Kalendarz wydarzeń

XXI Walne Zgromadzenie ZBP

22 kwietnia 2010 r. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego odbyło się XXI Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich. Tegoroczne, międzykadencyjne Walne Zgromadzenie poświęcone było omówieniu istotnych dla sektora bankowego kwestii. Tematy dyskusji dotyczyły między innymi systemu poręczeń i gwarancji, nadzoru bankowego, rozwoju infrastruktury bankowej, w szczególności zintegrowanego systemu zabezpieczeń, a także monitoringu rynku miedzybankowego. Nie mniej waznym punktem obrad były także zapowiadane zmiany w statucie ZBP.

W XXI Walnym Zgromadzeniu Związku Banków Polskich uczestniczyli przedstawiciele banków zrzeszonych, Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Rządu i firm infrastruktury bankowej. Podczas Walnego Zgromadzenia przeprowadzone zostały również wybory uzupełniające do Zarządu i Komisji Rewizyjnej ZBP. Do Zarządu Związku Banków Polskich wybrani zostali: Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO BP, Małgorzata Kołakowska, Prezes Zarządu ING Bank Śląski S.A. oraz Alicja Kornasiewicz, Prezes Zarządu Pekao S.A. Do Komisji Rewizyjnej ZBP wybrany został Prezes Zarządu Banku Pocztowego S.A. Tomasz Bogus.

Walne Zgromadzenie ZBP przyjęło uchwałę wprowadzającą ważne zmiany w statucie ZBP. W miejsce Komisji Rewizyjnej zostanie powołany nowy organ – Rada Związku, która poza przejęciem dotychczasowych kompetencji Komisji Rewizyjnej zostanie wyposażona w uprawnienia nadzorcze i kontrolne .Organ ten będzie określał założenia kluczowych dla środowiska bankowego polityk i nadzorował prace Zarządu Związku. Funkcje Przewodniczącego Związku pełnić będą, kolejno przez jeden rok, Przewodniczący sekcji bankowych.
Działalnością bieżącą Związku będzie kierował Zarząd ,który wraz z Prezesem Związku , będzie wybierany przez Walne Zgromadzenie.W skład Zarządu ,nie będą wchodzić, tak jak dotychczas ,członkowie zarządów banków .Kandydatów do Zarządu Związku zgłaszać będzie Rada Związku.
Wprowadzone zostały także istotne zmiany służące zwiększeniu roli i znaczenia sekcji bankowych, które będą uczestniczyć aktywnie w działalności Związku.
Głównym celem wprowadzenia zmian w statucie było zapewnienie skutecznej reprezentacji sektora bankowego poprzez organizację samorządową, z uwzględnieniem indywidualnych interesów poszczególnych banków i zwiększenie roli i znaczenia Związku w relacjach z administracją państwową, organami nadzoru bankowego i innych instytucji państwowych mających wpływ na funkcjonowanie sektora bankowego.
W konsekwencji wprowadzonych zmian nastąpi czytelny podział pomiędzy funkcjami zarządczo-administracyjnymi Związku a funkcjami o charakterze nadzorczo-decyzyjnym oraz zwiększenie znaczenia i możliwości poszczególnych banków do inicjowania działań podejmowanych w ramach Związku i ich roli w kształtowaniu polityki ZBP.

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia rozpoczęli oficjalną część posiedzenia minutą ciszy ku pamięci ofiar tragicznej katastrofy 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem.

Przedstawiciele środowiska bankowego złozyli także swoje kondolencje w księgach, które zostaną przekazane Kancelarii Sejmu, Kancelarii Prezydenta oraz do Narodowego Banku Polskiego

W czasie obrad Walnego Zgromadzenia bankowcy podjęli specjalną uchwałę dotyczącą wsparcia fundacji, której zadaniem będzie finansowa pomoc dzieciom ofiar katastrof w Polsce, w tym tragedii pod Smoleńskiem. W myśl pierwszego punku Uchwały, nawiązując do inicjatywy szerokiego grona przedsiębiorców, Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich zwróciło się do członków Związku Banków Polskich z apelem o zadeklarowanie w terminie 14 dni konkretnych kwot na rzecz zbudowania tzw. kapitału żelaznego funduszu stypendialnego prowadzonego w ramach powstającej „Fundacji 10 kwietnia”.

W dalszej części obrad bankowcy poruszali szereg tematów dotyczących systemu poręczeń i gwarancji, bezpieczeństwa banków, zintegorwanego systemu zabezpieczeń, a także kierunków rozwoju Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wystąpienie do przedstawicieli sektora bankowego skierował również Minister Michał Boni.

Minister Michał Boni odwołał się do ostatnich wskaźników ekonomicznych GUS, które świadczą o tym, że tempo wzrostu gospodarczego jest utrzymywane. W związku z tym mamy szczególne zobowiązania, aby wychodzenie z kryzysu w Polsce wiązało się nie tylko z modernizacją gospodarki, ale także z porządkowaniem różnych obszarów, np. z rozwiązywaniem problemu długu publicznego (wg GUS wynosi 51%) i deficytu sektora finansowego (wg GUS wynosi 7,2, prognoza deficytu sektora finansowego na rok 2010 wynosi 6,9).

W związku z tym konieczne jest przyjęcie pakietu ustaw, który został zapowiedziany w wystąpieniu Premiera, prezentującego „Plan rozwoju i konsolidacji finansów publicznych” pod koniec stycznia br. Dlatego też muszą być zintensyfikowane prace związane: z ustawą, która będzie charakteryzowała i wprowadzała w życie regułę wydatków, ustawą dot. emerytur pracowników mundurowych oraz rozwiązaniem kwestii OFE i innych inicjatyw.

Rozwijająca się gospodarka wymaga dobrych i bezpiecznych warunków finansowych. Dlatego ważną kwestią jest zdolność sektora finansowego do wspierania gospodarki poprzez sprawny system kredytowo-poręczeniowy. Rząd oczekuje w tym zakresie konkretnych postulatów, wniosków i rekomendacji. Opracowane w ubiegłym roku rozwiązania pasowały do zagrożeń kryzysowych, uwzględniających ówczesne ryzyka. Dlatego obecnie trzeba zaktualizować system w taki sposób jak tego wymaga zmieniająca się gospodarka i jej otoczenie.

Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz przedstawił czynniki negatywnie wpływające na rozwój działalności bankowej w Polsce, min. rosnący deficyt budżetowy, wzrost długu publicznego, wysoki poziom ryzyka kredytowego, osłabienie systemu poręczeniowo-gwarancyjnego, problem trudności w rzetelnej wycenie pieniądza na polskim rynku oraz małą aktywność banków na rynkach międzynarodowych, brak zintegrowanego systemu zabezpieczeń, brak odpowiednich regulacji prawnych, itp. Wymienił również szereg obszarów wymagających zmian i usprawnień w bankowej działalności, np. w regulacjach fiskalnych i monetarnych, systemach nadzoru europejskiego i krajowego, infrastrukturze sektora bankowego, w tym w BFG, itp.

Do problemów szczególnie istotnych o priorytetowym znaczeniu dla sektora bankowego prezes ZBP zaliczył poprawę relacji z klientami i edukację klientów, poprawę jakości zarządzania ryzykiem, podwyższenie poziomu sprawności i wiarygodności systemów publicznej informacji i sądownictwa, pilne zaawansowanie prac nad zintegrowanym systemem zabezpieczeń bankowych oraz systemem monitorowania ceny pieniądza na rynku polskim. W obszarze regulacji monetarnych i fiskalnych należy rozszerzyć listę akceptowanych zabezpieczeń przez NBP, wprowadzić zmiany systemu podatkowego umożliwiającego restrukturyzację zadłużenia klientów i obrót wierzytelnościami, podjąć inicjatywę legislacyjną umożliwiającą emisję listów zastawnych zgodnie z wysokimi standardami oraz klasyczną sekurytyzację aktywów bankowych. Ponadto należy przyspieszyć prace nad regulacjami służącymi wdrożeniu PSD w Polsce.

Według prezesa Pietraszkiewicza Istotną sprawą jest zharmonizowanie obciążeń polskiego sektora bankowego z obciążeniami występującymi w innych krajach UE w kwestii opłat na rzecz KNF i BFG oraz skoordynowanie polskiego stanowiska w sprawach systemu nadzoru, wymogów kapitałowych, systemów ochrony depozytów na arenie międzynarodowej. W obszarze nadzoru należy dokonać korekty zapisów zawartych w rekomendacji T, zmodyfikować komunikację UKNF z samorządami i środowiskami nadzorowanymi. Istotną kwestią w zakresie infrastruktury jest pełne i bezpieczne wdrożenie programu obrotu bezgotówkowego, mającego na uwadze potrzeby klientów.

ZBP prowadzi działalność na rzecz środowiska bankowego, ale także w interesie całej gospodarki. Prowadzi prace nad rozbudową systemu wymiany informacji: CIGi, InfoMonitor, BIK, AMRON oraz prace związane z budową zintegrowanego systemu zabezpieczeń CCP, systemu monitorowania cen pieniądza, rekomenduje zmiany systemu poręczeniowo-gwarancyjego, upowszechnienia gospodarki elektronicznej. Inne prace prowadzone w ramach działalności ZBP dotyczą edukacji finansowej obywateli, instrumentów wsparcia akcji kredytowej w strategicznych dla kraju obszarach, np. w mieszkalnictwie a także energetyce, innowacji.

Krzysztof Broda wicedyrektor pionu bankowego UKNF przedstawił problematykę i najważniejsze zagadnienia w zakresie konstrukcji polskiego i europejskiego systemu nadzoru bankowego w kontekście rozważanych zmian w zakresie regulacji nadzorczych. Krzysztof Broda omówił istotne aspekty budowy nowej architektury nadzoru na poziomie europejskim, tj. współmierność, spójność i konsekwencja.
Patrząc na nowe rozwiązania zarządzania ryzykiem, które zakładają powstanie Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego, odpowiednika ciała analitycznego na poziomie makro (analizującego globalny system finansowy i zagrożenia z tego wynikające) i Europejski System Nadzorców Finansowych oraz organów wykonawczych podjętych rozwiązań, nasuwa się wątpliwość, czy te propozycje będą współmierne, spójne i konsekwentne.

W dalszej części wystąpienia Krzysztof Broda omówił istotne aspekty występujące w kwestii tworzenia nowej architektury nadzoru na poziomie europejskim.

Sytuacja krajowego systemu bankowego a szerzej finansowego jest stabilna, mimo, że w niektórych obszarach ocenia się ją różnie. Banki zbudowały solidne bufory kapitałowe, sektor w przeważającej części jest rentowy, nie występują napięcia płynnościowe zwłaszcza w okresach krótkoterminowych. Natomiast w dłuższych okresach sytuacja wymaga działań naprawczych
Obszarem, który jest obecnie podstawowym źródłem ryzyka jest jakość aktywów zwłaszcza w segmencie detalicznym i nad tą kwestią należy się pochylić.

Prezes BFG przedstawił główne kierunki rozwoju i działania BFG, które będą spójne z koniecznością utrzymania wysokiej jakości finansów publicznych. „Istnieje pilna potrzeba tworzenia silnych i efektywnych rozwiązań na poziomie europejskim jak i krajowym w kontekście niwelowania i przezwyciężania skutków kryzysu finansowego” – stwierdził na wstępie przemówienia prezes BFG.

Prezes Jerzy Pruski przedstawił również rozwiązania niezbędne w zakresie krajowej infrastruktury instytucjonalnej w odniesieniu do zmian zachodzących na poziomie ogólnoeuropejskim. Nowelizacja dyrektywy 94/19/WE w kierunku wprowadzenia 20 dniowego okresu wypłat i podniesienia limitów gwarancji, jest kluczowym elementem ochrony depozytów, pozwala utrzymać zdolność płatniczej deponentów oraz zwiększa wiarygodność systemu gwarantowania depozytów, a także jest elementem stabilizacji finansowej gospodarki poprzez przeciwdziałanie potencjalnej panice finansowej.

Wprowadzenie okresu 20 dni roboczych wypłat, wymaga wprowadzenia wielu istotnych zmian, min. uproszczenia zasad gwarantowania depozytów, odejścia od decyzji sądu o ogłoszeniach upadłości (decyzja KNF o zawieszeniu działalności), wprowadzenia zmian legislacyjnych, organizacyjnych i technicznych, w tym odpowiednich systemów IT, zapewnienie systemu bezpieczeństwa i wiarygodności danych, będących podstawą wypłat środków gwarantowanych i itp. Wdrożenie tych rozwiązań dokonuje się sukcesywnie.

Pan wiceprezes Banku BPH SA Mirosław Boniecki przedstawił informację o stanie zawansowania prac nad projektem Zintegrowanego Systemu Zabezpieczeń (ZSZ) dla rynku OTC. Na wstępie opisał okoliczności i argumenty wskazujące na konieczność utworzenia ZSZ. Wskazał także zalety i różnice tradycyjnego modelu w stosunku do obecnie opracowywanego. Nowym systemem będą objęte następujące instrumenty: swap walutowy, forward walutowy, FRA, IRS, CIRS. ZSZ będzie działał jako izba rozliczeniowa w oparciu o model Central Counterparty (CCP). Podstawowym zabezpieczeniem ZSZ będą depozyty wstępne i zmienne, a także fundusz gwarancyjny, pokrywający ryzyka nadzwyczajne. ZSZ będzie prawnie stroną umów (a więc także transakcji) zawartych przez uczestników ZSZ.

Prezes BGK Tomasz Mironczuk w pierwszej części wystąpienia przedstawił okoliczności uzasadniające stworzenie mechanizmu monitorującego rynek pieniężny, umożliwiający spójne kierowanie polityką cenową banków. System ma za zadanie zbierania i przetwarzania bieżących danych dotyczących depozytów negocjowanych przyjmowanych przez banki od różnych grup klientów, tzw. System Monitorowania Rynku (SMR).

Dane zbierane i przetwarzane będą przez Organizatora, którym będzie ZBP, następnie Organizator dokonuję obliczeń (statystyki) w zakresie cen depozytów i udostępnia uczestnikom systemu wg ustalonych profilów. Repozytorium danych nie będzie zawierało nazw klientów. W dalszej części prezentacji, prezes Mironczuk przedstawił proponowane zasady funkcjonowania SMR, zawartość danych, segmenty klientów oraz elementy statystyki.

Występujący w końcowej części Zgromadzenia gen. insp. Andrzej Matejuk omówił stan bezpieczeństwa banków w Polsce oraz zagrożenia wynikające z rosnącej w ostatnich latach liczby napadów na placówki bankowe. Wobec relatywnie niewielkich strat finansowych, do najistotniejszych zagrożeń dla sektora bankowego należą: ryzyko utraty reputacji oraz zaufania społecznego do instytucji bankowych.

Gen. insp. Andrzej Matejuk podkreślił, że liczba przestępstw w sektorze bankowym wzrasta. W dobie kryzysu na dokonanie przestępstwa często decydują się ludzie, którzy do tej pory nie wchodzili w konflikt z prawem. Kierują się oni przede wszystkim łatwym dostępem do „gotówki”, co może wynikać z niedostatecznych zabezpieczeń w niektórych placówkach bankowych.

W czasie prezentacji omówiono zasady współdziałania z organami ścigania, mogące ograniczyć ilość przestępstw. Zdaniem Policji są to:

  1. Poprawa efektywności monitoringu, w czym istotnie może pomóc doradztwo ze strony Policji. 
  2. Zwiększenie obrotu bezgotówkowego lub też wprowadzenie obrotu gotówkowego w określonych godzinach zapewniając ochronę fizyczną. 
  3. Rozważenie poprawy efektywności ochrony fizycznej w placówkach bankowych. 
  4. Usprawnienie systemów w zakresie wykorzystania zapisów monitoringu na potrzeby prowadzonych postępowań. 
  5. Organizowanie cyklicznych spotkań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w bankach z policjantami, celem wymiany informacji w zakresie zabezpieczeń bankowych, zagrożeń oraz nowych technik stosowanych przez świat przestępczy.

Wystąpienie spotkało się z dużym zrozumieniem ze strony przedstawicieli kierownictw banków.

Również w końcowej części Walnego Zgromadzenia, za szczególne zasługi i długoletnią pracę na rzecz rozowju sektora bankowego, przedstawiciele sektora finansowego zostali wyróżnieni Odznaką Honorową Związku Banków Polskich.

Fotogaleria

Materiały do pobrania

wydrukuj stronę