Kalendarz wydarzeń

XXIV Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich

 

Wyznaczenie głównych kierunków działania Związku Banków Polskich w roku 2012, zmiany w regulaminach Sądu Arbitrażowego i Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego oraz dyskusje na temat postrzegania sektora bankowego to główne tematy XXIV Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich. Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 18 kwietnia 2012 roku w Klubu Bankowca w Warszawie.

Przed rozpoczęciem obrad odbyły się posiedzenia Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Budżetowej, gdzie dyskutowano nad projektami uchwał.

Na początku obrad przystąpiono do głosowania nad wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, którym został Pan Jacek Bartkiewicz. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powiedział, że „zmiana statutowa i organizacji która nastąpiła w 2010 roku sprawdziła się przez ostatni rok działania ZBP. Pokazały, że rozdzielenie funkcji bieżącego zarządzania od funkcji nadzoru na sens w Związku Banków Polskich”.

Walne Zgromadzenie ZBP zatwierdziło sprawozdanie finansowe Związku Banków Polskich za rok 2011, sprawozdanie Zarządu z działalności ZBP 2011 roku i udzieliło absolutorium członkom Zarządu.
Przewodniczący Rady ZBP, Prezes Zarządu Toyota Bank Piotr Juda zwrócił uwagę, że „rok 2011 był dobrym rokiem dla Związku Banków Polskich. Podkreślił, że było wiele wyzwań, ale nowa struktura i organizacja, w której mamy nowy, zawodowy zarząd spełniła swoje zadania”.

Po części sprawozdawczej zaprezentowano wyniki badania TNS Pentor dotyczące postrzegania sektora bankowego i społecznej oceny banków. Według wiceprezesa TNS Pentor Jerzego Głuszyńskiego „dziś bezpieczeństwo i jakość usług jest aksjomatem - na tej podstawie żaden bank się nie wyróżni i nie zrobi wrażenia na kliencie. Pozostają inne obszary, w których takie wyróżnienie w układzie konkurencyjnym jest możliwe”.

W toku debaty z udziałem m.in. Jerzego Pruskiego Prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Andrzeja Jakubiaka, przewodniczącego KNF, Wojciecha Kwaśniaka, Wiceprzewodniczącego KNF, prof. Andrzeja Raczko, Członka Zarządu NBP, Macieja Grabowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Piotra Piłata, Dyrektora w Ministerstwie Finansów oraz Prezesów banków członkowskich i przedstawicieli środowiska naukowego poruszono tematy dotyczące sytuacji krajowego systemu bankowego, bezpieczeństwa i jakości usług oferowanych przez Banki, działalności ZBP na rzecz środowiska bankowego, jak również w interesie całej gospodarki oraz odnośnie obszarów wymagających zmian i usprawnień w bankowej działalności oraz zaufania społeczeństwa do Banków i sektora bankowego.

Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, podsumowując obrady podkreślił, że „polskie banki, aby jak najlepiej służyły polskim klientom indywidualnym i polskiej gospodarce, muszą wspólnie z Ministerstwem Finansów, Narodowym Bankiem Polskim i Komisją Nadzoru Finansowego dokonać nowego otwarcia na polskim rynku finansowym, dlatego, że w relacji do potrzeb naszej gospodarki polskie instytucje finansowe są za małe”.

Po dyskusji nastąpiła ceremonia wręczenia Odznaczeń Hnorowych Związku Banków Polskich oraz Medalu XX-lecia działalności ZBP, którymi uhonorowano szczególnie zasłużonych przedstawicieli sektora bankowego.

XXIV Walne Zgromadzenie ZBP zakończyło oficjalne obchody 20-lecia Związku, które rozpoczęły się w kwietniu 2011 roku.

Fotogaleria

Materiały do pobrania