Kalendarz wydarzeń

Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej

2014-07-09

W dniu 8 lipca 2014 r, w siedzibie Związku Banków Polskich, odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej.

Tematem posiedzenia było omówienie stanu prac legislacyjno-prawnych, w tym m.in. prowadzonych konsultacji uzgodnieniowych dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy o bankach spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy – Prawo bankowe, jak również stanu prac nad przygotowywanymi umowami zrzeszenia w poszczególnych grupach bankowych. Dodatkowo, Rada uznała za konieczne prowadzenie dalszych konsultacji z UKNF i BFG oraz podjęcie dalszych rozmów z Ministrem Finansów, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministrem Gospodarki oraz Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, w celu zebrania i przedstawienia najważniejszych postulatów, potrzeb i oczekiwań dotyczących sektora bankowości spółdzielczej,  wspierających stabilny rozwój tego sektora w Polsce.

W ramach dyskusji poruszana była m.in. kwestia zmian w Prawie spółdzielczym, nowelizacji Prawa bankowego oraz sposobu kształtowania składek na rzecz BFG, w związku z pismem Ministra  Finansów skierowanym do  banków zrzeszających. Dodatkowo, Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na konieczność podjęcia szerszej współpracy sektora bankowości spółdzielczej z  Marszałkami Województw, w kontekście funkcjonowania funduszy poręczeń kredytowych w społecznościach lokalnych.

Jednocześnie omówiono plan dalszych działań Rady Konsultacyjnej.