Kalendarz wydarzeń

Fotogaleria

Forum Bankowe 2014

2014-03-12

W dniu 12 marca 2014 r. w hotelu Sheraton w Warszawie obradowało Forum Bankowe 2014. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania bankowców było "Banki w społecznej gospodarce rynkowej w świetle doświadczeń z ostatniego kryzysu i stanu rozwoju rynku finansowego".

Fot: Marzena Stokłosa

Forum jest doroczną konferencją środowiska bankowego, podczas której dyskutowane są najważniejsze dla banków aktualne problemy i wyzwania stojące przed sektorem gospodarki w najbliższych latach. W obradach Forum od wielu lat wspólnie uczestniczą przedstawiciele władz państwowych, kierownictw banków oraz reprezentanci środowisk naukowych.

Fot: Marzena Stokłosa

Obrady Forum Bankowego otworzył Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.

Na początku wystąpienia Prezes ZBP podsumował 25 lat transformacji ustrojowej w Polsce oraz ewolucję sektora bankowego od 1987 roku. Wyjaśnił, że temat tegorocznego Forum Bankowego został tak skonstruowany ponieważ Polska konstytucyjnie jest krajem społecznej gospodarki rynkowej i potrzebna jest bardziej aktywna rola państwa w polityce gospodarczej oraz potrzebne jest większe społeczne zrozumienie roli banków w gospodarce rynkowej.

Fot: Marzena Stokłosa

 Wskazał również konieczność wskazania uwarunkowań działania banków oraz przewidywanych kierunków rozwoju sektora bankowego oraz potrzebę wymiany poglądów, wysłuchania opinii klientów, nadzorców i regulatorów na temat aktualnych i pożądanych praktyk bankowych.

Fot: Marzena Stokłosa

„Abyśmy mogli coraz lepiej wypełniać naszą rolę należy zbudować stabilny system skłaniający do długoterminowego, prorozwojowego oszczędzania na cele społecznie oczekiwane, zbudować trwały i solidny ekonomicznie system poręczeń i gwarancji dla MSP ale też restrukturyzacji, promować w obecnej perspektywie budżetowej UE zwrotne i dotacyjne instrumenty finansowania innowacji technologicznych oraz udrożnić i rozwinąć system refinansowania i finansowania działalności kredytowej jak również wyeliminowanie złych praktyk bankowych” – podsumował Krzysztof Pietraszkiewicz.

Fot: Marzena Stokłosa

Następnie głos zabrał Minister finansów, dr Mateusz Szczurek, który w swoim wystąpieniu skupił się na współpracy Rządu RP z sektorem bankowym w Polsce. Zaznaczył, że oczekiwaniami Rządu wobec banków, oprócz oczywiście zbierania depozytów i udzielania kredytów, to przede wszystkim odpowiedzialne zarządzanie, które w ostatnich 5 latach uchroniło gospodarkę i sektor bankowy od poważnych zawirowań, które miały miejsce w innych krajach.

Minister zaznaczył, że banki mogą liczyć na rozsądną politykę regulacyjną i podkreślił, że jednym z głównych zadań bieżących jest odpowiedzialne zarządzanie długiem publicznym. Przypomniał również, że strategicznym celem Rządu jest jak najlepiej przygotowane wejście Polski do strefy Euro. „Podstawą społecznej gospodarki rynkowej jest zdefiniowanie i realizacja wspólnych celów Rządu i sektora bankowego” – powiedział na zakończenie wystąpienia Minister finansów wskazując jednocześnie na potrzebę wykorzystania doświadczeń bankowych w kontaktach z organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami.

Przeczytaj pełny opis wystąpienia Ministra finansów

Fot: Marzena Stokłosa

Po wystąpieniu Pana dr Mateusza Szczurka, zgodnie z tradycją Forum Bankowego, Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz wręczył Ministrowi postulaty środowiska bankowego do Ministerstwa finansów, wśród których znalazło się:

  1. Utworzenie systemu długoterminowego oszczędzania na cele społecznie akceptowane i pożądane: mieszkaniowe, emerytalne, zdrowotne i edukacyjne.
  2. Wdrożenie rozwiązań sprzyjających finansowaniu i refinansowaniu działalności kredytowej banków poprzez udrożnienie emisji listów zastawnych, sekurytyzowanie dobrych aktywów bankowych i ułatwienie emisji długoterminowych obligacji.
  3. Utworzenie wspólnie z MIR i MG stabilnego systemu poręczeń i gwarancji kredytowych dla przedsiębiorców, zakładającego współdziałanie instytucji centralnych i regionalnych, z uwzględnieniem efektywności kosztowej i optymalnego wykorzystania publicznych środków krajowych i zagranicznych,  oraz  przede wszystkim możliwości wieloletniego zaangażowania środków UE w finansowanie rozwoju kraju.
  4. Wprowadzenie zmian  regulacji fiskalnych wspierających restrukturyzację zadłużenia przedsiębiorców i konsumentów.
  5. Wprowadzenie zmian w regulacjach krajowych na rzecz ułatwienia rozwoju PPP  (np. klasyfikacja tytułów dłużnych, umożliwienie bankom steps in rights).
  6. Wspieranie działań na rzecz rozwoju obrotu bezgotówkowego i gospodarki elektronicznej, w tym w szczególności elektronicznej faktury.

Następną częścią Forum była sesja, której tematem była „Rola banków w społecznej gospodarce rynkowej – pożądane zmiany instytucjonalne i regulacyjne pozwalające na coraz lepsze pełnienie przez banki swojej funkcji w gospodarce”. Wystąpienie wprowadzające wygłosił Prezes Narodowego Banku Polskiego, prof. Marek Belka.

Fot: Marzena Stokłosa

Prezes NBP na początku wystąpienia przypomniał, że genezą kryzysu zapoczątkowanego w Stanach Zjednoczonych, oprócz działania samych instytucji finansowych, było przede wszystkim działanie polityków i regulatorów, którzy zmuszali banki do udzielania kredytów subprime aby zacierać rosnące nierówności społeczne rosnącym zadłużeniem gospodarstw domowych. Prof. Belka zaznaczył, że działania regulacyjne na poziomie Unii Europejskiej zmierzają do całkowitej zmiany modelu biznesowego banków i rozdzielenie działalności depozytowo-kredytowej i inwestycyjnej.

Prof. Marek Belka podkreślając dorobek polskiego sektora bankowego i jego dobrą kondycję, zwrócił uwagę na przypadki działań niektórych banków podejmowanych w minionych latach ,które budziły zastrzeżenia i rzutowały negatywnie na jego wizerunek. Zaznaczył, że część działań podejmowanych w przeszłości powinny skłaniać do wypracowania przez banki wraz z partnerami rozwiązań, które sprzyjałyby rozwiązaniu problemów niektórych klientów. Wskazał jednocześnie na to, że banki są mocno związane z działaniem państwa - a to właśnie rodzi także dodatkową odpowiedzialność i obowiązki.

Prof. Belka nadmienił, iż w jego opinii polski sektor bankowy jest najbliższy do systemu, który powinien funkcjonować na świecie. „Na tle innych sektorów bankowych w Europie powinniśmy być dumni z tego, co udało nam się zbudować w Polsce” – podsumował Prezes NBP.

Przeczytaj pełny opis wystąpienia Prezesa NBP.

Fot: Marzena Stokłosa

Po wystąpieniu wprowadzającym Prezesa NBP rozpoczął się panel dyskusyjny w którym udział wzięli Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Zbigniew Jagiełło – Prezes Zarządu, PKO Bank Polski SA, Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Zarządu, Bank Zachodni WBK SA oraz Pan prof. dr hab. Stanisław Flejterski – Uniwersytet Szczeciński.

Fot: Marzena Stokłosa

Dyskusję moderował Pan Piotr Chęciński, dziennikarz TVP Info.

Fot: Marzena Stokłosa

Po przerwie kawowej uczestnicy Forum mieli okazję wysłuchać dyskusję w panelu dyskusyjnym dotyczącym efektywnego modelu ochrony konsumenta usług bankowych. Wystąpienie wprowadzające wygłosił Pan Sławomir S. Sikora - Prezes Zarządu, Bank Handlowy w Warszawie SA. Moderatorem dyskusji był Pan Maciej Samcik, dziennikarz ekonomiczny Gazety Wyborczej.

Fot: Marzena Stokłosa

W panelu udział wzięli Pan Jerzy Bańka – Wiceprezes, Związek Banków Polskich, Pan dr Piotr Juda – Prezes Zarządu, Toyota Bank Polska SA, Pan Tomasz Bogus – Prezes Zarządu, Bank Pocztowy SA, Pan dr Marek Janczyk – Miejski Rzecznik Konsumentów w Poznaniu, Przewodniczący Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów, Pan dr Mariusz Cholewa – Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej SA oraz Pani Dorota Grudzień-Barbachowska – Dyrektor Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Fot: Marzena Stokłosa

Ostatni panel dyskusyjny tegorocznego Forum Bankowego dotyczył obszaru działania banków w erze cyfrowej – konsekwencji organizacyjnych, ekonomicznych, reputacyjnych dla banków wynikające z rozwoju innowacji technologicznych w obszarze bankowości detalicznej.

Fot: Marzena Stokłosa

Do dyskusji uczestników wprowadził Pan Piotr Frankowski - Senior Manager, Grupa Rynków Finansowych, EY, a w dyskusji udział wzięli Pan dr Mieczysław Groszek – Wiceprezes, Związek Banków Polskich, Pan Andrzej Sieradz – Wiceprezes Zarządu, Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Pan Michał Szymański – Wiceprezes Zarządu, Krajowa Izba Rozliczeniowa SA, Pan Adam Malicki – Prezes Zarządu, Polski Standard Płatności Sp. z o.o., Pan Marcin Prell – Członek Zarządu, BZ WBK SA, Pan Wojciech Pantkowski – Dyrektor Departamentu Klienta Detalicznego, Bank Pekao SA i Pan Michał Panowicz – Dyrektor Marketingu i Rozwoju Biznesu Detalicznego, mBank SA. Moderatorem dyskusji był Pan Maciej Głogowski, dziennikarz Radia TOK FM.

Fot: Marzena Stokłosa

Po zakończeniu dyskusji w sesjach tematycznych uczestnicy wysłuchali wystąpienia gości specjalnych: Pani Iwony Wendel – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz Pana Andrzeja Jakubiaka - Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Fot: Marzena Stokłosa

Relacja z wystąpień gości specjalnych wkrótce.

Ostatnim punktem Forum Bankowego 2014 była uroczystość wręczenia Nagrody im. prof. dr hab. Remigiusza Kaszubskiego. Nagroda im. Profesora Remigiusza Kaszubskiego za działania na rzecz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie bankowości elektronicznej oraz prawa nowych technologii została ustanowiona przez Zarząd ZBP w celu upamiętnienia tragicznie zmarłego prof. Remigiusza Kaszubskiego, kreatora innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie bankowości elektronicznej.

Fot: Marzena Stokłosa

W tym roku, decyzją Kapituły, oprócz Nagrody głównej przyznano również 2 wyróżnienia, które otrzymali Pan Andrzej Sieradz i Janusz Zawiła – Niedźwiecki za aktywny udział w pracach Forum Technologii Bankowych.

Fot: Marzena Stokłosa

Decyzją Kapituły Nagrody, Laureatem Nagrody Głównej im Prof. Remigiusza Kaszubskiego za rok 2013, został Pan Adam Tochmański, Dyrektor Departamentu ds. Systemu Płatniczego NBP za propagowanie rozwoju i upowszechnianie obrotu bezgotówkowego w Polsce oraz za uruchomienie w 2013 roku systemu SORBNET 2. Serdecznie gratulujemy!

Więcej o wręczeniu Nagrody w osobnej relacji

wydrukuj stronę

Materiały do pobrania