Klub Polska 2025+ - cele

Szanowni Państwo,

W 2004 r. Związek Banków Polskich zainaugurował  cykl spotkań Klubu Polska 2015+, będącego forum dyskusji o problemach i zagadnieniach o znaczeniu strategicznym dla długofalowego rozwoju Polski. Rok 2015 stanowił wówczas symboliczny horyzont dla rozważań o naszej przyszłości. W ciągu minionego okresu Polsce udało się dokonać ogromnego skoku cywilizacyjnego. Niemniej, nasza rzeczywistość ekonomiczna, społeczna i geopolityczna ciągle ewoluuje, rodząc nowe, wymagające postawienia pytania o dalsze ścieżki rozwoju, którymi nasze społeczeństwo podąży w nadchodzących latach. Perspektywa dla dyskusji o przyszłości ulega w ten sposób przesunięciu, bo przed nami roztacza się nowy, bardziej odległy horyzont, którego nie wyznacza już rok 2015, ale 2025 i kolejne lata.

Idea spotkań pozostaje jednak niezmienna, bowiem dzisiejszy Klub Polska 2025+ ma za zadanie pobudzanie myślenia strategicznego, przełamując dominujące w Polsce podziały partyjne i ideologiczne, które nierzadko stoją na przeszkodzie merytorycznej debaty wymagającej nowego, szerokiego spojrzenia. Klub Polska 2025+, będący miejscem spotkań przedstawicieli nauki, biznesu i mediów jest inicjatywą środowiska bankowego i wyrazem zainteresowania i troski o przyszłość związaną z zagadnieniami nie zawsze dostrzeganymi lub nieczęsto podejmowanymi w publicznej debacie. Dzień powszedni rzadko daje nam możliwość zatrzymania się w cywilizacyjnym pędzie i zastanowienia nad tym, w którą stronę podąży Polska i świat za pięć, dziesięć, piętnaście czy pięćdziesiąt lat.

Mając na względzie rosnącą dynamikę przemian globalnych w obszarze gospodarczym, politycznym, technologicznym i społecznym oraz powstawanie nowych reguł rządzących współczesnym światem, Związek Banków Polskich, w ramach Klubu Polska 2025+ proponuje dyskusję na temat kierunków i metod wspierania rozwoju naszego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań, jakie wiążą się z przekształceniami zachodzącymi w rozszerzonej Unii Europejskiej oraz procesami globalizacji.

Nasze czasy budzą szereg pytań, niosą szereg zagrożeń, ale także szans i wyzwań dla świata i Polski. Ocieplenie klimatu, konflikty religijne, wyczerpanie tradycyjnych źródeł energii, a także nowe zjawiska gospodarcze o niespotykanej dotąd skali oddziaływania, których klasyczna teoria ekonomii nie jest w stanie wyjaśnić, zmuszają nas do działania i tworzenia nowych podręczników historii, z których będą mogły skorzystać kolejne pokolenia.

O tych oraz o wielu innych zagadnieniach wywierających coraz znaczniejszy wpływ na nasze realia chcemy rozmawiać w Klubie Polska 2025+.

wydrukuj stronę