Raport NetB@nk: Oznaki nasycenia rynku

2017-04-25

Koniec IV kwartału 2016 przyniósł tylko nieznaczne wzrosty w obszarze rachunków bankowych dostępnych przez internet oraz liczby aktywnych klientów. W stosunku do wyników zaobserwowanych w III kwartale było to odpowiednio 0,51% i 0,37%. Ogólna liczba umów bankowości internetowej na koniec ubiegłego roku wyniosła 33,177 mln, z czego 15,355 mln należało do osób lgujących się do swojego banku przynajmniej raz w miesiącu - wynika z najnowszej edycji raportu NetB@nk przygotowanego przez Związek Banków Polskich i zaprezentowanego na wtrokowej konferencji prasowej.

W konferencji wzięli Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP, Jerzy Bańka, Wiceprezes ZBP, Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes ZBP, dr Mariusz Zygierewicz, Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego oraz Marcin Idzik, Kantar TNS.

Raport NetB@nk: Oznaki nasycenia rynku

W ciągu całego roku w segmencie klientów indywidualnych wzrost liczby umów bankowości internetowej wyniósł 9,31% co oznacza, że łącznie przybyło ich niespełna 3 mln. W tym czasie liczba klientów aktywnych wzrosła o 5,63% czyli o nieco ponad 800 tys.

Dalsze osłabienie dynamiki wzrostu liczby rachunków dostępnych przez internet dla klientów detalicznych to oznaka nieuniknionego nasycenia tego obszaru usług bankowych, niemniej stosunek liczby umów do klientów aktywnych na poziomie 46% wskazuje na duży, niezagospodarowany potencjał w zakresie korzystania ze zdalnych kanałów dostępu do usług bankowych.

Dane publikowane w raporcie NetB@nk oraz wyniki dostępnych badań pokazują, że mimo istotnego nasycenia w obszarze bankowości internetowej, znacząca grupa klientów nie jest jeszcze przekonana do tego sposobu korzystania z usług bankowych i zdalnego zarządzania swoimi pieniędzmi. Część z nich przyznaje, że nie wie czy w ogóle ma możliwość korzystania z internetowego dostępu do konta, a stosunkowo znaczna grupa jest tego świadoma, jednak z różnych względów nie decyduje się na zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Za taki stan rzeczy odpowiadają z jednej strony dość niskie kompetencje w zakresie wiedzy finansowej w naszym społeczeńśtwie i brak pewnej swobody korzystania z nowoczesnych technologii, z drugiej natomiast mamy do czynienia z wciąż obecną luką w obszarze infrastruktury pozwalającej na wygodny dostęp do bankowości. Mamy nadzieję, że programy wspierające rozwój obrotu bezgotówkowego oraz działania edukacyjne prowadzone przez banki i ZBP pozwolą na  stopniową poprawę w tym obszarze i zachęcą część klientów - ocenia Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes ZBP

Poprawa reputacji sektora bankowego

Społeczna ocena banków w ciągu minionego roku uległa poprawie, a zaufanie, którym Polacy darzą banki pozostało stabilne wynika ze zrealizowanego w marcu 2017 r. badania „Reputacja sektora bankowego”.  Badania wizerunkowe sektora bankowego prowadzone są w Związku Banków Polskich cyklicznie od 2007 r., a od sześciu ostatnich lat do pomiaru reputacji wykorzystywana jest metodologia indeksu TRI*M. 

Zgodnie z najnowszymi wynikami, w stosunku do roku ubiegłego poprawie uległa ogólna opinia Polaków na temat banków. Połowa respondentów ma o nich dobre lub bardzo dobre zdanie (+2 p.p.), 42% neutralne, a 8% wyraża krytyczną opinię (-2 p.p.). Odnotowana ocena w tym wymiarze to najwyższy wynik w dziesięcioletniej historii pomiarów.  Długoterminową tendencję w zakresie stopniowej poprawy społecznej oceny banków obserwujemy od 2009 r, kiedy dobrą opinię o bankach wyrażało 30% badanych, a niemal tyle samo miało o nich krytyczne zdanie.

Banki oceniane są lepiej także w wymiarze reputacji. Poziom Indeksu TRI*M wśród ogółu respondentów wyniósł 38 punktów (+7). To znaczna poprawa od początku pomiarów i wyjściowego poziomu 21 punktów odnotowanego w 2012 r. W minionym roku sektor bankowy adekwatnie odpowiedział na sytuację na rynku, a największy wpływ na zmianę indeksu reputacji miała deklarowana wobec banków sympatia, ocena ogólna i postrzegana jakość usług, w mniejszym – postrzeganie sukcesu i deklarowane zaufanie. Oceny reputacji banków  w przekroju społecznym są silnie zróżnicowane. Bardzo duży związek z  wysokimi ocenami banków mają wysokie wskazania w zakresie poziomu wiedzy, doświadczenia w korzystaniu z usług bankowych i kompetencji finansowych klientów, a także ich wykształcenia, poziomu osiąganych dochodów i samooceny sytuacji materialnej. Niskim wskazaniom w wymiarze reputacji towarzyszą stosunkowo niskie wskazania w zakresie zainteresowania informacjami o bankach, niski  poziom wiedzy finansowej i brak motywacji do jej poszerzania oraz niewielki zakres korzystania z produktów finansowych.

Banki są największym płatnikiem podatku CIT w Polsce

W ostatnich dniach na łamach wielonakładowej prasy po raz kolejny pojawiły się mylące, często nieprawdziwe informacje dotyczące największych płatników podatku CIT w Polsce. W publikacjach z bliżej nieokreślonego powodu nie został uwzględniony główny płatnik podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce, czyli sektor bankowy.

Rzetelne informowanie Polaków o tym, które sektory gospodarki przynoszą największe wpływy do budżetu państwa jest niezwykle ważne z punktu widzenia budowania świadomości społecznej. Wobec tego warto przypomnieć, że sektor bankowy od wielu lat odprowadza największą kwotę podatku CIT w Polsce. W 2015 r. podatek wpłacony przez ten sektor do budżetu państwa wyniósł 2,99 mld zł, zaś w roku ubiegłym kwota ta wyniosła 4,35 mld zł.

Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich

20 kwietnia 2017 r. obradowało XXX Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich. Delegaci banków członkowskich ZBP zebrali się w Warszawskim Klubie Bankowca, aby podjąć uchwały dotyczące priorytetów i dalszych kierunków działań samorządu bankowego w najbliższych latach. Zgromadzeniu przewodniczył Piotr Czarnecki, Prezes Raiffeisen Bank Polska. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpoczęło wystąpienie prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza, który przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Związku za okres minionych trzech lat. W czasie posiedzenia wyłoniono nowy skład Rady Związku oraz przeprowadzono wybór członków Zarządu. Walne Zgromadzenie wybrało Krzysztofa Pietraszkiewicza na Prezesa Związku. Funkcje Wiceprezesów Związku w kolejnej kadencji powierzono mec. Jerzemu Bańce, radcy prawnemu, specjaliście z zakresu prawa bankowego, Wiceprezesowi ZBP w latach 2011-2017 oraz Włodzimierzowi Kicińskiemu.  

Członkowie Walnego Zgromadzenia wyrazili podziękowania dla dr. Mieczysława Groszka, który przez 6 ostatnich lat pełnił funkcję Wiceprezesa Związku, nadzorując obszar bankowości elektronicznej, systemów płatniczych i działalności międzynarodowej.

W przyjętej podczas zgromadzenia uchwale programowej na lata 2017-2020 i podczas towarzyszącej obradom dyskusji, bankowcy podkreślili znaczenie działań Związku na rzecz ograniczenia obciążeń regulacyjnych i ekonomicznych w sektorze,  cyberbezpieczeństwa w systemie finansowym, potrzebie intensyfikacji prac na rzecz utrzymania i wzmacniania dobrego wizerunku sektora bankowego, szeroko zakrojonych programów edukacyjnych dla społeczeństwa. W najbliższej kadencji równie istotne będą działania związane z podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji pracowników bankowości oraz dalsze prace nad ułatwianiem dostępu do usług bankowych, w szczególności dla osób niepełnosprawnych.

Materiały do pobrania