Kalendarz wydarzeń

Sektorowa Rama Kwalifikacji

2015-01-27

Trwają końcowe prace na projektem ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, która oficjalnie wprowadzi  Polską Ramę Kwalifikacji i  po kilku latach przygotowań  uruchomi rzeczywisty proces tworzenia nowego systemu kwalifikacji w Polsce. Ustawa zostanie uchwalona jeszcze w obecnej kadencji Sejmu. Sektor bankowy podjął inicjatywę przygotowania się do tego rozwiązania, samodzielnego opracowania ramy branżowej i zaproponowania aktywnego zaangażowania się w proces kształtowania wymagań kwalifikacyjnych dla bankowców w nadchodzących latach. Będą one wynikać z nowych regulacji europejskich, z decyzji krajowego regulatora, a powinny  również dobrze odzwierciedlać potrzeby pracodawców i  oczekiwania klientów.

Nowy Krajowy System Kwalifikacji będzie oznaczał, że:

  • Kwalifikacją będzie określony zestaw wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych – zgodny z ustalonym standardem – których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną instytucję;
  • Wszystkie ważne kwalifikacje na rynku pracy będą jasno opisane, dając informację, co posiadacz określonego dyplomu czy certyfikatu wie, co umie, i jak potrafi się zachować w swojej roli zawodowej;
  • Wszystkie ważne kwalifikacje będą potwierdzone w transparentnym i wiarygodnym procesie weryfikacji;
  • Potwierdzanie kwalifikacji będzie możliwe niezależnie od tego, w jaki sposób przebiegał proces uczenia się: w szkole publicznej lub na uczelni wyższej (tzw. edukacja formalna), w prywatnej firmie szkoleniowej lub u pracodawcy (dotychczas tzw. kształcenie pozaformalne), czy też  przez samokształcenie lub doświadczenie (tzw. uczenie się nieformalne).

Nowy system ma połączyć w uporządkowaną, wewnętrznie spójną i transparentną całość proces uczenia się przez całe życie i zdobywania kompetencji przez Polaków.  Spoiwem będzie Polska Rama Kwalifikacji.  PRK jest polskim odpowiednikiem Europejskiej Ramy Kwalifikacji, wdrażanej aktualnie  w 28 krajach członkowskich UE. Wyznacza osiem poziomów kwalifikacji. Skutecznie i prawidłowo wdrożona oznacza równy, elastyczny i efektywny dostęp każdego z nas do potwierdzenia swoich kwalifikacji.  Dodatkową korzyścią jest  to, że PRK stanie się elementem jednolitego systemu budowanego w Unii Europejskiej.  To oznacza, że kwalifikacja potwierdzona w Polsce będzie tak samo spozycjonowana we wszystkich krajach UE. Elementem PRK mogą być ramy branżowe i z tej możliwości korzysta, jako pierwszy, właśnie polski sektor bankowy. Inne  branże gospodarki coraz liczniej podejmują również to zadanie.

W projekcie tworzenia SRKB, w różnych rolach, uczestniczyli przedstawiciele 17 banków komercyjnych,  banku państwowego, dwóch zrzeszeń banków spółdzielczych, organizacji branżowej,  firm szkoleniowych, wyższych uczelni oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Partnerem projektu był Związek Banków Polskich. Projekt był realizowany na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE), instytucji rządowej realizującej pod nadzorem międzyresortowego Komitetu Sterującego kompleksowy projekt Opracowania założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie.

Ważnym efektem finalizowanego projektu jest przedstawienie rekomendacji dla sposobu wdrożenia i funkcjonowania Sektorowej Ramy Kwalifikacji. Zespół Ekspertów SRKB, uwzględniając opinie zebrane w procesie konsultacji, zdecydowanie opowiedział się za rozwiązaniem, w którym to polski sektor bankowy w możliwie najszerszym zakresie przejmie od organów administracji państwowej zadania i odpowiedzialność za aktualność SRKB i jakość kwalifikacji branżowych. Związek Banków Polskich w tym rozwiązaniu odgrywa kluczową rolę.

Skonsultowanie i opracowanie ostatecznej wersji Sektorowej Ramy Kwalifikacji jest dobrym przykładem udanej współpracy polskiego sektora bankowego. Zaowocowała ona profesjonalnym, kompleksowym opracowaniem sektorowym, które wyznacza kierunek dla działań innych sektorów w Polsce. Sektorowa Rama to narzędzie dla uzyskiwania wspólnych korzyści dla banków i sektora jako całości. Dzięki Ramie możliwe będzie pokazywanie konkurencyjności sektora i poszczególnych banków, wyższa dbałość o ochronę konsumentów,  zmniejszanie ryzyka działalności oraz przejęcie inicjatywy w zakresie współdecydowania o publicznych rozwiązaniach dotyczących kwalifikacji sektorowych.

Ostateczna wersja Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego w Polsce zostanie przedstawiona na konferencji końcowej w Warszawie, 10 lutego br. Zapraszamy.

Mariola Szymańska-Koszczyc, Wiceprezes Zarządu, Warszawski Instytut Bankowości