• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Obradował X Kongres Prawa Bankowego
Wydarzenia
14.06.2023

Obradował X Kongres Prawa Bankowego

Kongres Prawa Bankowego jest corocznym spotkaniem osób odpowiedzialnych za nadzorowanie polityki prawnej w polskich bankach.

Tegoroczna edycja była poświęcona trzem przewodnim tematom, które dotyczą istotnych i aktualnych zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem sektora bankowego, tj.:

  • reforma wskaźników referencyjnych – aspekty prawne,
  • problematyka nieautoryzowanych transakcji płatniczych,
  • nowe technologie – regulacje w sektorze bankowym.

W Kongresie uczestniczyło niemal 200 osób, a wśród nich prezesi i członkowie zarządów banków, pracownicy banków dyrektorzy departamentów prawnych, departamentów compliance, pracownicy banków, radcowie prawni i adwokaci.

Kongres otworzył dr Tadeusz Białek - Prezes Związku Banków Polskich.

Podczas otwarcia Kongresu miała miejsce uroczystość wręczenia wyróżnień Medali Mikołaja Kopernika. Medal ten został ustanowiony w 2019 r. jako zaszczytne, honorowe wyróżnienie za wyjątkowe osiągnięcia w zakresie rozwoju i bezpiecznej działalności banków i infrastruktury bankowej oraz tworzenia prawnego otoczenia dla sprawnego funkcjonowania polskiej bankowości. Stanowi wyraz uznania za wkład i osobiste, kreatywne działania na rzecz polskiej bankowości.

Podczas Kongresu Prawa Bankowego Medale Mikołaja Kopernika za działania na rzecz tworzenia prawnego otoczenia dla sprawnego funkcjonowania polskiej bankowości otrzymali: r.pr. Anna Cudna-Wagner – Partner w Kancelarii CMS, adw. Aleksandra Horbatowska – Kancelaria Merski Radcy Prawni i Adwokaci, r.pr. Beata Kukawka – Przewodnicząca Prezydium Rady Prawa Bankowego, Katarzyna Marczyńska – Arbiter Bankowy przy ZBP, Jolanta Potocka – Zastępca Arbitra Bankowego przy ZBP, dr Jarosław Bełdowski – Kancelaria Dentons, dr Michał Jabłoński – Partner w Kancelarii Jabłoński Koźmiński i Wspólnicy, prof. Krzysztof Koźmiński – Partner w Kancelarii Jabłoński Koźmiński i Wspólnicy, prof. Arwid Mednis – Kancelaria Kobylańska Lewoszewski Mednis, dr Tomasz Spyra – Partner w Kancelarii SPCG, r.pr. Jarosław Wolak – Dyrektor Departamentu Prawnego mBank S.A.

W pierwszym bloku zaproszeni prelegenci omówili aspekty prawne tranzycji wskaźników referencyjnych. Temat został przedstawiony z perspektywy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego,  a następnie skupiono się na mechanizmach konwersji na WIRON dotychczasowych instrumentów finansowych i umów opartych o WIBOR, ze szczególnym uwzględnieniem umów zawartych z konsumentami. Część wystąpień poświęcono kwestii nieuzasadnionego kontestowania i podważania wiarygodności wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR i omówieniu orzecznictwa sądów polskich i TSUE dotyczących wskaźników referencyjnych.

W ramach pierwszego bloku tematycznego udział wzięli: pr. Anna Cudna-Wagner – Partner, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm sp.k., Michał Kruszka – Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, r.pr. Marcin Bartczak – Partner, Kancelaria ITMA, adw. Anna Biała – Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp.k., r.pr. Piotr Szymański  – Kancelaria Kochański & Partners sp.k.

Drugi blok tematyczny poświęcono wyzwaniom związanym z nieautoryzowanymi transakcjami płatniczymi. Omówione zostały najważniejsze aspekty prawne tego zagadnienia – przesłanki braku zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji, najnowsze orzecznictwo dotyczące transakcji nieautoryzowanych, w tym wykładni pojęcia rażącego niedbalstwa. Rozważano, gdzie przebiega granica pomiędzy ochroną konsumenta a zasadą proporcjonalności, a także nad możliwościami wykorzystania takich narzędzi jak biometria w celu przeciwdziałania transakcjom oszukańczym. Przedstawione zostały założenia projektu dobrych praktyk sektora bankowego w sprawie przeciwdziałania transakcjom oszukańczym.

Prelegentami w drugim bloku tematycznym byli: Dr hab. Krzysztof Koźmiński i dr Michał Jabłoński – Partnerzy, Jabłoński Koźmiński i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni S.K.A., dr Wojciech Iwański – Partner, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak - Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.j., prof. Marek Kolasiński – Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego WPiA UMK, Michał Łukasiewicz – Director of Antifraud Systems Development, Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Trzeci blok tematyczny dotyczył nowych technologii w kontekście regulacji dla sektora bankowego. Przedstawione zostały oczekiwania organu nadzoru w związku z regulacjami prawa nowych technologii. Następnie prelegenci omówili nadchodzące pakiety regulacyjne, jak również wskazano na najważniejsze wyzwania związane z płatnościami natychmiastowymi. Ten blok był również okazją do podsumowania funkcjonowania chmury obliczeniowej po 3 latach od wydania Komunikatu UKNF.

W bloku poświęconym nowym technologiom udział wzięli: Zbigniew Wiliński ­– Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, adw. Monika Maćkowska-Morytz oraz Maciej Kuranc - Kancelaria Kochański & Partners sp.k, dr Michał Mostowik – Deloitte Legal, Ostrowski, Gizicki i Wspólnicy sp.k.,  dr hab., prof. UŚ Dariusz Szostek – Uniwersytet Śląski,  r.pr. Robert Podpłoński – Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., adw. Marcelina Szwed-Ziemichód – ftl Długosz Stolarski sp.k.

Organizatorami Kongresu byli Związek Baków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji.
Partnerami X Kongresu Prawa Bankowego i Informacji byli: Sołtysiński Kawecki & Szlęzak – Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.j., Kancelaria Kochański & Partners sp.k,, Biuro Informacji Kredytowej S.A., Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Fundacja Polska Bezgotówkowa.

Patronat medialny nad Kongresem objęli: Monitor Prawa Bankowego, portal BANK.PL oraz Miesięcznik Finansowy Bank.