Kalendarz wydarzeń

XXVII Forum Ekonomiczne w Krynicy

2017-09-05

5 września godz. 13.30 rozpoczęło się XXVII Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju. Zainaugurowała je Sesja Plenarna debatą na temat "Niedokończona integracja, a aspiracje krajów europejskich” z udziałem prezydentów: Polski, Gruzji i Macedonii. Prezydenci debatowali, jak rysuje się przyszłość europejskiej integracji oraz w jaki sposób pogodzić interesy państw członkowskich z aspiracjami innych krajów europejskich. Gościem Forum Ekonomicznego była także premier Beata Szydło, która podczas wieczornej Gali odebrała nagrodę Człowieka Roku. W 2017 roku Forum Ekonomiczne w Krynicy odbywało się pod hasłem „Projekt Europa – jaki przepis na następne dekady?”

Oprócz polityków i przedsiębiorców, jak co roku Forum Ekonomiczne gości także wysokiej rangi osobistości życia ekonomicznego, ludzi nauki i prezesów instytucji finansowych. W obradach Forum bierze również udział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, zaś obrady są przygotowywane we współpracy z ponad 100 partnerami, wśród których znajdują się największe firmy swoich branż. Głównym partnerem Forum Ekonomicznego tradycyjnie jest Województwo Małopolskie.

Raport „Polska i Europa – wyzwania i zagrożenia”

5 września 2017 r. w dniu rozpoczęcia XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój Związek Banków Polskich opublikował czwartą edycję raportu „Polska i Europa – wyzwania i zagrożenia”. Raport odnosi się do najważniejszych wskaźników gospodarczych w ujęciu makroekonomicznych oraz przedstawia kondycję sektora finansowego w Polsce na tle Europy.

Dane makroekonomiczne dają powody do umiarkowanego optymizmu. Ostatnie pięć lat, w których nasz kraj rozwijał się w tempie 3 proc. rocznie uplasowało Polskę wśród krajów o stosunkowo wysokim poziomie rozwoju. W latach 2017-2022 prognozowane jest takie samo tempo wzrostu PKB w Polsce (3 proc. średniorocznie), jednak przede wszystkim cieszy fakt, że przewiduje się dodatnie tempo wzrostu PKB we wszystkich państwach Unii Europejskiej, w tym także tych dotkniętych głębokim kryzysem (Grecji, Cyprze, Włoszech i Portugalii). Prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego dotyczące poziomu bezrobocia w Polsce zakładają jego spadek aż o 3 pp. co dobrze rokuje na przyszłość w kontekście poprawy warunków na polskim rynku pracy. Niestety osłabiać się będzie bilans handlowy naszego kraju, który osiągnie ujemny wynik (-0,5 proc.) Nieustannie problemem jest niewystarczający poziom krajowych oszczędności – eksperci przewidują, że ich poziom wzrośnie w Polsce w ciągu kolejnego pięciolecia jedynie o 0,2 pp., osiągając wartość 18,5 proc. Utrzyma to nasz kraj wśród państw o najniższych poziomach oszczędności.

Foto: Krzysztof Olszewski/wp.pl

Analizując dane dotyczące sektora bankowego warto zwrócić uwagę na niewielką wartość wskaźnika kredytowania sektora prywatnego, w porównaniu do pozostałych państw Unii Europejskiej oraz spadające w ostatnim roku rentowności polskich banków. Są to istotne sygnały ukazujące efekty rosnących obciążeń sektora bankowego na poziomie krajowym (m.in. wprowadzenie dodatkowego podatku bankowego) i europejskim (m.in. zmiany regulacyjne w zakresie wymogów kapitałowych i płynnościowych, uporządkowanej likwidacji banków, czy ochrony depozytów i konsumenta).

Jak wynika z naszego Raportu, polskie banki na tle Europy generują dziś:

  • 7,7-procentowy wskaźnik rentowności banków (ROE), który w okresie od czerwca 2016 do marca 2017 spadł z poziomu 11,1% (najwyższe ROE posiadają banki w Rumuni – ponad 15,5 proc.)
  • 9,5-procentowy stosunek poziomu kapitału własnego netto banków do ich aktywów w 2016 r. (najwyższy w Chorwacji – ok. 14%)
  • 275 mld euro akcji kredytowej na koniec 2016 r. (największa w Niemczech – 4 691 mld euro)

Przewidywalność regulacyjna i odpowiedzialna polityka gospodarcza są dla sektora bankowego bardzo ważne, ponieważ stanowią fundament zrównoważonego rozwoju. Jest to szczególnie istotne w kontekście szeregu ograniczeń i wyzwań przed jakimi stoi polski sektor bankowy. Wśród ograniczeń należy zwrócić uwagę na nadmierne obciążenie i przeregulowanie sektora bankowego i związane z tym obniżenie atrakcyjności inwestycyjnej banków.

Z kolei, w odniesieniu do wyzwań, należy wskazać na potrzebę dalszego rozwoju w obszarze cyberbezpieczeństwa i gospodarki elektronicznej oraz udziału banków w procesie absorpcji środków unijnych. Jako kraj stawiamy sobie ambitne cele rozwojowe, jednak ich osiągnięcie nie będzie możliwe bez stabilnie rosnącej akcji kredytowej przy równoczesnym zachowaniu troski o bezpieczeństwo oszczędności Polaków.

Materiały do pobrania