• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Raport NetB@nk Q1/2020: Liczba klientów mobile only przekroczyła 6 milionów
Wydarzenia
29.06.2020

Raport NetB@nk Q1/2020: Liczba klientów mobile only przekroczyła 6 milionów

Mimo, że w pierwszym kwartale 2020 r. w większości nie obowiązywały jeszcze obostrzenia związane z epidemią covid-19 i zamrożeniem gospodarki, w obszarze wykorzystania usług bankowości elektronicznej odnotowano już istotne wobec poprzedniego okresu wzrosty w większości monitorowanych kategorii. Kwartalne przyrosty odnotowano zarówno w segmencie przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych, a także użytkowników bankowości mobilnej i klientów mobile only.

Raport NetB@nk Q1/2020
Skala transakcji bezgotówkowych w systemie Elixir była wprawdzie nieco niższa w ujęciu kwartalnym, ale w stosunku do roku ubiegłego zarówno liczba i wartość transakcji znacząco wzrosły. Liczba transakcji natychmiastowych w ciągu roku podwoiła się, a w stosunku kwartalnym wzrosła o jedną piątą. 

Chociaż okres od stycznia do marca bieżącego roku nie mijał jeszcze pod znakiem lockdownu w gospodarce, obostrzeń w zakresie poruszania się, korzystania ze sklepów i placówek usługowych, dane dotyczące skali wykorzystania usług bankowości elektronicznej wskazują już na wzmożone zainteresowanie klientów w tym obszarze. Warto przypomnieć, ze  całkowita liczba klientów  indywidualnych, mających możliwość korzystania z bankowości internetowej od kilku kwartałów utrzymuje się na zbliżonym poziomie 37,3 mln. Na koniec roku liczba klientów aktywnych – takich, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do serwisów transakcyjnych banków, wynosiła 18,28 mln. Na koniec marca 2020 natomiast było to już blisko 19 mln. W ciągu pierwszego kwartału tego roku, liczba aktywnych klientów indywidualnych wzrosła o 3,56 %, nominalnie o 651 tys. osób, a w ujęciu rocznym odpowiednio o 8,18% i 1,43 mln. Tym samym, wskaźnik aktywnego wykorzystania bankowości internetowej w ciągu roku poprawił się z 45% do 50% i jest najwyższy w historii raportów NetB@nk.

Wprawdzie średnia liczba przelewów bankowych zlecanych przez klientów indywidualnych nie zmieniła się w sposób znaczący, pozostając  na poziomie 6 w miesiącu, ale istotny wzrost zaobserwowano w obszarze ich wartości, która w ujęciu kwartalnym wzrosła o 25% - ze średnio 903 zł na koniec grudnia 2019 do 1134 zł na koniec marca 2020. Podobnego rzędu wzrost – o 20% w ujęciu kwartalnym - odnotowano w obszarze średniej wartości rozliczeń (sumy wpływów i wydatków w miesiącu) przypadającej na jednego klienta. Zwiększyła się ona z 5,7 tys. do 6,9 tys. zł. tylko w ciągu jednego kwartału.

Skala wzrostu liczby indywidualnych klientów korzystających z bankowości mobilnej była podobna jak w przypadku aktywnych użytkowników bankowości internetowej. Na koniec marca z dedykowanych aplikacji banków na telefony i tablety korzystało 12,38 mln osób – o 300 tys. (3,14%) więcej niż kwartał wcześniej. Co istotne, wzrost w tej kategorii dokonał się w obszarze klientów mobile only, a więc takich, którzy korzystając z bankowości za pomocą dedykowanej aplikacji jednocześnie nie logują się do serwisów transakcyjnych z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Grupa takich klientów na koniec roku 2019 liczyła 5,8 mln osób, a na koniec marca 6,1 mln. Tym samym, udział klientów mobile only zmienił się w ciągu trzech miesięcy z 48% do 49%, a wszyscy klienci mobilnej bankowości stanowili 65% aktywnych klientów bankowości internetowej.

W obszarze bankowości internetowej dla przedsiębiorców z segmentu MSP, do końca marca zaobserwowano symboliczny wzrost umów – o 0,61% w stosunku do grudnia. Trudno więc mówić o skokowym wzroście w zakresie potrzeby korzystania ze zdalnych usług bankowości wśród nowych klientów. Niemniej, wśród klientów aktualnych mieliśmy do czynienia z wzrostem aktywności rzędu 4,32%. Sumarycznie, liczba aktywnych przedsiębiorstw korzystający z bankowości przez internet wzrosła z 1,781 mln do 1,858 mln. Istotna obserwacja pojawiła się natomiast w sferze wielkości średniomiesięcznych rozliczeń, która spadła z 90,68 tys. zł miesięcznie do 82,1 tys. zł. Trzeba pamiętać, że kwartalne porównanie dotyczy okresu tradycyjnie wzmożonej aktywności ze względu na Święta, ale nie można wykluczyć, że obserwowana zmiana to już widoczny efekt spowolnienia w biznesie z powodu pandemii covid-19.
„Dane dotyczące I kwartału w bankowości internetowej, mobilnej i w zakresie transakcji bezgotówkowych nie pokazują nam jeszcze pełnego efektu pandemii covid-19, choć sygnalizują już zmiany w określonych obszarach. Spodziewamy się znaczniejszego wzrostu w obszarze korzystania z usług bankowych poprzez kanały zdalne i systematycznie gromadzimy dane, które pozwolą nam na rzetelne zobrazowanie tych zjawisk. Część banków sygnalizuje zmiany w zakresie aktywnego wykorzystania bankowości internetowej przypadające na okres apogeum dotychczasowych konsekwencji pandemii dla naszej gospodarki, a więc przede wszystkim drugi kwartał tego roku, ale o pełnej skali zjawiska będziemy mogli mówić w oparciu o kompletne dane dopiero za 3 miesiące" - podsumowuje  Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Monitor bankowy: Powraca optymizm
Pomiar czerwcowy podobnie jak wyniki w maju przyniosły poprawę wskaźników koniunktury bankowej i stanowią istotne odbicie poziomów osiągniętych w marcu i kwietniu. W najnowszym pomiarze zarówno wskaźniki bieżące jak i prognostyczne charakteryzowały się kilkunastoprocentowym wzrostem. W czerwcu w szczególności zwraca uwagę zdecydowane wzmocnienie wskaźników rynku kredytów gospodarstw domowych. Również wskaźniki prognoz makroekonomicznych odnoszące się do gospodarki kraju zwiększyły swoją wartość. Mimo dwumiesięcznej poprawy koniunktury bankowej wszystkie pomiary notują jednak poziomy gorsze niż przed pandemią oraz wartości mniejsze w porównaniu do badania sprzed roku.

"W czerwcu Index Pengab odnotował wartość minus 5.5 pkt, m/m jest wyższy o 17.9 pkt, a r/r spadł o 20.0 pkt. Odnotowana wartość stanowi przesłankę do poprawy odczytów w kolejnych miesiącach. Poprawa bieżącej aktywności klientów obejmuje wszystkie monitorowane rynki. Trzymiesięczne oraz sześciomiesięczne indeksy prognostyczne także odnotowały istotne wzrosty. Oznaki powrotu optymizmu widoczne są także w sześciomiesięcznych prognozach sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz gospodarki kraju. Pomimo niskich odczytów w poprzednich miesiącach powrót do aktywności sprzed okresu pandemii ma upowszechniony i wyraźny charakter" - podsumowuje  Marcin Idzik z Kantar TNS.

Plik do pobrania Raport NetB@nk Q1/2020
Plik do pobrania Monitor bankowy, czerwiec 2020
Plik do pobrania Materiały z konferencji prasowej
Plik do pobrania Wypowiedź Prezesa ZBP (1)
Plik do pobrania Wypowiedź Prezesa ZBP (2)