Kalendarz wydarzeń

Dobre Praktyki Bancassurance

2009-04-28

Banki i firmy ubezpieczeniowe łączą siły, aby wyjść naprzeciw potrzebom klientów i zapewniać im większe poczucie bezpieczeństwa oraz łatwiejszy dostęp do informacji. Związek Banków Polskich i Polska Izba Ubezpieczeń stworzyły rekomendację Dobrych Praktyk Bancassurance, aby chronić ekonomiczne i prawne interesy Klientów. Przyjęty przez ZBP dokument pod tytułem „Rekomendacja Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi” ma na celu określenie przejrzystych zasad relacji Bank – Klient. Dotyczy on działalności banków w zakresie produktów ubezpieczeniowych, które powiązane są z produktami bankowymi. Tym samym, stanowi on odpowiedzialne działanie w zakresie samoregulacji banków w trosce o dobro klientów. Związek zwróci się do banków z prośbą o wdrożenie zapisów Rekomendacji do listopada 2009 roku. „Zależy nam na jeszcze większym poprawieniu poczucia bezpieczeństwa kredytobiorców. Bancassurance jest znakomitym produktem, czego dowodzi rosnąca popularność tego typu ubezpieczeń zarówno w Polsce jak i na świecie. Nasza rekomendacja Dobrych Praktyk ma wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, i zapewnić im łatwiejszy dostęp do informacji oraz wskazać jak widzimy dobre relacje między bankiem, a klientem” – powiedział Prezes ZBP, Krzysztof Pietraszkiewicz. Dzięki stosowaniu Dobrych Praktyk, banki będą dokładać należytej staranności, aby warunki objęcia ochroną określone w umowach z Ubezpieczycielami były korzystne dla Klientów i aby były dla nich bardziej przejrzyste. Świadczy o tym na przykład zapis, że postanowienia sformułowane niejednoznacznie interpretuje się na korzyść klientów. Intencją autorów dokumentu było stworzenie tekstu, który jest przejrzysty, czytelny i łatwo zrozumiały dla konsumentów, aby mogli oni w sposób samodzielny zapoznać się ze swoimi prawami w relacjach z bankami świadczącymi pewien rodzaj usług z obszaru bancassurance. Jako pierwszy obszar zainteresowań grupy pracującej nad Rekomendacją wybrano grupowe umowy ubezpieczenia oferowane klientom banku, w których bank występuje jako ubezpieczający. „Wybór tego zagadnienia wynika z dwóch głównych przesłanek, po pierwsze dotyczy on, według naszych szacunków, kilkumilionowego rynku konsumenckiego. Po drugie, rynek ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi jest stosunkowo mało uregulowany legislacyjnie. Pragnęliśmy więc wyjść naprzeciw oczekiwaniom Klientów i ustawodawców, poprzez samoregulację” - powiedział Wiceprezes PIU, Jan Grzegorz Prądzyński. Dobre Praktyki były inspirowane tym co klienci, dziennikarze i ustawodawcy mówili i pisali na temat usług bancassurance. W grudniu 2007r. ukazał się ważny raport Rzecznika Ubezpieczonych na temat podstawowych problemów polskiego rynku bancassurance. Raport ten został sporządzony na podstawie uwag klientów. Swoje opinie wyrażały w tamtym okresie także inne instytucje: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego, a także Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Po analizie zawartości raportu oraz uwarunkowań prawnych i merytorycznych współpracy pomiędzy bankami a firmami ubezpieczeniowymi, Komitet ds. Kredytu Konsumenckiego ZBP doszedł do wniosku, że pożądane jest wypracowanie standardów dobrych praktyk w tym obszarze, aby świadczyć jak najwyższy poziom usług dla Klientów. Prace nad Rekomendacją rozpoczęły się niebawem po tych zdarzeniach. W pracach brali udział przedstawiciele banków i firm ubezpieczających oraz przedstawiciele Polskiej Izby Ubezpieczeń. W skład grupy roboczej weszły banki: GE Money Bank, AIG Bank Polska SA, PKO Bank Polski, Millenium Bank, Dom Bank, MultiBank, HSBC, Lukas Bank, BZ WBK, Dominet Bank oraz Invest Bank. Pisemne uwagi wpływały również z Ministerstwa Finansów, Rzecznika Ubezpieczonych, Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Rekomendacja została przyjęta jednogłośnie przez Zarząd Związku Banków Polskich na kwietniowym posiedzeniu. Ustalono, że środowiska bankowe i ubezpieczeniowe będą kontynuować współpracę w tym obszarze także w przyszłości. Po wejściu w życie Rekomendacji Związek Banków Polskich zamierza monitorować jej stosowanie i powszechność, oraz komunikować postępy w jej wdrażaniu przez kolejne banki i firmy ubezpieczeniowe. ZBP liczy na to, że Dobre Praktyki Bancassurance staną się powszechnie obowiązującym standardem w zakresie ubezpieczeń powiązanych z produktami bankowymi i będą zapewniać wysoką jakość usług świadczonych przez banki.

 

wydrukuj stronę

Materiały do pobrania