Kalendarz wydarzeń

Konferencja UEK i krakowskiego oddziału NBP poświęcona bankom spółdzielczym

2018-05-24

W dniach 24-25 maja 2018 r. odbyła się w Krakowie konferencja pt. Banki spółdzielcze w nowym otoczeniu społeczno- gospodarczym zorganizowana przez  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i krakowski oddział Narodowego Banku Polskiego. Dwudniowa konferencja została podzielona na część międzynarodową i krajową. W części międzynarodowej wystąpień wprowadzających dokonał p. Andrzej Reich, dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych UKNF oraz p. Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich. W trakcie pierwszego dnia obrad zagraniczni i polscy eksperci prezentowali doświadczenia funkcjonowania i restrukturyzacji systemów bankowości spółdzielczej w okresie pokryzysowym w wybranych krajach europejskich i pozaeuropejskich.

W drugim dniu obrad konferencja miała charakter krajowy. Wprowadzenia do niej dokonał p. Piotr Szałamacha, wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, prezentując m.in. wnioski dla bankowości spółdzielczej płynące z ostatniego raportu o stabilności finansowej. W następnych częściach konferencji wystąpili przedstawiciele polskiej nauki, prezesi banków spółdzielczych, banków zrzeszających, prezesi systemów IPS oraz liczni eksperci. Dyskusja koncentrowała się na uwarunkowaniach ekonomicznych prowadzenia biznesu bankowego, analizie rozwiązań strukturalnych w bankowości spółdzielczej (w tym na przyszłości zrzeszeń oraz systemów ochrony), możliwych modelach biznesowych i wyzwaniach bankowości spółdzielczej w świetle barier i perspektyw rozwojowych tej części polskiego sektora bankowego.