Kalendarz wydarzeń

Europejski Kongres Samorządów za nami

2017-03-29

W dniach 27-28 marca 2017 r. stolica Małopolski, Kraków, gościła uczestników III Europejskiego Kongresu Samorządów. Tegoroczna konferencja odbyła się pod hasłem „Samorządy w obliczu wyzwań XXI wieku”.

Według Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Krakowa – Miasta Gospodarza Kongresu „III edycja Europejskiego Kongresu Samorządów jest świetną okazją, by porozmawiać o rewolucyjnych i ewolucyjnych ideach, rozwiązaniach i koncepcjach – o wizji nowego porządku dla świata. Świata, którego każdy z nas jest obywatelem, a który składa się z wielu mniejszych i większych wspólnot. Wspólnot różnych tak jak my jesteśmy różni”.

W Kongresie uczestniczyło blisko 2000 osób z 40 krajów – liderów samorządowych, przedstawicieli administracji państwowej, świata nauki i biznesu, kultury. Obecny był również Związek Banków Polskich.

Fot: www.forum-ekonomiczne.pl

W dyskusji pt. „Nieodkryty Potencjał Srebrnej Gospodarki” uczestniczył Bolesław Meluch, Doradca Zarządu Związku Banków Polskich. W swoim wystąpieniu wskazał, że potrzebna jest poprawna lokalna polityka mieszkaniowa dla seniorów. Uznał, że sektor bankowy nie jest niestety w Polsce jeszcze dość elastyczny w kontaktach ze starszymi klientami - brak jest oferty odwróconego kredytu hipotecznego. Rozwiązania prawne w różnych krajach mają za zadanie umożliwienie udzielania tego rodzaju kredytów przez instytucje kredytowe, ale także przez samorządy. Przykładem jest rozwiązanie brytyjskie, gdzie wykorzystuje się wartość ekonomiczną nieruchomości seniora do pokrywania kosztów opieki. W ramach Care Act 2014 (Ustawa o opiece) wprowadzono system „płatności z odroczonym terminem” (odwrócony kredyt hipoteczny jest sam w sobie takim systemem – płatność zobowiązań – długu - następuje po śmierci dłużnika). To też jest wskazówka jak ważnym jest współpraca pomiędzy resortami zdrowia, mieszkalnictwa i finansów, aby zwiększyć potencjał finansowy seniorów.

Odniósł się również do pomysłów organizacji pozarządowych z Wielkiej Brytanii, które wprowadzają ekonomię współdzielenia na polu opieki społecznej - system "Give & Take Care".

W drugim dniu konferencji w części poświęconej finansowaniu samorządów, w panelu nt. „Obligacje przychodowe – nie(d)doceniony sposób finansowania”  uczestniczył Piotr Matwiej, Doradca Zarządu Związku Banków Polskich. W ramach wystąpienia zwrócił uwagę na aktualny stan krajowego rynku nieskarbowych papierów dłużnych w perspektywie ostatnich kilku lat, na specyfikę funkcjonowania tego modelu finansowania, odniósł się do pierwszej emisji obligacji przychodowych jakie zostały zrealizowane przez Miasto Lublin z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego. W dalszej części swojej wypowiedzi dokonał porównania obligacji i kredytu w odniesieniu do możliwości pozyskania finansowania oraz zwrócił uwagę na specyfikę obligacji przychodowych w aspekcie art. 243 Ustawy o finansach publicznych i konieczności zabezpieczenia interesów obligatariusza wobec działań emitenta. Podkreśli, że ten mechanizm finansowania projektów jest szerzej wykorzystywany w gospodarkach bardziej rozwiniętych.

Fot: www.forum-ekonomiczne.pl

Podczas dwudniowego Kongresu odbyły się liczne bloki programowe, panele, warsztaty, wykłady i prezentacje. Podczas, których uczestnicy spotkania dyskutowali o możliwościach współpracy regionów i miast europejskich w sferach społecznych i ekonomicznych,  o wpływie regionów na politykę  i gospodarkę poszczególnych państw, ale także całej Europy i świata.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Samorządów jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – organizator Forum Ekonomicznego i Forum Regionów w Krynicy.