• Aktualności
  • Wydarzenia
  • X Kongres Rynku Instrumentów Pochodnych
Wydarzenia
06.11.2019

X Kongres Rynku Instrumentów Pochodnych

Związek Banków Polskich już po raz dziesiąty zorganizował Kongres Rynku Instrumentów Pochodnych. W tym roku Kongres odbył się 6 listopada 2019 r. w Warszawie w Hotelu Marriott.

6 listopada 2010 r. obradował X Kongres Rynku Instrumentów Pochodnych.  Tradycyjnie w Kongresie uczestniczyli przedstawiciele sektora bankowego, firm infrastruktury sektora bankowego, instytucji publicznych oraz organizacji międzynarodowych. Tegoroczny Kongres koncentrował się wokół kluczowych wyzwań stojących przed sektorem w związku z zaistniałymi już zmianami otoczenia prawno- regulacyjnego oraz nadchodącym zmianom wynikających m.in. z występowania Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Otwierając Kongres Dyrektor Norbert Jeziolowicz wskazał, że Kongres jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wątpliwości przez uczestników rynku finansowego dotyczących zagadnień, które w danym roku elektryzują rynek. Zaproszeni prelegenci przedstawili uczestnikom aktualne informacje na temat nie tylko odnoszące się do zmian prawnych, ale także aktualne analizy ekonomiczne i rozwiązania technologiczne ułatwiające dostosowanie się do wymogów ekonomiczno - regulacyjnych.

Podczas tegorocznego Kongresu po raz kolejny poruszono temat brexitu i wskaźnikach referencyjnych, których reformy jesteśmy świadkami od wejścia w życie Rozporządzenia BMR.
Obraz
W pierwszej części Kongresu przedstawiciele ISDA – Fiona Taylor i Peter Werner zaprezentowali uczestnikom najważniejsze aspekty związane ze zmianą otoczenia prawno- regulacyjnego po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE dla rynku instrumentów, omówili najważniejsze działania podjęte przez Wielką Brytanię i Unię Europejską mające na celu zminimalizowanie negatywnych skutków brexitu na rynek finansowy oraz pokazali wpływ tego procesu na zmiany w dokumentacji ISDA.
Obraz
Po omówieniu wyzwań związanych ze zmianami wynikającymi z procesów politycznych kolejnym punktem konferencji były zmiany prawne, które zostały dokonane w EMIR REFIT. Prezentację rozwoju oferty KDPW w kontekście omawianych zmian przedstawił dr Piotr Jaworski, Członek Zarządu KDPW_CCP. 

Kolejnym tematem poruszanym podczas Kongresu była reforma stawek referencyjnych. Temat ten został zaprezentowany z punktu widzenia nie tylko polskiego rynku kapitałowego, ale także rynków innych państw. Do dyskusji o kształcie wskaźników referencyjnych zaproszono podmioty, które de facto odpowiadają za przyszły ich kształt – administratorów wskaźników. Ten blok tematyczny otworzyło wystąpienie przedstawiciela administratora stawki SARON. Dr Christian Bahr przedstawił najważniejsze zagadnienia związane ze zmianami w stawce LIBOR i możliwości wykorzystania stawki SARON jako alternatywy dla LIBOR. Prezentacja zawierała także podsumowanie informacji na temat obecnego stanu rynku stawek alternatywnych oraz informacje o działaniach podejmowanych w ramach National Working Group on CHF Reference Rate.
Obraz
Następnie temat wskaźników referencyjnych był kontynuowany przez przedstawiciela Związku Banków Szwedzkich, który przedstawił szwedzką perspektywę reformy wskaźników referencyjnych oraz doświadczenia i wątpliwości instytucji finansowych operujących na rynku szwedzkim. Prezentacja podnosiła niezwykle aktualne zagadnienie jakim jest poszukiwanie alternatywnych wskaźników referencyjnych typu RFR i przyszłość tego rynku.

Pytania o przyszłość rynku wskaźników referencyjnych było motywem przewodnim debaty, której uczestnikami byli przedstawiciele instytucji opracowujących różne wskaźniki referencyjne WIBOR, STIBOR, SARON i PRIBOR. Uczestnicy panelu moderowanego przez mecenasa Marcina Bartczaka poszukiwali odpowiedzi na pytanie nie tylko jak będzie wyglądać docelowy kształt rynku instrumentów pochodnych, ale także jak poszczególni administratorzy powinni sprostać wymaganiom dotyczącym oczekiwanej przez Rozporządzenie BMR metody kalkulacji stawki. Ponadto uczestnicy debaty zastanawiali się nad tym jak dany wskaźnik powinien odzwierciedlać realia gospodarcze i które transakcje powinny być brane pod uwagę przy opracowywaniu danej stawki. Debata stanowiła asumpt do dalszych rozmów kuluarowych o wpływie Rozporządzenia BMR na kształt obecnych i przyszłych wskaźników referencyjnych.
Obraz
Z obszaru benchmarków uczestnicy konferencji przenieśli się na rynek OTC. Dominik Łogin i Marcin Maciaszczyk z firmy EY przedstawili zakres obowiązywania wymogu Initial Margin dla transakcji OTC. Następnie wskazali na możliwe modele wyznaczania Initial Margin oraz wpływ na wycenę transakcji pochodnych.

Tradycyjnie jednym z istotnym punktów Kongresu była prezentacja danych Narodowego Banku Polskiego na temat rynku instrumentów pochodnych. W tym roku ze względu na jubileuszowe wydanie Kongresy Dyrektor Dobiesław Tymoczko z NBP przedstawił dane w szerszym kontekście, także w oparciu o raporty wydawane przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych. Podobnie jak w latach poprzednich Dyrektor Tymoczko wskazał także na wpływ brexitu na rynek instrumentów pochodnych.

Przedstawiciel Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – Maciej Kurzajewski w swoim wystąpieniu przedstawił perspektywę organu nadzoru w odniesieniu do rozwoju fintech, szczególnie w obszarze regulowanym przez Dyrektywę MIFID II. Posługując się przykładem robodoradztwa wskazał obszary regulacyjne, których obecne brzmienie nie odpowiada współczesnej rzeczywistości tworzonej przez fintechy, a tym samym stawia nowe wyzwania nie tylko przed podmiotami nadzorowanymi, ale także przed organami nadzoru.
Obraz
Ostatnia część kongresu poświęcona była zagadnieniu „jednolitej licencji bankowej” i Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Wprowadzenie do panelu dyskusyjnego na ten temat przygotował Dyrektor Marcin Obroniecki z Ministerstwa Finansów wskazując rolę jaką w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego przypisano zagadnieniom związanym z likwidacją barier dla rozwoju rynku, w tym uregulowań związanych z dualizmem licencjonowania działalności bankowej i działalności maklerskiej. Następnie Mariusz Więckowski zaprosił do debaty na temat wpływu „jednolitej licencji bankowej” na rozwój rynku kapitałowego w Polsce: Wiceprezesa GPW – Jacka Fotka, Wiceprezesa KDPW – Sławomira Panasiuka, Antoninę Karwasińską – radczynię prawną Domu Maklerskiego Pekao S.A. oraz Piotra Tomaszewskiego – Dyrektora Biura Maklerskiego Santander Banku S.A. Debata na temat „jednolitej licencji bankowej” przerodziła się w dyskusję o idei podwójnego licencjonowania dla banków i wad wynikających z często nakładających się na siebie obowiązków dla instytucji nadzorowanych. Jednocześnie uczestnicy debaty wskazali, że w trosce o adekwatną ochronę klienta należy dokładnie przeanalizować i zaprojektować zmiany prawne, które umożliwią bankom efektywne działanie w tym obszarze, przy dalszym zachowaniu najwyższego standardu ochrony klienta. Ponadto wskazano, że samo zniwelowanie barier na rynku jest pierwszym krokiem, który umożliwia wzrost aktywności na rynku kapitałowym.
Obraz