Kalendarz wydarzeń

XXVII Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich

W Klubie Bankowca, 16 kwietnia 2015 r. obradowało XXVII Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich. Przed rozpoczęciem obrad swoje posiedzenia odbyły Komisja uchwał i wniosków oraz Komisja budżetowa.

Wszystkie zdjęcia: Marzena Stokłosa/ZBP

Po oficjalnym otwarciu, Walne Zgromadzenie powierzyło przewodniczenie obradom Panu Mateuszowi Morawieckiemu - Prezesowi Zarządu Banku Zachodniego WBK SA, Przewodniczącemu Rady Związku. Po stwierdzeniu zdolności zgromadzenia do podejmowania uchwał, uczestnicy przyjęli porządek obrad zgromadzenia.

Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpoczęło wystąpienie prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza. Prezes Związku wskazał na złożoną sytuację zewnętrzną, która miała istotny wpływ na funkcjonowanie sektora bankowego w roku 2014. W tym zakresie szczególny znaczenie maiły m.in. liczne zmiany o charakterze regulacyjnym i prawnym, istotny wzrost obciążeń sektora bankowego oraz funkcjonowanie w środowisku niskich stóp procentowych. Czynniki wewnętrzne kształtujące warunki działania banków w Polsce dotyczyły w głównej mierze formy i modelu zabezpieczenia wierzytelności, bezpieczeństwa obrotu elektronicznego, dostępu do publicznych baz danych oraz problemu z wypracowaniem rozwiązań dot. podmiotu dokonującego wyceny stawek referencyjnych. Dalsze działania w zakresie rozwoju sektora bankowego powinny uwzględniać m.in. określenie precyzyjnej misji i strategii rozwoju, potrzebę stabilności prawa, porozumienie w sprawie kredytów walutowych i restrukturyzacji SKOK, racjonalizację obciążeń na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, budowę systemu skłonności do oszczędzania w tym oszczędzania długoterminowego oraz systemu poręczeń i gwarancji kredytowych dla MSP a także systemu finansowania innowacji.

W kolejnej części posiedzenia przedstawione zostały sprawozdania: Zarządu z działalności Związku w roku 2014, Sprawozdanie Rady Związku  oraz Sprawozdanie budżetowe. Jak czytamy w Sprawozdaniu Zarządu ZBP aktywność Związku Banków Polskich w 2014 r. koncentrowała się na zmianach regulacji ostrożnościowych i prawnych. Równie istotna była aktywność międzynarodowa ZBP oraz działania dotyczące promocji i budowy pozytywnego wizerunku polskiego sektora bankowego. Działania podejmowane przez Związek Banków Polskich w 2014 r. wynikały z priorytetów ustanowionych w uchwale programowej XXVI Walnego Zgromadzenia ZBP, jak i priorytetów określonych przez Radę Związku, w której zadania podzielone zostały według następujących głównych obszarów: prawno-regulacyjny, wizerunkowy, ekspercko-systemowy oraz statutowa działalność gospodarcza. Po zapoznaniu się z materiałami uczestnicy Walnego Zgromadzenia podjęli uchwały przyjmujące prezentowane dokumenty. Uczestnicy podjęli również uchwałę o w sprawie głównych kierunków działania Związku Banków Polskich.

W kolejnym punkcie obrad Walnego Zgromadzenie przedstawione zostało badanie dot. wizerunku sektora bankowego zrealizowane przez TNS Polska.

Obrady XXVII Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich zakończyła debata w sprawie ustalania składek BFG na system gwarantowania depozytów i system uporządkowanej likwidacji. Oprócz Krzysztofa Pietraszkiewicza, Zbigniewa Jagiełły, Prezesa Zarządu Banku PKO BP, Bartosza Kublika, Prezesa Banku Spółdzielczego w Ostrowii Mazowieckiej, Ryszarda Lorka, Prezesa SGB Banku SA i Piotra S. Judy, Prezesa Toyota Bank Polska SA, w debacie uczestniczyli również zaproszeni goście: Jacek Bartkiewicz – Członek Zarządu NBP, Wojciech Kwaśniak – Wiceprzewodniczący KNF, Ludwik Kotecki – Główny Ekonomista MF, Przewodniczący Rady BFG oraz Jerzy Pruski – Prezes Zarządu BFG.

Dyskusja dotycząca kwestii implementacji dyrektyw DGS (Deposit Guarantee Schemes) i BRR (Bank Recovery and Resolution) do polskiego porządku prawnego opierała się o dwa główne wątki – jaki powinien być odpowiedni poziom kapitalizacji BFG oraz jak powinny zostać ukształtowane relacje między obciążeniami z tytułu składek BFG i IPS dla banków spółdzielczych. W czasie słychać było różne opinie dotyczące podejścia do tych problemów. Z jednej strony jej uczestnicy byli zgodni co do kwestii potrzeby wzmacniania stabilności polskiego sektora finansowego, z drugiej jednak można było dostrzec różnicę zdań w zakresie drogi prowadzącej do tego celu, a co za tym idzie - definiowania rodzajów ryzyka, którego skutki mają być ograniczane przez fundusz gwarancyjny i nowy fundusz resolution.  Kwestia wysokości składek na BFG jest o tyle kontrowersyjna, że ubiegłym roku z funduszy zgromadzonych przez banki ich klientów środki w wysokości ponad 3 mld zł wypłacono klientom SKOK, których model działalności biznesowej jest dziś kwestionowany, a sytuacja finansowa alarmująca, co nie wyklucza konieczności dalszego drenażu funduszu gwarancyjnego.

Zdaniem Jerzego Pruskiego, Prezesa BFG, w Polsce niezbędne są fundusze ex ante, które docelowo powinny wynosić 2,8% sumy gwarantowanej w przypadku funduszu gwarancyjnego i 1,4% w przypadku funduszu resolution. Zaznaczył on jednak, że o ile nie będziemy mieli do czynienia z naruszeniem dotychczas zgromadzonego w funduszu kapitału, poziom kapitalizacji funduszu gwarancyjnego jest prawie osiągnięty, a do budowy pozostanie fundusz resolution.  Według przedstawiciela ministerstwa finansów Ludwika Koteckiego, obecna propozycja w zakresie poziomu kapitalizacji jest cały czas dyskutowana i o ile nie należy spodziewać się radykalnej zmiany fundamentów mechanizmu, w dochodzeniu do właściwego poziomu kapitalizacji przyjęte zostanie podejście ewolucyjne. Jacek Bartkiewicz argumentował, że z punktu widzenia NBP najważniejsza jest makrostabilność sektora bankowego i dobrze skapitalizowany BFG wspiera funkcję stabilnościową, ale dochodzenie do kapitalizacji musi uwzględniać specyfikę sektora i różny charakter należących do niego banków.

W ocenie Wiceprzewodniczącego KNF Wojciecha Kwaśniaka obecne założenia są dość kontrowersyjne, a najważniejsze kwestia w tym przypadku to oprócz poziomu kapitalizacji czas przewidziany w horyzoncie ustawowym. Obciążenia banków z tytułu składki na BFG będą wpływać na ich efektywność i konkurencyjność. Zdaniem Przewodniczącego, jeśli mówimy o buforze kapitałowym, który ma spełniać funkcje stabilnościowe, to lepiej, aby jego kapitalizacja odbywała się w bankach niż w BFG, dlatego poziom kapitalizacji BFG powinien być rozsądny. Podobny pogląd wyrażał uczestniczący w debacie Prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło, zadając fundamentalne pytanie, przed jaką sytuacją powinien chronić fundusz. Odnośnie konstrukcji składki wskazywał, że powinna ona uwzględniać i penalizować poziom ryzyka generowany przez dany podmiot. Z kolei Piotr Juda, Prezes Toyota Bank, podkreślił, że o ile działalność BFG ma istotny wpływ na reputację sektora bankowego, to trudno oszacować ryzyko wystąpienia zdarzeń, przed którymi ma zabezpieczać fundusz, gdyż każda metoda podlega ograniczeniom. W jego opinii powinniśmy rozważać także metody portfelowe i  spojrzeć na kraje o podobnym poziomie rozwoju makroekonomicznego jak Polska. Ryszard Lorek, Prezes SGB wskazywał natomiast na specyfikę banków spółdzielczych i zrzeszających, argumentując, że składki na BFG w dużej mierze ubezpieczają ten sam rodzaj ryzyka, które brane jest pod uwagę w Instytucjonalnym Systemie Ochrony (IPS), a jedno i drugie wymaga finansowania. Rodzi się więc pytanie, czy w takiej sytuacji banki spółdzielcze nie będą w pewien sposób nadubezpieczone.

Fotogaleria

Materiały do pobrania

  • Uchwała Nr 6/2014 XXVI WZ ZBP z dnia 15 kwietnia 2014 roku ws. głównych kierunków działania Związku Banków Polskich w latach 2014-2017 pobierz plik pdf (2.697 MB)
  • Uchwała nr 8/2015 XXVII WZ ZBP z dnia 16 kwietnia 2015 roku ws. uzupełnienia głównych kierunków działania ZBP w okresie VIII kadencji w latach 2015-2017 pobierz plik pdf (1.897 MB)
  • Uchwała nr 9/2015 XXVII WZ ZBP z dnia 16 kwietnia 2015 roku ws. powszechnego uczestnictwa banków w udostępnianiu spadkobiercom informacji o rachunkach bankowych przy wykorzystaniu Sytemu OGNIVO- Moduł Spadkobierca pobierz plik pdf (0.144 MB)