• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Raport AMRON-SARFiN 4/2022
Wydarzenia
27.02.2023

Konferencja prasowa: Raport AMRON-SARFiN 4/2022: Stabilizacja rynku mieszkaniowego

W odniesieniu do dynamicznych zmian notowanych w poprzednich miesiącach, czwarty kwartał 2022 roku przyniósł pewne symptomy stabilizacji, zarówno w odniesieniu do rynku kredytów hipotecznych, jak i na rynku mieszkaniowym. W IV kw. 2022 udzielono 18 932 kredytów mieszkaniowych, czyli o 10,77% mniej w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wartość kredytów wyniosła 6,2 mld zł, o 11,97% mniej niż w III kwartale ubiegłego roku.

W całym 2022 roku banki udzieliły 126 tys. nowych kredytów mieszkaniowych, co oznacza spadek aż o 50,75% w stosunku do rekordowych wyników za 2021 rok. W ujęciu wartościowym, osiągnięty w 2022 roku wynik 43,6 mld zł był niższy o 49,11% niż przed rokiem.

Podwyżki podstawowych stóp procentowych zapoczątkowane w październiku 2021 r. skutkowały coraz wyższymi wzrostami wskaźnika WIBOR, co w efekcie przełożyło się na jeszcze droższy kredyt hipoteczny. Rok 2022 rozpoczęto ze stopą referencyjną NBP na poziomie 1,75%, a zamykano ze stopą referencyjną w wysokości 6,75%. Po raz pierwszy od roku 2012 zanotowano spadek średniej wartości nowo udzielanego kredytu mieszkaniowego. Z rekordowego poziomu 353 tys. złotych na koniec I kw. 2022 r. spadł do 325 tys. zł na koniec roku 2022.  

Od początku roku 2022 obserwowano nie tylko systematyczny spadek wolumenu nowej akcji kredytowej, ale również systematyczny spadek liczby i wartości portfela czynnych umów kredytowych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. liczba czynnych umów kredytu mieszkaniowego w Polsce wyniosła 2 366 262. Oznacza to spadek o 2,95% w IV kwartale 2022 roku, czyli nominalnie o 71 875 kredytów w porównaniu do stanu na koniec poprzedniego kwartału. W stosunku do liczby czynnych kredytów notowanej w końcu 2021 roku oznacza to spadek o 182 298 umowy (7,15%). 

Pod względem liczby oddanych do użytkowania mieszkań sektor mieszkaniowy zanotował najlepszy wynik od 1979 roku. W 2022 r. oddano do użytkowania 238,6 tys. mieszkań i domów – o kilka tysięcy więcej niż w rekordowym roku 2021. 

W sektorze budownictwa mieszkaniowego zaobserwowano najpoważniejsze zahamowanie koniunktury od kilkunastu lat. Deweloperzy sprzedali w 2022 r. o 38% mniej mieszkań niż rok wcześniej. Pod względem liczby transakcji osiągnięto poziom z lat 2013-2014. Ograniczony dostęp do kredytów, spadek sprzedaży mieszkań i skokowy wzrost kosztów budowy skutkowały wyraźnym spadkiem liczby rozpoczynanych inwestycji oraz wydawanych pozwoleń na budowę. Liczba rozpoczynanych inwestycji spadła o ponad 30%. W 2022 roku zaczęto budować aż o 77 tysięcy mniej mieszkań niż rok wcześniej. 

Spadek liczby transakcji i znaczące ograniczenia liczby udzielanych kredytów hipotecznych spowodowały w 2022 r. zahamowanie wzrostu cen transakcyjnych. Na koniec roku sięgał średnio około 3% dla największych aglomeracji. Najwyższy wzrost cen, na poziomie 6,8%, odnotowano we Wrocławiu. 
Więcej w materiałach z konferencji poniżej

Komentarz Związku Banków Polskich do Opinii Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-520/21
Rzecznik Generalny wskazał, że Dyrektywa 93/13 nie reguluje tego, jak powinny rozliczyć się strony umowy o kredyt indeksowany, jeśli zostanie ona uznana za nieważną. Dlatego odpowiedzi na pytanie, czy konsument może żądać od banku zwrotu kosztów korzystania z zapłaconych rat, poszukiwać należy w prawie krajowym. Jeśli prawo krajowe dopuszcza takie roszczenie konsumenta, to Dyrektywa nie stoi temu na przeszkodzie. 

Co do roszczeń Banku Rzecznik wskazał, że Dyrektywa 93/13 stoi na przeszkodzie tym roszczeniom. Jest to stanowisko sprzeczne z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-395/21 i w sprawach połączonych C-349/18, C-350/18 oraz C-351/18, zgodnie z którymi to prawo krajowe decyduje o skutkach nieważności umowy. 

Opinia Rzecznika nie przesądza rozstrzygnięcia ani nie jest wiążąca dla TSUE. Wyrok TSUE może więc być inny niż proponuje Rzecznik. Tak było chociażby w sprawie tzw. „małego TSUE” (C-383/18), czyli w sprawie, która dotyczyła rozliczenia kosztów kredytu konsumenckiego w razie jego przedterminowej spłaty, gdy TSUE nie podzielił opinii Rzecznika Generalnego. 
Cały komentarz pod linkiem: https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Komentarz-ZBP-C-520-21

Pengab: Luty pod znakiem pesymistycznych nastrojów 
W lutym Index Pengab odnotował wartość 17.0 pkt, m/m jest wyższy o 1.6 pkt. Indeks prognostyczny m/m wzrósł o 1.2 pkt. do poziomu 20.8 pkt., a indeks ocen jest wyższy m/m o 2.0 pkt. uzyskując wartość 13.3 pkt. W lutym zaobserwowano zróżnicowane zmiany aktywności klientów na rynku. Bardzo znacząco spadł indeks aktywności klientów na rynku depozytów, zarówno gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw. W odczytach prognostycznych także słabnie dynamika zainteresowania klientów produktami depozytowymi. W lutym m/m odnotowano odbicie indeksów rynku kredytowego, przy czym, jest to powrót do poziomów notowanych w grudniu. W lutym poprawie uległy notowania sześciomiesięcznych prognoz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych.
Więcej w materiałach z konferencji poniżej

Pobierz plik Raport AMRON-SARFiN IV kw. 2022
Pobierz plik Raport AMRON-SARFiN - informacja prasowa
Pobierz plik Monitor bankowy luty 2023

Materiały audio z konferencji

Pobierz plik mp3 Komentarz ZBP do Opinii Rzecznika Generalnego TSUE - Tadeusz Białek, Wiceprezes ZBP
Pobierz plik mp3 Raport AMRON-SARFiN - Jacek Furga, Prezes Centrum AMRON
Pobierz plik mp3 Q&A - Krzysztof Pietraszkiewicz, Tadeusz Białek
Pobierz plik mp3 Cyberbezpieczeństwo - Tadeusz Białek
Pobierz plik mp3 Monitor bankowy, koniunktura bankowa - Marcin Idzik

Materiały wideo z konferencji

Sytuacja na rynku finansowania nieruchomości i program Kredyt na 2% - Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP


Podsumowanie roku 2022 na rynku finansowania nieruchomości - Jacek Furga, Prezes Centrum AMRON


Komentarz ZBP do Opinii Rzecznika Generalnego TSUE - Tadeusz Białek, Wiceprezes ZBP