Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Związku Banków Polskich

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu korzystania z Serwisu Internetowego Związku Banków Polskich (dalej "Regulamin"), który określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego Związku Banków Polskich (dalej "Serwis").

1. Korzystając z Serwisu użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się je przestrzegać.

2. Wszelkie prawa do informacji zawartych w Serwisie, w tym do nazw oraz znaków towarowych, przysługują ZBP lub podmiotom należącym do lub stowarzyszonym z ZBP oraz objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83 z późn. zm.) oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

3. Użytkownik Serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron informacji lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do ZBP lub wykorzystywanych przez ZBP za zgodą osób uprawnionych. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych, w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody ZBP.

4. ZBP nie ponosi odpowiedzialności za szczegółowość, aktualność oraz kompletność informacji składających się na zasoby niniejszego Serwisu. ZBP oświadcza, że informacje stanowiące zasób Serwisu są zbierane i aktualizowane z dołożeniem należytej staranności.

5. ZBP informuje, że dane zawarte w Serwisie mają jedynie i wyłącznie charakter informacyjny oraz że nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w tym oferowania usług w zakresie czynności bankowych. ZBP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu przez użytkownika, a w szczególności za szkody powstałe z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu w jakichkolwiek okolicznościach. ZBP nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych przez użytkownika w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów Serwisu.

6. ZBP zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w Serwisie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych w Serwisie oraz do okresowego lub całkowitego wycofania informacji, jej części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z użytkowania w sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.

7. ZBP nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron WWW oraz serwisów internetowych, nie stanowiących własności ZBP, ani nie będących w dyspozycji ZBP, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone w niniejszym Serwisie.

8. ZBP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu lub braku możliwości korzystania z Serwisu. ZBP nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę Serwisu, błąd, pominięcie lub opóźnienie transmisji danych z Serwisu, wirus komputerowy lub awarię linii telekomunikacyjnej albo systemu. Takie ograniczenie odpowiedzialności skuteczne jest również w przypadku, gdy przedstawiciele ZBP zostali poinformowani o możliwości powstania szkody.

9. ZBP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.

10. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.

11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2009 r. 

wydrukuj stronę