• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Społeczna aktywność banków nabiera rozpędu
Wydarzenia
16.04.2020

Społeczna aktywność banków nabiera rozpędu

Mimo obowiązkowego dystansowania społecznego, potrafimy działać wspólnie. Zakup ponad 10 tys. testów, przekazanie 30 milionów złotych wsparcia dla polskich szpitali i placówek medycznych czy też bezpłatne udostępnienie ponad 100 pojazdów do użytku Głównego Inspektoratu Sanitarnego, to tylko jedne z wielu działań pomocowych polskiego sektora bankowego w związku z pandemią COVID-19 – tak wynika z informacji przekazanych przez banki do Związku Banków Polskich.

Ostatnie tygodnie w Polsce, Europie i na świecie, szczególnie pokazały jak wielką wagę i znaczenie – w obliczy trudnej do przewidzenia i wyjątkowo niepewnej perspektywy na przyszłość – mają wszystkie przedsięwzięcia prospołeczne, zarówno te realizowane wspólnie w skali makro, jak i pojedyncze inicjatywy o mniejszym zasięgu. Wszystkie one pozwalają stopniowo przezwyciężać liczne trudności z jakimi obecnie musimy się zmierzyć - w praktycznie wszystkich branżach i większości aspektów naszego życia codziennego.

Wiele branż i przedsiębiorstw - pomimo własnych wyzwań - inicjuje lub włącza się w różnego rodzaju inicjatywy, których celem jest pomoc w walce z COVID-19. Dotychczasowy okres pandemii pokazał, że mimo obowiązkowego dystansowania społecznego, potrafimy działać wspólnie i wspierać się różny sposób. 

Środowisko bankowe w Polsce – jako jedno z pierwszych  - wdrożyło i skierowało do swoich klientów przekrojowy pakiet pomocowy dot. m.in. zawieszenia rat kredytowych oraz pakiet gwarancyjno-pomocowy dla przedsiębiorstw. Jedynie w pierwszych tygodniach funkcjonowania, pakiet ten skutkował zawieszeniem spłaty rat kredytowych ponad 500 tys. umów klientów indywidualnych oraz 45 tys. kredytów dla przedsiębiorców. Ponadto, wyasygnowano kwotę ponad 20 mld zł dodatkowych kredytów, jaką jeszcze w tym roku banki przeznaczą  do dyspozycji mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Angażując się w konkretną pomoc dla klientów, banki w Polsce,  jednocześnie od kilku tygodni wzmacniają także swoje – zarówno sektorowe, jak i pojedyncze - inicjatywy społeczne w różnorodnych aspektach, skierowane do wielu grup. 

- W tych szczególnych okolicznościach za bardzo  potrzebne uznaliśmy inicjowanie programów o charakterze pomocowym, które bezpośrednio przekładają się nie tylko na wymiar materialny, ale również społeczny. To przede wszystkim wsparcie walczącej z koronawirusem „na pierwszym froncie” służby medycznej oraz osób, które zachorowały. Wśród tych działań można przykładowo wskazać zakup tysięcy testów na obecność wirusa, dziesiątki milionów złotych wsparcia finansowego dla szpitali, pomoc logistyczną czy też zakup nowoczesnych urządzeń diagnostycznych. Banki podejmują inicjatywy samodzielnie jako instytucje zaufania publicznego, ale też zachęcają swoich pracowników do aktywnego uczestnictwa w kreowaniu działań poprzez m.in. wpływ na wybór najbardziej potrzebnej inicjatywy, która zostanie sfinansowana. Warto także pamiętać, że statystyki przekazane przez banki do ZBP, nie obejmują inicjatyw indywidualnych ponad 160-tysięcznej rzeszy pracowników sektora bankowego. Są oni bardzo aktywni społecznie i solidarni, za co w imieniu całego sektora bankowego chciałbym podziękować – wskazuje Prezes Związki Banków Polskich - Krzysztof Pietraszkiewicz.

Przy angażowaniu się w tego typu działania pomocowe, banki zwracają szczególną uwagę na wsparcie najbliższej, lokalnej społeczności. Dotyczy to zwłaszcza mniejszych placówek, świadczących usługi na konkretnym obszarze. Banki myślą również o bezpieczeństwie swoich pracowników oraz klientów, w tym o grupie wymagającej szczególnego wsparcia, czyli seniorach. 

Bankowcy, bardzo szybko przystąpili także do akcji #zostanwdomu, dostosowując większość oferowanych usług do obsługi zdalnej przez klientów, bez konieczności wizyty w oddziale. Prezentowane przez ZBP dane stanowią zbiór informacji na podstawie wyników ankiety przekazanej na początku kwietnia br. od 21 banków i instytucji infrastruktury bankowej. 

Plik do pobrania Bankowe inicjatywy prospołeczne wspierające walkę z koronawirusem
Plik do pobrania Infografika z Raportu
Plik do pobrania Informacja prasowa