• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Raport Paperless bank & remote work
Wydarzenia
12.01.2022

Raport Paperless bank & remote work

Związek Banków Polskich i Forum Technologii Bankowych polecają Państwu lekturę nowego raportu grupy roboczej, mającej na celu zaproponowanie inicjatyw oraz działań legislacyjnych, które pomogą bankom wykorzystać szanse nowej rzeczywistości.

Cyfrowa rewolucja prowadząca do coraz szerszego upowszechniania się nowych technologii w sektorze bankowym powoduje, że banki wielokrotnie zmuszane są do zmiany swojego modelu operacyjnego. Banki chciałyby przejść do cyfrowego modelu operacyjnego opartego na danych, innowacyjnych technologiach i nowych talentach. Niemniej jednak pogodzenie takich czynników, jak: oczekiwania klientów, wymagania regulacyjne, założenia strategiczne czy ograniczone zasoby budżetowe, a następnie podjęcie odpowiedniej decyzji o zastosowaniu konkretnego rozwiązania cyfrowego w organizacji, często nie są prostymi zadaniami dla zarządzających instytucjami finansowymi.

Aby jak najlepiej zaadresować wynikające z tego ryzyka i możliwości, przy Związku Banków Polskich i Forum Technologii Bankowych uruchomiono grupę roboczą, mającą na celu zaproponowanie inicjatyw oraz działań legislacyjnych, które pomogą bankom wykorzystać szanse nowej rzeczywistości. Zaproponowany zestaw inicjatyw może być dla banków podstawą do stworzenia programów cyfryzacji.

W ramach prac grupy roboczej „Paperless bank & remote work”, stanowiącej kontynuację wypracowanych dotychczas wniosków z analiz grupy roboczej „Krajobraz po COVID-19”, poruszone i pogłębione zostały zagadnienia związane z:

  • Cyfryzacją obiegu dokumentów w bankach i eliminowaniem dokumentów w formie papierowej,
  • Optymalizacją i automatyzacją procesów realizowanych w bankach,
  • Upowszechnianiem pracy zdalnej – zaproponowanie wytycznych, przygotowanie listy narzędzi zapewniających minimalny poziom bezpieczeństwa, opracowanie standardów/dobrych praktyk,
  • Identyfikacją projektów/inicjatyw zorientowanych na wdrożenie potencjalnych narzędzi wspierających upowszechnianie cyfryzacji wśród banków.

W prace grupy roboczej „Paperless bank & remote work” moderowanej przez Pana Wojciecha Kozysę (Accenture), zaangażowanych było łącznie ponad 50 osób, będących przedstawicielami instytucji finansowych i dostawców technologii. W ramach prac nad raportem od października 2020 r. realizowano cykliczne warsztaty z udziałem członków grupy roboczej, jak również spotkania w podgrupach, w ramach których uczestnicy pracowali nad wybranymi inicjatywami. Przedmiotem prac grupy było 20 inicjatyw szczegółowych sklasyfikowanych w ramach trzech tematów przewodnich (Automatyzacja back-office, Elektroniczny obieg dokumentów oraz Zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa w warunkach pracy zdalnej).
Do efektów warsztatów i pracy indywidualnej uczestników grupy można zaliczyć m.in.:

  • Zidentyfikowanie 9 propozycji zastosowania rozwiązań paperless,
  • Podsumowanie aktualnie obowiązujących przepisów traktujących o pracy zdalnej,
  • Dyskusja nad narzędziami wspierającymi efektywność pracy zdalnej,
  • Omówienie efektów biznesowych automatyzacji back-office.

Niniejszy raport stanowi podsumowanie prac grupy.

Wierzymy, że sformułowane w raporcie wnioski i postulaty okażą się wartościowe zarówno dla przedstawicieli banków, jak i przedsiębiorstw technologicznych. Życzymy owocnej lektury!
 

do pobrania Raport paperless bank & remote work