Kalendarz wydarzeń

Posiedzenie Plenarne Komisji Etyki Bankowej

2019-04-26

W dniu 25 kwietnia 2019 r. odbyło się Posiedzenie Plenarne Komisji Etyki Bankowej przy ZBP.

Tradycyjnie spotkanie otworzył Przewodniczący Komisji Etyki Bankowej i oddał głos Prezesom ZBP, którzy przedstawili informacje o najważniejszych działaniach podejmowanych w ZBP mających znaczenie także dla działalności Komisji Etyki Bankowej. Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz wskazał także na bardzo aktywny obecnie obszar, jakim jest cyberbezpieczeństwo i na możliwe w tym obszarze wyzwania natury etycznej. Prezes Jerzy Bańka wskazał na najważniejsze procesy legislacyjne, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie sektora bankowego, ale także na kształtowanie postaw klientów sektora bankowego.

W drugiej części spotkania dr Marcin Idzik (TNS Polska) oraz Jacek Gieorgica (ZBP) przedstawili wnioski z badania wizerunkowego sektora bankowego przeprowadzonego na zlecenie ZBP. W prezentacji wskazano na utrzymujące się trendy w obszarze zaufania do sektora bankowego oraz przedstawiono wnioski odnoszące się do postaw współczesnego klienta sektora bankowego. Zaprezentowano także wyniki badania odnoszące się do oceny sektora bankowego przez jego pracowników. Po prezentacji odbyła się dyskusja z członkami Komisji.

Kolejnym punktem obrad była prezentacja finalnej wersji „Rekomendacji Komisji Etyki Bankowej o kształtowaniu kultury etycznej w bankach”. Prace nad Rekomendacją trwały przeszło 2 lata. Dokument był dyskutowany na poprzednich Posiedzeniach Plenarnych KEB. Po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez członków Komisji Zespół ds. opracowania Rekomendacji przedstawił finalną wersje dokumentu. Po prezentacji dokonanej przez kierującego Zespołem ds. Rekomendacji Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem Rekomendacji. Dokument został przyjęty jednogłośnie. W drugiej połowie roku Komisja będzie podejmować działania na rzecz promocji dokumentu w sektorze bankowym.

Na koniec Przewodniczący KEB poinformował o stanie realizacji Konkursu Etyka w finansach oraz o pracach nad Raportem KEB o relacjach miedzy bankami a ich interesariuszami.