Kalendarz wydarzeń

Raport NetB@nk: Wzrost liczby umów bankowości elektronicznej

2015-06-25

Już prawie 26 milionów indywidualnych klientów banków ma zapewniony dostęp do bankowości internetowej, a połowa z nich aktywnie korzysta z tej możliwości. W I kwartale 2015 nastąpił również istotny, 10% wzrost średniej wartości rozliczeń aktywnych klientów - wynika z 18. edycji raportu NetB@nk przygotowanego przez Związek Banków Polskich i zaprezentowanego na czwartkowej konferencji prasowej.

W konferencji wzięli również udział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP, Tadeusz Białek, Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego, Paweł Widawski, Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej, Norbert Jeziolowicz, Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych oraz Marcin Idzik z TNS Polska.

Raport NetB@nk: Wzrost liczby umów bankowości elektronicznej i spadek liczby kart płatniczych

Już prawie 26 milionów indywidualnych klientów banków ma zapewniony dostęp do bankowości internetowej, a połowa z nich aktywnie korzysta z tej możliwości. W I kwartale 2015 nastąpił również istotny, 10% wzrost średniej wartości rozliczeń aktywnych klientów. Po raz pierwszy od 2011 r. odnotowano natomiast znaczący kwartalny spadek całkowitej liczby kart płatniczych – w tym debetowych i konsekwentnie – spadek wartości i liczby transakcji kartowych. W ujęciu rocznym w dalszym ciągu możemy mówić jednak o wysokiej dynamice wzrostu, którą obserwujemy także sferze operacji bezgotówkowych. 

Na koniec I kwartału 2015 r. liczba umów bankowości internetowej wśród klientów indywidualnych wyniosła 25,96 mln. W stosunku do końca 2014 r. obserwujemy przyrost o 846 tys. umów. Dynamika wzrostu w ujęciu kwartalnym wyniosła 3,37% a rok do roku 15,74%. Liczba aktywnych klientów, którzy na co dzień korzystają z bankowości internetowej wyniosła natomiast 13,16 mln i była wyższa o 102 tys. (0,78%) w stosunku do końca ubiegłego roku oraz o blisko 400 tys. w odniesieniu do I kwartału 2014 (3,15%).

Ubankowienie polskiego społeczeństwa, które dziś osiągnęło pułap ok. 80%  świadczy o tym, że  elektronizacja przyczyniła się  do rozwoju usług bankowych. Nasze dane pokazują jednak, że sama możliwość korzystania z bankowości przez internet w postaci umowy, która w zdecydowanej większości przypadków nie wiąże się dla klientów z żadnymi opłatami nie jest wystarczającym warunkiem aktywności. Bardzo istotna jest jakość infrastruktury teleinformatycznej oraz urządzeń pozwalających na bezpieczne korzystanie z bankowości przez internet. Niestety  w dalszym ciągu dla wielu gospodarstwach domowych nie są to dobra i usługi dostępne – ocenia Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP.

Średnia liczba przelewów realizowanych miesięcznie przez klientów indywidualnych utrzymała się na poziomie 6 sztuk, istotnie wzrosła natomiast średnia wartość rozliczeń przypadająca na każdego aktywnego klienta. Na koniec marca wyniosła ona 6180,58 zł i była wyższa od wartości odnotowanej w poprzednim kwartale o 10,7%.

Wspólne stanowisko 7 izb gospodarczych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

W związku z przedstawieniem do konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego („Projekt”) zainicjowanego przez Ministra Sprawiedliwości, a następnie przyjętego do przygotowania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, niniejsze wspólne stanowisko odnosi się do ww. Projektu stanowiącego zapowiedź kolejnej nowelizacji ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015 r. poz. 184), tym razem mającej na celu wzmocnienie kompetencji Prezesa UOKiK w obszarze ochrony konsumentów.

Przejrzyste prawo, dające jasną odpowiedź na pytanie, jakie działanie jest niepożądane przez ustawodawcę i w konsekwencji penalizowane, a przez to minimalizujące ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej, zawsze znajdzie uznanie i poparcie wśród przedsiębiorców.

Rozumiejąc dążenie do umacniania instrumentów, mających na celu ochronę konsumentów, a także doceniając rolę, jaką w tym zakresie wypełnia Prezes UOKiK, po przeanalizowaniu przedłożonego do konsultacji publicznych Projektu pod kątem skutków jego wdrożenia, przedsiębiorcy zwracają się z prośbą i apelują do Prezesa UOKiK o zmianę Projektu, a w niektórych miejscach zaniechanie wprowadzenia projektowanych przepisów.

Szczegóły znajdują się w materiałach do pobrania.

Monitor bankowy: Sezon na depozyty przedsiębiorstw

W czerwcu indeks Pengab m/m obniżył się o 2,5 pkt do poziomu 20,7 pkt. Zmiana ta podobnie jak majowa korekta ma sezonowy charakter. W środowisku bankowym nadal powszechna jest korzystna ocena sytuacji na rynku bankowym. Poprawę odnotowano na rynku kredytów oraz depozytów przedsiębiorstw. Większa korekta dotyczy przewidywanej aktywności klientów na rynku bankowych w najbliższych trzech miesiącach.

Wskaźnik wyprzedzający obniżył się o 6,7 pkt do 21,4 pkt.  Pomimo tego środowisko bankowe za wyjątkiem rynku kredytów mieszkaniowych przewiduje w perspektywie najbliższego półrocza utrzymanie dotychczasowej dynamiki na podstawowych rynkach produktowych.

Materiały do pobrania