• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Nowe programy regionalne a sektor bankowy
Wydarzenia
14.09.2021

Nowe programy regionalne a sektor bankowy

14 września br. odbyło się spotkanie Zespołu ds. finansowania JST zorganizowane przez Związek Banków Polskich. Gościem specjalnym spotkania był Pan Piotr Zygadło, Dyrektor Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo. W spotkaniu udział wzięło kilkudziesięciu przedstawicieli banków komercyjnych, spółdzielczych oraz BGK zajmujących się finansowaniem sektora samorządowego.


Przedstawiciel MFiPR zaprezentował krajowe uwarunkowania polityki spójności na lata 2021-2027. Ponad 30% środków z polskiej alokacji trafi do beneficjenta samorządowego. Przedstawiciel MFiPR zapowiedział także szczególną wagę głosu środowisk gospodarczych w konsultacjach tzw. Ustawy wdrożeniowej oraz Umowy Partnerstwa – fundamentalnych dokumentów regulujących podstawy krajowego zagospodarowania z nowej perspektywy finansowej UE. Ruszają także konsultacje poszczególnych RPO. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej planuje uruchomienie pierwszych konkursów w ramach Polityki Spójności 2021-2027 pod koniec I kwartału 2022 r. Szczególny apel skierowano do banków w zakresie zainteresowania instrumentami zwrotnymi. Regiony w ramach RPO będą miały tu do dyspozycji ok. 2 mld euro tego typu finansowanie.  

Sektor bankowy oczekiwany jest jako jeden z kluczowych partnerów gospodarczych w efektywnym wdrożeniu nowych programów. Potrzeby beneficjentów zarówno w zakresie finansowania wkładu własnego, zabezpieczeń, finansowania pomostowego jak i nowoczesnych i bezpiecznych kanałów obsługi finansowej, stawiają środowisko bankowe jako szczególne ważne w omawianym procesie. Wartość wkładu UE wynikającego z podpisanych przez samorządy umów w ramach programów operacyjnych samej tylko perspektywy 2014-2020 (na koniec marca 2021) wyniosła 96,6 mld zł, co stanowiło blisko 31% ogólnej kwoty dla wszystkich beneficjentów. Wszystkie projekty były/są obsługiwane przez banki- zarówno finansowo jak i rozliczeniowo.

Podczas spotkania przedstawiciele banków potwierdzili zainteresowanie kontynuacją misji partnerów beneficjenta w zakresie polityki spójności także w regionach. W sprawie planowanych instrumentów zwrotnych zaproponowali marszałkom i Komisji Europejskiej, aby regulatorzy regionalni rozważyli zamiast dotychczasowej mnogości i różnej efektywności zróżnicowanych instrumentów regionalnych i lokalnych -  jeden wystandaryzowany ekonomicznie i operacyjnie instrument finansowy, z ewentualnymi dopasowanymi parametrami pod specyfikę konkretnego regionu. Podkreślano także wagę stabilności i jednoznaczności regulacji dot. RPO. Ważnym wyzwaniem będzie określenie realnego popytu i uniknięcie nakładania się instrumentów zwrotnych i dotacyjnych oraz dublowania wsparcia regionalnego z centralnym. Bankowcy zwracali także uwagę na konieczność precyzyjnego, ale i realnego (dostosowanego do polskich realiów) określenia wymogów klimatycznych i zrównoważonego rozwoju w nowych programach. 

Bankowcy szacują potrzeby kredytowe polskich beneficjentów funduszy unijnych (w tym KPO) nowej perspektywy na ponad 300 mld złotych. Sektor poniesie także znaczne koszty zapewnienia obsługi rozliczeniowej oraz bezpieczeństwa dystrybucji publicznych i prywatnych środków finansowych. Bankowcy w związku z tym apelują o tworzenie warunków, które umożliwią wygenerowanie takich środków i zachęt w sektorze (np. o zwolnienie ekspozycji na inwestycje unijne z podatku bankowego) oraz sprostanie innym oczekiwaniom zarówno unijnych, krajowych i regionalnych regulatorów absorpcji nowych funduszy UE. W tym celu zaapelowano o uwzględnianie, tak na poziomie krajowym jak i regionalnym, banków w akcji informacyjnej i szkoleniowej dotyczącej nowych programów. 

***

Zespół ds. finansowania JST przy ZBP funkcjonuje od 2006 r. i skupia banki zajmujące się obsługą jednostek samorządu terytorialnego, zarówno w zakresie środków krajowych, jak i unijnych. Dorocznym spotkaniem obu środowisk jest Forum Bankowo-Samorządowe, organizowane przez ZBP i organizacje samorządowe na koniec każdego roku kalendarzowego (www.zbp.pl/ForumSamorzadowe ).

Kontakt: programy@zbp.pl