Kalendarz wydarzeń

Eurofi High Level Seminar 2017

2017-04-13

W dniach 5-7 kwietnia 2017 r. odbyło się na Malcie posiedzenie Eurofi High Level Seminar organizowane wspólnie z Prezydencją Maltańską. EUROFI jest pozarządowym think-tankiem skupionym na wymianie doświadczeń i poglądów pomiędzy sektorem prywatnym a rządowym w zakresie rynku finansowego, regulacji go dotyczących oraz nadzoru. The Eurofi High Level Seminar jest tradycyjnie organizowane przez nieformalnym posiedzeniem Rady ds. gospodarczych i finansowych ECOFIN unijnych ministrów finansów i szefów banków centralnych.

W seminarium uczestniczyło ponad 600 osób, w tym 150 prelegentów reprezentujących m.in. sektor finansowy, EBC, KE, Parlament Europejski, EBA, ESMA i EIOPA oraz władze narodowe oraz agencje ratingowe. W spotkaniu brali również aktywny udział przedstawiciele krajów spoza UE takich jak USA, Rosji czy krajów Afryki Północnej.

Zdaniem prelegentów wydarzenia polityczne, takie jak: Brexit i nadchodzące wybory lokalne w kilku kluczowych krajach europejskich są dużym wyzwaniem, przed którym stoi obecnie Unia Europejska i mogą budzić obawę, co do potencjalnego podważenia spójności Unii i strefy euro. Dziewięć lat po kryzysie 2008 r., pomimo wdrożenia Planu Junckera, powołania Unii Bankowej czy prac nad CMU i wprowadzenia regulacji nadzorczych zwiększających stabilność europejskiego sektora finansowego, wciąż nie przywrócono poziomu transgranicznych przepływów kapitału sprzed kryzysu. Nie ułatwi tego zarówno brak konwergencji gospodarczej, jak i rosnące ryzyko protekcjonizmu w poszczególnych krajach. W tym celu zaproponowano: wzmocnienie Planu Inwestycyjnego w Europie, przyspieszenie rozwiązywania problemy kredytów nieregularnych w niektórych bankach UE poprzez utworzenie europejskiej Agencji AMC skupującej te aktywa, stworzenie zachęt do rozwoju transgranicznych rynków kapitałowych (w szczególności rynku akcji) oraz powrót do uregulowania kwestii wypłacalności fiskalnej we wszystkich krajach członkowskich UE. Zdaniem prelegentów będzie to mieć decydujący wpływ na przyspieszenie inwestycji transgranicznych.

W trakcie debat omówiono również najważniejsze wyzwania przed jakimi stoi obecnie unijny rynek finansowy. Należą do nich: problem rosnącego poziomu kredytów nieregularnych NPL, który w części krajów europejskich zaczyna przyjmować niepokojące rozmiary, a rynek ich sprzedaży jest ograniczony, wdrażanie wymogu płynności średnioterminowej NSFR, wzrost wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego związany z wdrożeniem FRTB, czy szanse i zagrożenia wynikające z rozwoju Fintech oraz finansowania działań związanych z klimatem.

Banki zwracały uwagę na potrzebę stabilności regulacyjnej po wieloletnich zmianach po kryzysie 2008 r. i liczą, że po obecnie procedowanym pakiecie CRD V/CRR II nie będzie na razie kolejnych zmian. Jednak przedstawiciele Komitetu Bazylejskiego uważają, że wszystkie założenia Bazylei IV, którą uznają za swoisty fine-tuning regulacyjny, muszą być jednolicie wdrożone na międzynarodowym rynku finansowym dla zwiększenia jego bezpieczeństwa. Przyznali jednak, że do końca trudno oszacować wpływ nowych regulacji na sytuację sektora bankowego i jeśli zaistnieje taka potrzeba regulacje te zostaną złagodzone.

Przedstawiciele sektora bankowego zwracali także uwagę na potrzebę większego uwzględniania przez regulatorów zasady proporcjonalności. Zdaniem jednak przedstawicieli Komisji Europejskiej zaproponowane obecnie w „Pakiecie reform bankowych” rozwiązania poprawiają zdolność banków do udzielania kredytów w celu wspierania gospodarki UE, poprzez: zwiększenie zdolności banków w zakresie udzielania kredytów dla MŚP oraz kredytów na sfinansowanie projektów infrastrukturalnych; zmniejszenie wobec małych banków o niezłożonej strukturze obciążeń administracyjnych związanych z niektórymi przepisami w dziedzinie wynagrodzeń oraz usprawnienie przepisów CRD/CRR, tak by stały się one bardziej proporcjonalne i mniej uciążliwe z administracyjnego punktu widzenia dla mniejszych i mniej złożonych instytucji. Tam, gdzie stosowanie niektórych obowiązujących wymogów dotyczących ujawniania informacji, sprawozdawczości oraz wymogów związanych ze złożonymi portfelami handlowymi nie wydaje się uzasadnione względami o charakterze ostrożnościowym, analizy przeprowadzone przez Komisję wykazały, że obecne ramy mogą być stosowane w sposób bardziej proporcjonalny, z uwzględnieniem szczególnej sytuacji tych instytucji.

Joanna Tylińska, Doradca Zarządu ZBP