Raport AMRON SARFiN:W I kw 2016 roku liczba czynnych umów kredytowych przekroczyła po raz pierwszy poziom 2 mln

2016-05-31

W I kwartale 2016 roku liczba czynnych umów kredytowych przekroczyła po raz pierwszy poziom 2 mln kredytów hipotecznych obsługiwanych przez polski sektor bankowy. Łączny stan zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych na koniec I kw. 2016 r. wyniósł 374,553 mld zł i powiększył się w ujęciu nominalnym o 0,471 mld zł (czyli o 0,13%) w porównaniu do poprzednich trzech miesięcy - wynika z najnowszego Raportu AMRON – SARFiN opublikowanego podczas wtorkowej konferencji prasowej

W Konferencji wzięli udział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP, Jerzy Bańka, Wiceprezes ZBP, Jerzy Ptaszyński, dyrektor w Centrum AMRON oraz Marcin Idzik z TNS Polska

Wyniki I kwartału bieżącego roku na rynku nieruchomości okazały się niższe od tych z IV kwartału roku ubiegłego. W pierwszych trzech miesiącach 2016 r. w porównaniu do poprzedniego kwartału zanotowano spadek zarówno liczby (o 8,15%), jak i wartości udzielonych kredytów (o 10,85%), co potwierdziło po raz kolejny ugruntowany na rynku mieszkaniowym w Polsce efekt sezonowości. Zgodnie z dotychczasowymi obserwacjami, każdorazowo wyniki pierwszego kwartału są najniższe w danym roku oraz niższe od wyników ostatniego kwartału roku poprzedniego. Z drugiej jednak strony I kw. 2016 r. w porównaniu z adekwatnym okresem roku 2015 okazał się nieznacznie lepszy. Zawarto w nim bowiem ponad 2,5 tys. więcej umów kredytowych o większej o 455 mln zł wartości niż w analogicznym okresie 2015 r. Za pozytywny należy również uznać fakt ciągłego wzrostu liczby czynnych umów kredytowych. W opisywanym okresie ich przyrost wyniósł niespełna 1%, czyli o 19,5 tys.  sztuk więcej w porównaniu do ostatnich trzech miesięcy 2015 roku. W badanym kwartale zanotowano natomiast spadek średniej wartości udzielonego kredytu zarówno złotówkowego, jak i denominowanego. Średnia wartość kredytu mieszkaniowego udzielonego przez banki w rodzimej walucie w okresie od stycznia do marca bieżącego roku była niższa o 5 495 zł (2,58%) od wartości zarejestrowanej w IV kw. 2015 r. i wyniosła 207 823 zł.

W I kwartale 2016 roku liczba czynnych umów kredytowych przekroczyła po raz pierwszy poziom 2 mln kredytów hipotecznych obsługiwanych przez polski sektor bankowy. Łączny stan zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych na koniec I kw. 2016 r. wyniósł 374,553 mld zł i powiększył się w ujęciu nominalnym o 0,471 mld zł (czyli o 0,13%) w porównaniu do poprzednich trzech miesięcy.

W ocenie Centrum AMRON  trudno oczekiwać istotnych zmian cen na rynku mieszkaniowym w roku 2016. Zdaniem Dyrektora Działu Badań i Analiz Rynku Nieruchomości, Jerzego Ptaszyńskiego, brak jest uzasadnienia dla realizacji takiego scenariusza w najbliższym czasie. Nie ma bowiem argumentów pozwalających na prognozowanie wzrostu akcji kredytowej w obszarze finansowania zakupu mieszkań. Stopniowo wygasa również strumień środków wycofywanych z rynku kapitałowego i przeznaczanych na inwestycje mieszkaniowe. Wygaszany jest także dotychczasowy strumień finansowania inwestycji mieszkaniowych w Polsce przez naszą emigrację zarobkową – podkreśla.

W I kw. 2016 r. zanotowano nieznaczny spadek popularności kredytów o okresie zapadalności do 15 lat. W porównaniu do IV kw. ubiegłego roku, udział tego segmentu w strukturze nowych kredytów mieszkaniowych spadł o 0,83 p.p. i wyniósł 9,35%. W segmencie kredytów udzielonych na okres od 15 do 25 lat również zanotowano minimalny spadek – udział tej kategorii wyniósł 24,53%, czyli o 0,29 p.p. mniej niż w IV kw. 2015 r. W analizowanym okresie najchętniej zawierano umowy o kredyt hipoteczny o okresie zapadalności od 25 do 35 lat – segment ten stanowił 65,25% wszystkich nowo udzielonych kredytów od stycznia do marca 2016 r., czyli więcej o 1,04 p.p. w odniesieniu do poprzedniego kwartału.

Wśród badanych miast w I kw. 2016 r. jedynie w Łodzi zanotowano spadek średniej ceny transakcyjnej za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania (o 65 zł/m2). W pozostałych miastach zarejestrowano niewielkie wzrosty – największe w Poznaniu, Krakowie i we Wrocławiu, odpowiednio o 138 zł/m2, 128 zł/m2 i 124 zł/m2 w porównaniu do IV kwartału 2015 roku, co stanowi wzrost kolejno o 2,5%, 2,1% i 2,2%. Tymczasem w stolicy przeciętna jednostkowa cena mieszkania wzrosła o 83 zł/m2. Niepokojący jest także dalszy wzrost udziału Warszawy w strukturze nowo udzielonych kredytów do rekordowego poziomu 40,98%. Oznacza to, że prawie co drugi kredyt na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowej jest zaciągany w stolicy – jeśli nie w samej Warszawie, to w otaczających ją miejscowościach. Tak wysoki udział kredytobiorców z Warszawy potwierdza tezę o rosnącym udziale w rynku inwestorów mieszkań z przeznaczeniem na wynajem. Rentowność z najmu nadal zdecydowanie przewyższa zwroty z lokat oferowane przez instytucje finansowe. Istotny udział – 10,86% – kredytów o niskim wskaźniku LtV (poniżej 30%) w strukturze nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych świadczy również o tym, że tani kredyt jest wykorzystywany do sfinansowania remontów oraz modernizacji domów i lokali mieszkalnych nabywanych przed dekadą, w okresie tzw. boomu kredytowego.

Pengab: Kontynuacja trendu horyzontalnego

W majowym pomiarze indeks koniunktury bankowej Pengab nieznacznie obniżył się do poziomu 22,9 pkt. Wśród czynników, które wpłynęły na majową wycenę indeksu należy przede wszystkim wskazać spadek wskaźnika oceny bieżącej. Na uwagę zasługują również spadki oceny i prognoz kredytowania przedsiębiorstw. Wszystkie pomiary szczegółowe w obszarze kredytowania przedsiębiorstw w maju prezentowały spadki. Nieznaczne obniżenie indeksów obserwujemy również w zakresie oceny makroekonomicznej. Zarówno prognozy rozwoju gospodarki kraju jaki i gospodarstw  domowych  obniżyły się o 7 pkt. Nieco mniejszy spadek  (4 pkt.) przyniosła sześciomiesięczna prognoza rozwoju przedsiębiorstw. Chociaż  majowy sondaż wskazuje w większości analizowanych obszarów spadki to należy je jednak czytać w wymiarze korekty, a nie stałego trendu.

W maju indeks Pengab m/m obniżył się o 2,0 pkt do poziomu 22,9 pkt. Zmiana jest spowodowana spadkiem indeksu bieżących ocen, który jest jednak równoważony wzrostem indeksu wyprzedzającego.  W maju odnotowano spadek popytu na kredyty, zarówno w grupie klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców. W najbliższych miesiącach przewidywane jest utrzymanie dotychczasowej dynamiki na podstawowych rynkach. Wskaźnik wyprzedzający obniżył się o 1,7 pkt do 25,7 pkt. W perspektywie najbliższego półrocza przewidywane jest utrzymanie trendów wzrostowych na podstawowych rynkach produktowych. Oczekuje się jednak, iż dynamika tych zmian będzie mniejsza niż w ubiegłym kwartale. Przewidywana jest także powolna poprawa sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz gospodarki kraju. – podsumowuje Marcin Idzik z TNS Polska.

Materiały do pobrania