wstecz
Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo banków i ich klientów

Misja

Misją zespołu jest budowanie odporności i dbanie o bezpieczeństwo banków, instytucji z nimi współpracujących oraz ich klientów, w szczególności poprzez integrowanie działań i szerzenie wiedzy. 

Wizja 

Chcemy być liderami w wymianie i analizie informacji o zagrożeniach, podatnościach i incydentach dla sektora bankowego oraz instytucji z nim współpracujących. Staniemy się główną i najważniejszą platformą wymiany informacji dla uczestników rynku finansowego oraz współpracy banków w zakresie bezpieczeństwa z innymi branżami i sektorami. Dążymy do podniesienia poziomu świadomości klientów w zakresie ochrony przed cyberprzestępstwami oraz propagowania wiedzy eksperckiej u naszych partnerów. Budujemy bezpieczne środowisko wymiany informacji poprzez zaufanie oraz odpowiednią technologię. Poprzez budowanie relacji partnerskich chcemy być punktem pierwszego wyboru dla organów ścigania z Polski i zagranicy w zakresie wspierania ich w wykrywaniu i ściganiu sprawców przestępstw popełnianych na szkodę banków lub ich klientów.

O nas 

W odpowiedzi na rosnące zagrożenia i incydenty w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz w odpowiedzi na potrzeby banków w dniu 29 listopada 2016 r. Rada Związku Banków Polskich wspólnie z bankami powołała Komitet Cyberbezpieczeństwa Banków ZBP (do dnia 14 czerwca 2018 r. Komitet - Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP). 

W ramach Komitetu Cyberbezpieczeństwa Banków funkcjonuje FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP (FinCERT.pl – BCC ZBP) – jednostka operacyjna, która gromadzi, analizuje oraz przekazuje w ramach sektora bankowego i we współpracy z organami ścigania oraz innymi instytucjami informacje dotyczące zidentyfikowanych zagrożeń oraz o incydentach o charakterze przestępczym, godzących w bezpieczeństwo banków oraz ich klientów.

W raporcie ENISA (Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) z dnia 14 lutego 2018 r. FinCERT.pl - Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP został uznany ISAC (Centrum Wymiany i Analizy Informacji) polskiego sektora bankowego (https://www.enisa.europa.eu/publications/information-sharing-and-analysis-center-isacs-cooperative-models/).

Obecnie identyfikowane zagrożenia, podatności i incydenty mogą mieć wpływ na wiele obszarów dotyczących bezpieczeństwa banków lub ich klientów. W związku z powyższym Zespół Bezpieczeństwa Banków ZBP organizuje współpracę Komitetu Cyberbezpieczeństwa Banków oraz Rady Bezpieczeństwa Banków na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa. W zależności od wektora ataku ZBB ZBP wspiera działania przedstawicieli banków m. in. z obszaru cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa finansowego oraz bezpieczeństwa fizycznego w ramach zróżnicowanych form koordynacji działań: operacyjnych, konsultacyjnych, doradczych, szkoleniowych i publicystycznych. 

Członkami Zwyczajnymi Komitetu Cyberbezpieczeństwa Banków ZBP są banki w formie spółki akcyjnej, banki państwowe oraz spółdzielcze reprezentujące ponad 97% aktywów wszystkich banków w Polsce.