• Aktualności
  • Stanowiska i komentarze
  • Rekomendacja ZBP dotycząca Dobrych Praktyk Procesów Restrukturyzacji Przedsiębiorstw
Stanowiska i komentarze
03.02.2020

Rekomendacja ZBP dotycząca Dobrych Praktyk Procesów Restrukturyzacji Przedsiębiorstw

W grudniu 2019 r. Związek Banków Polskich przyjął „Rekomendację Związku Banków Polskich dotyczącą Dobrych Praktyk Procesów Restrukturyzacji Przedsiębiorstw”.

Rekomendacja została opracowana przez Grupę Roboczą działającą przy Związku Banków Polskich. Autorzy Rekomendacji zauważyli, że istotnym aspektem zwiększającym szanse na efektywną restrukturyzację jest również możliwość przeprowadzenia procesu restrukturyzacji w dobrowolnym porozumieniu z jej kluczowymi uczestnikami bez wchodzenia w procedury Prawa restrukturyzacyjnego. Mając powyższe na uwadze, poprzez zdefiniowanie standardów organizowania i przeprowadzania procesów restrukturyzacji z udziałem wierzycieli reprezentujących różne, niejednokrotnie odmienne interesy, celem dobrych praktyk jest zwiększenie skuteczności tych procesów poprzez zwiększenie efektywności, przewidywalności oraz zasięgu podmiotowego. Intencją twórców dobrych praktyk jest, aby znalazły one zastosowanie w pierwszej fazie procesu restrukturyzacji, w którym najistotniejsze jest szybkie i prawidłowe zdiagnozowanie sytuacji oraz powstrzymanie się od działań które mogłyby w sposób nieodwracalny pozbawić przedsiębiorstwo możliwości przeprowadzenia restrukturyzacji lub istotnie zwiększyć ryzyko jego niepowodzenia.

Szczegółowe rekomendacje odnoszą się m.in. do zasady działania w dobrej wierze, równego traktowania, poszukiwania rozwiązań „win-win”, dążenia do wczesnego rozpoczęcia procesu restrukturyzacji czy umowy standstill.

Rekomendacja dotyczy wszystkich uczestników procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw, tj. oprócz jej adresatów (wierzycieli finansowych), także wierzycieli handlowych i publiczno-prawnych, samych dłużników, ich wspólników, akcjonariuszy oraz innych inwestorów. Adresatem Rekomendacji są przede wszystkim wierzyciele finansowi biorący udział w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw, którzy posiadają główny ośrodek podstawowej działalności w Polsce.

Rekomendacja była szeroko konsultowana ze środowiskiem interesariuszy. W Grupie Roboczej obok reprezentantów banków udział brali m.in. przedstawiciele PCTA – Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych, wiodących kancelarii prawnych w zakresie prawa restrukturyzacyjnego (BLPA bunk-alliance; Clifford Chance; Dubiński, Jeleński Dubiński Masiarz i wspólnicy), firm zajmujących się audytem finansowym z tzw. wielkiej czwórki (PwC – PricewaterhouseCoopers) oraz innych dużych przedsiębiorców. Ponadto, inicjatywa Związku Banków Polskich była konsultowana z Komisją Nadzoru Finansowego, która już na wczesnym etapie prac pozytywnie wypowiedziała się w przedmiocie podjętych działań, uważając je za istotne i godne poparcia oraz mogące mieć wpływ na stabilność sektora bankowego. W rekomendacji uwzględniono uwagi Urzędu zgłoszone we wrześniu 2019 r.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, po opracowaniu zasad restrukturyzacji przedsądowej wyrażonych w dobrych praktykach procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw, kolejnym etapem prac będzie precyzyjne objaśnienie zasad w formie komentarza wraz z przykładami działania i możliwymi zachowaniami uczestników procesów restrukturyzacyjnych od strony praktycznej.

Jednocześnie Związek Banków Polskich zamierza podjąć działania wspierające banki w przygotowaniach do implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia oraz zmieniającej dyrektywę 2012/30/UE (COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)) – tzw. Dyrektywa Drugiej Szansy. Wzorem praktyki wypracowanej przy pracach nad ustawą – Prawo restrukturyzacyjne z 2015 r. Związek Banków Polskich zamierza przygotować plan działań związanych z proponowaniem określonych propozycji i rozwiązań przy implementacji Dyrektywy.

Plik do pobrania Rekomendacja ZBP dotycząca Dobrych Praktyk Procesów Restrukturyzacji Przedsiębiorstw