Kalendarz wydarzeń

Banki zaakceptowały propozycje ZBP - konferencja prasowa

2015-01-29

Banki podejmują i będą podejmować działania, na miarę możliwości ekonomicznych i prawnych, aby pomóc klientom, którzy zaciągnęli kredyty w CHF, w wywiązywaniu się z przyjętych zobowiązań. – powiedział Prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz podczas czwartkowej konferencji prasowej.

W Konferencji wzięli udział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP, Jerzy Bańka, Wiceprezes ZBP, Jacek Furga, Prezes CPBiI, Grzegorz Kondek, koordynator społecznej Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE oraz Marcin Idzik z TNS Polska.

Banki zaakceptowały propozycje ZBP

Zarząd Związku Banków Polskich stoi na stanowisku, że zaspokajanie aspiracji i budowy kapitału materialnego klientów banków ale też stabilność systemu finansowego mają najwyższe znaczenie. To strategiczna sprawa dla Polski i Polaków. Pamiętamy o tym, że klientami banków są też deponenci, inni kredytobiorcy, a właścicielami w ogromnej skali poprzez OFE przyszli emeryci i klienci, którzy zainwestowali w jednostki funduszy inwestycyjnych. Pamiętamy również o tym , że mamy ponad 1mln 350 tys. kredytobiorców hipotecznych złotówkowych, którzy przez wiele lat płacili istotnie większe raty niż klienci - kredytobiorcy w CHF.

Kierując się tymi przesłaniami Zarząd Związku Banków Polskich przyjął stanowisko, które już zostało przyjęte przez banki, które oferowały kredyty w CHF. Nadrzędnym celem pakietu naszych propozycji jest to, aby klient nie płacił wyższej raty kredytowej niż ta, którą klient płacił przed decyzją SBN.

Banki zaakceptowały propozycje aby osiągnąć ten cel poprzez:

 • uwzględnienie ujemnej stawki LIBOR,
 • obniżenie w najbliższych miesiącach spreadów walutowych, a gdyby w niesprzyjających okolicznościach okazało się to niewystarczające, na wniosek klienta bank będzie gotów dokonać w odpowiednim zakresie zmiany kalendarza spłat, wprowadzenia wakacji kredytowych itp.
 • stałe umożliwienie dokonania bezprowizyjnej zamiany waluty kredytu z CHF na PLN według kursu zbliżonego do średniego kursu NBP,
 • uelastycznienie procedur restrukturyzacyjnych,
 • odstąpienie od żądania nowych zabezpieczeń od klientów , którzy regularnie wywiązują się ze swoich zobowiązań

ZBP zwróci się do banków z wnioskiem o to, aby jeśli to tylko technicznie jest możliwe, zaproponowane przez ZBP rozwiązania obowiązywały już od 1 lutego 2015 roku.

Zgodnie z doktryną prawa bankowego stoimy na stanowisku ,że udostępnianie kredytu jest i powinno być odpłatne. Mając jednak na uwadze dążenie do zachowania symetrii w ponoszeniu przez bank i klienta obciążeń z tytułu ryzyka walutowego i kredytowego oraz nadzwyczajne okoliczności związane z decyzja SBN i związaną z nią szokową aprecjacją CHF, ZBP zaproponuje aby do końca 2015 roku przyjąć zasadę ,że rozliczenie ujemnej stawki LIBOR , jeśli zaistnieje taka potrzeba, następowało także poprzez odpowiednie obniżenie raty kapitałowej. W efekcie klient zapłaci mniej.

Zarząd ZBP z zadowoleniem przyjął propozycje Wicepremiera Janusza Piechocińskiego, w szczególności dotyczących:

 • rewitalizacji ustawy o pomocy kredytobiorcom, którzy znaleźli się w nadzwyczajne trudnej sytuacji,
 • odstąpienie od naliczania PIT od kwoty umorzeń dokonywanych przez banki w toku
 • restrukturyzacji kredytów, a także uznawania rezerw celowych za koszt uzyskania przychodów,
 • ewentualnego uruchomienia systemu mediatorów,
 • utworzenia zespołu monitorującego wykonywanie rekomendacji

Propozycje Wicepremiera Janusza Piechocińskiego w kilku obszarach są i będą dużym wyzwaniem dla banków i w niektórych przypadkach będą wymagały wypracowania stanowiska przez władze regulacyjne i nadzorcze. Dotyczy to w szczególności propozycji:

 • tzw. wakacji kredytowych,
 • ograniczenia ryzyka kursowego,
 • odstąpienia od żądania dodatkowych zabezpieczeń.

InfoDOK: W 2014 r. codziennie blokowano aż 24 próby wyłudzeń kredytów na kradzione dokumenty

Przy pomocy kradzionych dokumentów, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, próbowano wyłudzić aż 8,8 tys. kredytów na łączną kwotę 400 milionów złotych. System Dokumenty Zastrzeżone jest jednak coraz bardziej szczelny – w zeszłym roku zastrzeżone bowiem aż 128 tys. dowodów osobistych i paszportów. Związek Banków Polskich opublikował 20. edycję Raportu o dokumentach InfoDOK.

Związek Banków Polskich od kilkunastu lat prowadzi już system do zastrzegania dokumentów tożsamości. Tylko w IV kwartale 2014 r. dzięki niemu udaremniono 2,2 tys. prób wyłudzeń kredytów na kwotę 75 milionów złotych.

„W 2014 r. odnotowaliśmy największą liczbę zastrzeżeń od momentu uruchomienia Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Aż 128,1 tys. nowych dokumentów trafiło do międzybankowej bazy danych, a tym samym uniemożliwione zostało ich wykorzystanie do wyłudzenia kredytu” – podkreśla Grzegorz Kondek, Koordynator Kampanii Informacyjnej Dokumenty Zastrzeżone.

Na koniec grudnia 2014 roku wielkość Centralnej Bazy Danych Systemu DZ z dokumentami, które powszechnie służą do potwierdzania tożsamości wynosiła 1,42 mln. sztuk. W ostatnim kwartale odnotowano wzrost bazy o 31,9 tysiąca dokumentów.  W całym 2014 roku statystycznie, niezależnie od pory dnia i nocy, do bazy co 4 minuty trafiał nowy dokument.

Pengab: Kolejny rok pełen wyzwań

Początek 2015 roku wśród bankowców charakteryzuje się lepszą oceną w sferze prognoz  niż w obszarze oceny bieżącej. Wskaźnik oceny bieżącej spadł o 5.1 pp. natomiast wskaźnik prognoz wzrósł o 4.1 pp. Szczególnie pozytywnie rysuję się także prognoza średniookresowa w zakresie oszczędzania długoterminowego – wskaźnik ten w styczniowym pomiarze notuje wzrost aż o 20 pp.  Dobre prognozy dla sektora bankowego są jednak ograniczane możliwym  wzrostem kosztów funkcjonowania sektora bankowego i koniecznością szukania oszczędności.

Wśród segmentów bankowości wciąż wysoko oceniana jest perspektywa rozwoju produktów bankowości elektronicznej. Poprawy bankowcy oczekują również w odniesieniu do rynku kredytów dla klientów indywidualnych oraz liczby kont osobistych i rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.

Na rozpoczynający się 2015 r. przedstawiciele środowiska bankowego patrzą z optymizmem. Oczekuje się jednak, że będzie to kolejny rok pełen wyzwań, a osiągnięcie postawionych celów będzie bardziej wymagające niż w 2014 r. Oczekuje się także, że bieżący rok nie będzie tak dobry dla branży bankowej jak miniony 2014 r. Wzrosło przekonanie, że głównym źródłem zysków banków będzie redukcja kosztów, a mniejszym stopniu wzrost przychodów. Ogólny bilans przewidywań aktywności na poszczególnych obszarach działalności banków w 2015 r. wypada jednak pozytywnie. Także prognozy sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju oraz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw kształtują się na wysokim poziomie zbliżonym do notowanego w IV kw. 2014 r.

Materiały do pobrania