Kalendarz wydarzeń

Posiedzenie Sekcji banków spółdzielczych i zrzeszających ZBP

2014-02-06

Pod przewodnictwem Pani Teresy Kudlickiej, Prezesa Banku Spółdzielczego w Płońsku i Pana Krzysztofa Pietraszkiewicza, Prezesa Związku Banków Polskich obradowała sekcja banków spółdzielczych i banków zrzeszających.

Zebrani w Klubie Bankowca  w Warszawie zapoznali się z aktualnym stanem prac nad wdrożeniem systemu ochrony instytucjonalnej, stanem prac na temat prawa spółdzielczego, ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych i zrzeszających, zagadnień związanych z BTE, ładem korporacyjnym, roli lustracji w odniesieniu do banków spółdzielczych oraz informacją z prac poszczególnych banków zrzeszających nad wdrożeniem dyrektywy CRR i CRD. Uczestnicy wysłuchali dyskusji na temat polityki wypłacania dywidendy w bankach spółdzielczych i zasady proporcjonalności.

Wszyscy uczestnicy spotkania zapoznali się z aktualnym stanem prac nad nowymi programami publicznymi (krajowymi i unijnymi) z udziałem banków. W ramach prowadzonej dyskusji Arkadiusz Lewicki, Sekretarz Sekcji zaprezentował model włączenia sektora bankowości spółdzielczej do RPO 2014-2020. W trakcie obrad Zarząd ZBP zapoznał zebranych z informacjami dotyczącymi prac Zarządu i Biura ZBP w kwestiach bieżących, prawno-legislacyjnych oraz międzynarodowych.

Szczegółowo omówiono również stan przygotowań do XXVI Walnego Zgromadzenia ZBP. W posiedzeniu wzięli udział prezesi banków spółdzielczych i przedstawiciele banków zrzeszających, członkowie Związku Banków Polskich.