Kalendarz wydarzeń

Raport NetB@nk: Polacy mają już 33 mln rachunków bankowych dostępnych przez internet

2017-01-26

26 stycznia 2017 odbyła się konferencja prasowa ZBP, której głównym tematem były dane na temat bankowości elektronicznej i błatności bezgotówkowych prezentowane w raporcie NetB@nk (Q3/2016) oraz styczniowy pomiat koniunktury w ramach cyklicznego badania Monitor Bankowy. W spotkaniu wzięli udział Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, Wiceprezesi Jerzy Bańka i Mieczysław Groszek oraz dr Marcin Idzik z TNS Polska.

Raport NetB@nk: Polacy mają już 33 mln rachunków bankowych dostępnych przez internet

Na koniec III kwartału ubiegłego roku, liczba rachunków dostępnych przez internet dla klientów indywidualnych przekroczyła 33 mln. Blisko połowa znich to rachunki aktywne,  na których klienci dokonują przynajmniej jednej operacji w miesiącu. W segmencie przedsiębiorców, liczba czynnych umów bankowości internetowej sięgnęła 2,43 mln, przy współczynniku aktywności na poziomie 56%. W obu przypadkach dynamika w dalszym ciągu wskazuje na szybszy przyrost liczby umów w stosunku do liczby aktywnych użytkowników.  Banki rozszerzają zakres funkcjonalności zdalnych kanałów dostępu, stając się istotnym ogniwem elektronicznego kontaktu z administracją publiczną. Według danych MRPiPS na koniec grudnia 2016, zdecydowana większość wniosków on-line w Programie 500+ została złożone za pomocą systemów bankowości elektronicznej.

Na koniec trzeciego kwartału 2016 r. liczba umów bankowości internetowej wśród klientów indywidualnych przekroczyła 33 mln sztuk. W ciągu trzech miesięcy liczba ta zwiększyła się o 4,76% w stosunku do stanu z końca czerwca 2016 i o 8,96% w ujęciu rocznym. Nominalnie przyrost umów bankowości internetowej w tym segmencie wyniósł 1,5 mln kwartalnie i 2,7 mln rok do roku. Oznacza to, że aktywność banków i klientów indywidualnych w III kwartale odpowiadała za ponad połowę przyrostu umów bankowości internetowej zaobserwowanego w ciągu minionych 12 miesięcy.

Wysoka dynamika przyrostu nowych umów nie idzie jednak w parze z aktywnym korzystaniem z bankowości internetowej. Na koniec września 2016 liczba rachunków, z których klienci korzystali w sposób aktywny wyniosła 15,3 mln. W odniesieniu do końca czerwca 2016 to wzrost rzędu 0,63% i 5,44% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Nominalnie w III kwartale mieliśmy do czynienia ze wzrostem na poziomie niespełna 100 tys. wśród klientów aktywnych.

Istotnie większa relatywna aktywność klientów konsekwentnie obserwowana jest natomiast w segmencie przedsiębiorców, gdzie na 2,43 mln umów bankowości internetowej na koniec września aktywnych było 1,37. W ujęciu kwartalnym, liczba umów BI wzrosła o 0,79%, a w rocznym o 11,41%. W odniesieniu do klientów aktywnych w segmencie MSP wartości te wyniosły odpowiednio 0,44% i 6,94%.

Banki rozszerzają zakres funkcjonalności zdalnych kanałów dostępu, stając się istotnym ogniwem elektronicznego kontaktu z administracją publiczną. Według danych MRPiPS na koniec grudnia 2016, niemal wszystkie wnioski on-line w Programie 500+ zostały złożone za pomocą systemów bankowości elektronicznej. Wnioski złożone on-line stanowiły 20% wszystkich wniosków złożonych w Programie. Z 2,96 mln wniosków złożonych w programie za pośrednictwem banków złożono ponad 600 tys.

Stosunkowo największy udział wniosków złożonych on-line odnotowany został w województwie mazowieckim (27%). W dalszej kolejności uplasowały sięwojewództwa: śląskie (24%), dolnośląskie (24%), pomorskie (22%) i zachodniopomorskie (20%). Najmniejszą popularnosć wnosków on-line zaobserwowano natomiast w w województwach: świętokrzyskim (10%), lubelskim (12%) i podkarpackim (12%).

Dane dotyczące wniosków składanych w Programie 500+ za pomocą zdalnych kanałów dostępu  pokazują, że banki są obecnie bardzo istotnym elementem idei cyfrowego Państwa. Trzeba podkreślić, że Program 500+ jest pierwszą tego rodzaju inicjatywą, w której zbudowany przez banki potencjał wspomaga działania administracji publicznej. Klienci mają wysokie zaufanie do banków i jak pokazują badania – jego poziom zwiększa się wraz ze wzrostem liczby doświadczeń klienta z bankiem i stopniem wykorzystywania usług bankowych. Fakt ten może wyjaśniać przyczynę popularności internetowych serwisów banków w procesie wnioskowania o dopłaty z Programu 500+ wśród aktywnych klientów bankowości internetowej i stanowić istotną przesłankę dla wykorzystywania tego potencjału w kooperacji z administracją w szerszym zakresie – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Sukcesywnie rośnie liczba będących w użyciu kart płatniczych. Na koniec III kwartału 2016 ogólna liczba kart płatniczych zwiększyła się w ujęciu kwartalnym o blisko 540 tys. (1,51%) i wynosi obecnie 36,29 mln. W ujęciu rocznym natomiast liczba wszystkich kart płatniczych wzrosła o ponad 1,5 mln sztuk (4,45%). Za wzrost w segmencie kart, zgodnie z dotychczasową tendencją odpowiada przede wszystkim wyższa liczba kart debetowych, która osiągnęła poziom 30,17 mln sztuk. W stosunku do poprzedniego kwartału wzrosła ona o ponad 513 tys. (1,73%). III kwartał był kolejnym z rzędy,  w którym zaobserwowano również niewielki wzrost liczby kart kredytowych. W stosunku do II kw. 2016 roku ich liczba wzrosła o ponad 25 tys. (0,43%) - do poziomu 5,86 mln, który jest poziome zbliżonym do odnotowanego w analogicznym okresie
2015 r. 

Mimo stopniowego wzrostu liczby kart płatniczych w portfelach Polaków, a także bardzo istotnego w ujęciu rocznym wzrostu nominalnej wartości i liczby transakcji kartowych, zwyczaje płatnicze związane z wykorzystaniem kart pozostają względnie niezmienione. Podobnie jak w poprzednich kresach, transakcje bezgotówkowe stanowią ok. 80% liczby wszystkich transakcji kartowych i odpowiadają za niespełna 37% ich wartości. 

Materiały do pobrania