Kalendarz wydarzeń

Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej

2018-05-09

W dniu 8 maja br. odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej. Przedmiotem posiedzenia Rady było w szczególności omówienie  rekomendacji wynikających z tegorocznej Konferencji Kadry Kierowniczej Bankowości Spółdzielczej oraz prezentacja wyników badań sektora bankowości spółdzielczej. Ważnym tematem była również dyskusja w zakresie planowanych działań na rzecz współpracy i rozwoju polskiej bankowości spółdzielczej, a także wymiana informacji o przebiegu prac nad Polish API, STIR, Split Payment oraz aktualnych działaniach legislacyjnych dotyczących najbardziej istotnych dla sektora kwestii, w tym związanych z finansowaniem sektora agro.

W posiedzeniu Rady Konsultacyjnej wzięli udział przedstawiciele Zarządów, Rad Zrzeszeń i Rad Nadzorczych banków zrzeszających, Zarządów i Rad Nadzorczych systemów ochrony instytucjonalnej oraz ZBP i KZBS.

Głównym punktem posiedzenia było omówienie rekomendacji wynikających z Konferencji Kadry Kierowniczej Bankowości Spółdzielczej w zakresie realizacji bieżących projektów i programów, rozwijania współpracy w sektorze banków spółdzielczych, działań na rzecz bezpieczeństwa i poprawy stabilności sektora w ramach Systemów Ochrony Instytucjonalnej oraz umacniania i budowy dobrego wizerunku banków spółdzielczych.

W ramach dyskusji Członkowie Rady Konsultacyjnej zwrócili uwagę na konieczność rozwijania współpracy w zakresie wspólnych projektów IT, zapewnienia stabilności finansowej systemów ochrony instytucjonalnej w przypadku uruchamiania pomocy dla banków spółdzielczych, sukcesywnej aktualizacji strategii działania, eliminowania barier hamujących rozwój, jak również na potrzebę dyskusji odnośnie sytuacji banków pozostających poza systemami ochrony instytucjonalnej. Członkowie Rady potwierdzili konieczność przygotowania wspólnych spotkań z Ministerstwem Finansów, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, Krajową Izbą Rozliczeniową oraz Biurem Informacji Kredytowej.

Kolejnym ważnym tematem nad jakim dyskutowali Członkowie Rady była bieżąca sytuacja w sektorze banków spółdzielczych. Dyskusja poprzedzona została wcześniejszymi prezentacjami dotyczącymi wyników badań sektora bankowości spółdzielczej oraz sytuacji w sektorze. Dodatkowo Członkowie Rady Konsultacyjnej zapoznali się z przebiegiem prac nad Polish API, STIR oraz Split Payment. Uczestnicy posiedzenia omówili również istotne dla sektora zmiany legislacyjne, w tym dotyczące projektu Ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, projektu Ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne. Podczas posiedzenia Rada zapoznała się także z  wnioskami wynikającymi z raportu: „OECD. Przegląd polityki rozwoju obszarów wiejskich. Wnioski i Rekomendacje”.

Rada  omówiła również harmonogram dalszych prac na rzecz współpracy i rozwoju polskiej bankowości spółdzielczej oraz prac Rady Konsultacyjnej, a także zapoznała się z kalendarzem najważniejszych wydarzeń organizowanych dla sektora bankowości spółdzielczej do końca bieżącego roku.