokiem nic nie zapowiadało takiego wzrostu akcji kredytowej, ale już wyniki pierwszego kwartału 2017 roku zmusiły do podwyższenia prognozowanych wyników. Również te prognozy zostały przekroczone.” – mówi dr Jacek Furga, Prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich

Więcej w materiałach z konferencji


Podstawowy rachunek płatniczy (PRP) – najważniejsze informacje

Nowe postanowienia dot. dostępu do podstawowego rachunku płatniczego (PRP) wynikają z nowelizacji ustawy o usługach płatniczych z dnia 30 listopada 2016 roku, która weszła w życie w dniu 8 lutego 2017 roku. Banki są zobowiązane wdrożyć zapisy ustawy w zakresie PRP najpóźniej do dnia 8 sierpnia 2018 roku.

Celem wprowadzenia PRP jest podniesienie poziomu tzw. „ubankowienia” społeczeństwa (tj. liczby osób posiadających rachunek) poprzez zwiększenie liczby ofert usług płatniczych dostępnych dla konsumentów.

Podstawowy rachunek płatniczy jest przeznaczony dla konsumentów niemających innego rachunku płatniczego w bankach krajowych (komercyjnych i spółdzielczych), oddziałach banków zagranicznych, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz instytucjach kredytowych, w ramach ich działalności świadczonych na terenie RP, bez względu na obywatelstwo, miejsce zamieszkania czy poziom dochodów konsumenta.

Dostawcom PRP umożliwiono weryfikację w Centralnej informacji o rachunkach, czy dana osoba posiada już rachunek płatniczy w walucie polskiej.

Więcej w materiałach z konferencji

 

Stanowisko Związku Banków Polskich ws. perspektywy finansowania przez banki nowych projektów energetyki odnawialnej (OZE) w Polsce

W nawiązaniu do prowadzonych prac ws. projektu zmiany Ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, a przede wszystkim w pespektywie zbliżającego się okresu oceny wykonania przez Polskę zobowiązań międzynarodowych w zakresie redukcji CO2, należy pochylić się nad aktualną ocean perspektyw długoterminowego zaangażowania instytucji finansowych na rynku odnawialnych źródeł w Polsce oraz koniecznych działań dla ich udziału.

W opinii środowiska bankowego, w interesie naszego kraju leży bowiem współpraca sektora publicznego i prywatnego na rzecz rozwoju stabilnego zaangażowania sektora prywatnego w kapitałochłonne i wieloletnie inwestycje infrastrukturalne oraz dywersyfikację źródeł energii. Bardzo wyraźnie zaakcentowano te potrzeby w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” i potwierdzono, jako aktualne zadanie i wyzwanie, w expose Prezesa Rady Ministrów. Instytucje bankowe są niezbędnym partnerem w realizacji tego wyzwania.

Więcej w materiałach z konferencji

 

Pengab: Dobre prognozy dla rynku kredytowego

Po dobrym otwarciu roku, luty przyniósł osłabienie indeksu Pengab do poziomu 22,3 pkt. Osłabienie jest w głównej mierze spowodowane 12 punktowym spadkiem oceny bieżącej. W najnowszym pomiarze koniunktury na uwagę zwraca znaczący wzrost wskaźników prognostycznych związanych z kredytami przy jednoczesnym spadku oceny bieżącej tych produktów. Wskaźniki prognozy rynku kredytowego gospodarstw domowych wzrósł o 12 pkt. natomiast ocena bieżąca spadła o 4 pkt. Wśród kredytów przedsiębiorstw wskaźnik prognoz wzrósł o 7 pkt. przy spadku oceny bieżącej o 5 pkt. Prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw i gospodarstw domowych pozostaje stabilna. Mimo spadku o 4 pkt. prognozy dotyczącej gospodarki kraju poziom tego wskaźnika pozostaje jednym z wyższych w kilkuletniej perspektywie.

„W lutym indeks Pengab spadł m/m o 4,6 pkt. r/r jest niższy o 1 pkt. i wynosi obecnie 22,3 pkt. Indeks ocen spadł m/m o 12,3 pkt., indeks wyprzedzający m/m jest wyższy o 3,1 pkt. W lutym m/m spadła aktywność zarówno przedsiębiorców jak i klientów indywidualnych na rynku depozytowym. Odnotowano  także spadek aktywności klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców na rynku kredytów. Jednak przewiduje się w najbliższym kwartale wzrost koniunktury na rynku kredytów konsumpcyjnych, kredytów mieszkaniowych, kredytów inwestycyjnych oraz obrotowych. Prognoza makroekonomiczna sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw pozostała bez zmian, a prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz gospodarki kraju  m/m uległa nieznacznej korekcie. Prognozy sześciomiesięczne dla wszystkich rynków bankowych są korzystne” - mówi dr Marcin Idzik z Kantar TNS

Materiały do pobrania