• Aktualności
 • Wydarzenia
 • Założenia programu działań dla przeciwdziałania kryzysowi kredytowemu
Wydarzenia
30.07.2020

Założenia programu działań dla przeciwdziałania kryzysowi kredytowemu

Sytuacja związana z pandemią wirusa COVID-19 ma wpływ na funkcjonowanie sektora bankowego. Jedną z konsekwencji obecnej sytuacji jest ryzyko nadmiernego ograniczenia dostępności kredytu (credit crunch)

Sytuacja związana z pandemią wirusa COVID-19 ma wpływ na funkcjonowanie sektora bankowego. Jedną z konsekwencji obecnej sytuacji jest ryzyko nadmiernego ograniczenia dostępności kredytu (credit crunch). Ograniczenie akcji kredytowej będzie związane ze wzrostem ryzyka finansowego i spodziewanymi przez banki stratami kredytowymi. Zagrożeniem ze strony klientów będą zaburzenia płynności finansowej większości podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych, a zatem ich zdolności do generowania przepływów pieniężnych oraz obsługi zobowiązań.

Ze zjawiskiem credit crunch polski sektor bankowy borykał się w II połowie 2008 r. W rezultacie kredytowanie gospodarstw domowych spadło wówczas o 25%, zaś kredytowanie przedsiębiorstw zmniejszyło się o 33%. Cała sytuacja zmniejszyła polski PKB o 1 punkt procentowy (ogółem PKB Polski zmniejszył się wówczas z 5,0% w 2008 r. do 1,7% w 2009 r.).

Negatywne bodźce dotyczące możliwości kredytowania będą oddziaływać zarówno na banki i na przedsiębiorstwa. Proponowane działania obejmują:
- modyfikacja wymogów dot. udzielania kredytów:

 • zmniejszenie wag ryzyka dla kredytów inwestycyjnych,
 • modyfikacja zasad pomocy państwa w formule udzielania kredytów klęskowych,
 • usunięcie barier w emisji listów zastawnych,

- zwiększenie dostępności zabezpieczeń kredytowych po stronie przedsiębiorstw – dotyczy MSP i mikro-firm oraz JST; zwiększenie roli zabezpieczeń na ruchomościach
- wsparcie faktoringu 
- wsparcie programu Zielony Ład i transformacji energetycznej Polski:

 • gwarancje do kredytów,
 • emisje zielonych obligacji przez JST,
 • zmniejszenie wag ryzyka dla kredytów finansujących zielone inwestycje oraz zwolnienie tych kredytów z podatku bankowego;

- zwolnienie z podatku bankowego kredytów udzielonych po 15/03/2020,
- zaliczenie do kosztu uzyskania przychodów rezerw i odpisów utworzonych na kredyty udzielonych po 15/03/2020,
- przeznaczenie 50% pobranego podatku bankowego na zasilenie funduszu przymusowej restrukturyzacji w BFG,
- usprawnienie procesu dochodzenia roszczeń i restrukturyzacji:

 • przywrócenie dotychczasowych zasad doręczania pism procesowych i zasad dotyczących elektronicznego postępowania upominawczego,
 • zniesienie ograniczeń w procedurze cywilnej dochodzenia roszczeń,
 • zniesienie ograniczeń w zakresie możliwości kredytowania rolników.

- utworzenie instytucji typu Asset Management Company, której celem byłoby:

 • udrożnienie zdolności banków do udzielania kredytów,
 • zaangażowanie środków prywatnych dla restrukturyzacji portfeli kredytowych i długu przedsiębiorstw;
 • zwiększenie skuteczności działań systemowych zw. z restrukturyzacją i likwidacją banków zagrożonych niewypłacalnością.

Postulowane powyżej zmiany o charakterze systemowym wymagają poniesienia kosztów niewspółmiernie niższych od skutków credit crunch dla gospodarki, a udzielone w ten sposób wsparcie pozwoli na przynajmniej częściowe zminimalizowanie skutków kryzysu gospodarczego w tych obszarach, których funkcjonowanie jest uzależnione od regulacji wewnętrznych, a nie od sytuacji na rynkach światowych.

Plik do pobrania Założenia programu działań dla przeciwdziałania kryzysowi kredytowemu (credit crunch)
Plik do pobrania Omówienie działań dla przeciwdziałania kryzysowi kredytowemu - K. Pietraszkiewicz - plik mp3