Kalendarz wydarzeń

X Kongres Finansowania Nieruchomości

2013-11-28

W dniach 28-29 listopada obradował dziesiąty już Kongres Finansowania Nieruchomości - forum dyskusji przedstawicieli sektora bankowego, środowisk zawodowych związanych z funkcjonowaniem i finansowaniem rynku nieruchomości, przedstawicieli władz centralnych, reprezentantów nadzoru i świata nauki. Projekty i idee omawiane na forum Kongresu w jego dziesięcioletniej historii przełożyły się na szereg konkretnych rozwiązań, przyczyniając się do rozwoju całej polskiej gospodarki.

Hasło tegorocznego Kongresu „Teraz albo nigdy – efekty dziewięciu lat dyskusji o polskim mieszkalnictwie” skłaniało do podsumowań we wszystkich obszarach, które na stałe już wpisały się w program Kongresu.

Gości Kongresu powitał Jacek Furga, przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich, prezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Kongres otworzył Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, podsumowując kondycję polskiego sektora bankowego na tle innych krajów europejskich. Podsumował również osiągnięcia dotychczasowych edycji Kongresu oraz ocenił realizację postulatów mieszkaniowych sektora bankowego.

W swoim wystąpieniu m.in. podsumował dotychczasowe jego osiągnięcia, omówił także realizację postulatów mieszkaniowych sektora bankowego.

Gość Honorowy Kongresu, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Irena Wóycicka, przestawiła główne założenia Programu Polityki Rodzinnej Prezydenta RP „Dobry Klimat dla Rodziny”, którego założenia przedstawione zostały do szerokich konsultacji w maju br. Głównym założeniem programu jest wypracowanie spójnej polityki rodzinnej, która zamiast stwarzać sztuczne zachęty stymulujące dzietność zorientowana będzie na usuwanie istotnych barier powstrzymujących decyzje polskich rodzin związane z posiadaniem dzieci. Ma to kluczowe znaczenie wobec bardzo dynamicznych (najszybszych w Europie) zmian demograficznych związanych z bardzo niską dzietnością i starzeniem się polskiego społeczeństwa. Program zawiera 44 rekomendacje odnoszące się m.in. do samodzielności finansowej rodziny, równości w pracy i godzenia obowiązków zawodowych i rodzicielskich (zwł. kobiet), a także zwiększenia samodzielności mieszkaniowej młodych ludzi. Badania potwierdzają, iż brak mieszkania wpływa na opóźnienie usamodzielniania się młodych ludzi, ogranicza mobilność na rynku pracy oraz wpływa negatywnie na decyzje prokreacyjne. W opinii Minister Wóycickiej polityka mieszkaniowa powinna być elementem społeczno-gospodarczej polityki państwa. Mimo szybkiego wzrostu liczby nowych mieszkań obserwowanego w ostatnich latach, deficyt mieszkań w Polsce szacowany jest na poziomie ok. 1,5 mln. Nie bez znaczenia jest również struktura własnościowa nowych mieszkań i brak mieszkań na wynajem – ok 60% młodych ludzi nie stać na kredyt finansujący zakup własnego mieszkania, nawet mimo programów pomocowych rządu.

Prof. dr hab. arch. Witold A. Werner, Członek Rady Programowej Instytutu Rozwoju Miast wygłosił wystąpienie wprowadzające do Kongresu, podczas którego przedstawił diagnozę obecnej sytuacji na rynku mieszkaniowym na tle ostatniego dziesięciolecia.

Sesja I moderowana przez Redaktora Marka Wielgo – Posiedzenie Byłych Ministrów Budownictwa wzbudziła sporo emocji. Jednoznacznie negatywną opinię obecnego stanu polityki mieszkaniowej w Polsce – a raczej jej  braku – formułowali wszyscy uczestnicy dyskusji: dr Andrzej Wojciech Bratkowski - Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w latach 1992-1993, prof. dr hab. Marek Bryx - Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w latach 2001-2003, dr Irena Herbst - Wiceminister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w latach 1992-1996 oraz Sławomir Najnigier - Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w latach 1997-2000. Jarosław Bełdowski, Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego przedstawił programy rządowe wspierające mieszkalnictwo obsługiwane przez BGK podkreślając jednocześnie, że bank nie tworzy polityki mieszkaniowej, a jedynie pełni rolę operatora programów rządowych, dystrybutora środków finansowych oraz podmiotu oferującego kompleksową obsługę beneficjentów tych programów.

Podsumowując informacje o efektach programów obsługiwanych przez BGK Minister Najnigier podkreślił, że w trakcie ostatnich 20 lat dzięki programom rządowym wybudowano 200 tys. mieszkań (100 tys. w ramach zamkniętego już Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz 100 tys. w ramach Programu „Rodzina na Swoim”), co oznacza, że jest to czas zmarnowany. W opinii prof. Bryxa najskuteczniejszym narzędziem stymulującym prorynkowe zachowania inwestorów i nabywców mieszkań jest ulga podatkowa, która dodatkowo – w przeciwieństwie do obecnie promowanych programów rządowych – nie kreuje biurokracji. W zgodnej ocenie uczestników dyskusji poiltyka mieszkaniowa została tak bardzo zmarginalizowana, że w zasadzie nie istnieje, co jednak nie oznacza, że nie ma potrzeby tworzenia długoterminowych strategii rozwoju tego rynku. Wśród najważniejszych postulatów takiej strategii wymieniono stworzenie systemu stymulującego długoterminowe oszczędzanie na cele mieszkaniowe, program wspierający rozwój budownictwa społecznego i na wynajem, stworzenie zintegrowanego programu rewitalizacyjno-remontowo-termomodernizacyjnego, usprawnienie prawa budowlanego i odważna nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, co pozwoli na ucywilizowanie rynku najmu prywatnego i społecznego.

Sesję II poświęconą systemowi kas oszczędnościowo-budowlanych rozpoczął Jacek Furga, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP, który przedstawił skalę zainteresowania oszczędzaniem w trzech krajach: Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Pozytywne doświadczenia w tych krajach pozwalają twierdzić, że sukces kas oszczędnościowo-budowlanych w tych krajach jest do powtórzenia w Polsce. W trakcie dyskusji przedstawiciele trzech kas: Dr. Gergely Károly, Prezes Zarządu Węgierskiej Kasy Budowlanej Fundamenta-Lakáaskassza Zrt., Michael Dorner reprezentujący niemiecką kasę Schwäbisch Hall Bausparkasse AG, David Marvan reprezentujący austriacką kasę Raiffeisen Bausparkasse AG oraz Christian König, Prokurent Europejskiej Federacji Kas Oszczędnościowo-Budowlanych odnosili się do pytań odnośnie bezpieczeństwa kas oraz zarzutów i opinii definiowanych w dokumentach rządowych oraz w opinii NBP do poselskiego projektu ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych złożonego do laski marszałkowskiej w maju br.

W trakcie dyskusji podkreślano, że kasy oszczędnościowo-budowlane jako banki specjalistyczne zobowiązane są we wszystkich krajach do spełnienia tych samych wymogów kapitałowych, płynnościowych i związanych z zarządzaniem ryzykiem, jak inne banki. Szczególnie zainteresowanie wzbudziła kwestia skali pomocy państwa w postaci premii budowlanej dla oszczędzających w kasach – zarówno nominalnej wysokości premii, poziomu premiowanych oszczędności oraz odbiorców tego wsparcia. Kazimierz Kleina, Przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych zadeklarował kontynuowanie we współpracy z ZBP i przy wsparciu Europejskiej Federacji Kas Oszczędnościowo-Budowlanych prac nad projektem ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych, która umożliwiłaby uruchomienie w Polsce systemu długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe. Jacek Furga podkreślił, że efektywność i bezpieczeństwo działania kas umożliwiło wykorzystanie tych instytucji do obsługi programów oszczędzania na cele emerytalne w Niemczech oraz na cele edukacyjne w Austrii i na Słowacji.

Sesja III poświęcona pozyskiwaniu długoterminowego refinansowania dla kredytowania hipotecznego zdominowana była przez podnoszony od jakiegoś czasu postulat możliwego emitowania listów zastawnych przez banki uniwersalne. Andrzej Reich, Dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego podkreślił, że w Polsce obowiązuje ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych, na mocy której uprawnione do emisji listów zastawnych są wyłącznie banki hipoteczne i umożliwienie takich emisji również bankom uniwersalnych stworzyłoby model konkurencyjny.

Jubileusz dziesięciolecia Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych był okazją do wyrażenia podziękowania i uznania za wieloletnie zaangażowanie i wkład w prace Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości. Dlatego też podczas Gali zamykającej pierwszy dzień obrad X Kongresu Finansowania Nieruchomości wręczone zostały jubileuszowe nagrody, przyznane wybitnym przedstawicielom sektora finansowego i świata nauki wspierającym prace Komitetu. Projekty i idee rozwijane w ramach Komitetu i omawiane na forum Kongresu w jego dziesięcioletniej historii przełożyły się na szereg konkretnych rozwiązań, w czym nagrodzeni mieli swój znaczący udział.

Lista Laureatów oraz galeria zdjęć z Gali znajduje się tutaj

Fotogaleria