Kalendarz wydarzeń

Sukces Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego

2017-02-24

W dniu 17 lutego 2017 roku Bankowy Arbitraż Konsumencki został wpisany jako pierwsza instytucja do prowadzonego przez urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rejestru podmiotów zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce. Rejestr ten został utworzony na podstawie  art. 7 oraz art. 21 ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich i stanowi realizację nowego europejskiego elementu systemu ochrony  konsumentów. W maju  2013 roku przyjęta została Dyrektywa UE w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich. Na mocy tej dyrektywy państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia możliwości skierowania wszelkich sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami do podmiotu prowadzącego pozasądowe postępowanie rozjemcze. Założeniem jest, aby taka możliwość istniała we wszystkich branżach, które zajmują się sprzedażą towarów lub świadczeniem usług konsumentom.

Z oczywistych względów polskie środowisko bankowe  traktuje to wydarzenie jako wyraz uznania z jednej strony dla 15-letniej działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego i wypracowanych wysokich standardów działania, ale z drugiej także dla szeregu prokonsumenckich inicjatyw podejmowanych przez polskie banki.  Warto pamiętać o tym, ze w momencie tworzenia BAK był pierwszą tego rodzaju instytucją założoną przez  organizację przedsiębiorców nie tylko w Polsce, ale w całej Europie Środkowej i Wschodniej.

Bankowy Arbitraż Konsumencki rozpoczął swoją działalność w dniu 1 marca 2002 roku przy Związku Banków Polskich i został powołany w celu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami-klientami banków a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta. Do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego należą obecnie wszystkie banki - członkowie Związku Banków Polskich oraz te banki nie zrzeszone w Związku Banków Polskich – w tym banki spółdzielcze oraz oddziały instytucji kredytowych - które wyraziły wolę współpracy z BAK.

Funkcję Arbitra Bankowego pełni od początku istnienia Arbitrażu Pani Katarzyna Marczyńska, która wysoką jakością merytoryczną wydawanych orzeczeń oraz podejściem do rozstrzyganych  sporów potrafiła ugruntować pozycję BAK oraz zapewnić tej instytucji poważanie zarówno w środowiskach konsumenckich, jak i sektorze bankowym.  Ze względu na zwiększoną liczbę skarg wpływających do Arbitrażu  ZBP od 1 stycznia 2015 roku powołał  po raz pierwszy Zastępcę Arbitra Bankowego, który także może  wydawać orzeczenia. Funkcję tę pełni Pani Jolanta Potocka.

W latach 2002- 2016 w Bankowym Arbitrażu Konsumenckim rozpatrzono ponad 15.700 wniosków złożonych przez konsumentów – klientów banków, co najlepiej świadczy o zaufaniu konsumentów do tej instytucji.

Od ponad dekady przedstawiciele Arbitrażu są także aktywni na poziomie unijnym. Od stycznia 2006 roku Bankowy Arbitraż Konsumencki jest również członkiem sieci FIN-NET - założonej przez Komisję Europejską transgranicznej sieci rozpatrywania skarg pozasądowych dotyczących usług finansowych, funkcjonującej w oparciu o sieć krajowych pozasądowych systemów rozstrzygania sporów wynikłych z korzystania przez konsumentów z usług finansowych, zwłaszcza bankowych, ubezpieczeniowych oraz dotyczących rynku papierów wartościowych. Bankowy Arbitraż Konsumencki był przy tym pierwszą instytucją z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, która otrzymała status członka sieci FIN-NET.

Składając  do Arbitrażu wniosek o rozstrzygnięcie sporu z bankiem należy pamiętać o kilku zasadach:

  • Wydanie przez Arbitra orzeczenia niekorzystnego dla konsumenta lub zwrot/odrzucenie wniosku nie zamyka klientowi żadnej z innych ścieżek  dochodzenia praw – do Rzecznika Finansowego, sądu polubownego przy KNF czy też sądu powszechnego.
  • Nie należy traktować Arbitra Bankowego jako swoistego „awaryjnego” sposobu na dochodzenie roszczeń w stosunku do systemu sądowniczego. Arbiter nie rozpatrzy sprawy, jeśli o to samo roszczenie  sprawa pomierzy tymi samymi sądami prowadzona jest przed sądem powszechnym albo też została już prawomocnie osądzona.
  • Arbiter Bankowy oraz Zastępca Arbitra Bankowego są niezależni od Związku Banków Polskich i od banków. Jest to podstawowa zasada jaką kierować muszą się europejskie instytucje prowadzące pozasądowe postępowanie rozjemcze. Tak więc, nie istnieje możliwość rozpatrywania przez Związek skarg i zażaleń związanych z wydawanymi przez Arbitra orzeczeniami bądź też ingerowania w podejmowane przez niego decyzje. ZBP nie komentuje  i nie wyraża w inny sposób opinii na temat orzeczeń lub innych decyzji wydawanych przez Arbitra Bankowego