Kalendarz wydarzeń

IX Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej

2017-05-23

W dniach 23- 24 maja b.r. w salach Sangate Hotel Airport w Warszawie, odbędzie się IX Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.

Rada Programowa Forum pod przewodnictwem dr. Mieczysława Groszka przygotowała atrakcyjną merytorycznie agendę programową, na którą złożą się m.in. :

- wizja rozwoju technologii informatycznych w bankach spółdzielczych w opinii zrzeszeń, którą zaprezentują : Dariusz Olkiewicz, wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Ziemowit Stempin, wiceprezes Zarządu SGB-Banku S.A.

- panel dyskusyjny dedykowany współpracy administracji państwowej z sektorem bankowości spółdzielczej.

Gościem specjalnym, którego wystąpienie zainauguruje prace Forum będzie minister Marek Zagórski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Kolejna sesja poświęcona będzie różnym aspektom funkcjonowania Centrów Usług Wspólnych, ze szczególnym uwzględnieniem wartości dodanej jaką tworzy zintegrowanie baz danych i zagregowane zarządzanie skalibrowaną do potrzeb uczestników systemu informacją zarządczą.

Zmiany regulacyjne - PSD2 to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. Wpłynie ona znacząco na przyszły kształt usług płatniczych, do czego w zakresie standardów technicznych i wytycznych EBA towarzyszących PSD2 odniosą się: przedstawiciel KNF, reprezentanci firm doradczych i Związku Banków Polskich.

Podczas wieczornej Gali nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród Krajowego Rankingu Wyróżniające się Banki Spółdzielcze prowadzonego przez partnera medialnego Forum - miesięcznik Nowoczesny Bank Spółdzielczy.

Drugi dzień zdominują kwestie dotyczące wielorakich aspektów bezpieczeństwa banków i ich klientów. Poczynając od obsługi gotówki w bankach spółdzielczych, przez zarządzanie informacją, po kształtowanie świadomości zagrożeń wśród klientów. Obok wystąpień wprowadzających przedstawicieli zrzeszeń, nadzorców i regulatora warto w tym punkcie wymienić sesję pytań i odpowiedzi, której moderatorem będzie Andrzej Kawiński - Prezes Instytutu Analiz i Prognoz Rynkowych.

Zgodnie z dobrą praktyką dorobek prac Forum zostanie w formie wniosków i rekomendacji przekazany zainteresowanym organizacjom i instytucjom, oraz przedstawicielom administracji. Dotychczas udział w Forum potwierdzili reprezentanci sektora publicznego, posłowie i senatorowie ,przedstawiciele resortów, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Związku Banków Polskich, członkowie Zarządów i prezesi kilkuset Banków Spółdzielczych z terenu całego kraju.