Kalendarz wydarzeń

XXX Walne Zgromadzenie ZBP

20 kwietnia 2017 r. obradowało XXX Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich. Delegaci banków członkowskich ZBP zebrali się w Warszawskim Klubie Bankowca, aby podjąć uchwały dotyczące priorytetów i dalszych kierunków działań samorządu bankowego w najbliższych latach. Zgromadzeniu przewodniczył Piotr Czarnecki, Prezes Raiffeisen Bank Polska.

Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpoczęło wystąpienie prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza, który przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Związku za okres minionych trzech lat. W czasie posiedzenia wyłoniono nowy skład Rady Związku oraz przeprowadzono wybór członków Zarządu. Walne Zgromadzenie wybrało Krzysztofa Pietraszkiewicza na Prezesa Związku. Krzysztof Pietraszkiewicz pełni funkcję Prezesa Związku od 2003 r. , a w latach poprzedzających  zajmował stanowisko dyrektora biura i dyrektora generalnego ZBP. Z bankowością jest związany od 1991 r. Funkcje Wiceprezesów Związku w kolejnej kadencji powierzono mec. Jerzemu Bańce, radcy prawnemu, specjaliście z zakresu prawa bankowego, Wiceprezesowi ZBP w latach 2011-2017 oraz Włodzimierzowi Kicińskiemu.  

Włodzimierz Kiciński jest doświadczonym menedżerem bankowym. Karierę zawodową rozpoczął jako dyrektor departamentu zagranicznego w NBP i brał udział w negocjacjach Polski z Klubem Londyńskim i Klubem Paryskim w zakresie redukcji zadłużenia. Z sektorem bankowym związany od 1995 r. W latach 2002-2011 pełnił funkcję prezesa zarządu Nordea Bank Polska. W tym czasie zasiadał również w organach kierowniczych Związku Banków Polskich.  Przed wyborem na Wiceprezesa ZBP był Kuratorem w Banku BPS oraz Członkiem Komisji Etyki Bankowej Związku Banków Polskich

Członkowie Walnego Zgromadzenia wyrazili podziękowania dla dr. Mieczysława Groszka, który przez 6 ostatnich lat pełnił funkcję Wiceprezesa Związku, nadzorując obszar bankowości elektronicznej, systemów płatniczych i działalności międzynarodowej. Dr Mieczysław Groszek nie kandydował w tegorocznych wyborach do władz Związku.

W przyjętej podczas zgromadzenia uchwale programowej na lata 2017-2020 i podczas towarzyszącej obradom dyskusji, bankowcy podkreślili znaczenie działań Związku na rzecz ograniczenia obciążeń regulacyjnych i ekonomicznych w sektorze,  cyberbezpieczeństwa w systemie finansowym, potrzebie intensyfikacji prac na rzecz utrzymania i wzmacniania dobrego wizerunku sektora bankowego,  szeroko zakrojonych programów edukacyjnych dla społeczeństwa, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników bankowości, dalsze prace nad ułatwianiem dostępu do usług bankowych, w szczególności dla osób niepełnosprawnych.

W ostatnim punkcie obrad Walnego Zgromadzenie przedstawione zostało badanie dotyczące reputacji i wizerunku sektora bankowego zrealizowane przez Kantar TNS dla Związku Banków Polskich. W dyskusji na ten temat uczestniczyli przedstawiciele władz nadzorczych i regulacyjnych.

Szersze informacje na temat badania reputacji i wizerunku sektora bankowego, uchwały programowej i działań Związku zostaną przedstawione na konferencji prasowej, która odbędzie się 25 kwietnia 2017 r. o godzinie 10:30 w siedzibie ZBP przy ul. Kruczkowskiego 8.

Materiały do pobrania

  • Uchwała XXX Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie głównych kierunków działania Związku Banków Polskich w latach 2017 – 2020 pobierz plik pdf (2.145 MB)