Kalendarz wydarzeń

ZBP sygnatariuszem Partnerstwa na rzecz dostępności

2018-04-23

W poniedziałek w Centrum Nauki Kopernik odbyła się konferencja inaugurująca rządowy program Dostępność plus.

Podczas wydarzenia premier Mateusz Morawiecki wraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych, samorządów terytorialnych, szkół i uczelni i przedsiębiorców  podpisali "Pakt na rzecz dostępności". W imieniu Związku Banków Polskich dokument podpisał prezes Krzysztof Pietraszkiewicz.

Celem Programu jest podniesienie jakości życia i zapewnienie niezależności wszystkich obywateli, w tym osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami. Służyć temu ma poprawa dostępności przestrzeni publicznej, produktów i usług w aspekcie architektonicznym, informacyjnym i komunikacyjnym.

Wszystkie fotografie: B. Kosiński/MiR

Zgodnie z dokumentem sygnatariusze dokumentu w swoich działania mają kierować się ideą dostępności i równego traktowania oraz wspólnie dążyć do wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji. Lista sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz dostępności jest otwarta.

Beneficjentami Programu będą nie tylko osoby z niepełnosprawnościami czy też starsze. Szacuje się, że nawet 30% społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji. Są to nie tylko ludzie poruszający się przy pomocy kul, lasek, balkoników, protez, wózków inwalidzkich, niesłyszący, niedowidzący, z trudnościami manualnymi i poznawczymi po udarze czy też chorujący na Alzheimera, ale także kobiety w ciąży, osoby z wózkiem dziecięcym, z ciężkim bagażem oraz słabsze fizycznie.

Przyjęte rozwiązania architektoniczne oraz komunikacyjne będą uniwersalne i będą służyły wszystkim z nich korzystającym (np. windy, podjazdy, informacja głosowa, oznaczenia dotykowe). Mają ułatwić np. seniorom, osobom z niepełnosprawnościami czy kobietom z dziećmi poruszanie się w przestrzeni publicznej.

Rząd w latach 2018-2025 zamierza przeznaczyć na realizację tego programu ponad 23 mld zł - z funduszy unijnych i krajowych oraz tak zwanych funduszy norweskich i EOG. Za przygotowanie programu odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Związek Banków Polskich od wielu lat podejmuje działania, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu oraz ograniczenie sytuacji, w których niepełnosprawność jest barierą. Zapewnienie wysokiej jakości obsługi bankowej wszelkim grupom klientów, w tym osobom z niepełnosprawnościami, jest celem, który stawia przed sobą sektor bankowy. Dlatego banki projektują i wdrażają rozwiązania odpowiadające na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Przykładem takich działań są Dobre praktyki obsługi osób z niepełnosprawnościami.