Kalendarz wydarzeń

Konferencja Kadry Kierowniczej Bankowości Spółdzielczej 10-11.01.2018

2018-01-12

W dniach 10-11 stycznia 2018 r. w Józefowie odbyła się Konferencja Kadry Kierowniczej Bankowości Spółdzielczej, organizowana przez Związek Banków Polskich we współpracy z Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych. Udział w niej wzięli przedstawiciele zarządów i rad nadzorczych banków zrzeszających, systemów ochrony instytucjonalnej, członkowie rad zrzeszeń oraz izb gospodarczych. Obrady poświęcono ocenie stanu polskiej bankowości spółdzielczej, a także ukształtowaniu kierunków współpracy i rozwoju sektora w najbliższych latach. Dyskusja podczas konferencji została zainicjowana prezentacją przygotowaną przez Warszawski Instytut Bankowości i Alterum specjalnie na to spotkanie, a także informacjami Prezesa Krajowej Izby Rozliczeniowej o najnowszych zmianach regulacyjnych w obszarze płatności oraz Prezesa Fundacji Polska Bezgotówkowa na temat nowych możliwości w zakresie rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce.

W ramach prac trzech Zespołów Programowych przygotowano rekomendacje działań, których podjęcie ma na celu poprawę wizerunku i efektywności bankowości spółdzielczej, zapewnienie wysokiej jakości usług finansowych dla klientów indywidualnych, rolników oraz przedsiębiorców w społecznościach lokalnych, poprawę bezpieczeństwa funkcjonowania sektora oraz wypracowanie jednolitych zasad przeciwdziałania wewnątrzsektorowej konkurencji pomiędzy lokalnymi instytucjami finansowymi. W ramach prac Zespołu ds. Współpracy rekomendowano m.in. powołanie wspólnego przedsięwzięcia mającego na celu wypracowanie jednolitych sektorowych rozwiązań informatycznych oraz wzmocnienie i rozbudowę platformy usług zrzeszeniowych. Zespół ds. Bezpieczeństwa rekomendował m.in. zastosowanie w praktyce zasady proporcjonalności przez IPS, wzmocnienie systemu prewencyjnego IPS czy wyjaśnienie prawnych i podatkowych aspektów udzielanej pomocy. W Zespole ds. Wizerunku rekomendowano natomiast m.in. stworzenie systemu edukacji dla dzieci i młodzieży w bankowości spółdzielczej, budowanie więzi w społecznościach lokalnych oraz prowadzenie wspólnej ponad zrzeszeniowej komunikacji wizerunkowej o bankowości spółdzielczej.

Koordynacja prac nad wdrożeniem i monitorowaniem powyższych rekomendacji została powierzona Radzie Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej. W ramach dalszych działań zaproponowano również organizację kolejnych, okresowych spotkań pod hasłem „Konwent na rzecz współpracy i rozwoju polskiej bankowości spółdzielczej” w celu analizy postępu prac i realizacji podjętych ustaleń.