Kalendarz wydarzeń

Zakończenie prac nad reformą unijnego prawa ochrony danych

2016-04-15

W dniu 8 kwietnia 2016 roku Rada UE przyjęła w pierwszym czytaniu swoje stanowisko w sprawie reformy unijnego prawa ochrony danych (Data Protection Reform Package), tym samym oficjalnie zatwierdzając osiągnięte w grudniu w ramach trilogu porozumienie pomiędzy Radą, Parlamentem Europejskim oraz Komisją Europejską dotyczące ww. reformy. W konsekwencji otworzyło to drogę do ostatniego kroku w procedurze legislacyjnej, tj. przyjęcia przez Parlament Europejski tekstów aktów prawnych wchodzących w skład reformy:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz

- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającej decyzję ramową Rady 2008/997/WSiSW.

Posiedzenie komitetu LIBE dotyczące obu przedmiotowych aktów prawnych odbyło się w dniach 11-12 kwietnia 2016 roku, co było wstępem do finalnej debaty nad Rozporządzeniem oraz Dyrektywą, która odbyła się w dniu 13 kwietnia 2016 roku podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego.

Ostatecznie, głosowanie nad ww. aktami prawnymi miało miejsce na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w dniu 14 kwietnia 2016 roku. W wyniku tego zarówno Rozporządzenie jak i Dyrektywa zostały przyjęte. Tym samym w sposób definitywny zakończone zostały trwające od ponad 4 lat prace nad reformą unijnego prawa ochrony danych.

Oba akty prawne wejdą w życie w przeciągu kilku tygodni. Należy przewidywać że nastąpi to przed wakacjami bieżącego roku. Należy przy tym zauważyć, iż Rozporządzenie zakłada dwuletni okres przejściowy, tj. będzie stosowane dopiero po upływie dwóch lat od daty wejścia w życie. Zakładać zatem należy, że obowiązek jego stosowania nastąpi w połowie 2018 roku.

Copyright Unia Europejska, Źródło: http://www.consilium.europa.eu/uploadedImages/Multimedia/Photos/policies/data-protection/infographic-data-protection.jpg?n=3143&targetTypeId=full

Poniżej linki do najważniejszych dokumentów:

Nota prasowa Parlamentu Europejskiego:

http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/infopress/20160407IPR21776/20160407IPR21776_en.pdf

 

http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/infopress/20160407IPR21776/20160407IPR21776_pl.pdf

 

Nota prasowa Rady:

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/4/40802210533_en_635957288400000000.pdf

 

Infografika Rady:

http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/data-protection-reform/data-protection-regulation-infographics/

 

Treść Dyrektywy przyjętej 8 kwietnia 2016 roku przez Radę:

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/download.do?docUrl=http%3A%2F%2Fwww.europarl.europa.eu%2Fmeetdocs%2F2014_2019%2Fplmrep%2FAUTRES_INSTITUTIONS%2FCONS%2FCLS_3%2F2016%2F04-11%2FCONS_CONS(2016)05418(REV1)_EN.pdf

 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/download.do?docUrl=http%3A%2F%2Fwww.europarl.europa.eu%2Fmeetdocs%2F2014_2019%2Fplmrep%2FAUTRES_INSTITUTIONS%2FCONS%2FCLS_3%2F2016%2F04-11%2FCONS_CONS(2016)05418(REV1)_PL.pdf

 

Treść Rozporządzenia przyjętego 8 kwietnia 2016 roku przez Radę:

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/download.do?docUrl=http%3A%2F%2Fwww.europarl.europa.eu%2Fmeetdocs%2F2014_2019%2Fplmrep%2FAUTRES_INSTITUTIONS%2FCONS%2FCLS_3%2F2016%2F04-12%2FCONS_CONS(2016)05419(REV1)_EN.pdf

 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/download.do?docUrl=http%3A%2F%2Fwww.europarl.europa.eu%2Fmeetdocs%2F2014_2019%2Fplmrep%2FAUTRES_INSTITUTIONS%2FCONS%2FCLS_3%2F2016%2F04-12%2FCONS_CONS(2016)05419(REV1)_PL.pdf

Sporządzili: Piotr Gałązka, Dyrektor Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli, Damian Wyrzykowski