Kalendarz wydarzeń

XXVI Walne Zgromadzenie ZBP

15 kwietnia 2014 r. odbyło się XXVI Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich, najważniejsze, doroczne wydarzenie samorządu bankowego w Polsce. Jednymi z najbardziej znaczących punktów w programie Walnego Zgromadzenia były: podjęcie uchwał określających priorytety i dalszy kierunek prac samorządu bankowego oraz wybory nowych władz Związku na lata 2014-2017.

Przed oficjalnym rozpoczęciem obrad swoje posiedzenia odbyły: Komisja uchwał i wniosków oraz Komisja budżetowa.

Po oficjalnym otwarciu, Walne Zgromadzenie powierzyło przewodniczenie obradom Panu Prezesowi Piotrowi Judzie.

W swoim wystąpieniu, skierowanym do uczestników Zgromadzenia, Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz przypomniał, jakie cele zostały postawione przed Zarządem i Związkiem w czasie dobiegającej końca kadencji.  Wskazał przy tym na kluczową dla polskiej bankowości rolę dbałości o tworzenie dobrych warunków działania banków zarówno w kraju, jak i w otoczeniu europejskim, racjonalizację obciążeń finansowych sektora, działania na rzecz poprawy wizerunku sektora bankowego oraz kontynuację rozwoju nowoczesnego systemu płatniczego i kredytowego. Krzysztof Pietraszkiewicz podkreślił, że do dalszego rozwoju bankowości, niezbędne jest skoncentrowanie działań na budowie powszechnej skłonności do prorozwojowego oszczędzania i inwestowania, rozwój i zmiany w bankowości lokalnej i specjalistycznej, rozwój banków hipotecznych, kas oszczędnościowo – budowlanych i produktów takich jak odwrócony kredyt hipoteczny, idące w parze z dalszym rozwojem technologicznym, organizacyjnym i produktowym w systemie płatniczym oraz kontynuacja działań w zakresie powszechnego systemu wymiany informacji.

Po stwierdzeniu zdolności zgromadzenia do podejmowania uchwał, uczestnicy przyjęli porządek obrad zgromadzenia, a następniewybrany został skład komisji: mandatowo-skrutacyjnej, uchwał i wniosków oraz budżetowej.

W kolejnej części posiedzenia przedstawione zostały sprawozdania: Zarządu z działalności Związku oraz Rady Związku.

Podczas referowania sprawozdania Zarządu podkreślono wagę prac realizowanych w ciągu minionych lat przez samorząd sektora, kładąc szczególny nacisk na działania w zakresie budowy reputacji i wizerunku sektora bankowego, dbałość o dobrą jakość regulacji prawnych oraz samoregulacji w zakresie opłaty interchange i finansowania rozwoju rynku mieszkaniowego.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu oraz Rady Związku, uczestnicy Walnego Zgromadzenia podjęli uchwały sprawozdawcze:  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Związku w okresie kadencji 2010-2014 roku oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu Związku z działalności w 2013 roku, a następnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Związku z działalności w okresie kadencji 2010-2014 roku oraz udzielenia absolutorium członkom Rady Związku z działalności w 2013 roku.

W kolejnej części zgromadzenia odbyły się wybory do Rady Związku. W ich wyniku, w skład Rady na kolejną kadencję weszli:

 • Mateusz Morawiecki – BZ WBK SA
 • Ewa Fizyta – Societe Generale SA
 • Teresa Kudlicka – BS Płońsk
 • Piotr Czarnecki – Raiffeisen Bank Polska SA,
 • Zbigniew Jagiełło – PKO BP SA,
 • Joao Bras Jorge – Bank Millennium SA,
 • Krzysztof Kalicki – Deutsche Bank Polska SA;
 • Małgorzata Kołakowska – ING Bank Śląski SA,
 • Luigi Lovaglio – Bank Pekao SA,
 • Piotr Cyburt – mBank Hipoteczny SA,
 • Janusz Dedo – HSBC Bank Polska SA,
 • Piotr S. Juda – Toyota Bank Polska SA,
 • Paweł Ziółkowski – RBS Bank (Polska) SA); 
 • Ryszard Lorek – SGB-Bank SA,
 • Bartosz Kublik – Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej,
 • Cezary Maciejewski – Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy we Włocławku,

Po zatwierdzeniu wyboru Członków Rady przez Walne Zgromadzenie, uczestnicy podjęli uchwałę o w sprawie głównych kierunków działania Związku w latach 2014-2017.

Zgodnie z uchwałą, najważniejsze priorytety działalności ZBP w tych latach będą obejmowały m.in.:

 • Działania na rzecz kreowania racjonalnych regulacji ostrożnościowych dla krajowego i europejskiego systemu bankowego oraz ograniczania obciążeń finansowych banków.
 • Działania na rzecz poprawy systemu prawnego zapewniającego wzrost potencjału banków, ich konkurencyjności i zwiększenie zdolności do finansowania gospodarki oraz przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu. 
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku sektora bankowego jako istotnego segmentu w społecznej gospodarce rynkowej.
 • Umacnianie zaufania do banków i instytucji infrastruktury bankowej z naciskiem na propagowanie wartości etycznych i wysokich standardów branżowych.
 • Upowszechnianie wiedzy ekonomicznej obywateli.
 • Rozbudowę zaplecza ekspercko-badawczego prowadzącego pogłębione badania
  i analizy wskazujące kierunki rozwoju i unowocześniania sektora bankowego, wykorzystując potencjał Rad i Komitetów działających przy Związku oraz jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni i organizacji naukowych.
 • Podnoszenie jakości obsługi klientów oraz bezpieczeństwa działania banków poprzez wymianę doświadczeń i informacji między bankami.
 • Wykorzystanie zaplecza ekspercko-badawczego do oceny wpływu regulacji na efektywne zarządzanie ryzykiem i pozycję konkurencyjną sektora bankowego,
  a także zdolność zaspokajania potrzeb rynkowych.
 • Działanie na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa systemu płatniczo-rozliczeniowego, w tym obrotu bezgotówkowego.
 • Działanie na rzecz rozwoju systemów wymiany informacji oraz wdrażania nowych metod zarządzania ryzykiem.
 • Upowszechnianie wykorzystania przez banki, przedsiębiorców i jednostki samorządu terytorialnego systemów informacji kredytowej i gospodarczej.

W kolejnej części zgromadzenia, zgodnie z porządkiem obrad, podjęta została uchwała w sprawie liczby Członków Zarządu Związku, a następnie odbyło się głosowanie na Członków Zarządu.

Głosami uczestników Walnego Zgromadzenia, Członkami Zarządu ZBP w kadencji 2014-2017 zostali wybrani:

 • Krzysztof Pietraszkiewicz, wybrany na Prezesa Związku
 • Mieczysław Groszek, Wybrany na Wiceprezesa Związku
 • Jerzy Stanisław Bańka, Wybrany na Wiceprezesa Związku

 

W części prezentacyjnej XXVI Walnego Zgromadzenia delegaci zapoznali się z wynikami dorocznego badania TNS Polska „Wizerunek sektora bankowego”, dotyczącymi postrzegania sektora bankowego i społecznej oceny banków.

W ostatniej części obrad obyła się debata z udziałem zaproszonych gości: Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego, Wiceministra Sprawiedliwości Jerzego Kozdronia oraz Członka Zarządu NBP, Jacka Bartkiewicza na temat najważniejszych spraw dla Polski i bankowości – z myślą o przyszłości.

Fotogaleria

Materiały do pobrania